กราฟเปรียบเทียบจำนวนโครงการต่อปี
96 โครงการ
ปี พ.ศ. 2020

307 โครงการ
ปี พ.ศ. 2019

271 โครงการ
ปี พ.ศ. 2018

129 โครงการ
ปี พ.ศ. 2017

13 โครงการ
ปี พ.ศ. 2016
กราฟแสดงจำนวนโครงการต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กราฟแสดงจำนวนโครงการต่อสถานะการดำเนินงาน
กราฟแสดงจำนวนโครงการต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ (องค์กรนิสิต)