**ผู้ลงทะเบียนโปรดอ่าน**
1. อบรมใบอนุญาตสำหรับรถจักรยานยนต์ รถสามล้อ รถยนต์ ส่วนบุคคล            เท่านั้น
2. ผู้ที่จะสอบใหม่และผู้ที่ใบอนุญาตขับรถขาดเกิน 1 ปี ให้เลือกลง 5 ชั่วโมง
3. ผู้ที่จะต่อใบอนุญาต 5 ปี เป็น 5 ปี และบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี ให้เลือก        ลง 1 ชั่วโมง
4. ผู้ที่จะต่อใบอนุญาตขับขี่ประเภทชั่วคราว(2 ปี) เป็น 5 ปี ไม่ต้องอบรม
   (สามารถไปดำเนินการต่อใบอนุญาตได้ที่สำนักงานขนส่งได้เลย)
5. ให้ติดตามข่าวสาร การอบรมผ่านทาง
   เพจ อบรมใบอนุญาตขับรถมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Click ->
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. เลือกวันเข้าอบรม หากเป็นนิสิต/บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้
   เลือกลงช่อง นิสิต/บุคลากร หากเป็นบุคคลภายนอก ให้เลือกลงช่องบุคคล
   ภายนอก (นิสิตที่จบการศึกษาไปแล้วให้เลือกบุคคลภายนอก)
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนกดตกลง
3. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และชำระเงินด้วย QR Code ที่เมนู
   เช็ดการจอง โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ เมนูเช็คการจอง
4. การชำระค่าธรรมเนียมให้ชำระโดยวิธีแสกน QR Code (สามารถชำระ
   ได้ทุกธนาคาร ** ยกเว้น ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ )
   และเก็บหลักฐานการชำระไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันอบรม
5. ให้ผู้ลงทะเบียนไปยื่นเอกสารประกอบการอบรมในสัปดาห์ก่อนถึงวันอบรม
   (จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ ณ กองกิจการนิสิต ชั้น 2 )