หลักการและเหตุผล
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คือฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่สร้างขึ้นมารองรับการสืบค้นเรื่องการทำงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในชื่อโครงการ “๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน” อันเป็นนโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มุ่งสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามหลักคิดปรัชญามหาวิทยาลัย (ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน) เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน) และอัตลักษณ์นิสิต (เป็นผู้ช่วยเหลือสังคมและชุมชน) โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการในชื่อ “๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน” จำนวน ๖๕ โครงการ และปี ๒๕๕๖ จำนวน ๗๔ โครงการ
ความเป็นมา
ระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางพัฒนาระบบและกลไกการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1” อันเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการในมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการวิจัยเพื่อชุมชน หรือเห็นความสำคัญของการสร้างงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคมและบูรณาการเข้าสู่ภารกิจหลักทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการวิจัย ซึ่งระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนี้ มุ่งเน้นการจัดรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้ชื่อโครงการ “๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ระบบดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวต่อการสืบค้นถึงประเด็นสำคัญๆ ในการทำงานด้านการบริการวิชาการและวิจัยควบคู่กันไปกับประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน เช่น ชื่อหลักสูตร ชื่อ-ชื่อสกุลและที่อยู่ หรือเบอร์ติดต่อของนักวิช
ชื่อโครงการ : ปีงบประมาณ : แหล่งเงินทุน : จำนวนเงิน : มากกว่า น้อยกว่า ระหว่าง ถึง

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน : หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พื้นที่จัดโครงการ :

ประเภทของโครงการ :
ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ พื้นที่จัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ คณะ หน่วยงาน หลักสูตร งบสนับสนุน ปีงบประมาณ
โครงการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(โครงการแหล่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมหมู่บ้านบัวมาศ) ศิลปะและวัฒนธรรม หมู่บ้านบัวมาศ ต.บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พนัส โพธิบัติ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ 80000 2555
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์บ้านเกิ้ง เกษตรอินทรีย์ 80000 2555
ห้องเรียนแห่งความสุขโดยใช้ไอซีทีเป็นพื้นฐาน เทคโนโลยีและสารสนเทศ ชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง มหาสารคาม อาจารย์มานิตย์ อาษานอก คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสารศึกษา 100000 2555
การสร้างกระบวนการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนโคกหินลาด ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ทุกหมู่บ้านในตำบลนาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม สุดารัตน์ ถนนแก้ว สภาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 100000 2555
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของนิสิตเวชกิจฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้ากับกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยจราจรช่วงเทศกาลวันหยุดยาวจังหวัดมหาสารคาม การศึกษา อ.เมือง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม วิทยา จารุพูนผล คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต 80000 2555
การอนามัยสิ่งแวดล้อมสดใสห่วงใยสุขภาพประชาชน (บ้านหัวหนอง) อาหารและสุขภาพ ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สืบเสาะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 100000 2555
ออกแบบ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยใช้พืชสมุนไพร ผังเมือง โรงอบสมุนไพร วัดป่าโชคดี บ.โนนสำราญ ต.แวงน่าง จ.มหาสารคาม อาจารย์สุนิดา ชินณะวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม 80000 2555
การพัฒนาการปลูกข้าวแบบโยนกล้า และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร การเลี้ยงเป็ดเพื่อกำจัดหอยเชอรี่ และการใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อกำจัดแมลง ณ หมู่บ้านห้วยชัน เกษตรอินทรีย์ หมู่บ้านห้วยซัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มัณฑนา นครเรียบ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี 80000 2555
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และชุมชนบ้านส่องนางใย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์สุนันทา เลาวัณย์ศิริ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 100000 2555
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยต่อการดูแลผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตในเขตความรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม อาหารและสุขภาพ ชุมชนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสามัคคี 1, ชุมชนสามัคคี 2, ชุมชนมหาชัย, ชุมชนธัญญาวาส 1, ชุมชนธัญญาวาส 2, ชุมชนธัญญาวาส 3 และชุมชนธัญญาวาส 4 จิตรลดา คงคำ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 10000 2555
การจัดการน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน บ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่เครือข่ายการจัดการน้ำในเทศบาลตำบลขามเรียง ตำบลเขวาใหญ่ และตำบลท่าขอนยาง อาจารย์สุดารัตน์ คำปลิว คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 100000 2555
อาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจสุขภาพ อาหารและสุขภาพ บ้านลาด หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 6 และหมู่ 19 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม สุวิมล สงกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 100000 2555
การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยว ต.มะคำ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อาจารย์ธราธร บุ้งทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศิลปศาสตรบัณฑิต 80000 2555
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดงสู่ชุมชนโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ว่าที่ร้อยตรีเกิดศิริ นกน้อย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 0 2555
โครงการถ่ายทอดความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ห่วงใย บ้านใคร่นุ่นปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย อาหารและสุขภาพ บ้านใคร่นุน ม.10 และ ม.14 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม รศ.ดรุณี รุจกรกานต์ 100000 2555
โครงการการพัฒนาสมรรถนะของนักสร้างเสริมสุขภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับชุมชนตำบลกุดใส้จ่อ อาหารและสุขภาพ ชุมชนตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม" ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.สาธารณสุศาสตร์ 80000 2555
โครงการการสร้างกระบวนการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่าโคกหินลาด ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เกษตรอินทรีย์ บ้านโคกหินลาด ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม สุดารัตน์ ถนนแก้ว สภาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 100000 2555
โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพประชาชน (บ้านหัวหนอง) สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สืบเสาะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 80000 2555
โครงการการตรวจสุขภาพเชิงรุกและการจัดตั้งคลินิกสุขภาพดี DPAC (Diet & Physical Activity Clinic) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายสุขภาพชุมชน อาหารและสุขภาพ บ้านขามเรียง นิตยา สุทธยากร คณะพยาบาลศาสตร์ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ 80000 2555
โครงการอาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจสุขภาพ อาหารและสุขภาพ หมู่ที่1 2 5 6 19 ต.ลาดพัฒนา อ. เมือง จ. มหาสารคาม สุวิมล สงกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 80000 2556
โครงการบ้านมะกอกร่วมใจ พึ่งตนเองได้ด้วยสมุนไพรและการใช้ยาอย่างเหมาะสม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง อาจารย์สมศักดิ์ อาภาศรีทองกุล คณะเภสัชศาสตร์ ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม 80000 2555
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาหารและสุขภาพ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ คณะแพทยศาสตร์ พ.บ.แพทย์ศาสตร์ 80000 2555
โครงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยต่อการดูแลผู้ป่วยโรคอัมพาตในเขตความรับผิดของศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม อาหารและสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม อาจารย์ภคมน ธนทัศกิตต์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 80000 2555
โครงการบริการวิชาการด้านสื่อนฤมิตสู่ชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เทคโนโลยีและสารสนเทศ ชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์กชพรรณ ยังมี คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรสื่อนฤมิต 80000 2555
โครงการระบบภูมิสารสนเทศกับงานบริหารและจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการเกษตร เทคโนโลยีและสารสนเทศ อาจารย์นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรภูมิสารสนเทศ 80000 2555
โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม การศึกษา อบต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ฉันทนา เวชโอสถศักดา คณะวิทยาการสารสนเทศ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 80000 2555
โครงการการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ศศิธร แก้วมั่น คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 80000 2555
โครงการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เทคโนโลยีและสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 80000 2555
โครงการส่งเสริมการผลิตไม้ดอกของชุมชนหมู่บ้านทุ่งนาเรา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง บ้านทุ่งนาเรา อ.เมือง จ.มหาสารคาม รศ.ดร.มาระตรี เปลี่ยนศิริ คณะเทคโนโลยี วท.บ.นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ 80000 2555
โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ ดร.บุษบา ธระเสนา คณะเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 80000 2555
โครงการระบบการจัดการปลูกมะลิแบบยั่งยืนของชุมชนหมู่บ้านทุ่งนาเรา อ.เมือง จ.มหาสารคาม เกษตรอินทรีย์ บ้านทุ่งนาเรา อ.เมือง จ.มหาสารคาม รศ.ดร.มาระตรี เปลี่ยนศิริ คณะเทคโนโลยี วท.บ.นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ 80000 2555
โครงการการจัดการโรงอาหารของโรงเรียนตามมาตรฐาน GMP อาหารและสุขภาพ อาจารย์อนุชิตา มุ่งงาม คณะเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร 80000 2555
โครงการรูปแบบการจัดการน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ชุมชนบ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์สุดารัตน์ คำปลิว คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 80000 2555
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างอาคารดินอบสมุนไพรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่าขอนยาง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง ชุมชนบ้านท่าขอน จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 80000 2555
โครงการให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคนิคการสร้างอาคารดินพลังงานแสงอาทิตย์ตามแนวพระราชดำริการใช้พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน อาจารย์เกียรติสิน กาญจนวณิชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 80000 2555
โครงการพัฒนาการปลูกข้าวแบบโยนกล้า และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร การเลี้ยงเป็ดเพื่อกำจัดหอยเชอรี่ และการใช้น้ำส้มควันไม้ เพื่อกำจัดแมลง ณ หมู่บ้านห้วยซัน เกษตรอินทรีย์ หมู่บ้านห้วยซัน มัณฑนา นครเรียบ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี 80000 2555
โครงการชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน บ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์) 80000 2555
โครงการทดลองใช้พื้นที่ชุ่มน้ำจำลองเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนบ้านท่าขอนยาง สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ชุมชนบ้านท่าขอนยาง อาจารย์วันชัย สังฆ์สุข คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ.ชีววิทยา 80000 2555
โครงการทดลองใช้จุลินทรีย์ร่วมกับพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมในการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ชุมชบ้านท่าขอนยาง ม.3 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อ.ดร.รุ่งฤดี ทิวทอง คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. จุลชีววิทยา 80000 2555
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ การศึกษา อาจารย์สุนันทา เลาวัณย์ศิริ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 100000 2556
โครงการเยาวชนสัมพันธ์ รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ห่างไกลยาเสพติด สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน อ.ยุวดี ไชยเชษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 80000 2555
โครงการ รู้-สู้โรคฉี่หนู หลังภัยน้ำท่วม อาหารและสุขภาพ นายสัตวเเพทย์ณฐพล ภูมิพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 80000 2555
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแก่สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอโกสุมพิสัย จำกัด เกษตรอินทรีย์ สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอโกสุมพิสัย จำกัด วิภาวี ไทเมืองพล คณะเทคโนโลยี วท.บ.ประมง 80000 2555
โครงการร่วมเรียนรู้และพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์ ชุมชน ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เกษตรอินทรีย์ ชุมชน ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อ.ดร.จักพงษ์ ชายคง คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 80000 2555
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม อาหารและสุขภาพ ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ สถ.บ.สถาปัตยกรรม 80000 2555
โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยใช้พืชสมุนไพร ณ โรงอบสมุนไพร วัดป่าโชคดี สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงอบสมุนไพร วัดป่าโชคดี อาจารย์สุนิดา ชินณะวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม 80000 2555
โครงการการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและจัดสภาพแวดล้อมภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน พิพิธภัณฑ์ชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด อ.สันทนา ภิรมย์เกียรติ 80000 2555
โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาพืชสมุนไพร ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ปาริชาติ ศรีสนาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ศป.บ.นฤมิตศิลป์ 80000 2555
สำนึกรัก รู้ กู่กาสิงห์ : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง กู่กาสิงห์ อภิราดี จันทร์แสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ 80000 2555
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อเสริมสร้างความพร้อมชุมชนอีสานสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาและอาเซียน อ.ดร.พิมเสน บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาเวียดนาม 80000 2555
โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ภาษาและอาเซียน องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม กนกกุล มาเวียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาเกาหลี 80000 2555
โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียง ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร การท่องเที่ยว ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร อาจารย์นิรันดร คำนุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน 80000 2555
โครงการบูรณาการความรู้เพื่อผลิตหนังสือพิมพ์ชุมชนอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีและสารสนเทศ 10 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อัครครา มะเสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 80000 2556
โครงการสร้างวัฒนธรรมไทยหัวใจรักการอ่าน : ชุมชนบ้านขามเฒ่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ศิลปะและวัฒนธรรม ชุมชนบ้านขามเฒ่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อาจารย์นิตยา วรรณกิตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาไทย 80000 2555
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมในชุมชนต่างวัฒนธรรม : กรณีศึกษาหมู่บ้านจาน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด การท่องเที่ยว กรณีศึกษาหมู่บ้านจาน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ) 80000 2555
โครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การท่องเที่ยว ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ทรงพล อุทัยสาร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 80000 2555
โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ การศึกษา ดร.จิระพร ชะโน คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ.การศึกษาพิเศษ 80000 2555
โครงการ"หมอลำน้อย" : วิถีหมอลำสุนทรียภาพเพื่อการส่างเสริมสิทธิเด็ก ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง อาจารย์สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย 80000 2555
โครงการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม การศึกษา ชุมชนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดร.มนตรี วงษ์สะพาน คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ.คณิตศาสตร์ 80000 2555
โครงการจัดการความรู้ทางการบัญชีธุรกิจครัวเรือนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาร้าบอง บ้านหัวช้าง ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม การบริหารจัดการองค์กร บ้านหัวช้าง ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ดร.ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีบัณฑิต 80000 2555
โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ของศูนย์บำบัดทุกข์สร้างสุขภาพชุมชนตำบลวังแสง อาหารและสุขภาพ ชุมชนตำบลวังแสง วีรยา ภัทรอาชาชัย คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 80000 2555
โครงการการประกอบธุรกิจเลี้ยงปลานิลอย่างครบวงจรชุมชนบ้านหินปูน การบริหารจัดการองค์กร บ้านหินปูน อัจฉริยา อิสระไพบูลย์ คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการการประกอบการ 80000 2555
โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน เทคโนโลยีและสารสนเทศ อ.ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา คณะการบัญชีและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80000 2555
โครงการการบริหารจัดการธนาคารข้าวเพื่อชุมชนบ้านหินปูน การบริหารจัดการองค์กร บ้านหินปูน นวลละออง อรรถรังสรรค์ คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการ 80000 2555
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดงสู่ชุมชน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ว่าที่ร้อยตรีเกิดศิริ นกน้อย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 80000 2555
โครงการชุมชนเข้มแข็งทางด้านดนตรี และศิลปวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กานนท์ เวชกามา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศป.บ.ดุริยางศิลป์ 80000 2555
โครงการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของนิสิตเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ากับกิจกรรมป้องกันอุบัติภัยจราจรช่วงเทศกาลวันหยุดยาวของจังหวัดมหาสารคาม อาหารและสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยา จารุพูนผล คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต 80000 2555
โครงการพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินของชุมชนด้วยบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจเข้มแข็ง ชุมชนยั่งยืน การบริหารจัดการองค์กร อาจารย์อิงอร นาชัยฤทธิ์ คณะการบัญชีและการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการเงิน) 80000 2555
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 80000 2555
โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์เมืองด้วยอุปกรณ์ประกอบถนน เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผังเมือง เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์เมธี พิริยการนนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน 80000 2555
โครงการถ่ายทอดเทคนิคการบรรเลงวงโยธวาทิตสู่ชุมชนและโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง ชุมชนและโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย อาจารย์วรากร สีโย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศป.บ.ดุริยางศิลป์ 80000 2555
โครงการการพัฒนาสมรรถภาพการสอนด้วย e-learning ของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสารศึกษา 80000 2555
การสร้างกระบวนการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนโคกหินลาด ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เกษตรอินทรีย์ ชุมชนโคกหินลาด ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา สภาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 80000 2555
โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงบรรพชีวินวิทยา การท่องเที่ยว ชุมชนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.วราวุธ สุธีธร ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา บรรพชีวินวิทยา 80000 2555
โครงการพัฒนากลไกการจัดการของเสียอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในชุมชน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน อ.อภิพงษ์ พุฒคำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 80000 2556
โครงการผลิตก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์สำหรับครัวเรือนในชุมชน เกษตรอินทรีย์ ดร.บุษบา ธระเสนา คณะเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 80000 2556
โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรุ่นเยาว์เพื่อพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพในโรงเรียน : กรณีหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและสุขภาพ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ คณะเทคโนโลยี วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 80000 2556
โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรุ่นเยาว์เพื่อพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพในโรงเรียน : กรณีการจัดการโภชนาการ และการแปรรูปอาหาร อาหารและสุขภาพ อาจารย์อนุชิตา มุ่งงาม คณะเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร 80000 2556
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Social Media สำหรับผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม เทคโนโลยีและสารสนเทศ รศ.ดร.สิทธิพงษ์ หกสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสารศึกษา 80000 2556
โครงการจัดการระบบการผลิตมะลิโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของชุมชนหมู่บ้านทุ่งนาเรา อ.เมือง จ.มหาสารคาม สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ชุมชนหมู่บ้านทุ่งนาเรา อ.เมือง จ.มหาสารคาม รศ.ดร.มาระตรี เปลี่ยนศิริ คณะเทคโนโลยี วท.บ.นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ 80000 2556
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เกษตรอินทรีย์ บ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม วิภาวี ไทเมืองพล คณะเทคโนโลยี วท.บ.ประมง 80000 2556
โครงการขยายผลการทำนาแบบโยนกล้าเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตัวเองอย่างต่อเนื่องและยังยืน ณ หมู่บ้านห้วยซัน เกษตรอินทรีย์ ณ หมู่บ้านห้วยซัน มัณฑนา นครเรียบ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี 80000 2556
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดเศษขยะสำหรับธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนบ้านคันธาร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ชุมชนบ้านคันธาร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อาจารย์นุชิดา สุวแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 80000 2556
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลและการถ่ายทอดเทคโนโยลีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน บ้านคันธาร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน บ้านคันธาร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อาจารย์นิดา ชัยมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 80000 2556
โครงการพัฒนาโรงคัดแยกขยะของชุมชนบ้านคันธาร์ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน บ้านคันธาร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อาจารย์รัตนา หอมวิเชียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 80000 2556
โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสาร ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 80000 2556
โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ ในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 80000 2556
โครงการสุขกาย สุขใจ ชุมชนมีสุข อาหารและสุขภาพ เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.สาธารณสุศาสตร์ 80000 2556
จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เทคโนโลยีและสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ฉันทนา เวชโอสถศักดา คณะวิทยาการสารสนเทศ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 80000 2556
โครงการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการปัญหาภัยพิบัติ เทคโนโลยีและสารสนเทศ อาจารย์นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรภูมิสารสนเทศ 80000 2556
โครงการต้นแบบสุขภาพดี วิถีชุมชน อาหารและสุขภาพ อาจารย์สมศักดิ์ อาภาศรีทองกุล คณะเภสัชศาสตร์ ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม 80000 2556
โครงการโปรแกรมควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพด้วยวิถีการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนเขตความรับผิดชอบของศูนย์แพทย์ราชภัฎศรีสวัสดิ์มหาสารคาม อาหารและสุขภาพ ศูนย์แพทย์ราชภัฎศรีสวัสดิ์มหาสารคาม จิตรลดา คงคำ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 80000 2556
โครงการแนวทางการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการรับรู้อัตลักษณ์ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผังเมือง เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์เมธี พิริยการนนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน 80000 2556
โครงการออกแบบและพัฒนาเรขศิลป์เพื่ออัตลักษณ์เมือง กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผังเมือง เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ธัญญรัตน์ อัศวนนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ศป.บ.นฤมิตศิลป์ 80000 2556
โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพประชาชน ระยะที่ 2 อาหารและสุขภาพ บ้านหัวหนอง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สุณีรัตน์ ยั่งยืน คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 80000 2556
โครงการจัดการธนาคารข้าวชุมชนบ้านหินปูน ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม การบริหารจัดการองค์กร บ้านหินปูน ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นวลละออง อรรถรังสรรค์ คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการ 80000 2556
โครงการการจัดการชุมชนต้นแบบข้าวอินทรีย์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบลวังแสง การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนตำบลวังแสง วีรยา ภัทรอาชาชัย คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 80000 2556
โครงการจัดการการประกอบธุรกิจเลี้ยงปลาและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มของการเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชั่งเพื่อเสริมสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจเข้มแข็ง ชุมชนยั่งยืนชุมชนบ้านหินปูน การบริหารจัดการองค์กร ชุมชนบ้านหินปูน อัจฉริยา อิสระไพบูลย์ คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการการประกอบการ 80000 2556
โครงการสร้างเสริมศักยภาพอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม) เพื่อการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนบ้านขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อาหารและสุขภาพ บ้านขามเรียง สุรชาติ สิทธิปกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ 80000 2556
โครงการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1 เกษตรอินทรีย์ อ.สถิตพงษ์ พรหมสถิตย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 80000 2556
โครงการพัฒนาระบบบัญชีสำหรับธุรกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง การบริหารจัดการองค์กร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม รศ.นภาภรณ์ พลนิกรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีบัณฑิต 80000 2556
โครงการวัคซีนชุมชนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน อาหารและสุขภาพ อาจารย์เชิงชาญ จงสมชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตร์ 80000 2556
โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวิตพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ดร.จุไรรัตน์ วงศ์จันทรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 80000 2556
โครงการแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางกฏหมายของศูนย์ยุติธรรมชุมชนจอกขวาง กฎหมาย ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจอกขวาง อาจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง นิติศาสตร์บัณฑิต 80000 2556
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนในชุมชน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน 1.องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก 2.องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก 3.สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง 4.บ้านดอนมัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์) 80000 2556
โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชน : ชุมชนบ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เทคโนโลยีและสารสนเทศ ชุมชนบ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์นิตยา วรรณกิตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาไทย 80000 2556
โครงการประติมากรรมภาพนูน ประวัติศาสตร์ชุมชน บ้านพระยืน ศิลปะและวัฒนธรรม บ้านพระยืน อาจารย์ประสิทธิ์ วิชายะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.ทัศนศิลป์ /ศป.ม.ทัศนศิลป์ 80000 2556
โครงการถ่ายทอดเทคนิคการบรรเลงวงลูกทุ่งสู่ชุมชนและโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง ชุมชนและโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย อาจารย์วรากร สีโย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศป.บ.ดุริยางศิลป์ 80000 2556
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนด้านบรรพชีวินวิทยา ในป่าชุมชนโคกผาส้วม ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประวัติศาสตร์ ชุมชนโคกผาส้วม ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาบรรพชีวินวิทยา(นานาชาติ) (ป.เอก) 80000 2556
โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านสมุนไพรในชุมชน อาหารและสุขภาพ ประสาท เนืองเฉลิม สำนักศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 80000 2556
โครงการคลินิคคณิตศาสตร์สัญจร การศึกษา ดร.กิตติศักดิ์ แสงสุระ คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ.คณิตศาสตร์ 80000 2556
โครงการจัดการวัฒนธรรมด้านการวิจัยวัตถุและจัดทำทะเบียนวัตถุอย่างมีส่วนร่วมเพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ บ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ศิลปะและวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ บ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายทศพร ทองขอน โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ มมส พิพิธภัณฑ์ มมส 80000 2556
โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน อาหารและสุขภาพ รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย คณะแพทยศาสตร์ พ.บ.แพทย์ศาสตร์ 80000 2556
โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาไทยในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย คณะแพทยศาสตร์ พ.บ.แพทย์ศาสตร์ 80000 2556
โครงการพัฒนาครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสังคม อบจ.มหาสารคาม การศึกษา ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ.ชีววิทยา 80000 2556
โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้กรอบแนวคิด PRECEDE framework Model แบบชุมชนมัส่วนร่วมเพื่อมุ่งสู่สุขภาวะชุมชน อาหารและสุขภาพ ชุมชนบ้านมะกอก จำนวน 5 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านกอก หมู่ 5 บ้านมะกอก หมู่ 12 , 18 , 19 และ 23 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.สาธารณสุศาสตร์ 80000 2556
โครงการวางแผนการเงินของชุมชนต้นแบบข้าวอินทรีย์ของชุมชนตำบลวังแสง การบริหารจัดการองค์กร ตำบลวังแสง ผศ.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ คณะการบัญชีและการจัดการ การบริหารการเงิน 80000 2556
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู่ชุมชน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 80000 2556
โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม การท่องเที่ยว อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว 80000 2556
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 10 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม การศึกษา ชุมชนบ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 10 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สายไหม ไชยศิรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน 80000 2556
โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน สำหรับนักเรียนโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ภาษาและอาเซียน โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน 80000 2556
โครงการพัฒนาครูด้านการผลิตสื่อการสอนอิเล็คทรอนิค ในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การศึกษา อาจารย์กชพรรณ ยังมี คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรสื่อนฤมิต 80000 2556
โครงการบริการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนพัฒนาชุมชน การบริหารจัดการองค์กร อาจารย์ปัทมาพร วงศ์วิริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 80000 2556
โครงการภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อเสริมสร้างความพร้อมชุมชนอีสานสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาและอาเซียน อ.ดร.พิมเสน บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาเวียดนาม 80000 2556
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานชุมชน เทคโนโลยีและสารสนเทศ อ.ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 80000 2556
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานขายและงานบริการสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง ภาษาและอาเซียน จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง วิจิตรา อีสแตม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 80000 2556
โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสแก่กลุ่มผู้เรียนและผู้ใช้ภาฝรั่งเศสในภาคอีสาน ภาษาและอาเซียน ภาคอีสาน จารุวรรณ ชาป้องทิเย่ร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 80000 2556
โครงการการจัดทำแผนที่วัฒนธรรมเพื่อการประกอบอาชีพทอเสื่อ บ้านดอนหน่อง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ผังเมือง รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ สถ.บ.สถาปัตยกรรม 80000 2556
โครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นทางการแพทย์และพยาบาล เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาษาและอาเซียน อาจารย์วิชยา โยชิดะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 80000 2556
โครงการจัดทำหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน บ้านโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง บ้านโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ศาสนาและปรัชญา 80000 2556
โครงการศูนย์แสดงสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านดอนหน่อง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง อ.นิลปัทม์ ศรีโสภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ สถ.บ.สถาปัตยกรรม 80000 2556
โครงการแนวทางการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในชุมชนเมือง และพื้นที่กิจกรรม ลานบ้านลานเมือง เพื่อส่งเสริมการรับรู้อัตลักษณ์เทศบาลเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ผังเมือง อ.เมทนี โคตรดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม 80000 2556
โครงการออกแบบศูนย์แสดงสินค้าเครื่องเรือนหวายและผักตบชวา บ้านวังไผ่ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง อ.นิลุบล สุวัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน 80000 2556
โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2 ภาษาและอาเซียน ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม กนกกุล มาเวียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาเกาหลี 90000 2556
โครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : วิธีการสืบค้นสายตระกูลเพื่อสร้างสำนึกร่วมของชุมชนบ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ประวัติศาสตร์ ผศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ 80000 2556
โครงการศึกษาบริบทชุมชนเพื่อวางแผนการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชังของชุมชนบ้านหินปูน จังหวัดมหาสารคาม การตลาด ดร.อารีรัตน์ แซ่คู คณะการบัญชีและการจัดการ บธ.บ.การตลาด 80000 2556
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยแบบบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วมของนักเรียนตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม การศึกษา อ.อารีรัตน์ โนนสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ.ภาษาไทย 80000 2556
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการโฝดยชุมชนมีส่วนร่วมของนักเรียนตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม การศึกษา ดร.มนตรี วงษ์สะพาน คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ.คณิตศาสตร์ 80000 2556
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการผลิตไม้กวาดเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง ชุมชน ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พนัส โพธิบัติ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ 80000 2556
โครงการการปลูกกระทงลาย:พืชพลังงานของชุมชนโคกหินลาดเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ป่าชุมชนโคกหินลาด ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สุดารัตน์ ถนนแก้ว สภาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 80000 2556
โครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นบ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กลุ่มงานอนุรักษ์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80000 2556
โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ ฟาร์มพอเพียง 80000 2556
โคงการนาโยน 80000 2555
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบ้านยางน้อย 80000 2556
การบูรณาการความรู้เพื่อผลิตหนังสือพิมพ์ชุมชนอย่างยั่งยืน 80000 2555
โครงการจัดการธนาคารข้าวบ้านหินปูน 80000 2556
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 80000 2556
การจัดการและพัฒนาระบบนาโยนโดยชุมชน เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตัวเองอย่างต่อเนื่องและยังยืน ณ หมู่บ้านห้วยซัน เกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านห้วยซัน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มัณฑนา นครเรียบ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี 80000 2556
โครงการการสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบการผลิตสีผงจากธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง บ้านคำแก้วและบ้านหนองบัวน้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม บ้านงัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคา บ้านปลาขาว อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ภานุวรรณ จันหาญ ศูนย์นวัตกรรมไหม ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 80000 2556
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิงบรรพชีวินวิทยาใกล้แหล่งฟอสซิลในจังหวัดกาฬสินธุ์ การท่องเที่ยว ชุมชนตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สุรเวช สุธีธร ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา บรรพชีวินวิทยา 80000 2556
การถ่ายทอดการบรรเลงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม วงโปงลาง สู่โรงเรียนบ้านหวาย ตำบลหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน ศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหวาย ตำบลหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ศราวุธ โชติจำรัส วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศป.บ. สาขาดุริยางคศิลป์ 50000 2556
โครงการ Digital Storytelling เรื่องเล่าพื้นบ้านชุมชนโพนงาม ศิลปะและวัฒนธรรม หมู่บ้านและชุมชนในการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสรคาม สุวิช ถิระโคตร คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรสื่อนฤมิต 50000 2556
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมการรักษาพื้นบ้าน ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ศิลปะและวัฒนธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภัทธิรา สุวรรณโค คณะวิทยาการสารสนเทศ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 50000 2556
โครงการภาษาเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม : การเรียนรู้เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ สังคม “Western Afternoon” ศิลปะและวัฒนธรรม HUSOC Languages & Cultural Square คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50000 2556
โครงการเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมชุมชนโพนงามผ่านภาพถ่าย ศิลปะและวัฒนธรรม หมู่บ้านในพื้นที่ อบต. โพนงาม อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม สุนทรี อมรเพชรสถาพร คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 50000 2556
โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมเกาหลี : การเรียนรู้เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมไร้พรมแดน ศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 50000 2556
โครงการสืบสานตำนานวัฒนธรรมท้องถิ่นในการทำบั้งไฟเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการเผยแพร่บุญประเพณบี้งัไฟในการแลกเปลี่ยนเรยีนร้งูานด้านศลิปะและวัฒนธรรมในระดบัชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ศิลปะและวัฒนธรรม 1. ชุมชนบ้านสระนคร ตำบลคันธาร์ราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 50000 2556
โครงการสืบสานตำนานศิลปะการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการเผยแพร่บุญประเพณบีงั้ไฟในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม 1. ชุมชนบ้านสระนคร ตำบลคันธาร์ราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 50000 2556
จีนในสังคมไทย: การเรียนรู้เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมไร้พรมแดน ศิลปะและวัฒนธรรม พื้นที่บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน 50000 2556
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการประกอบพิธีกรรมท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม หมู่บ้านในพื้นที่ อบต. โพนงาม อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม สาธิต แสงประดิษฐ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรภูมิสารสนเทศ 50000 2556
เว็บไซต์สารสนเทศศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลโพนงาม ศิลปะและวัฒนธรรม หมู่บ้านในพื้นที่ อบต. โพนงาม อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม ฉัตรเกล้า เจริญผล คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 50000 2556
การเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลกไร้พรมแดน ศิลปะและวัฒนธรรม 50000 2556
โครงการ สื่อสร้างสรรค์สำหรับการเรียนรู้เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมไร้พรมแดน ศิลปะและวัฒนธรรม พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคภูมิ หรรนภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 50000 2556
โครงการประยุกต์การใช้งานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อใช้รณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่ม นักเรียน นิสิต นักศึกษา ของจังหวัดมหาสารคาม ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม วิทยา จารุพูนผล คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต 50000 2556
โครงการตารับอาหารตามประเพณีท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม บ้านลาด และบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 1 2 5 6 และ 19 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 50000 2556
การพัฒนาฐานข้อมูลวัด จังหวัดมหาสารคาม ศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ วัดศรีสวัสดิ์ วัดสว่างวารี วัดเจริญผล วัดปุาดอนหนาด วัดปุาดอนหนาด วัดปัจฉิมทัศน์ วัดสุวรรณวาส วัดกู่แก้ว วัดพุทธมงคลและวัดปุาวังเลิง จังหวัดมหาสารคาม ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 50000 2556
โครงการสืบสานพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวพิธีกรรมแห่งชีวิตชาวนาไทยของชุมชนวังแสง ศิลปะและวัฒนธรรม หมู่ 1 ตาบลวังแสง อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม วีรยา ภัทรอาชาชัย คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100000 2556
โครงการ การอนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้น้้ามันกระทงลายในประเพณีเข้าและออกพรรษาของชุมชนบ้านลอมคอม ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ศิลปะและวัฒนธรรม วัดลัฏฐิวัน นาข่า หมู่บ้านลอมคอม ต้าบลนาข่า อ้าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สุดารัตน์ ถนนแก้ว สภาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 50000 2556
การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการนวดไทยและสมุนไพรไทยในชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ขามเรียง ศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ วัดศรีสวัสดิ์ วัดสว่างวารี วัดเจริญผล วัดปุาดอนหนาด วัดปุาดอนหนาด วัดปัจฉิมทัศน์ วัดสุวรรณวาส วัดกู่แก้ว วัดพุทธมงคลและวัดปุาวังเลิง จังหวัดมหาสารคาม ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 50000 2556
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม สาเร็จ สีเครือดง คณะเทคโนโลยี วท.บ.นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ 50000 2556
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมทอเสื่อ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีชีวิตของชุมชน ศิลปะและวัฒนธรรม บ้านหนองขาม ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จารุวรรณ วิโรจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 50000 2556
โครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนบ้านดอนจำปาสรรค์ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ฉันทนา เวชโอสถศักดา คณะวิทยาการสารสนเทศ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 80000 2557
โครงการพัฒนาแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป เสริมนร้างศักยภาพชุมชนแข้มแข็ง ชุมชนบ้านเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม การบริหารจัดการองค์กร บ้านเชียงเหียน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ธีระพล ศิระบูชา คณะการบัญชีและการจัดการ เศรษฐกิจธุรกิจ 80000 2557
โครงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วังแสง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ หมู่ 1 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม วีรยา ภัทรอาชาชัย คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 80000 2557
โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ชุมชน อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เกษตรอินทรีย์ หมู่บ้านต่างๆ ในตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พัชรี จิตระวัง คณะการบัญชีและการจัดการ บธ.บ.การตลาด 80000 2557
โครงการการจัดการธุรกิจเลี้ยงปลาน้ำจืดในกระชังเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป ชุมชนบ้านหินปูน จังหวัดมหาสารคาม การตลาด บ้านหินปูน หมู่ที่ 17 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อัจฉริยา อิสระไพบูลย์ คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการการประกอบการ 80000 2557
โครงการบริหารต้นทุนอาชีพเกษตรกรรม ชุมชนบ้านหินปูน จังหวัดมหาสารคาม การตลาด บ้านหินปูน หมู่ที่ 17 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อัครเดช ฉวีรักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ การบัญชีและการเงิน 80000 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายเกษตรพอเพียง จังหวัดมหาสารคาม การบริหารจัดการองค์กร บ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นวลละออง อรรถรังสรรค์ คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการ 80000 2557
โครงการการบริหารระบบสารสนเทศของชุมชนบ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เทคโนโลยีและสารสนเทศ บ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพ็ชรรัตน์ พัฒนเศรษฐานนท์ คณะการบัญชีและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80000 2557
โครงการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสรรค์ด้วยระบบฐานข้อมูลแบบไดนามิก เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนบ้านดอนจำปาสรรค์ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จารี ทองคำ คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 80000 2557
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนบ้านดอนจำปาสรรค์ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ศศิธร แก้วมั่น คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 80000 2557
