สถาบันเครือข่าย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
มหาวิทยาลัยราชธานี
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาลัยสันตพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยอีสาน
มหวิทยาลัยมหาสารคาม
สถิติผู้เข้าใข้
 
เริ่มนับ 7 มี.ค.57