โครงการ

วันที่เริ่มโครงการ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ปีงบประมาณ สถานะ
วันที่เริ่มโครงการ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ปีงบประมาณ สถานะ
16 พฤศจิกายน 2562 โครงการกีฬาเทคโนยิ่งใหญ่ต้านภัยยาเสพติด ณ บริเวณสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายณธกร โพธินาแค
38,355 2562 แล้วเสร็จ
6 กันยายน 2562 โครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รอบมหกรรม ณ อาคารพัฒนานิสิต 1. ณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
220,000 2562 กำลังดำเนินการ
1 กรกฎาคม 2562 ปรเมินความสำเร็จตามสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
1,000 2562 กำลังดำเนินการ
13 มิถุนายน 2562 สัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มมส และ 1. สุริยะ สอนสุระ
200,000 2562 กำลังดำเนินการ
3 มิถุนายน 2562 โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. นางสาวเพ็ญนภา เกตุชาติ
2. นายธนาธิป ภูผารส
59,519 2562 แล้วเสร็จ
1 มิถุนายน 2562 โครงการเตรียมความพร้อมคณะดำเนินงานต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศุภฤกษ์ เมชบุตร
2. นายปัณณธร เครือบคนโท
3. นางสาวสุธีธิดา นิลบรรพต
10,000 2562 กำลังดำเนินการ
15 พฤษภาคม 2562 ราตรีสีขาวพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่น 19 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
4,000 2562 กำลังดำเนินการ
28 เมษายน 2562 โครงการคุณธรรมจริยธรรม "การปลูกฝังหลักธรรมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเก็บออม" โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
20,000 2562 แล้วเสร็จ
28 เมษายน 2562 โครงการจราจร "MSU Save Speed Safe Life" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
5,000 2562 แล้วเสร็จ
28 เมษายน 2562 โครงการวินัยจราจร (MSU Speed Safe Life) ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพรรณราย บรรเทากุล
5,000 2562 แล้วเสร็จ
27 เมษายน 2562 วันขอบคุณนักกิจกรรม มมส 1. สุริยะ สอนสุระ
20,000 2562 กำลังดำเนินการ
27 เมษายน 2562 วันกิจกรรมพัฒนานิสิต มมส 1. สุริยะ สอนสุระ
80,000 2562 กำลังดำเนินการ
27 เมษายน 2562 โครงการสัตวศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายสุริยา ปุริทำเม (ประธานชมรมสัตวศาสตร์สัมพันธ์)
2,000 2562 แล้วเสร็จ
22 เมษายน 2562 โครงการคัดขยะเพื่อลดโลกร้อน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสุดารัตน์ นิกรสุข
5,000 2562 แล้วเสร็จ
21 เมษายน 2562 โครงการวิดยาปันน้ำใจ ผู้สูงวัยมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561 สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1. นายธนาธิป ภูผารส
10,000 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 บริเวณถนนรอบอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศุภฤกษ์ เมชบุตร
2. นางสาวณัฏฐา อักษร
23,904 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนบ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายธีรวุฒิ แก้วสิิงห์ (ประธานชมรมพืชศาสตร์)
2,000 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 โครงการประเพณีสงกรานต์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี
23,871 2562 แล้วเสร็จ
10 เมษายน 2562 สงกรานต์ ประจำปี 2562 อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
23,871 2562 กำลังดำเนินการ
7 เมษายน 2562 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วัดป่ากู่แก้ว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุรเชษฎ์ ศิวินา
2,000 2562 แล้วเสร็จ
4 เมษายน 2562 โครงการกีฬา 5 วิดสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวเพ็ญนภา เกตุชาติ
8,000 2562 แล้วเสร็จ
2 เมษายน 2562 โครงการภาษาสากล ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวเพ็ญนภา เกตุชาติ
10,000 2562 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2562 เลือกตั้งองค์กรนิสิต ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
100,000 2562 กำลังดำเนินการ
31 มีนาคม 2562 โครงการเลือกตั้งสภานิสิต องค์การนิสิต และคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
3,000 2562 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2562 เลือกตั้งสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา2562 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
3,000 2562 กำลังดำเนินการ
31 มีนาคม 2562 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานองค์กรนิสิต ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธนาธิป ภูผารส
3,000 2562 แล้วเสร็จ
30 มีนาคม 2562 กีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 11 อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
14,750 2562 กำลังดำเนินการ
29 มีนาคม 2562 โครงการขอบคุณนักกิจกรรม"รักน้องคล้องสร้อย" คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
25,000 2562 แล้วเสร็จ
22 มีนาคม 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์
ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต มมส 1. พนัส ปรีวาสนา
50,000 2562 กำลังดำเนินการ
22 มีนาคม 2562 โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 1. สโมสรนิสิตคณะฯ
20,130 2562 กำลังดำเนินการ
22 มีนาคม 2562 โครงการกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
2. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
180,000 2562 กำลังดำเนินการ
18 มีนาคม 2562 คัดเลือกนิสิตนักศึกษารางวัลพระราชทานฯระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. จิรัฎฐ์ อภิวิชทีปกรณ์
100,000 2562 กำลังดำเนินการ
16 มีนาคม 2562 ถนนสีขาวขับเคลื่อนการจราจร คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
5,000 2562 แล้วเสร็จ
2 มีนาคม 2562 โครงการBig cleaning day คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
5,000 2562 แล้วเสร็จ
2 มีนาคม 2562 กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 อาคารพละศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
58,937 2562 แล้วเสร็จ
28 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบภาษาอังกฤษ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
10,000 2562 แล้วเสร็จ
28 กุมภาพันธ์ 2562 สนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
5,000 2562 กำลังดำเนินการ
27 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการการแข่งขันทักษะการสอน ห้องปรชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ 1. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
12,000 2562 แล้วเสร็จ
24 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการเติมความรู้ IT เพื่อพี่น้องนิสิตครู season 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
10,198 2562 แล้วเสร็จ
20 กุมภาพันธ์ 2562 ภาษาสากล คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
10,000 2562 กำลังดำเนินการ
18 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการพี่วิดยาพาน้องติว ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวน้ำผึ้ง จันทะสอน
2. นางสาวเพ็ญนภา เกตุชาติ
10,000 2562 แล้วเสร็จ
16 กุมภาพันธ์ 2562 สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน (คุณธรรม จริยธรรม) บ้านหัวหนอง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
20,000 2562 กำลังดำเนินการ
16 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการคุณธรรม SCIENCE ประกายฝัน โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 1. นายพงศกร วงศ์สายเชื้อ
2. นางสาวรัตติยา ทุงจันทร์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
7 กุมภาพันธ์ 2562 เทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ณ ม.บูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อ.อรัญญประเทศ จ.สระแก้ว 
และนครวัด-นครธม ประเทศกัมพูชา 1. พนัส ปรีวาสนา
370,000 2562 กำลังดำเนินการ
7 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English is fun) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
10,000 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ มหกรรมก๊ฬาราชพฤกษ์เกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะฯ
58,937 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 มมส 1. สุริยะ สอนสุระ
700,000 2562 กำลังดำเนินการ
2 กุมภาพันธ์ 2562 ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 19 ณ มรภ.บุรีรัมย์ 1. สุริยะ สอนสุระ
150,000 2562 กำลังดำเนินการ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการกีฬาราชพฤษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 ณ บริเวณสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
58 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาววิไลวรรณ พุทธมณี
2. นายรักษิต ใจเที่ยง
58,904 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24” อาคาร พลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
58,937 2562 แล้วเสร็จ
30 มกราคม 2562 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ณ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. บุญชู อันบุรี
20,000 2562 กำลังดำเนินการ
26 มกราคม 2562 ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. รุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
20,000 2562 กำลังดำเนินการ
25 มกราคม 2562 โครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
25 มกราคม 2562 โครงการนิสิตดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
23 มกราคม 2562 ถนนคนมอ บริเวณรอบอาคารพลศึกษา มมส 1. สุริยะ สอนสุระ
80,000 2562 กำลังดำเนินการ
18 มกราคม 2562 โครงการขยะแลกของ (Garbage Campaign) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
5,000 2562 กำลังดำเนินการ
12 มกราคม 2562 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
5,324 2562 แล้วเสร็จ
12 มกราคม 2562 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะฯ
3,000 2562 แล้วเสร็จ
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ อาคารพละศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
4,215 2562 แล้วเสร็จ
10 มกราคม 2562 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46 (รอบมหกรรม) ณ มรภ.อุบลราชธานี 1. ลักขณา ศิริเรียง
1,500,000 2562 กำลังดำเนินการ
8 มกราคม 2562 โครงการบริจาคโลหิต ทำความดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ 1. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
0 2562 แล้วเสร็จ
2 ธันวาคม 2561 ราตรีบัณฑิต รุ่น 18 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
4,000 2562 แล้วเสร็จ
1 ธันวาคม 2561 โครงการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีมีที่เรียน มมส 1. พรวิจิตร
50 2562 กำลังดำเนินการ
30 พฤศจิกายน 2561 โครงการราตรีสีแสด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
30 พฤศจิกายน 2561 โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
80,000 2562 แล้วเสร็จ
29 พฤศจิกายน 2561 โครงการประดู่ป่าชูช่อสิ่งแวดล้อมคืนถิ่น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะฯ
10,000 2562 แล้วเสร็จ
22 พฤศจิกายน 2561 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี2561 สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
25,000 2562 แล้วเสร็จ
22 พฤศจิกายน 2561 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะฯ
25,000 2562 แล้วเสร็จ
22 พฤศจิกายน 2561 โครงการลอยกระทง ประจำปี 2561 สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
25,000 2562 แล้วเสร็จ
20 พฤศจิกายน 2561 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 บริเวณสระน้ำหน้าอาคาร 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ 1. นางสาวสุภาพร บุญศรี
2. นางสาวกนกวรรณ กรมแสง
25,000 2562 แล้วเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2561 โครงการปรเชุมกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 1. สโมสรนิสิตคณะฯ
8,810 2562 แล้วเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2561 โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
5,426 2562 แล้วเสร็จ
1 พฤศจิกายน 2561 โครงการกีฬาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวลลิตา เทพสุรีย์
50,000 2562 แล้วเสร็จ
27 ตุลาคม 2561 โครงการกีฬา “บุนนาคเกม ครั้งที่ 12” อาคาร พลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
46,819 2562 แล้วเสร็จ
16 ตุลาคม 2561 โครงการคัดเลือกนิสิตรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เจ้าภาพ) มมส 1. ลักขณา ศิริเรียง
500,000 2562 กำลังดำเนินการ
2 ตุลาคม 2561 โครงการบริจาคโลหิต ทำความดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
0 2562 กำลังดำเนินการ
21 กันยายน 2561 โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจ ติดป้ายบูชาครู ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
15 กันยายน 2561 โครงการเสริมสร้างลักษณะวิชาชีพครู “นิสิตครู สู่ชุมชน” บ้านหนองอุ่ม ตำบล นาสีนวน อำเภอ กันทรวิชัย และ บ้านดอนมัน ตำบล ขามเรียง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
12,000 2561 แล้วเสร็จ
14 กันยายน 2561 โครงการ EDU TALENT 2018 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
30,200 2561 แล้วเสร็จ
13 กันยายน 2561 โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวจุลภัทร พันธุระ
1,000 2561 แล้วเสร็จ
13 กันยายน 2561 MSU open house อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
0 2561 แล้วเสร็จ
13 กันยายน 2561 โครงการพี่วิดยาพาน้องติว คณะวิทยาศาสตร์ 1. นางสาวน้ำผึ้ง จันทะสอน
2. นางสาวเพ็ญนภา เกตุชาติ
12,000 2561 แล้วเสร็จ
8 กันยายน 2561 แรกพบ 5 หมอ มอน้ำชี หอประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
1,000 2561 แล้วเสร็จ
7 กันยายน 2561 โครงการ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์บุนนาค ครั้งที่ 10 คณะศึกษาศาสตร์ และฟาร์ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
16,570 2561 แล้วเสร็จ
6 กันยายน 2561 โครงการวันไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 1. นางสาวจุรีมาศ นวลไธสง
2. นางสาววรรณภา นันทพล
20,000 2561 แล้วเสร็จ
6 กันยายน 2561 โครงการไหว้ครู “น้อมนบบทมาลย์ ศิรกรานบูชาครู” อาคาร พลศึกษา และห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
20,000 2561 แล้วเสร็จ
6 กันยายน 2561 พิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
20,000 2561 แล้วเสร็จ
1 กันยายน 2561 กีฬาดอกปีบร่วมใจก้าวไกล คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
6,715 2561 แล้วเสร็จ
25 สิงหาคม 2561 Ereshy Day & Fresh Night อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
25,000 2561 แล้วเสร็จ
25 สิงหาคม 2561 โครงการ MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2018 ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศุภวิชญ์ จันปุ่ม
25,000 2561 แล้วเสร็จ
25 สิงหาคม 2561 โครงการ Freshy day & Freshy night มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร พลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
25,000 2561 แล้วเสร็จ
19 สิงหาคม 2561 โครงการอ้ายบ่าวน้องสาว ชาววิด-ยา ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศุภวิชญ์ จันปุ่ม
12,000 2561 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2561 โครงการ สาวผู้พราว บ่าวผู้ดี ศรีบุนนาค คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
32,000 2561 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2561 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตพยาบาลครั้งที่ 11 วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
6,694 2561 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2561 โครงการ EDU Cleaning Day คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
5,927 2561 แล้วเสร็จ
16 สิงหาคม 2561 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 1. นางสาวปาริฉัตร พิมพ์สวัสดิ์
3,000 2561 แล้วเสร็จ
8 สิงหาคม 2561 โครงการกิจกรรมร้องเพลงคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
28,000 2561 แล้วเสร็จ
7 สิงหาคม 2561 รับขวัญน้อง พาน้องร้องเพลงคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
0 2561 แล้วเสร็จ
7 สิงหาคม 2561 โครงการกิจกรรมชวนน้องร้องเพลงคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ชั้น 1 และบริเวณรอบๆ อาคารใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
5,648 2561 แล้วเสร็จ
7 สิงหาคม 2561 โครงการกิจกรรมร้องเพลงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 1. นายพิทยา จุฬาเต่า
2. นางสาวพรรณราย บรรเทากุล
19,615 2561 แล้วเสร็จ
1 สิงหาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบุญชู อันบุรี
2. นายฤทธินนท์ นามศักดิ์
28,000 2561 กำลังดำเนินการ
1 สิงหาคม 2561 โครงการวินัยนิสิตพบน้อง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจรัญ วิชาคุณ
2. นางสาวนิภาพร พรหมบุตร
10,000 2561 กำลังดำเนินการ
31 กรกฎาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณาสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
50,000 2561 กำลังดำเนินการ
29 กรกฎาคม 2561 ก้าวแรกก้าวใหม่ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
3,000 2561 แล้วเสร็จ
29 กรกฎาคม 2561 โครงการสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้องเปิดโลกกิจกรรมและชมรม ณ ห้องประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ ในเมือง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
10,000 2561 แล้วเสร็จ
29 กรกฎาคม 2561 โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสร้างแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปกร จ.นครปฐม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
15,000 2561 แล้วเสร็จ
25 กรกฎาคม 2561 โครงการแรกพบรักใหม่ผลิใบช่อมะกอก ครั้งที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
9,194 2561 แล้วเสร็จ
1 กรกฎาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
600,000 2561 กำลังดำเนินการ
30 มิถุนายน 2561 โครงการมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
50,000 2561 แล้วเสร็จ
18 มิถุนายน 2561 โครงการเตรียมความพร้อมร้องเพลงคณะศึกษาศาสตร์ ลานกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ และฟาร์ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
12,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มิถุนายน 2561 โครงการการออกแบบเสื้อยืด กางเกงขายาว และกระเป๋าผ้า ช่อบุนนาคที่ 51 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
1,500 2561 แล้วเสร็จ
8 มิถุนายน 2561 สัมมนามอบงานสานต่อจากสภาพี่สู่สภาน้อง วิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นางสาวจีรประภา สมศรี
4. นางสาวอัญชลี ลามนอก
90,000 2561 แล้วเสร็จ
7 มิถุนายน 2561 เตรียมความพร้อมรับขวัญน้องพาน้องร้องเพลงคณะ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
0 2561 แล้วเสร็จ
7 มิถุนายน 2561 เตรียมความพร้อมรับขวัญน้องพาน้องร้องเพลงคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
0 2561 แล้วเสร็จ
7 มิถุนายน 2561 ติดตามโครงการและงบประมาณองค์กรนิสิต รอบ 8 เดือน อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นางสาวจีรประภา สมศรี
4. นางสาวอัญชลี ลามนอก
45,000 2561 แล้วเสร็จ
1 มิถุนายน 2561 โครงการเตรียมความพร้อมคณะดำเนินงานต้อนรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
10,000 2561 แล้วเสร็จ
30 พฤษภาคม 2561 โครงการสื่อสารสื่อใจสัมมนามอบหมายงานสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ บ้านไม้ริมโขงรีสอร์ท อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
50,000 2561 แล้วเสร็จ
27 พฤษภาคม 2561 โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
54,451 2561 แล้วเสร็จ
24 พฤษภาคม 2561 โครงการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
23 พฤษภาคม 2561 ทดสอบ22222222222222222 vvvv 1. กกกกก
77 2561 กำลังดำเนินการ
21 พฤษภาคม 2561 โครงการค่ายเด็กหมอขออาสา (ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 12) ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
25,000 2561 แล้วเสร็จ
19 พฤษภาคม 2561 โครงการนิสิตยุใหม่ใส่ใจจราจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
7,500 2561 แล้วเสร็จ
18 พฤษภาคม 2561 โครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 15 บ้านตลาดไชย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
90,000 2560 แล้วเสร็จ
17 พฤษภาคม 2561 สัมมนามอบงานสานต่อสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปี 2560 เมโทร แซนด์แอนด์ซี รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 1. นายมาวิน จันทสิงห์
2. นายป่านตะวัน คำยนต์
3. นางสาวเกษรินทร์ คำภีระ
45,998 2561 แล้วเสร็จ
17 พฤษภาคม 2561 มอน้ำชีสานฝัน ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 4 ตอน นิสิตจิตอาสาตะลุยแดนไดโนเสาร์ ณ โรงเรียนบ้านดงไร่ ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีบุญเรือง
2. นายนัฐภพ คินขุนทด
3. นาบฉัตรตระกูล โนนเค้า
4. นายวริทธินันท์ สังฑฤทธิ์
5. นายสิรธีร์ สีผึ้งทอง
6. นางสาวอรอุมา จันทร์คามคำ
7. นางสาวกฐิน ภักดีศรี
34 2561 แล้วเสร็จ
16 พฤษภาคม 2561 กู้ภัยร่วมใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ชุมชนบ้านวังเวิน ตำบลวังยาว อำเภอด่านว้าย จังหวัดเลย 1. นายณัฐพล อาจอำพันธ์
2. นางสาวปิยกาญจน์ ทัพสุริย์
3. นางสาวชมภู พานศรี
4. นายกฤษดาวัฒน์ ทุมลา
5. นางสาววณิชกานต์ วิเชฏฐพงศ์
6. นายณัฐพงศ์ พันธ์กิ่ง
7. นางสาวนราทิพย์ ภัคดีสมัย
33,500 2561 แล้วเสร็จ
14 พฤษภาคม 2561 โครงการสัมนาและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ปี 2560 โรงแรมธนิตา ลากูน รีสอร์ท จ.อุดรธานี 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
1,501 2561 แล้วเสร็จ
6 พฤษภาคม 2561 มอบความรู้ดนตรีไทยให้แก่เยาวชน ครั้งที่ 8 หอประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวจริยา ทนงค์สำโรง
2. นายอภิสิทธิ์ น้อยไทย
3. นายเกรียงไกร กล้าพังเทียม
24,000 2561 แล้วเสร็จ
1 พฤษภาคม 2561 โครงการอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. งานสวัสดิภาพนิสิต*ใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต*
20,000 2561 กำลังดำเนินการ
21 เมษายน 2561 โครงการวันวิชาการกิจการนิสิต (กิจกรรมนอกหลักสูตร) ปีการศึกษา 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
100,000 2561 กำลังดำเนินการ
21 เมษายน 2561 โครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยะ สอนสุระ
2. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
250,000 2561 กำลังดำเนินการ
11 เมษายน 2561 โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัยจราจร“เทศกาลสงกรานต์” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. งานสวัสดิภาพนิสิต*ใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต*
20,000 2561 กำลังดำเนินการ
7 เมษายน 2561 โครงการประเพณีบุญมหาสงกรานต์ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
20,000 2561 แล้วเสร็จ
7 เมษายน 2561 ฮีตเดือนห้า มหาสงกรานต์ อีสานบ้านเฮา ถนนจามจุรี อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายณวัฒน์ แพรสีเขียว
2. นายป่านตะวัน คำยนต์
3. นายมาวิน จันทสิงห์
20,000 2561 แล้วเสร็จ
7 เมษายน 2561 โครงการสงกรานต์องค์กรนิสิต ประจำปี 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
20,000 2561 แล้วเสร็จ
7 เมษายน 2561 โครงการฮีตเดือน 5 มหาสงกรานต์ฯ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
20,000 2561 แล้วเสร็จ
7 เมษายน 2561 ประเพณีสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ ฮีตเดือน 5 มหาสงกรานต์ อีสานบ้านเฮา อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามและถนนหน้าอาคารบรมราชกุมารี 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
120 2561 แล้วเสร็จ
6 เมษายน 2561 33 ปีอาสาพัฒนา ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง โรงเรียนบ้านหัวหนอง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวมิลตรา ผักไหม
2. นางสาวน้ำฝน ชุ่มชื่นสระน้อย
3. นางสาวดวงกมล อู่เจริญ
4. นายอดิศักดิ์ บุญเหลือง
5. นางสาวจริน คำกอง
59,000 2561 แล้วเสร็จ
2 เมษายน 2561 โครงการ Green Pharmacy (Big cleaning day) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
1 เมษายน 2561 โครงการเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 1. -
320,000 2561 กำลังดำเนินการ
1 เมษายน 2561 โครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนัดพบตลาดงาน ครั้งที่ 18 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
100,000 2561 กำลังดำเนินการ
1 เมษายน 2561 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนานิสิตระดับคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
50,000 2561 กำลังดำเนินการ
31 มีนาคม 2561 โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ ห้องประชุม ME10310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรมดาวแห่งชีวิต (Star Of Life)
7,900 2561 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2561 โครงการเดินป่ารักษ์สมุนไพร ประจำปี 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1. ชมรมรักษ์สมุนไพร
7,900 2561 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2561 สานสายใยร่วมใจพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 1. นางสาววพิมพลอย ภานุรักษ์
2. นางสาวเฟื่องฟ้า ทะนงค์
3. นางสาวศศิประภา ศุภกิจ
31,500 2561 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2561 รักษ์อีสานบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชุมชน โรงเรียนคุรุราษฏ์บูรณะ บ้านหนองแห้ว ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายวิศนุกร อุทัยศรี
2. นายธรรมรินทร์ ชูกลิ่น
3. นายสานิตย์ เดชหามาตร์
4. นางสาวบุณยาพร จันทาสี
29,000 2561 แล้วเสร็จ
30 มีนาคม 2561 โครงการเปิดกะโหลกเด็กหมอ ครั้งที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรมสุนทรียภาพ
7,900 2561 แล้วเสร็จ
30 มีนาคม 2561 สัมมนาพัฒนาศักยภาพ ฝึกผู้นำนิสิตจิตอาสา มูลนิธิปฐมธรรม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 15,000 2561 แล้วเสร็จ
29 มีนาคม 2561 แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยแล้ง ณ วัดป่าโคกกลาง และอุทยานแห่งชาติภูผายล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 1. นายณัฐพล ศรีโสภณ
2. นายณัฐพล อาจจำพันธ์
3. นายรัฐศาสตร์ ชาแท่น
4. นางสาวกุลธิดา ปิดตาโส
5. นายนันทวัฒน์ ชุมคำ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ นาโสก
7. นายปัญญา ลำดวนหอม
23 2561 แล้วเสร็จ
28 มีนาคม 2561 COPAG ENERGY SAVING and less waste บริเวณลานชั้น 1 อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวอาทิตยา ร้อยพิลา
2. นายชัชพิสิฐ แก้วสีหาวงศ์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
25 มีนาคม 2561 โครงการภาษาสากล อาคารบริการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
10,000 2561 แล้วเสร็จ
24 มีนาคม 2561 พัฒนาห้องพยาบาลและสุขอนามัยศึกษาภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1. นายรัฐศาสตร์ ชาเเท่น
2. นายศุภฤกษ์ อนันท์
3. นายนันทวัฒน์ ชุมคำ
4. นางสาวสาวิตรี เครือจันต๊ะ
5. นายชลธี มณีเลิศ
6. นางสาวธิดารัตน์ มหานิยม
7. นายถิรวุฒิ วงษ์ลา
8. นายพลธนรักษ์ ไตรดลกวิเศษ
9. นายภานุเดช แสงชาลี
10. นางสาวปวริศา เหนือโท
31,500 2561 แล้วเสร็จ
24 มีนาคม 2561 SANFUN Bottle Shoot อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 1. นางสาวกุลธิดา ปิดตาโส
2. นางสาวสุพัตตรา จงเจริญ
3. นางสาวสมฤทัย วานะติ
20,000 0 แล้วเสร็จ
24 มีนาคม 2561 ปันใจอาสาจากพี่สู่น้อง โรงเรียนบ้านลาด ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
2. นางสาวชัชญา วราธีรโชค
3. นางสาวกัญญรัตน์ ธรรมนิยม
4. นางสาวณัฐกานต์ ศรีขัดเค้า
5. นางสาวน้ำผึ่ง มาเมือง
24,000 2561 แล้วเสร็จ
22 มีนาคม 2561 เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่องาน"สองเล สามน้ำ เทางามเป็นหนึ่งเดียว" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และโรงเรียนวัดท้ายยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
2. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
3. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
4. นายสุริยะ สอนสุระ
320 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 โครงการกีฬาราชพฤกษ์ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
60,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 โครงการคุณธรรมและจริยธรรม"ปลูกจิตสำนึกรักษ์ถิ่นฐาน ร่วมสืบสานและบริการชุมชน" หมู่บ้านดอนเวียงจันทร์ 1. นางสาวนลินี ประทุมมี นายกสโมสรนิสิต
20 2561 กำลังดำเนินการ
17 มีนาคม 2561 โครงการราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 23 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
60,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 มอน้ำชี 23 ปี ราชพฤกษ์เกมส์ "สมานสามัคคี ประกาศเกียรติศักดิ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายป่านตะวัน คำยนต์
2. นายมาวิน จันทสิงห์
60,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 23 ณ สนามกีฬากลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
60,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 โครงการเภสัชอีสานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 โครงการอบรมอาสาสมัครจิตอาสาสำหรับนิสิตพิการ ห้อง B-410 สำนักคอมพิวเตอร์ 1. นางสาวพัชราภา อินทร์ชลิต
54,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 เดินตามรอยเท้าพ่อ ตอน "ค่ายอาสาพาน้องเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" โรงเรียนบ้านหมากพริกลิ้นฟ้า ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวมรรคณาวี รุ่งแสง
2. นางสาวอมรรัตน์ คำมุงคุณ
3. นางสาววลัยพรรณ ช่างยันต์
4. นางสาวเดือนดารา คำโฮง
5. นางสาวรัตติยา เบ้าทุมมา
6. นางสาวจตุพร พิมเสน
7. นางสาวณัฐยาน์ ฝางมาลา
38,450 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 พรางเขียวอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหนองจาน ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1. นายทิวากรณ์ เดชสอน
2. นายวุฒิพงษ์ เขตรสมัคร
3. นายภาณุพงศ์ สีอ่อน
4. นางสาวนันญา คำแว่ว
5. นางสาวกฤษณา นอกเมือง
26,500 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 ค่ายต้นกล้าสานฝัน ครั้งที่๑ โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ
2. นายภานุวัตร คงสวัสดิ์
22,000 2560 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 BMC TEACH FOR CHILD โรงเรียนหนองมะงง ตำบนคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
2. นางสาวน้ำผึ่ง มาเมือง
3. นางสาวชัชญา วราธีรโชค
4. นางสาวณัฐกานต์ ศรีขัดเค้า
5. นางสาวกัญญรัตน์ ธรรมนิยม
20,000 2561 แล้วเสร็จ
16 มีนาคม 2561 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560(มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปี ราชพฤกษ์เกมส์ สมานสามัคคี ประกาศเกียรติศักดิ์ศรี50ปีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายเอกชัย วิชระโภชน์
3. นายวสันต์ พันทะศรี
4. นายธนัชชา สีมสมพร
5. นายพรประสิทธิ์ วนาชัย
6. นายจตุรงค์ วระมูล
7. นายวชิรกูล เนินสุด
700 2560 แล้วเสร็จ
15 มีนาคม 2561 อุดมการณ์ของพี่สู่วิถึรุ่นสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ชั้น ๑ อาคารพัฒนานิสิต (กองกิจการนิสิต) 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นายพิชิต วงค์จันทร์
3. นายจตุรวิทย์ บุญทา
4. นางสาวปิยะดา พยุงวงศ์
5. นางสาวประภัสสร ศรีแก้ว
5,000 0 แล้วเสร็จ
12 มีนาคม 2561 โครงการ Bye'nior ปี 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
12 มีนาคม 2561 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นางสาวนวลศิริ อินลี
4. นางสาวจีรประภา สมศรี
5. นางสาวสุทธิดา ปัญญาดี
150 2561 แล้วเสร็จ
10 มีนาคม 2561 โครงการน้อมธรรมนำจิต ณ วัดป่าดอนหนาด ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. ชมรมจริยธรรม
7,900 2561 แล้วเสร็จ
24 กุมภาพันธ์ 2561 กีฬาสิงห์ตักสิลาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 อาคารพลศึกษา และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายธรรมนูญ โพธิบุญมา
28,324 2561 แล้วเสร็จ
20 กุมภาพันธ์ 2561 ศิลปวัฒนธรรมสัญจร " จากอีสาน สู่ล้านนา" องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1. นายวัชระพงษ์ คำวีระ
2. นางสาวศศิธร อาจนะรา
31,500 2561 แล้วเสร็จ
19 กุมภาพันธ์ 2561 Pharmacy's got Talent อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
10,000 2561 แล้วเสร็จ
17 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการสุขภาพและสวัสดิภาพ (สามแยกปากหวาน ลดปัญหาจราจร) คณะวิทยาศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
7,500 2561 แล้วเสร็จ
17 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ายแบ่งปันความรู้ภาษาเกาหลี โรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. ชมรม Korean Center
26,500 2561 กำลังดำเนินการ
17 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาสากลในชีวิตประจำวัน (นิทานพื้นบ้านสู่สากล Story Telling) ณ ห้องประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ ในเมือง) 1. ชมรมวิเทศสัมพันธ์
10,000 2561 แล้วเสร็จ
17 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่งใจให้ธรรมะ (พี่พาน้องเข้าวัด) ประจำปีการศึกษา 2560 วัดศรีสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวนัทธ์ชนันท์ ดอกบัว
36,736 2561 กำลังดำเนินการ
16 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ายก้อนดินอาสา ปีที่2 อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ โรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์ ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 1. นายคุณากรณ์ แก้วหานาม
2. นายวชิระ หงษ์ศรีเมือง
3. นางสาวรัตติมาภรณ์ พันธัง
34 2561 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2561 สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายมาวิน จันทสิงห์
3. นายธรรมนูญ โพธิบุญมา
50,000 2561 แล้วเสร็จ
14 กุมภาพันธ์ 2561 COPAG ร่วมใจ รู้วินัยกฎจราจร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธรรมนูญ โพธิบุญมา
2. นายทินกร แสนอภัย
7,500 2561 แล้วเสร็จ
13 กุมภาพันธ์ 2561 เตรียมความพร้อมแสตนเชียร์กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 23 บริเวณทางเชื่อม A-D อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นางสาวอาทิตติยา ร้อยพิลา
3. นางสาวมณีรัตน์ ยินขุนทด
10,000 2561 แล้วเสร็จ
13 กุมภาพันธ์ 2561 ภาษาสากลเพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต ห้อง D-219 ชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายณวัฒน์ แพรสีเขียว
2. นายป่านตะวัน คำยนต์
10,000 2561 แล้วเสร็จ
12 กุมภาพันธ์ 2561 คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยะ สอนสุระ
2. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
3. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
4. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
350 2560 แล้วเสร็จ
10 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการด้านสิ่งแวดล้อม (คัดขยะเพื่อลดโลกร้อน) คณะวิทยาศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
9 กุมภาพันธ์ 2561 1 ทศวรรษ สภาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นาบเทพพิทักษ์ ขอบไชยแสง
4. นางสาวจีรประภา สมศรี
5. นางสาวณัฐกาญจน์ วิชัยวงษ์
40 2561 แล้วเสร็จ
9 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ายสมาธิธรรมชาติ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
2. นางสาวกัญญรัตน์ ธรรมนิยม
3. นางสาวน้ำผึ่ง มาเมือง
4. นางสาวชัชญา วราธีรโชค
35,400 0 แล้วเสร็จ
7 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 10 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
3,000 2561 แล้วเสร็จ
6 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 1. นายสุริยะ สอนสุระ
150,000 2561 กำลังดำเนินการ
5 กุมภาพันธ์ 2561 กีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 10 สนามกีฬากลาง และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวศิโรรัตน์ นาคกูล
2. นางสาววิภาวี แพงดี
10,000 2561 กำลังดำเนินการ
5 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเข้าร่วมโครงการกีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ สนามกีฬากลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
4,000 2561 แล้วเสร็จ
5 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 1. กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต
150,000 2561 กำลังดำเนินการ
3 กุมภาพันธ์ 2561 กีฬาภายใน COPAG GAMES 2018 อาคารพลศึกษาและสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายธรรมนูญ โพธิบุญมา
3. นายจักรพงศ์ ใหม่ชุม
40,000 2561 แล้วเสร็จ
1 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวนิภาพร พรหมบุตร
2. นายจรัญ วิชาคุณ
50,000 2561 กำลังดำเนินการ
1 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางจันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์
2. นายอติรุจ อัคมูล
30,000 2561 กำลังดำเนินการ
1 กุมภาพันธ์ 2561 ปล่อยปลาประจำสัปดาห์ ให้ชีวิตเป็นทาน สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
5,000 0 แล้วเสร็จ
1 กุมภาพันธ์ 2561 สร้างความดีทั้งมหาวิทยาลัย ร่วมใจตักบาตร ลานกิจกรรมหลังหอยางสีสุราช บริเวณด้านข้างหอพระพุทธกันทรวิชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
2. นางสาวน้ำผึ่ง มาเมือง
3. นางสาวกัญญรัตน์ ธรรมนิยม
4. นางสาวณัฐกานต์ ศรีขัดเค้า
5. นายธนพล เลิศคุณลักษณ์
9,000 0 แล้วเสร็จ
29 มกราคม 2561 ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 (นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 1. นายสุริยะ สอนสุระ
2. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
201 2561 แล้วเสร็จ
27 มกราคม 2561 โครงการ ประชุมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) ห้องประชุมเทอดทูล (EN-204) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10,000 2561 กำลังดำเนินการ
27 มกราคม 2561 กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 (บัวบานเกมส์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. นางสาวศิโรรัตน์ นาคกูล
2. นางสาววิภาวี แพงดี
52,142 2561 แล้วเสร็จ
27 มกราคม 2561 โครงการสานฝัน พี่ปันรักให้น้อง โรงเรียนประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวน้ำผึ้ง จันทะสอน
30,000 2561 แล้วเสร็จ
23 มกราคม 2561 โครงการพัฒนาเครือข่ายการให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
20,000 2561 กำลังดำเนินการ
20 มกราคม 2561 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
1 2561 กำลังดำเนินการ
20 มกราคม 2561 โครงการกิจกรรมกีฬา 5 วิดสัมพันธ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวรัชดาภรณ์ ขาทิพย์
30,000 2561 แล้วเสร็จ
20 มกราคม 2561 โครงการกีฬา 5 วิดสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25,000 2561 กำลังดำเนินการ
20 มกราคม 2561 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 - 1. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
150,000 2561 กำลังดำเนินการ
20 มกราคม 2561 ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่43 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 1. นายสุรดิษ ภาคสุชล
2. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
3. นายสุริยะ สอนสุระ
4. นางสาวณัฐนันท์ มุทุกันต์
5. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
6. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
78 2561 แล้วเสร็จ
19 มกราคม 2561 โครงการ Pharmacy Healthy Camp ครั้งที่ 13 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2560 แล้วเสร็จ
19 มกราคม 2561 ค่ายเชือกสามเกลียว ๒๐๑๘ VOHAPA ชุดาปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววศินี ลีลาด
2. นางสาวสาวิตรี โพชณงค์ขันธ์
3. นางสาวณิชาภัทร สุคะตะ
4. นายสิทธิกร จันทร์ชื่น
187,300 2561 แล้วเสร็จ
17 มกราคม 2561 กยศ.สัญจร คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ณัฐฏ์กฤตา สุนทรโรจน์
5,000 2561 กำลังดำเนินการ
17 มกราคม 2561 MSU walking Street ณ บริเวณถนนหน้าอาคารบริหารกลาง(พลาซ่า) 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นางสาวลลิตา ภานุรักษ์
3. นางสาวฤทัยทิพย์ พงษ์บุปผา
4. นางสาวธัญวรัตม์ มีชาติ
80 2561 แล้วเสร็จ
15 มกราคม 2561 โครงการบริจาคโลหิต คระวิทยาการสารสนเทศ ลานชั้น 1 1. เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต
0 2561 กำลังดำเนินการ
14 มกราคม 2561 ค่ายสืบศิลป์ ครั้งที่ 6 โรงเรียนบ้านเสาเล้า ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
50,000 2561 แล้วเสร็จ
14 มกราคม 2561 ค่ายสืบศิลป์ ครั้งที่ 6 โรงเรียนบ้านเสาเล้า ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
4. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
5. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
6. นางสาวณัฐนันท์ มุทุกันต์
50 2561 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายครองภพ จันทร์เทศ
2,000 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 สุขสันต์วันเด็ก อาคารพละศึกษา 1. นายกสโมสรนิสิต
5,000 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
5,000 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวอภิณญา ทันจิต
3,000 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวนลินี ประทุมมี นายกสโมสรนิสิต
4,393 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 61 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
1,616 2561 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2561 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อสังคมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
3,000 2561 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2561 วันเด็กมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 อาคารพละศึกษา 1. นายปิยะวัฒน์ โพธิขำ
2,000 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5,000 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
3,000 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. อาจารย์ประเทศ ปัจจังคตา
2. นางสาาวภาวิกา โจนสิทธิ์
3. นางสาวปาลิตา ฐาวนาศาสตร์
1,000 2561 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. องค์การนิสิต
100,000 2561 กำลังดำเนินการ
12 มกราคม 2561 ค่ายสิงห์น้ำตาลอาสา ครั้งที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาววริศรา แนวสุภาพ
2. นายพีระพล ลำเนาว์
3. นางสาววลิตา ซุมปัญญา
15,000 2561 แล้วเสร็จ
10 มกราคม 2561 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบุญชู อันบุรี
28,000 2561 กำลังดำเนินการ
10 มกราคม 2561 สัมมนาสภาห้าเทาสัมพันธ์ ครั้งที 12 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายเทพพิทักษ์ ขอบไชยแสง
3. นายกิตติพงษ์ หอมเนียน
4. นางสาวจีรประภา สมศรี
35 2561 แล้วเสร็จ
5 มกราคม 2561 ลอยกระทง มมส 1. รุ่งโรจน์
5,000 2561 กำลังดำเนินการ
1 มกราคม 2561 โครงการจัดทำสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกวินัยจราจร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. งานสวัสดิภาพนิสิต*ใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต*
20,000 2561 กำลังดำเนินการ
28 ธันวาคม 2560 จัดการความรู้กองกิจการนิสิตและองค์กรนิสิต กองกิจการนิสิต 1. นางสาวพัชรากร ภูมิพฤกษ์
19,600 2561 แล้วเสร็จ
28 ธันวาคม 2560 โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัยจราจร“เทศกาลปีใหม่” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. งานสวัสดิภาพนิสิต*ใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต*
20,000 2561 กำลังดำเนินการ
22 ธันวาคม 2560 โครงการกิจกรมม THM อาสา โรงเรียนธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายอภิวัฒน์ บัวรบัติทอง
34,800 2561 แล้วเสร็จ
21 ธันวาคม 2560 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
50,000 2561 กำลังดำเนินการ
18 ธันวาคม 2560 โครงการค่ายหมอยาอาสาพัฒนาบนดอยสูง ครั้งที่ 2 บ้านเลโพเด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
178,000 2560 แล้วเสร็จ
12 ธันวาคม 2560 น้องพี่สิงห์น้ำตาลสัมพันธ์ ร่วมกันแสดงความยินดีพี่บัณฑิต ลานอัฐศิลป์ (ลานแปดเหลี่ยม) หน้าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายป่านตะวัน คำยนต์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
10 ธันวาคม 2560 โครงการราตรีบัณฑิต ปี 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2560 แล้วเสร็จ
9 ธันวาคม 2560 น้องวงแคนยินดีหลายย เอื้อยอ้ายรับปริญญา 2560 บ้านชมรมวงแคน สวนป่าวัฒนธรรมนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวัชระพงษ์ คำวีระ
2. นายวทยา พุททรวง
3. นายภาณุพงศ์ ธงศรี
4. นางสาวศศิธร อาจนะรา
5. นางสาวภัทราวดี วรรณพฤกษ์
5,000 0 แล้วเสร็จ
1 ธันวาคม 2560 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
20,000 2561 กำลังดำเนินการ
27 พฤศจิกายน 2560 โครงการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
30,000 2561 กำลังดำเนินการ
27 พฤศจิกายน 2560 คัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยะ สอนสุระ
2. นางสาวณัฐนันท์ มุทุกันต์
3. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองภา
4. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
5. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
30 2561 แล้วเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2560 โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาว ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายสุริยะ สอนสุระ
150,000 2561 กำลังดำเนินการ
12 พฤศจิกายน 2560 คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยะ สอนสุระ
2. นางสาวณัฐนันท์ มุทุกันต์
3. นายณัฐภูมิทร์ ภูครองผา
4. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
5. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
200 2561 แล้วเสร็จ
10 พฤศจิกายน 2560 รุ่นสัมพันธ์ ชวนกันเบิ่งหนัง ลานจอดรถหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นายจักรินทร์ เจ๊กรัก
3. นางสาวณัฏฐณิชา พันชะวะนัด
4. นางสาวประภัสสร ศรีเเก้ว
5. นางสาวกนกภรณ์ เพชรศรีสม
20,500 0 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2560 โครงการกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปิยพงษ์ เพวงศ์
2. นายธนากร แสงสว่าง
30,000 2561 แล้วเสร็จ
8 พฤศจิกายน 2560 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 (รอบคัดเลือก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
600,000 2561 กำลังดำเนินการ
6 พฤศจิกายน 2560 โครงการกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการลอยกระทง ประจำปี 2560 สระน้ำหน้าอาคาร 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสิทธิศักดิ์ พาขุนทด
2. นายจารุวัฒน์ วิเศษวงษา
30,000 2561 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการมหกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอภิวัฒน์ บัวรบติทอง
30,000 2561 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการมอน้ำชีขมาแม่คงคาฯปี60 สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
30,000 2560 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการเข้าร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ หน้าสระน้ำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
30,000 2561 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ 1. นางสาวสุพีชา กุศลราศรีพร
2. นายณัฐพงศ์ กองขุนจันทร์
30,000 2561 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการลอยกระทง อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. อาจารย์ ดร.พนัส โพธิบัติ
2. นายสุริยะ อำนวยโยธิน
3. นายอภินันท์ วรรณภักดี
30,000 2561 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการประเพณีลอยกระทง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปริญญา ไชยศรีรัมย์
30,000 2561 แล้วเสร็จ
2 พฤศจิกายน 2560 ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่องาน มอน้ำชีขมาแม่คงคา บูชาฮอยพระพุทธบาท สืบเซื้อซาติไทยอีสาน ณ สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายธรรมวิทย์ สุขโข
3. นางสาวลลิตา ภานุรักษ์
4. นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง
5. นายศักดิ์สิทธฺ์ ศรีบุญเรือง
6. นายกสโมสรนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย
400 2561 แล้วเสร็จ
1 พฤศจิกายน 2560 โครงการคัดเลือกนิสิตรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เจ้าภาพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
200,000 2561 กำลังดำเนินการ
28 ตุลาคม 2560 โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนิสิตฝ่ายสุขภาพและอนามัย ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวรัชปภา รันนันวรกุล
2,700 2561 แล้วเสร็จ
27 ตุลาคม 2560 จัดซื้อพัสดุ-ครุภัณฑ์สภานิสิต ห้องสภานิสิต อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นายเทพพิทักษ์ ขอบไชยแสง
4. นายกิตติพงษ์ หอมเนียม
5. นางสาวจีรประภา สมศรี
17,000 2561 แล้วเสร็จ
22 ตุลาคม 2560 ค่ายจุดประกายไฟใส่สีความฝัน ครั้งที่16 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม บ้านโนนกระสัง ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นางสาวณัฐวดี ซ้ำศิริทรัพย์
3. นางสาวกัลยารัตน์ นันเสียง
4. นางสาวณัฐสุดา โวชัย
5. นางสาวตะวัน สงเสพ
45,000 0 แล้วเสร็จ
14 ตุลาคม 2560 โครงการเพิ่มทักษะและแลกเปลี่ยน ทบทวนความรู้ทางวิชาการ โดยพี่ติวน้อง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายณัชพล นามรส
0 2561 แล้วเสร็จ
14 ตุลาคม 2560 โครงการกฐินสามัคคี คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ
2. นายธนดล คำปลิว
3. นางสาวอัจฉรา ยามงคล
4,000 2561 แล้วเสร็จ
14 ตุลาคม 2560 จัดสรรงบประมาณองค์กรนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นายเทพพิทักษื ขอบไชยแสง
4. นายปิยะวัฒน์ โพธิขำ
5. นายกิตติพงษ์ หอมเนียน
6. นางสาวนันทนา กัณหา
7. นางสาวณหทัย ชมสินธุ์
8. นางสาวจิราภรณ์ โชติแสง
9. นางสาวจีรประภา สมศรี
9 2561 แล้วเสร็จ
10 ตุลาคม 2560 ราตรีสีฟ้าขาว กองกิจการนิสิต ชั้น ๑ อาคารพัฒนานิสิต (กองกิจการนิสิต) 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นายพิชิต วงค์จันทร์
3. นางสาวฟ้าใส กินาวงศ์
4. นางสาวสุพัตรา กาสีพูล
5. นายธวัชชัย แพงอานนท์
5,600 0 แล้วเสร็จ
10 ตุลาคม 2560 ดีใจหลายเอื้อยอ้ายรับปริญญา ลานจอดรถหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์และอาคารพละศึกษา 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นางสาวกนกภรณ์ เพชรศรีสม
3. นางสาวอธิตยา ไชยวงศ์
4. นางสาวสิรินยา ชาวยศ
5. นายพิชิต วงค์จันทร์
10,150 0 แล้วเสร็จ
1 ตุลาคม 2560 โครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพนิสิตและบุคลากร อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
50,000 2561 กำลังดำเนินการ
29 กันยายน 2560 ติดตามโครงการและงบประมาณองค์กรนิสิต รอบ 4 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
45 2560 กำลังดำเนินการ
23 กันยายน 2560 สัมมนาสรุปแผน 4 เดือน สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2560 ลานเกียรติยศ ชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายป่านตะวัน คำยนต์
2. นางสาวอุษาระวี เสริมนรา
22,428 2560 แล้วเสร็จ
17 กันยายน 2560 สานสายใยพี่ช่วยน้อง โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวสินีนาฏ สียางนอก
2. นางสาวพิมพลอย ภานุรักษ์
3. นางสาวเฟื่องฟ้า ทะนงค์
10,000 2560 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2560 เดินตามรอยเท้าพ่อ ตอน "บำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา" สระน้ำข้างคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวมรรคณาวี รุ่งแสง
2. นางสาวอมรัตน์ คำมุงคุณ
3. นางสาววลัยพรรณ ช่างยันต์
4. นางสาวเดือนดารา คำโฮง
5. นางสาวรัตติยา เบ้าทุมมา
6. นางสาวจตุพร พิมเสน
7. นางสาวณัฐยาน์ ผ่างมาลา
11,000 2560 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2560 อาสายุวกาชาดพัฒนาห้องพยาบาลและกิจกรรมส่งเสริมอนามัยในโรงเรียน โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายปรัญญา ทิ้งโคตร
2. นายนันทวัฒน์ ชุมคำ
3. นายนฤทธิ์ ซ้อมจันทรา
4. นางสาวสาวิตรี เครือจันต๊ะ
5. นายรัฐศาสตร์ ชาแท่น
11,000 2560 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2560 การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมพลคนกู้ภัย อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 1. นายณัฐพล อาจอำพันธ์
2. นางสาวจินห์จุฑา ทีสังกา
3. นางสาวชมภู พานศรี
1,300 0 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2560 ถอดบทเรียนสรุปงานองค์การนิสิต รอบ 4 เดือน ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายธรรมวิทย์ สุขโข
