การบรรยายเรื่อง “ประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ : ทางออกที่ยังไม่ถูกปิด”
โดย คณะวิทยากรอาจารย์พนัส ปรีวาสนา นักวิชาการศึกษา  
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ยังดำเนินอย่างต่อเนื่องในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม เริ่มต้นด้วยการละลายพฤติกรรม ชมวีดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมในวันที่ผ่านมา

จากนั้นได้มี การบรรยาย เรื่อง “ผลกระทบของกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ใหม่ในเชิงจิตวิทยา”
โดย รองศาสตราจาารย์ ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม รองคณบดี บดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิสิตนักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรให้ความสนใจและร่วมรับฟังพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างอบอุ่นมมส จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ดร.ลัดดา แสนสีหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานเปิดงาน มีดร.ดวงไกร ทวีสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ผศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต นายเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นเกียรติ

กิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ เป็นกิจกรรมที่ก่อเกิดและดำเนินไปในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จนอาจเรียกได้ว่าเป็นเสมือนหนึ่ง “พิธีกรรม” หรือ “วัฒนธรรม” ในองค์กรของแต่ละสถาบัน
ก็ว่าได้ในทำนองเดียวกันนั้นปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่ากิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือหรือกลไก
อันสำคัญของการพัฒนานิสิตให้เกิดทักษะชีวิตได้เป็นอย่างดีหากไม่นับกระบวนการด้านการเตรียมความพร้อม
แก่นิสิตใหม่เกี่ยวกับเรื่องการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ยังทำหน้าที่อันทรงพลังในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับนิสิต
ทั้งในกลุ่มนิสิตใหม่และนิสิตที่เป็นรุ่นพี่ หรือ “สต๊าฟ” อาทิการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อเพื่อมนุษย์ ต่อสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น รวมถึงการสร้างกระบวนการในทางความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการวางแผน
ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะในทางปัญญา ทักษะในการสื่อสาร หรือแม้แต่ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ล้วนแต่สามารถบ่มเพาะผ่านกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ได้ทั้งสิ้น

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งในมิติของนิสิตนักศึกษา บุคลากรและ
ผู้บริหารในด้านการพัฒนานิสิต เพื่อถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ในปี 2554 ไปสู่การพัฒนา
กรอบแนวคิดและกลไกของการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ในปี 2555 โดยเน้นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านประสบการณ์จริงของผู้ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งไปสู่การทำข้อตกลงเกี่ยวกับปณิธาน

ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 โดยมีกิจกรรมหนุนเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิเรียนรู้
ผ่านนิทรรศการกิจกรรม เว็บไซด์และภาพถ่าย เรียนรู้ผ่านวีดีทัศน์เรียนรู้ผ่านหนังสือ / บทความ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการละลายพฤติกรรมทางความคิด และเรียนรู้ผ่านกิจกรรม “โสเหล่” ณ ห้องประชุม
โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังมหาสารคาม