เลือกวันเข้าอบรม

ลำดับ วันที่จัดอบรม / สถานะผู้เข้าอบรม
1 วันเสาร์ ที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [70] รายการ
2 วันเสาร์ ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [74] รายการ
3 วันเสาร์ ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [90] รายการ
4 วันเสาร์ ที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [99] รายการ
5 วันเสาร์ ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [79] รายการ
6 วันเสาร์ ที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [62] รายการ
7 วันเสาร์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [30] รายการ
8 วันเสาร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [4] รายการ
9 วันเสาร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [1] รายการ
10 วันเสาร์ที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [3] รายการ
11 วันเสาร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [15] รายการ
12 วันเสาร์ที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [5] รายการ
13 วันเสาร์ที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [0] รายการ
14 วันเสาร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [1] รายการ
15 วันเสาร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [0] รายการ
16 วันเสาร์ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [0] รายการ
17 วันเสาร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [0] รายการ
18 วันเสาร์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [0] รายการ
19 วันเสาร์ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [0] รายการ
20 วันเสาร์ที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [1] รายการ
21 วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [2] รายการ
22 วันเสาร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [0] รายการ
23 วันเสาร์ที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [0] รายการ
24 วันเสาร์ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    บุคคลภายนอก   [1] รายการ