50 2560 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2560 พิธีไหว้ครูชมรมมรดกอีสานใต้ พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศรัณย์ลักษณ์ ทวีสุข
2. นางสาวสุชานันท์ เจือจันทร์
3. นายธีรศักดิ์ โกสรนาม
4. นางสาวรัตนวรรณ พรหมบุตร
10,000 2561 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2560 ผูกแขนน้อง คล้องขวัญเฮือน 2560 บ้านชมรมวงแคน สวนป่าวัฒนธรรมนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวัชระพงษ์ คำวีระ
2. นายวิทยา พุททรวง
3. นายภาณุพงษ์ ธงศรี
4. นางสาวศศิธร อาจนะรา
5. นางสาวภัทราวดีวรรณพฤกษ์
10,000 2560 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2560 น้องใหม่รักษ์วัด วัดบ้านนาดี ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
2. นางสาวชัชญา วราธีรโชค
3. นายอภิชัย สุขโนนจารย์
4. นายอิทธิเทพ เกิดศรีทอง
5. นางสาวกัญญรัตน์ ธรรมนิยม
11,000 2560 แล้วเสร็จ
15 กันยายน 2560 ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ จากพี่สู่น้อง มัสยิดอัลฮายาต อำเถอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1. นายฮาชัน อภิบาลแบ
2. นางสาวนุรฮาฟีซัน ดาโอ๊ะ
3. นายชาฮีดิน ชูสมบัติ
4. นางสาวซัลซาบีลา สุปลางิ
5. นางสาวอิลฮัม บราเฮง
10,000 2560 แล้วเสร็จ
14 กันยายน 2560 ไหว้ครูชมรมรุ่นสัมพันธ์ ปีการศึกษา๒๕๖๐ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นางสาวพรธิยา สีไสไพ
3. นายภัทรพล แน่นอุดร
4. นางสาวรัตนา สาแก้ว
5. นางสาวสะมิตา แก้วธานี
11,000 2560 แล้วเสร็จ
13 กันยายน 2560 มอบความรู้ดนตรีไทยให้แก่เยาวชน ครั้งที่ 7 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวจริยา ทนงค์สำโรง
2. นายอภิสิทธิ์ น้อยไทย
3. นายเกรียงไกร กล้าพังเทียม
4. นางสาวอารยา ไปบน
5. นางสาวพิจิตรา ก้อนดินจี่
10,000 2560 แล้วเสร็จ
12 กันยายน 2560 เปิดประตูสู่สภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายศิริชัย พรมหากุล
3. นางสาวจีนาพร สมนึก
4. นางสาวเกษชรินทร์ ประวาระณา
5. นางสาวณัชชา เรืองอร่าม
6 2560 แล้วเสร็จ
10 กันยายน 2560 โครงการแรกพบห้าหมอมอน้ำชี อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
2,796 2560 แล้วเสร็จ
8 กันยายน 2560 พัฒนาศักยภาพฝ่ายสุขภาพวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ห้อง D-207 ชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวกนกพร ทองมี
2. นางสาวภิรมพร การีรัตน์
5,000 2560 แล้วเสร็จ
8 กันยายน 2560 เรียนรู้กระบวนการการทำงานสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 10 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1. นายจิตตกร ศรีทร
2. นางสาวศิริลักษณ์ ชมจันทร์
3. นางสาวศิริประภา ลาอำ
4. นางสาวชมลวรรณ บุญสุระ
10,000 2560 แล้วเสร็จ
3 กันยายน 2560 เปิดค่ายวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพัชรี หลายโคตร
2. นางสาวเบญจา ทิพมณี
3. นางสาวพุทธมาศ สังข์ขาว
10,000 2560 แล้วเสร็จ
2 กันยายน 2560 โครงการอโรคาไนท์ ปี 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
11,000 2560 แล้วเสร็จ
2 กันยายน 2560 พี่อาสาพาน้องทำบุญ ครั้งที่ 3 วัดโพธิ์ศรีสว่างหนอช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ 1. นายณัฐพล อาจอำพันธ์
2. นายณัฐพงศ์ พันธ์กิ่ง
3. นายนันทวัฒน์ เหล่าอรรคะ
4. นางสาวสุภนิดา พิมพิสุทธิ์
5. นางสาวจินห์จุฑา ทีสังกา
11,000 2560 แล้วเสร็จ
2 กันยายน 2560 รักษ์ฝายรักป่า คืนมาสู่วังกุ่ม บ้านวังกุ่ม ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1. นางสาวกุลธิดา ปิดตาโส
21,000 2560 แล้วเสร็จ
2 กันยายน 2560 ทำด้วยใจ มอบรั้วใหม่ให้น้อง โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 1. นายวิศนุกร อุทัยศรี
2. นายธรรมรินทร์ ชูกลิ่น
3. นายสานิตย์ เดชหามาตย์
10,000 2560 แล้วเสร็จ
1 กันยายน 2560 โครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
20,000 2560 แล้วเสร็จ
31 สิงหาคม 2560 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยการเมืองการปกครองประจำปีการศึกษา 2560 ลานเชั้น 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายมาวิน จันทสิงห์
2. นางสาววิไลวรรณ นันรุ่ง
20,000 2560 แล้วเสร็จ
31 สิงหาคม 2560 โครงการสานสายใยศิษย์ น้อมใจบูชาครู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20,000 2560 แล้วเสร็จ
31 สิงหาคม 2560 ไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560 อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
4 2560 แล้วเสร็จ
30 สิงหาคม 2560 วิตามินธรรมะ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
2. นางสาวชัชญา วราธีรโชค
3. นายอภิชัย สุขโนนจารย์
4. นายอิทธิเทพ เกิดศรีทอง
5. นางสาวกัญญรัตน์ ธรรมนิยม
1,500 0 แล้วเสร็จ
26 สิงหาคม 2560 MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGNT 2017 อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวอุษณา พิลาชัย
2. นางสาวอุษณีย์ พิลาชัย
30,000 2560 แล้วเสร็จ
26 สิงหาคม 2560 Green Youth Shoot ขยะ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 1. นางสาวกุลธิดา ปิดตาโส
2. นางสาวจิตตรีขวัญ แขวงภูเขียว
3. นางสาวสมฤทัย วานะติ
30,000 0 แล้วเสร็จ
25 สิงหาคม 2560 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพัชราภา อินทร์ชลิต
6,600 2560 แล้วเสร็จ
23 สิงหาคม 2560 โครงการประกวดสุนทรพจน์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
10,000 2560 แล้วเสร็จ
23 สิงหาคม 2560 ประกวดสุนทรพจน์(สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ณ ห้องประชุม 2 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นางเยาวภา ปรีวาสนา
3. นายสุริยะ สอนสุระ
4. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
5. นาบรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
6. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
10 2560 แล้วเสร็จ
20 สิงหาคม 2560 Freshy Day Freshy Night ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายธีรวัฒน์ เลิศวานิชย์กุล
3. นายชัยพร อวยพร
4. นายธรรมวิทย์ สุขโข
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีบุญเรือง
6. นายเอกชัย วิชระโภชน์
140 2560 แล้วเสร็จ
17 สิงหาคม 2560 COPAG Freshy Boy And Girl 2017 ลานอัฐศิลป์หรือลานแปดเหลี่ยมหน้าอาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เนื่องด้วยฝนตกจึงได้ย้ายไปจัดสถานที่โรงอาหารกลางเก่า มมส) 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
25,000 2560 แล้วเสร็จ
16 สิงหาคม 2560 โครงการ Freshy day and Freshy night 2017 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
30,000 2560 แล้วเสร็จ
15 สิงหาคม 2560 จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์สภานิสิต ณ ห้องสภานิสิต อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นายเทพพิทักษ์ ขอบไชยแสง
4. นายกิตติพงษ์ หอมเนียน
5. นางสาวจีรประภา สมศรี
25 2560 แล้วเสร็จ
11 สิงหาคม 2560 จัดทำคู่มือระเบียบการดำเนินกิจกรรมนิสิต อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นายเทพพิทักษ์ ขอบไชยแสง
4. นางสาวนชชา ไชยพิมพา
5. นายภูวนาถ นาคำรอด
6. นายชลดิษศร เจริญตรา
7. นางสาวศดานันท์ จารุนันท์
5 2560 แล้วเสร็จ
10 สิงหาคม 2560 บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่องาน "โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย" ณ ลานอัฐศิลป์(ลานแปดเหลี่ยม) 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายธนวัฒน์ ยุบลเขตร์
3. นายจักวุฒน์ ทองคลี่
4. นายชิตณรงค์ ไชยภักดี
5. นายธรรมวิทย์ สุขโข
6. นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง
150 2560 แล้วเสร็จ
10 สิงหาคม 2560 สภานิสิตสัญจร ประปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นางสาวณัฐการญจน์ วิชัยวงษ์
4. นางสาวสุพรรษา คำทอง
5. นางสาวเกวลิน พิภักดี
6. นางสาวสุนันทาืนักคำเกวียน
5 2560 แล้วเสร็จ
7 สิงหาคม 2560 โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มมส 1. นางสาวนิภาพร พรหมบุตร
50,000 2560 แล้วเสร็จ
5 สิงหาคม 2560 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางจันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์/นายอติรุจ อัคมูล
30,000 2560 แล้วเสร็จ
5 สิงหาคม 2560 โครงการประกวดหนังสั้น ความสุขเล็กๆของนิสิต มมส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางจันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์/นายอติรุจ อัคมูล
50,000 2560 กำลังดำเนินการ
3 สิงหาคม 2560 มมส จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชุมชนผู้ประสบภัยพิบัติ 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นางเยาวภา ปรีวาสนา
4. นายณัฐภูมิทร์ ภูครองผา
5. นาบรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
6. นายจิรัฏฐ์ อภิวัชญืทีปกร
7. เครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม
100 2560 แล้วเสร็จ
1 สิงหาคม 2560 โครงการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มมส 1. นางจันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์/นายอติรุจ อัคมูล
