กราฟเปรียบเทียบจำนวนโครงการต่อปี
287 โครงการ
ปี พ.ศ. 2020

418 โครงการ
ปี พ.ศ. 2019

283 โครงการ
ปี พ.ศ. 2018

129 โครงการ
ปี พ.ศ. 2017

13 โครงการ
ปี พ.ศ. 2016
กราฟแสดงจำนวนโครงการต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กราฟแสดงจำนวนโครงการต่อสถานะการดำเนินงาน
กราฟแสดงจำนวนโครงการต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ (องค์กรนิสิต)