โครงการพัฒนาแบบจำลองพื้นที่ให้บริการของโรงเรียนและความเสี่ยงของการเดินทางของนักเรียนตำบลโพนงาม ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทุกหมู่บ้าน ในตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สาธิต แสงประดิษฐ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรภูมิสารสนเทศ 80000 2557
โครงการการสื่อสารเพื่อรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนโรงเรียนดอนจำปาสรรค์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนบ้านดอนจำปาสรรค์ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สุนทรี อมรเพชรสถาพร คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 80000 2557
โครงการพัฒนาสื่อประกอบการสอนแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนบ้านดอนจำปาสรรค์ ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อรทัย สุทธิจักษ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนนิเมชันและเกม 80000 2557
โครงการสร้างเครือข่ายครูที่มุ่งการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์โดยการฝึกปฏิบัติจริง การศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มมส, โรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม 10 โรง ที่สนใจเข้าร่วมอบรม อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล คณะเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 80000 2557
โครงการประเมินภาวะโภชนาการและจัดทำเมนูอาหารสำหรับนักเรียนประถมวัย อาหารและสุขภาพ โรงเรียนบ้านกุงเต่า ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์ คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีอาหารและโภชนศาสตร์ 80000 2557
โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนงาม ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เทคโนโลยีการเกษตร บ้านโนนงาม ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทรงศักดิ์ จำปาวะดี คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร 80000 2557
โครงการกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรในการผลิตเชื้อไตรโครเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดโรคในนาข้าวในเขตชุมชนบ้านหนองขาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เทคโนโลยีการเกษตร บ้านหนองขาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร 80000 2557
โครงการขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ้านยางน้อย ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เทคโนโลยีการเกษตร บ้านยางน้อย ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วิภาวี ไทเมืองพล คณะเทคโนโลยี วท.บ.ประมง 80000 2557
โครงการโรงเรียนชีววิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ บ้านบ่อแก บ้านบ่อทอง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตร์ 75000 2557
โครงการบทบาทของกฏหมายในการอนุรักษ์ป่าชุมชน การศึกษา ป่าชุมชนบ้านวังหว้า ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วนิดา พรมหล้า คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต 75000 2557
โครงการคลินิกคณิตศาสตร์สัญจร การศึกษา โรงเรียนบ้านนาเชือก คำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รุ่งลาวัลย์ บุตรโคตร คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ.คณิตศาสตร์ 75000 2557
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์การย้อมสีครามบ้านหนองบัวน้อย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง บ้านหนองบัวน้อย ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และศูนย์นวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สุชญา โครตวงษ์ ศูนย์นวัตกรรมไหม ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 75000 2557
โครงการปลูกกล้าสร้างแกนนำครูไดโนเสาร์ภูน้อย การศึกษา แหล่งขุดค้นภูน้อย ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สุรเวช สุธีธร ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา บรรพชีวินวิทยา 80000 2557
โครงการพัฒนาสาระการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้านอีสาน การศึกษา บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม, สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, กลุ่มทอผ้าไหม นิ่มนวล จันทรุญ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน หน่วยวิจัยวัฒนธรรมชุมชน 80000 2557
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วย สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังในชุมชนเครือวัลย์ อาหารและสุขภาพ ชุมชนเครือวัลย์ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สายทิพย์ สุทธิรักษา คณะเภสัชศาสตร์ ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม 75000 2557
โครงการพัฒนาอาคารดินสำหรับใช้เป็นสถานบำบัดผู้ป่วยในชุมชน สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน บ้านหนองกุง ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล 80000 2557
โครงการชุมชนนาสีนวลใส่ใจสุขภาพโคเนื้อ เพื่อผลผลิตที่ดีสู่ผู้บริโภค อาหารและสุขภาพ ชุมชนในพื้นที่ตำบลนาสีนวล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วสุพล ชาแท่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 75000 2557
โครงการการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพดินโพนในพื้นที่การทำสวนผักบ้านดอนจำปา ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม การศึกษา บ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ธายุกร พระบำรุง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 75000 2557
การพัฒนาการทำนาแบบโยนกล้าและการจัดการที่ยั่งยืน ณ บ้านดอนนา เทคโนโลยีการเกษตร หมู่บ้านดอนนา ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มัณฑนา นครเรียบ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี 75000 2557
โครงการจัดการปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยใช้สถิติประยุกต์เพื่องานวิจัยด้านสาธารณสุข การศึกษา ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สุจิตตา สุระภี คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ.คณิตศาสตร์ 75000 2557
โครงการยุวมัคคุเทศก์และวัฒนธรรมภาษาฝรั่งเศสสำหรับกลุ่มผู้เรียนและผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดมหาสารคาม ภาษาและอาเซียน อำเภอเมือง , อำเภอกันทรวิชัย , อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จารุวรรณ ชาป้องทิเย่ร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 80000 2557
โครงการสื่อเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้อย่างยั่งยืน การท่องเที่ยว อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ , อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม , อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ , อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร , อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด อัครครา มะเสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 80000 2557
โครงการการสร้างแผนที่ Web site แหล่งที่ตั้งโบราณสถานกู่ บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด เทคโนโลยีและสารสนเทศ อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด สาวิตรี รตโนภาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 80000 2557
โครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(เขมร พม่า ลาว และเวียดนาม) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้สู่ประชาคมอาเซียน ภาษาและอาเซียน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษากู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด อ.ดร.พิมเสน บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาเวียดนาม 80000 2557
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคามเป็นภาษาญี่ปุ่นและอบรมภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภาษาและอาเซียน จังหวัดมหาสารคาม มนสิชา แก้วนันไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 80000 2557
โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างภูมิคุ้ม กันให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 3 ภาษาและอาเซียน บ้านเลิงแฝก,บ้านแก้วและองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม กนกกุล มาเวียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาเกาหลี 80000 2557
โครงการอบรมภาษาอังกฤษยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ภาษาและอาเซียน บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นางแตงอ่อน ศรีรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 80000 2557
โครงการวิจัยและบริการวิชาการระดับชุมชน : การสร้างตัวตนของคนทุ่งกุลาร้องไห้ (นิทานพื้นบ้านและศิลปะการเล่านิทานพื้นบ้าน) ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง บ้านเมืองเต่า จังหวัดมหาสารคาม บ้านเมิองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด วยุพา ทศศะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 80000 2557
โครงการการสร้างประวัติศาสตร์ชุดความรู้เรื่อง “กู่” สู่การท่องเที่ยวในอาณาบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ประวัติศาสตร์ บ้านกู่กาสิงห์ บ้านเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด อภิราดี จันทร์แสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ 80000 2557
โครงการสารคดีชีวประวัติ “ปราชญ์ทุ่งกุลา” ประวัติศาสตร์ บ้านเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด , บ้านไพรขลา จังหวัดสุรินทร์ กีรติ ธนะไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาไทย 80000 2557
การพัฒนารูปแบบการจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชน ชุมชนกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ศิลปะและวัฒนธรรม บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สายไหม ไชยศิรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน 80000 2557
โครงการผักปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน อาหารและสุขภาพ บ้านกุดหัวช้าง หมู่ 11 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย และบ้านท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม กัลยา หาญพิชาญชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 80000 2557
โครงการผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุมชนการเรียนรู้บ้านกู่กาสิงห์ (ฉบับภาษาจีน) การท่องเที่ยว อำเภอปทุมรันต์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาจีน 80000 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบเพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าพื้นเมือง กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าและแปรรูปบ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง บ้านลาดเจริญ ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ชัญญา ทองสวัสดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ศป.บ.นฤมิตศิลป์ 80000 2557
โครงการแผนที่วัฒนธรรมชุมชนท่าอุเทนกับการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ผังเมือง เทศบาลตำบลท่าอุเทน ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โกวิทย์ วาปีศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม 80000 2557
โครงการสร้างกระบวนการการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนริมทางรถไฟ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผังเมือง ชุมชนริมทางรถไฟ อ.เมือง จ.ขอนแก่น วรวิทย์ จันทเดช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน 80000 2557
โครงการอบรมภาษาอังกฤษยุวนักขาย OTOP สู่อาเซียน ภาษาและอาเซียน บ้านหนองเขื่อนข้าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วิจิตรา อีสแตม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 80000 2557
จัดงานประเพณีบุญผะเหวด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาสารคาม ศิลปะและวัฒนธรรม บริเวณศาสาพระประธาน ประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เขตพื้นที่ในเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายปฐมพงศ์ ลิ้มเจริญ ณ จัมปาศักดิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 100000 2557
โครงการบุญหมอนเข็มองค์ประกอบในการอนุรักษ์และสืบสานพิธีกรรมบุญกฐิน ของชุมชนบ้านเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม ศิลปะและวัฒนธรรม บ้านเชียงเหียน ตำบลลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อัครเดช ฉวีรักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ การบัญชีและการเงิน 100000 2557
ภูมิปัญญาอาหารงานบุญอีสาน ศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยี และเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม คณะเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 100000 2557
การดูแลสุขภาพชุมชนบ้านเขียบ ศิลปะและวัฒนธรรม บ้านเขียบ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์อรัญญา ทองก้อน คณะพยาบาลศาสตร์ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ 80000 2557
โครงการสร้างเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้านภูมิปัญญาไทย ศิลปะและวัฒนธรรม บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 2 (ประชากร 215 หลังคาเรือน) ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ปิยะพงษ์ ยัพราษฎร์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 100000 2557
สื่อพื้นบ้าน ลดการโฆษณาชวนชื่อ (ชุมชนเครือวัลย์) ศิลปะและวัฒนธรรม ชุมชนเครือวัลย์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์สมศักดิ์ อาภาศรีทองกุล คณะเภสัชศาสตร์ ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม 100000 2556
การจัดทำแผนที่แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น Geo-Life ภูมิศาสตร์ในวิถีชีวิต : การเรียนรู้เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคม ไร้พรมแดน ศิลปะและวัฒนธรรม HUSOC Languages & Cultural Square คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาวิตรี รตโนภาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 100000 2557
การศึกษาชีวิตและผลงานของศิลปินหมอแคน ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอำนาจเจริญ,จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์สิทธิศักดิ์ จำปาแดง คณะวัฒนธรรมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ 100000 2557
โครงการเทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติ E-San Short film ลุ่มน้ำโขง ๒๐๑๓ ศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ อาจารย์ปรีชา สาคร คณะวิทยาการสารสนเทศ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 100000 2557
การถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าดอนหนาด ศิลปะและวัฒนธรรม วัดป่าดอนหนาด หมู่บ้านดอนหนาด ตำบลขามเรียง ภำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี 100000 2557
การเรียนรู้งานบุญประเพณีเข้าพรรษา/และการจัดทำเทียนจำนำเข้าพรรษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2557 ศิลปะและวัฒนธรรม 1.ชุมชนบ้านสระนคร หมู่ที่ 11 ต.คันธาร์ราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 2.วัดพุทธมงคล ต.คันธาร์ราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 3.วัดสุวรรณวาส ตำบลโคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม อาจารย์ อรอุมา ลาสุนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต 100000 2557
นาฏยประดิษฐ์อีสาน ศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.พีรพงษ์ เสนไสย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 100000 2557
โครงการแผนที่สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมชุมชนท่าอุเทนกับการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โกวิทย์ วาปีศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ภูมิสถาปัตยกรรม 80000 2557
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการบริบาลสัตว์และการพัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม บ้านนาสีนวล ตำบลนาสีนวล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ น.สพ.คงสภา ธราวุธ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 100000 2557
สืบสานประเพณีอีสาน ศิลปะและวัฒนธรรม ต.ลาดพัฒนา หมู่ที่ 1,2,5,6,19 อ.เมือง จ.มหาสารคาม สุวิมล สงกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 100000 2557
โรงเรียนควายไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรม (ฟาร์ม) ตำบลนาสีนวล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายนพพงษ์ ศรีอาจ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ(ฟาร์ม) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ(ฟาร์ม) 80000 2557
โครงการสืบสานภูมิปัญญาการร้องหมอลำ นำประชาธิปไตยสู่ชุมชน ศิลปะและวัฒนธรรม บ้านบ่อแกบ่อทอง ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์จีรศักดิ์ โพกาวิน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตร์ 100000 2557
กลองเพล ประจำวัดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศิลปะและวัฒนธรรม เก็บข้อมูล 1 วัดของทุกจังหวัดใน อำเภอเมือง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเก็บข้อมูลกลาง ผศ.ดร.คมกริช การินทร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศป.บ. สาขาดุริยางคศิลป์ 80000 2557
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวภูไทให้คงอยู่สืบไป ศิลปะและวัฒนธรรม บ้านโพน ตำบลบ้านโพน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวพิศสมัย พูลเพียร ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา บรรพชีวินวิทยา 80000 2557
โครงการจัดพิมพ์หนังสือหายากเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาสารคาม วัดมหาชัยพระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม,บ้านแพง ต.แพง อ.โกสุม จ.มหาสาคาม,วัดบูรณ์และวัดลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ผศ.วีณา วีสเพ็ญ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กลุ่มงานอนุรักษ์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 500000 2557
โครงการปริวรรตวิเคราะห์และจัดพิมพ์วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะและวัฒนธรรม สถบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กลุ่มงานอนุรักษ์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 200000 2557
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหัวช้าง ศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านหัวช้าง - หนองแสง ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผศ.วีณา วีสเพ็ญ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กลุ่มงานอนุรักษ์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100000 2557
โฮงเฮียนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานปีที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม 1. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2. วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กลุ่มงานอนุรักษ์ใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100000 2557
ศึกษาอัตชีวประวัติและผลงานศิลปินของหมอลำผญาจังหวัดมุกดาหาร ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดมุกดาหาร ศราวุธ โชติจำรัส วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศป.บ. สาขาดุริยางคศิลป์ 100000 2557
โครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับนักเรียนในชุมชนบ้านลาด อาหารและสุขภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านลาด ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม สุวิมล สงกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 80000 2557
โครงการนักสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว อาหารและสุขภาพ 80000 2557
โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยการโค้ชด้านสุขภาพ (Health Coaching) โดยอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) บ้านขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อาหารและสุขภาพ บ้านขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นิตยา สุทธยากร คณะพยาบาลศาสตร์ พย.บ.พยาบาลศาสตร์ 80000 2557
โครงการการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ บริการทางการแพทย์ มมส.ด้วยองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย อาหารและสุขภาพ ชุมชนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์บริการทางการแพทย์ มมส. 6 ชุมชน จิตรลดา คงคำ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 80000 2557
