โครงการ

วันที่เริ่มโครงการ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ปีงบประมาณ สถานะ
วันที่เริ่มโครงการ ชื่อโครงการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ปีงบประมาณ สถานะ
6 มีนาคม 2564 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายณัชพล กองพิลา
2. นายสุริยา หนองแก
3. นายชินดนัย เสนีไทย
60,000 2563 แล้วเสร็จ
6 มีนาคม 2564 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 26 สนามกีฬากลาง และภายในอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวกัญญารัตน์ ทวีคูณ
2. นางสาวจุฑามาศ เทือกภูเขียว
60,000 2564 แล้วเสร็จ
4 มีนาคม 2564 โครงการสานพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสุทธิลักษณ์ ชัยชำ
2. นางสาวสาริญา ภูเฉลิม
5,000 2564 แล้วเสร็จ
18 ธันวาคม 2563 โครงการตลาดนัดวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปิยะพงศ์ ด้วงทอง
2. นางสาววรพรรณ เสนาสุ
3. นางสาวธัญชนก แดนกาไสย
4. นางสาวพรวิภา ไค่นุ่นจันทร์
5. นางสาวปรัชกา ชูสุวรรณ
10,000 2563 กำลังดำเนินการ
7 ธันวาคม 2563 โครงการวิดยาปันสุขสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภาคำ
2. นางสาวอินทิรา บุญตา
3. นางสาววีรวัลย์ งามศิริ
4. นายเมธัส กิตติก
10,000 2563 แล้วเสร็จ
30 ตุลาคม 2563 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาววันวิสาข์ จันทร์เต
2. นายวีรวัฒน์ เฉลิมศักดิ์
3. นางสาวเบญจมาพร เวฬุวันใน
25,000 2563 แล้วเสร็จ
30 ตุลาคม 2563 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 สระน้ำหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวหัทยา สิงหาภักดิ์
2. นายธีรศักดิ์ ดวงพิมพ์
25,000 2564 แล้วเสร็จ
17 ตุลาคม 2563 โครงการ “กีฬาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 15” ประจำปีการศึกษา 2563 สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวปิ่นประภา พันธุ์โยศรี
2. นางสาวธิดารัตน์ แสงชาติ
25,000 2564 แล้วเสร็จ
26 กันยายน 2563 โครงการ "อบรมเพิ่มศักยภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ณ ห้อง D-201 ชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเจษฎา คอกกระโทก
2. นายชิตพล เสนาหนอก
3. นายณัฐพงษ์ บุตรอินทร์
9,400 2563 กำลังดำเนินการ
26 กันยายน 2563 โครงการ "พรางเขียวอาสา พัฒนาบวร ครั้งที่ ๕" โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี, บ้านหนองโน, วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายจักรพัรธ์ จันดาหัวดง
2. นายปณิธาน เกลี้ยงไธสง
10,900 2563 กำลังดำเนินการ
26 กันยายน 2563 โครงการจัดสรรงบประมาณในระดับองค์กรนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2564 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสิทธิศักดิ์ พรมมา
30,000 2563 กำลังดำเนินการ
25 กันยายน 2563 จัดสรรงบประมาณในระดับองค์กรนิสิต ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30,000 2563 กำลังดำเนินการ
24 กันยายน 2563 โครงการสรุปผลการดำเนินงานองค์กรนิสิต รอบ 4 เดือน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสิทธิศักดิ์ พรมมา
0 2563 กำลังดำเนินการ
22 กันยายน 2563 โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต ปีการศึกษา 2563 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น และอาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
170,000 2563 กำลังดำเนินการ
19 กันยายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานองค์กรนิสิต รอบ 4 เดือน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 2563 กำลังดำเนินการ
6 กันยายน 2563 โครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Co-Working Space) อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย 9,400 2563 แล้วเสร็จ
3 กันยายน 2563 โครงการ 36 ปี อาสาพัฒนาพาน้องเยี่ยมค่าย โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 1. นายชายชาญ หงษ์ลอย
2. นายดนุพร ดอนอ่อนเบ้า
3. นางสาวศิริยากร ทิพยะ
9,400 2563 แล้วเสร็จ
3 กันยายน 2563 ชมรม World Culture Club สังกัดองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้อง SBB-805 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10,400 2563 แล้วเสร็จ
