กราฟเปรียบเทียบจำนวนโครงการต่อปี
114 โครงการ
ปี พ.ศ. 2018

102 โครงการ
ปี พ.ศ. 2017

7 โครงการ
ปี พ.ศ. 2016

5 โครงการ
ปี พ.ศ. 2015

0 โครงการ
ปี พ.ศ. 2014
กราฟแสดงจำนวนโครงการต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กราฟแสดงจำนวนโครงการต่อสถานะการดำเนินงาน
กราฟแสดงจำนวนโครงการต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ (องค์กรนิสิต)