กำหนดการ
โครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(เยาวชนไทยร่วมใจทำความดีถวายในหลวง) ประจำปี 2559
ในระหว่างที่ 9 - 10  กันยายน  2559  ณ  อาคารพัฒนานิสิต
กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 9 กันยายน  25

กำหนดการ

กิจกรรม:กระบวนการ

13.00 - 18.00 น.

สถาบันเครือข่ายเดินทางเข้าที่พัก

13.00 - 21.00 น.

สโมสรนิสิตและสถาบันเครือข่ายเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน

15.00 - 17.00 น.

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน

17.00 - 18.00 น.

คณะกรรมการเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของโครงการต่าง ๆ

-เดินทางกลับที่พัก/เสร็จสิ้นกิจกรรม

วันที่ 10 กันยายน 2559

กำหนดการ

กิจกรรม:กระบวนการ

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน / รับเอกสาร

09.00-09.15 น.

พิธีกรทักทาย / ชมวีดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรม

09.15-09.45 น.

 

พิธีเปิด
-โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช (อธิการบดี)
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
-โดย ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต)

การแสดงพิธีเปิด โดยนิสิตชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง

09.45-12.00 น.

- นำเสนอโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  (รายโครงการ)
(โครงการละ 5-7 นาที)

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารอาหารกลางวัน

13.00-13.15 น.

ชมวีดีทัศน์

13.15-15.00 น.

ให้คำแนะนำและเสนอแนะโครงการโดยคณะกรรมการ

15.00-16.00 น.

ประกาศผลการประกวด/มอบรางวัลและเกียรติบัตร
-พิธีปิด

หมายเหตุ   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
 


       
สถิติผู้เข้าใข้
 
เริ่มนับ 7 มี.ค.57