สมัครเข้าอบรม ใบอนุญาติขับรถ สำหรับนิสิต / บุคลากร

ระบบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบขับรถภาคทฤษฏี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มีความประสงค์ขอสมัครเข้ารับการอบรมภาคทฤษฏีในหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จำนวน 5 ชั่วโมง
2. หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จำนวน 2 ชั่วโมง
3. หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง
ข้อปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรม
1.  รับและยื่นใบสมัครที่งานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.  ยื่นเอกสารใบสมัครก่อนวันอบรมหรือในวันอบรม ไม่เกินเวลา 08.30 น. พร้อมหลักฐาน ดังนี้
2.1 กรณี ขอรับใบอนุญาตขับรถ แนบหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 กรณี ขอต่อใบอนุญาตขับรถ แนบหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาใบอนุญาตขับรถเดิม
3.  เริ่มการอบรม เวลา 09.00 น. ผู้เข้าอบรมต้องมาก่อนเวลาอบรมอย่างน้อย 30 นาที
4.  ผู้เข้ารับการอบรมต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องและสำเนาเอกสารการสมัคร จำนวน 3 ชุด
***  ค่าธรรมเนียมการอบรม 200 บาท ***
***  นิสิต/บุคลากร แสดงบัตรนิสิต,บัตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ที่มหาวิทยาลัยออกให้ในวันยื่นใบสมัคร ***