ประสานงาน /ติดต่อสอบถาม
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/ฝ่าย เบอร์โทร
ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 0883404545
รศ.ดร.สุดสาคร อินธิเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 0866055164
ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 0868512400
นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต 0862364321
นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิต 0622651466
นายสุริยะ สอนสุระ ผู้รับผิดชอบโครงการ 0800565941
นางเยาวภา ปรีวาสนา ผู้รับผิดชอบโครงการ 0902348471
สถิติผู้เข้าใข้
 
เริ่มนับ 7 มี.ค.57