เลือกวันเข้าอบรม

ลำดับ วันที่จัดอบรม / สถานะผู้เข้าอบรม
1 วันเสาร์ ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [99] รายการ
2 วันเสาร์ ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [101] รายการ
3 วันเสาร์ ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [86] รายการ
4 วันเสาร์ ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [95] รายการ
5 วันเสาร์ ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [78] รายการ
6 วันเสาร์ ที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [63] รายการ
7 วันเสาร์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [31] รายการ
8 วันเสาร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [51] รายการ
9 วันเสาร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [76] รายการ
10 วันเสาร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  เต็ม กรุณาเลือกวันอบรมอื่น   [200] รายการ
11 วันเสาร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  เต็ม กรุณาเลือกวันอบรมอื่น   [253] รายการ
12 วันเสาร์ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  เต็ม กรุณาเลือกวันอบรมอื่น   [202] รายการ
13 วันเสาร์ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  เต็ม กรุณาเลือกวันอบรมอื่น   [200] รายการ
14 วันเสาร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  เต็ม กรุณาเลือกวันอบรมอื่น   [200] รายการ
15 วันเสาร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  เต็ม กรุณาเลือกวันอบรมอื่น   [200] รายการ
16 วันเสาร์ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563  เต็ม กรุณาเลือกวันอบรมอื่น   [200] รายการ
17 วันเสาร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563  เต็ม กรุณาเลือกวันอบรมอื่น   [201] รายการ
18 วันเสาร์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  เต็ม กรุณาเลือกวันอบรมอื่น   [200] รายการ
19 วันเสาร์ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  เต็ม กรุณาเลือกวันอบรมอื่น   [200] รายการ
20 วันเสาร์ที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [117] รายการ
21 วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [38] รายการ
22 วันเสาร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [44] รายการ
23 วันเสาร์ที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [40] รายการ
24 วันเสาร์ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [6] รายการ