2 กันยายน 2563 ชมรมรุ่นสัมพันธ์ สังกัดองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนเขวาโดนแหย่งสามัคคี ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 13,400 2563 แล้วเสร็จ
1 กันยายน 2563 โครงการ SAY NO PLASTIC ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง 1. นายสุรกิจ สิงห์จันทึก
2. นางสาวดวงรัตน์ เข่งเฮง
3. นางสาวกิติพร บุญมา
25,000 2563 แล้วเสร็จ
1 กันยายน 2563 โครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษา(ชั้นกลางสำหรับอาจาร์ยที่ปรึกษาบุคลากร มมส ประจำปี 2563 (ครั้งที่1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 80,000 2563 แล้วเสร็จ
1 กันยายน 2563 โครงการ MSU Stage Band on tour ครั้งที่ 7 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 1. นายเกียรติศักดิ์ ค่ำจุล
9,400 2563 แล้วเสร็จ
30 สิงหาคม 2563 โครงการ Taekwondo Training ครั้งที่ 1 ฬอาคารศูนย์กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพัทธนันท์ แก่นพันธ์
9,400 2563 แล้วเสร็จ
30 สิงหาคม 2563 โครงการ "วอลเลย์บอลสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1" อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกฤษณะ เรืองกสิกรณ์
9,400 2563 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2563 โครงการคุณธรรมนำน้องใหม่สร้างขวัญกำลังใจ สู้ภัยโควิด - ๑๙ สร้างวินัยใส่ใจกฎจราจร ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม และคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เขตพื้นที่ขามเรียง และเขตพื้นที่ในเมือง 1. นางสาวมาลาตี แสงแก้ว
2. นายวุฒิพงศ์ บัวทอง
40,000 2563 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2563 โครงการ เรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 2 บ้านดอนยูง ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 1. นายนรินทร ต้นสิน
2. นายศุภชัย ภูกิ่งหิน
3. นางสาวสุภิดา นามราช
10,900 2563 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2563 โครงการ "ค่ายสร้างคน คนสร้างสรรค์ ตอนร่วมใจ อาสาพัฒนา" ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1. นายรอซี ดาหมาด
2. นางสาวฮาซนา สามะ
9,400 2563 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2563 โครงการ ปรับพื้นฐานรักบี้ฟุตบอลและแข่งขันรักบี้ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ 2 สถาบัน สนามรักบี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 1. นายปุริมปรัชญ์ สุนาทร
9,400 2563 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2563 โครงการ "การแข่งขันฟุตซอล MSU FUTSAL CUP 2020" สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพิชญุต์ บัวใหญ่
9,400 2563 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2563 โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแข่งขันบาสเกตบอล MSU Fresher Basketball 2020 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวภูริชญา มารุ่งเรือง
9,400 2563 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2563 โครงการ "MSU Women Volleyball ครั้งที่ 2" สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสาริกา สันโดษ
9,400 2563 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2563 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสโมสรนิสิตและ ส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายชยณัฐ นาแพง
2. นายธีรศักดิ์ ดวงพิมพ์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
27 สิงหาคม 2563 พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100,000 2563 แล้วเสร็จ
27 สิงหาคม 2563 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5,000 2563 แล้วเสร็จ
27 สิงหาคม 2563 โครงการ "เทิดคุณธรรม ฮักแพง เบิ่งแงงกัน" ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปฏิภาณ ทองสลับ
2. นางสาว อรธิภา ลาโคร
9,400 2563 แล้วเสร็จ
27 สิงหาคม 2563 โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสิทธิศักดิ์ พรมมา
5,000 2563 แล้วเสร็จ
27 สิงหาคม 2563 โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยา หนองแก
2. นางสาวสุวรรณา กุผาลัง
20,000 2563 แล้วเสร็จ
27 สิงหาคม 2563 โครงการไหว้ครู “น้อมนบบทมาลย์ ศิรกรานบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสาริญา ภูเฉลิม
2. นางสาวจุฑามาศ เทือกภูเขียว
20,000 2563 แล้วเสร็จ
26 สิงหาคม 2563 โครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธงฉาน บุดดา
90,000 2563 แล้วเสร็จ
25 สิงหาคม 2563 โครงการเปิดตัวเรื่องเล่าชีวิตวิถีใหม่เด็กหอใน มมส. ณ บริเวณลานกิจกรรมหลังหิพักยางสีสุราช 9,400 2563 แล้วเสร็จ
23 สิงหาคม 2563 โครงการ "ปั่นความฮู้สู่น้อง ตามแนวพระราชดำริ" ณ โรงเรียนบ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวปัจฉิมา ธาตุวิสัย
2. นางสาวรุจาภา ภูเฮืองแก้ว
10,400 2563 แล้วเสร็จ
23 สิงหาคม 2563 โครงการ ผูกแขนเข้าบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ (วงแคน) วัดบ้านดอนเวียงจันทร์ บ้านดอนเวียงจันทร์ ต.ท่าขอนนาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 1. นางสาวสุมาลัย วงษ์คำ
2. นายธีระศักดิ์ ผิวอ่อน
10,400 2563 แล้วเสร็จ
23 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมการออกกำลังกายด้วยกีฬาลีลาศแบบไลน์แดนซ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวศศิกานต์ กฤษณานนท์
9,600 2563 แล้วเสร็จ
23 สิงหาคม 2563 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพสภานิสิต ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสิทธิศักดิ์ พรมมา
14,500 2563 แล้วเสร็จ
23 สิงหาคม 2563 โครงการพี่วิดยา พาน้องติว ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวจิรประภา โวลา
2. นางสาวรัชฎาภร คำนาค
14,800 2563 แล้วเสร็จ
22 สิงหาคม 2563 โครงการ MSU FRESHMEN 2020 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100,000 2563 แล้วเสร็จ
22 สิงหาคม 2563 โครงการ "เปิดบ้านพี่น้องอีสานใต้" ณ พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. นายนินกร หงอนทอง
2. นางสาวศิริรัตน์ ประสงค์สุข
9,400 2563 แล้วเสร็จ
22 สิงหาคม 2563 โครงการ "ทำบุญตักบาตร สวดธรรมจักร เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนา" กองกิจการนิสิต ห้องประชุม 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง 1. นางสาวภิญโญ ถืตย์วาส
2. นางสาวลลิตา เกษวงศ์ษา
9,400 2563 แล้วเสร็จ
22 สิงหาคม 2563 โครงการ "ตุ้มโฮมน้องพี่ 15ปี รักษ์ทางไทย" ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. นายวิทวัส สิงห์จันทร์
10,400 2563 แล้วเสร็จ
22 สิงหาคม 2563 โครงการเปตองสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สนามเปตองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาววิภาวรรณ บุตรที
9,400 2563 แล้วเสร็จ
22 สิงหาคม 2563 โครงการ MSU FRESHMEN 2020 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายทยากร พิตติพันท์
2. นางสาวปิ่นประภา พันธุ์โยศรี
3. นางสาวศศิณัฏฐา ทองเหลา
20,000 2563 แล้วเสร็จ
20 สิงหาคม 2563 โครงการประกวดสุนทรพจน์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20,000 2563 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2563 โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่สานสายใยมอนํ้าชี ตุ้มโฮมน้องพี่ Happy Fever ปรจำปีการศึกษา 2563 ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11,600 2563 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2563 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวรัชฎาภร คำนาค
2. นางสาวพรทิพย์ ราชโยธี
3. นางสาวอุบลวรรณ จันปัญญา
4. นายปิยะพงศ์ ด้วงทอง
10,047 2563 แล้วเสร็จ
17 สิงหาคม 2563 โครงการเอิ้นขวัญน้องพี่ บุญบ้าน 42 ปี ศิษย์ไหว้ยอครู กลุ่มนิสิตพลังสังคม สังกัดองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลานกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 11,600 2563 แล้วเสร็จ
17 สิงหาคม 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานองค์การนิสิต ห้องสำนักงานองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธงฉาน บุดดา
41,158 2563 แล้วเสร็จ
15 สิงหาคม 2563 โครงการ MSU Freshmen 2020 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธงฉาน บุดดา
100,000 2563 แล้วเสร็จ
15 สิงหาคม 2563 โครงการ Science safe life 2020 ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเมธัส กิตติกา
