เลือกวันเข้าอบรม
                                                  
ลำดับ วันที่จัดอบรม ลงทะเบียน ลงทะเบียน จำนวน
1 วันเสาร์ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
ปิดรับสมัคร'  [200] รายการ
2 วันเสาร์ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [151] รายการ
3 วันเสาร์ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [97] รายการ
4 วันเสาร์ที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [35] รายการ
5 วันเสาร์ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [40] รายการ
6 วันเสาร์ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [33] รายการ
7 วันเสาร์ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [56] รายการ
8 วันเสาร์ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ปิดรับสมัคร'  [200] รายการ
9 วันเสาร์ที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [199] รายการ
10 วันเสาร์ที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ปิดรับสมัคร'  [201] รายการ
11 วันเสาร์ที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ปิดรับสมัคร'  [201] รายการ
12 วันเสาร์ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [162] รายการ
13 วันเสาร์ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [11] รายการ
14 วันเสาร์ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [8] รายการ
15 วันเสาร์ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [33] รายการ
16 วันเสาร์ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [60] รายการ
17 วันเสาร์ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [16] รายการ
18 วันเสาร์ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [12] รายการ
19 วันเสาร์ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [3] รายการ
20 วันเสาร์ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [1] รายการ
21 วันเสาร์ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคคลภายนอก  [0] รายการ