40,000 2560 กำลังดำเนินการ
31 กรกฎาคม 2560 ประเพณีประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายเอกชัย วิชระโภชน์
3. นายธนพล หลานวงค์
4. นายวรวิทย์ เนียนหอม
5. นายวิวัฒน์ นาคชัย
6. นางสาวอ้อมฤดี วิเศษวุฒิ
7. นายกสโมสรนิสิต/วิทยาลัย
450 2560 แล้วเสร็จ
27 กรกฎาคม 2560 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวปาลิดา แสนวา
350,000 2560 แล้วเสร็จ
26 กรกฎาคม 2560 นิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าตึกบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายเอกชัย วิชระโภชน์
3. นายธรรมวิทย์ สุขโข
4. นายธนากร เกษวงษา
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีบุญเรือง
6. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
7. นางสวากัญญารัตน์ ธรรมนิยม
8. นายกสโมสรนิสิต/วิทยาลัย
100 2560 แล้วเสร็จ
24 กรกฎาคม 2560 โครงการก้าวแรกก้าวใหม่"ก้าวแรกก่อฐาน ชาญปัญญานิสิตใหม่สดใสเริงร่า ประดับถิ่นเหลืองเทา" ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาคารพละศึกษา 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายธรรมวิทย์ สุขโข
3. นายวริทธินันท์ สังฆฤทธิ์
4. นางสาวพรรณราย บรรเทากุล
5. นางสาวอ้อมฤดี วิเศษวุฒิ
6. นายธนพล หลานวงค์
7. นายวรวิทย์ เนียนหอม
8. นายกสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย
20 2560 แล้วเสร็จ
21 กรกฎาคม 2560 ต้อนรับน้องใหม่จากเอื้อยอ้ายสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นางสาวณหทัย ชมสินธุ์
7 2560 แล้วเสร็จ
19 กรกฎาคม 2560 โครงการแรกพบรักใหม่ผลิใบช่อมะกอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
10,403 2560 แล้วเสร็จ
14 กรกฎาคม 2560 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.ขอนแก่น 1. นายพนัส ปรีวาสนา
250,000 2560 กำลังดำเนินการ
10 กรกฎาคม 2560 สภานิสิตตรวจเยี่ยมกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายปิยะวัฒน์ โพธิขำ
3. นางสาวอัญชลี ลามนอก
4. นางสาวจุฑามณี สืบมา
5. นางสาวมันทนา กัณหา
6. นายจิริวัฒน์ ประทุมชาน
30 2560 แล้วเสร็จ
1 กรกฎาคม 2560 โครงการธรรมะในสถานศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
50,000 2560 กำลังดำเนินการ
26 พฤษภาคม 2560 โครงการสัมนาและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2560 แล้วเสร็จ
25 พฤษภาคม 2560 เตรียมความพร้อมคณะกรรมการประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2560(มฤคมาศ11) ณ อัฐศิลป์ และอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายธนวัฒน์ ยุบลเขต
3. นายธนพล หลานวงค์
4. นายวรวิทย์ เนียนหอม
5. นายวิวัฒน์ นาคชัย
80 2560 แล้วเสร็จ
17 พฤษภาคม 2560 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนอกหลักสูตร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
0 2560 กำลังดำเนินการ
1 พฤษภาคม 2560 โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยะ สอนสุระ
150,000 2560 กำลังดำเนินการ
28 เมษายน 2560 โครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
40,000 2560 แล้วเสร็จ
11 เมษายน 2560 โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัยจราจร (เทศกาลสงกรานต์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปรเมศวร์ อรรคฮาตสี
20,000 2560 แล้วเสร็จ
3 เมษายน 2560 โครงการอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
20,000 2560 กำลังดำเนินการ
1 เมษายน 2560 โครงการ กยศ. สัญจรพบปะตัวแทนนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
10,000 2560 กำลังดำเนินการ
1 เมษายน 2560 โครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนัดพบตลาดงาน ครั้งที่ 17 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพรวัฒนา ศรีคำภา
140,000 2560 กำลังดำเนินการ
1 เมษายน 2560 โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจรัญ วิชาคุณ
2. นางสาวนิภาพร พรหมบุตร
50,000 2560 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนาเครือข่ายการให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวอนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์
20,000 2560 แล้วเสร็จ
25 มีนาคม 2560 โครงการเยี่ยมค่าย-มอบค่ายองค์กรนิสิต - 1. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
50,000 2560 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2560 เอาบุญบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ 24 ปีวงแคน ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง(วงแคน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวัชระพงษ์ คำวีระ
2. นายวิทยา พุทธทรวง
3. นายภาณุพงษ์ ธงศรี
4. นางสาวศศิธร อาจนะรา
5. นางสาวภัทรวดี วรรณพฤกษ์
30,000 0 แล้วเสร็จ
1 มีนาคม 2560 โครงการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการสนามกีฬาและพื้นที่การออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
100,000 2560 กำลังดำเนินการ
1 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวรชัย จันทพิมพ์
20,000 2560 กำลังดำเนินการ
21 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
1,500,000 2560 แล้วเสร็จ
10 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ายสืบสานศาสตร์ศิลป์คืนถิ่นอีสานใต้ โรงเรียนบ้านตาวร ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1. นายศรัณย์ลักษณ์ ทวีสุข
2. นางสาวสุชานันท์ เจือจันทร์
3. นางสาวรัตนวรรณ พรหมบุตร
4. นางสาวกรวรรณ ศรีราม
26,500 2561 แล้วเสร็จ
8 กุมภาพันธ์ 2560 วิตามินธรรมะ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
2. นางสาวชัชญา วราธีรโชค
3. นางสาวน้ำผึ่ง มาเมือง
4. นางสาวณัฐกานต์ ศรีขัดเค้า
5. นางสาวกัญญรัตน์ ธรรมนิยม
2,000 0 แล้วเสร็จ
3 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบุญชู อันบุรี
30,000 2560 แล้วเสร็จ
31 มกราคม 2560 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จังหวัดพิษณุโลก 1. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
140,000 2560 แล้วเสร็จ
24 มกราคม 2560 โครงการเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางณัฐนันท์ มุทุกันต์
500,000 2560 แล้วเสร็จ
21 มกราคม 2560 โครงการอบรมอาสาสมัครจิตอาสาสำหรับนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพัชราภา อินทร์ชลิต
10,000 2560 แล้วเสร็จ
15 มกราคม 2560 โครงการ มมสจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อหลวง สนามหลวง กรุงเทพมหานคร 1. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
50,000 2560 แล้วเสร็จ
5 มกราคม 2560 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองกิจการนิสิตและองค์กกรนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวณัฐกฤตา ดำรงชาติ
40,000 2560 แล้วเสร็จ
1 มกราคม 2560 โครงการแอโรบิกเพื่อการออกกำลังกายสำหรับนิสิตและบุคลากร มมส ข้างอาคารพลศึกษา มมส 1. นายทวีทรัพย์ โรยมณี
36,000 2560 กำลังดำเนินการ
1 มกราคม 2560 โครงการแอโรบิกเพื่อการออกกำลังกายสำหรับนิสิตและบุคลากร มมส อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 36,000 2560 แล้วเสร็จ
28 ธันวาคม 2559 โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัยจราจร (เทศกาลปีใหม่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
20,000 2560 แล้วเสร็จ
2 ธันวาคม 2559 โครงการคัดเลือกนิสิตรางวัลพระราชทาน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
30,000 2560 แล้วเสร็จ
1 ธันวาคม 2559 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ตลาดน้อย มมส 1. นางสาวอนงค์ภานุช ปะนะทังถิรวิทย์
20,000 2560 แล้วเสร็จ
1 ธันวาคม 2559 โครงการเชิดชูคนดีศรี มมส กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
30,000 2560 แล้วเสร็จ
24 ตุลาคม 2559 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
600,000 2559 แล้วเสร็จ
19 ตุลาคม 2559 โครงการแปลอักษรภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
6 2560 แล้วเสร็จ
12 ตุลาคม 2559 โครงการเตรียมความพร้อมทีมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (รอบคัดเลือก) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
42,600 2560 แล้วเสร็จ
25 พฤศจิกายน 2558 โครงการลอยกระทงร่วมกับเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
40,000 2559 แล้วเสร็จ
13 พฤศจิกายน 2558 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 1. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
200,000 2559 แล้วเสร็จ
13 พฤศจิกายน 2558 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 1. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
150,000 2559 แล้วเสร็จ
27 ตุลาคม 2558 โครงการเพณีไหลเรือไฟท่าขอนยาง บ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
40,000 2559 แล้วเสร็จ
27 ตุลาคม 2558 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย รอบคัดเลือกฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
600,000 2559 แล้วเสร็จ