2. นางสาวปรัชกา ชูสุวรรณ
3. นางสาวพรทิพย์ ราชโยธี
4. นางสาวพรชิตา โง่นสา
5. นางสาววีรวัลย์ งามศิริ
6. นางสาวพรวิภา ไค่นุ่นจันทร์
13,358 2563 แล้วเสร็จ
14 สิงหาคม 2563 โครงการ เปิดโลกกิจกรรม อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60,000 2563 แล้วเสร็จ
14 สิงหาคม 2563 เปิดประตูสู่สภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10,000 2563 แล้วเสร็จ
13 สิงหาคม 2563 โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธงฉาน บุดดา
60,000 2563 แล้วเสร็จ
12 สิงหาคม 2563 โครงการเปิดประตูสู่สภานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสิทธิศักดิ์ พรมมา
10,000 2563 แล้วเสร็จ
8 สิงหาคม 2563 โครงการ มมส ร่วมใจห่วงใยชุมชน (สู้ภัยซินลากู) บ้านสูบ หมู่ 1 และหมู่ 9 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 1. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
2. นางสาวศุภวนารถ ใจตรง
22,500 2563 แล้วเสร็จ
8 สิงหาคม 2563 โครงการ Science all stars 2020 ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสุวรรณา กุผาลัง
2. นายชินดนัย เสนีไทย
38,592 2563 แล้วเสร็จ
8 สิงหาคม 2563 โครงการประกวดดาวเดือน “คืนแห่งดาว พราวแสงเดือน” ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวธารารัตน์ เหง้าละคร
2. นางสาววิยะดา ไชยทอง
29,959 2563 แล้วเสร็จ
5 สิงหาคม 2563 โครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 80,000 2563 แล้วเสร็จ
1 สิงหาคม 2563 โครงการสาสุขปันสุข ประจำปีการศึกษา 2563 สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม และสถานสงเคราะห์ บ้านเอเอฟสี่ขา มหาสารคาม 1. นางสาวสาริญา ภูเฉลิม
2. นางสาวจุฑามาศ เทือกภูเขียว
5,000 2563 แล้วเสร็จ
31 กรกฎาคม 2563 โครงการ มมส ปันสุข ณ โรงอาหารกลาง (ตลาดน้อย) ,อาคารบริการกลาง (พลาซ่า) และอาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธนาพงศธร พวงสมบัติ
2. นายณัทฐชีย จันทะคุณ
22,500 2563 แล้วเสร็จ
25 กรกฎาคม 2563 โครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 "การสร้างสรรค์บทเพลงสร้างกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19" วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายนนทชัย อามาตย์มนตรี
2. นายธนา ภูษาทอง
20,000 2563 แล้วเสร็จ
25 กรกฎาคม 2563 โครงการมอบงานสานต่อสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวชัญญานุช กฤษณา
12,600 2563 แล้วเสร็จ
22 กรกฎาคม 2563 โครงการลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 และลานพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวธารารัตน์ เหง้าละคร
2. นางสาวจุฑามาศ เทือกภูเขียว
15,000 2563 แล้วเสร็จ
22 กรกฎาคม 2563 โครงการ MSU Be Careful (สื่อวินัยจราจรสร้างสรรค์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พื้นที่ขามเรียง) 1. นางสาวอังคณา พลครบุรี
2. นายพลกฤต พงษ์กองเงิน
20,000 2563 แล้วเสร็จ
20 กรกฎาคม 2563 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงวัยจิ๋ว คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. นายอริสมันส์ เคนเหลื่อม
2. นางสาวกิตญารัตน์ สุริโย
20,000 2563 แล้วเสร็จ
19 กรกฎาคม 2563 โครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ โรงอาหาร (ตลาดน้อย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงพยาบาลสุทธาเวช 1. นางสาวดวงรัตน์ เข่งเฮง
2. นายสุรกิจ สิงห์จันทึก
20,000 2563 แล้วเสร็จ
16 กรกฎาคม 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสภานิสิต ห้องสำนักงานสภานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสิทธิศักดิ์ พรมมา
8,900 2563 แล้วเสร็จ
15 กรกฎาคม 2563 โครงการ รับน้องสร้างสรรค์แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50,300 2563 แล้วเสร็จ
15 กรกฎาคม 2563 โครงการรับน้องสร้างสรรค์แบ่งปันโลหิตให้เพื่อนมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธงฉาน บุดดา
50,300 2563 แล้วเสร็จ
13 กรกฎาคม 2563 โครงการ บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ภุมริน ๑๒ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 130,000 2563 แล้วเสร็จ
12 กรกฎาคม 2563 โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ภุมริน 12 ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธงฉาน บุดดา