การสร้างเครือข่ายขยายพันธุ์กระทงลายในโรงเรียนของชุมชนบ้านนาข่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง โรงเรียนบ้านนาข่า และโรงเรียนนาข่าวิทยาคม ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สุดารัตน์ ถนนแก้ว สภาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 40000 2557
โครงการการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง (Public space) เพื่อส่งเสริมศักยภาพภายในชุมชนบ้านดอนหน่อง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ผังเมือง หมู่บ้านดอนหน่อง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ สถ.บ.สถาปัตยกรรม 80000 2557
โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากดอกไม้ไฟ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม การศึกษา รพ.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม 10 แห่ง วิทยา จารุพูนผล คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต 80000 2557
โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แบบผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารและสุขภาพ ชุมชนบ้านโคกศรีหมู่ที่5 และหมู่บ้านหนองปลิงหมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พิศมัย หอมจำปา คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต 80000 2557
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อมหาสารคาม สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์) 80000 2557
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ สำหรับโรงเรียน การศึกษา รร.ในเครือข่ายโยรอบ มมส.ไม่น้อยกว่า 4 รร.ในเขต อ.กันทรวิชัย ธนา ยีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์) 80000 2557
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยาแก่โรงเรียนในเขตอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม การศึกษา 1.ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มมส. 2.พื้นที่ชุ่มน้ำ ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม อิสระ ธานี คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ.ชีววิทยา 80000 2557
โครงการผลิตภัณฑ์อาหารจากจุลินทรีย์เพื่อการพัฒนาอาชีพ อาหารและสุขภาพ 1.รพ.สต.หัวขัว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 2.คณะวิทยาศาสตร์ มมส. สุจิรา มณีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. จุลชีววิทยา 80000 2557
โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำมันประวัติศาสตร์/วัฒนธรรมชุมชนบ้านพระยืน ประวัติศาสตร์ 1.หมู่บ้านพระยืน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 2.วัดบ้านพระยืน ศักชัย อุทธิโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.ทัศนศิลป์ /ศป.ม.ทัศนศิลป์ 80000 2557
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดงสู่ชุมชน โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ ตำบลตลาด อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม การศึกษา รร.เทศบาลบ้านค้อ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม ว่าที่ร้อยตรีเกิดศิริ นกน้อย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 80000 2557
โครงการพัฒนาวงลูกทุ่งโรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (สรุปโครงการ วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส. เฉลิมพล โลหะมาตย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศป.บ.ดุริยางศิลป์ 80000 2557
โครงการพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา การศึกษา รร.เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประสาท เนืองเฉลิม สำนักศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 80000 2557
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม กลุ่มอาชีพจักสานหมวก บ้านไทยเจริญ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การศึกษา หมู่บ้านไทยเจริญ หมู่9 หมู่บ้านทัยอุทิศหมู่7 หมู่บ้านหนองตุหมู่4 และหมู่บ้าน หนองแวงหมู่ที่3 ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พนัส โพธิบัติ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ 80000 2557
โครงการอบรมการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมาตรฐานการบริการสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การบริหารจัดการองค์กร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม วิริยา สีบุญเรือง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ.การจัดการการท่องเที่ยว 80000 2557
การใช้หลักจิตวิทยาการออกแบบสภาพแวดล้อมของชุมชนภาพผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาการออกแบบองค์ประกอบของตลาดนัดวัดชัยจุมพลและพื้นที่เกี่ยวเนื่องชุมชนบ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ผังเมือง ชุมชนขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ดิฐา แสงวัฒนะชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน 80000 2557
โครงการบทบาทของวัฒนธรรมชุมชนในการร่วมกับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการรักษาผืนป่า ศิลปะและวัฒนธรรม บ้านวังหว้า ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ชาคริต ขันนาโพธิ์ คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต 100000 2557
โครงการภูมิปัญญาอาหารงานบุญอีสาน ศิลปะและวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีและเทศบาลตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม คณะเทคโนโลยี วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 100000 2557
โครงการสื่อพื้นบ้าน ลดการโฆษณาชวนเชื่อ ชุมชนเครือวัลย์ ศิลปะและวัฒนธรรม ชุมชนเครือวัลย์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม สายทิพย์ สุทธิรักษา คณะเภสัชศาสตร์ ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม 100000 2557
โครงการพัฒนาคลังข้อมูลภูมิปัญญาอีสานในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคความเป็นจริงเสริม Augmented Reality ศิลปะและวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม ขวัญชัย ศิริสุรักษ์ 100000 2557
โครงการผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาโดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่น เทคโนโลยีและสารสนเทศ อาจารย์สมศักดิ์ อาภาศรีทองกุล คณะเภสัชศาสตร์ ภ.บ. บริบาลเภสัชกรรม 80000 2557
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายทอลายไดโนเสาร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง บ้านโคกสนาม ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สิริภา พงษ์แสงทอง ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา บรรพชีวินวิทยา 80000 2557
โครงการสืบสานบุญไต้น้ำมันในวันออกพรรษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะการแสดง สุดารัตน์ ถนนแก้ว สภาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 70000 2557
โครงการการดูแลสุขภาพชุมชนบ้านเขียบ ศิลปะและวัฒนธรรม บ้านเขียบ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 80000 2557
โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้านภูมิปัญญาไทย ศิลปะและวัฒนธรรม บ้านท่าสิงคอนหมู่ที่ 12 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม อาจารย์ปิยะพงษ์ ยัพราษฎร์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 100000 2557
การจัดทำแผนที่แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น Geo-Life ภูมิศาสตร์ในวิถีชีวิต จังหวัดมหาสารคาม ศิลปะและวัฒนธรรม - HUSOC Languages&Cultural Square คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนและหน่วยงานราชการต่างๆ 2 แห่ง สาวิตรี รตโนภาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 100000 2557
การศึกษาชิวิตและผลงานของศิลปินหมอแคน ศิลปะและวัฒนธรรม จ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ อาจารย์สิทธิศักดิ์ จำปาแดง คณะวัฒนธรรมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ 100000 2557
โครงการเทศกาลภาพยนต์สั้นนานาชาติ E-San Short film ลุ่มน้ำโขง ๒๐๑๓ ศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ อาจารย์ปรีชา สาคร คณะวิทยาการสารสนเทศ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 100000 2557
โครงการ การถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าดอนหนาด ศิลปะและวัฒนธรรม วัดป่าดอนหนาด บ.ดอนนา ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มัณฑณา นครเรียบ 100000 2557
โครงการ การเรียนรู้งานบุญประเพณีเข้าพรรษา/และการจัดทำเทียนจำนำเข้าพรรษาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2557 ศิลปะและวัฒนธรรม 1.ชุมชนบ้านสระนคร ต.คันธาร์ราษฏร์ อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 2.วัดพุทธมงคล ต.คันธาร์ราษฏร์ อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 3.วัดสุวรรณวาส ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์ อรอุมา ลาสุนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต 100000 2557
โครงการสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม อ.อารีรัตน์ โนนสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ กศ.บ.ภาษาไทย 100000 2557
โครงการวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการบริบาลสัตว์และการพัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม บ้านนาสีนวน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต 100000 2557
โครงการสืบสานประเพณีอีสาน บุญข้าวประดับดิน และ บุญข้าวสาก ศิลปะและวัฒนธรรม ต.ลาดพัฒนา หมู่ที่ 1,2,5,6,19 อ.เมือง จ.มหาสารคาม สุวิมล สงกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 100000 2557
โครงการบุญประเพณีเข้าพรรษากับการอนุรักษ์ป่าโคกหินลาด ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ศิลปะและวัฒนธรรม ป่าสาธารณะโคกหินลาด ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา 80000 2557
โครงการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดทำทะเบียนวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบ้านโนนอย่างมีส่วนร่วม ศิลปะและวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบ้านโนน ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นราวิทย์ ดาวเรือง 100000 2557
สถิติผู้เข้าใช้
เริ่มนับ 26 ก.พ.57

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

E-mail :  หมายเลขโทรศัพท์ :