126,650 2563 แล้วเสร็จ
11 กรกฎาคม 2563 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสภานิสิต ห้องสภานิสิต อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8,900 2563 แล้วเสร็จ
8 กรกฎาคม 2563 โครงการ นิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100,000 2563 แล้วเสร็จ
8 กรกฎาคม 2563 จัดสรรงบประมาณให้ชมรมและกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 280,000 2563 แล้วเสร็จ
8 กรกฎาคม 2563 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานองค์การนิสิต อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41,190 2563 แล้วเสร็จ
7 กรกฎาคม 2563 โครงการนิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตร บริเวณถนนสี่แยกคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธงฉาน บุดดา
89,200 2563 แล้วเสร็จ
5 กรกฎาคม 2563 ต้อนรับน้องใหม่จากเอื้อยอ้ายสภานิสิต ประจำปีการ 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13,600 2563 แล้วเสร็จ
5 กรกฎาคม 2563 โครงการต้อนรับน้องใหม่จากเอื้อยอ้ายสภานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสิทธิศักดิ์ พรมมา
13,600 2563 แล้วเสร็จ
4 กรกฎาคม 2563 โครงการต้อนฮับผึ้งน้อย น้องวิดยา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวีรวัฒน์ เฉลิมศักดิ์
2. นางสาวพัชรินทร์ ชวนชูใจ
10,000 2563 แล้วเสร็จ
4 กรกฎาคม 2563 โครงการเพลงจากพี่ สื่อนี้สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องประชุมนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (การถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet) 1. นางสาวกัญญารัตน์ ทวีคูณ
2. นายชยณัฐ นาแพง
4,407 2563 แล้วเสร็จ
3 กรกฎาคม 2563 โครงการบริการทางวิชาการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ในชุมชน ประจำปี 2563 ตำบลหนองแปน อำเภอกำมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวกชกร รุ่งเรือง
2. นายจิรายุส แซ่คู
20,000 2563 แล้วเสร็จ
2 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมอาสาสมัครจิตอาสาสำหรับนิสิตพิการ (ครั้งที่2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20,000 2563 แล้วเสร็จ
1 กรกฎาคม 2563 จัดซื้อวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60,000 2563 แล้วเสร็จ
1 กรกฎาคม 2563 โครงการปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุน กยศ./ กรอ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30,000 2563 แล้วเสร็จ
1 กรกฎาคม 2563 โครงการ MSU FUTSAL LEAGUE ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30,000 2563 แล้วเสร็จ
1 กรกฎาคม 2563 โครงการเชื่อมสัมพันธ์เด็กดี น้องพี่พบกัน ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30,000 2563 แล้วเสร็จ
1 กรกฎาคม 2563 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถานบันอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เจ้าภาพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100,000 2563 แล้วเสร็จ
1 กรกฎาคม 2563 โครงการจัดซื้อวัสดุป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องสำนักงานองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธงฉาน บุดดา
39,250 2563 แล้วเสร็จ
30 มิถุนายน 2563 โครงการ ประเพณีประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30,000 2563 แล้วเสร็จ
30 มิถุนายน 2563 โครงการประเพณีประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นภุมริน 12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
30,000 2563 แล้วเสร็จ
25 มิถุนายน 2563 โครงการ "คลินิกซ่อมภาษาไทย" (ชมรมรักษ์ทางไทย) บ้านโคกสง่า จ.ร้อยเอ็ด ,บ้านกุดค้าว จ.กาฬสินธุ์ ,บ้านคำน้ำสร้าง จ.ยโสธร ,บ้านหนองไทร จ.บุรีรัมย์ ,บ้านหนองกาววิทยา จ.ขอนแก่น ,บ้านผำ จ.มหาสารคาม 1. นายวชิระ วิระทูล
2. ชมรมรักษ์ทางไทย
20,000 2563 แล้วเสร็จ
22 มิถุนายน 2563 โครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยะ สอนสุระ
12,720 2563 แล้วเสร็จ
19 มิถุนายน 2563 โครงการจัดสรรงบประมาณองค์กรนิสิต รอบ 4 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสิทธิศักดิ์ พรมมา
15,500 2563 แล้วเสร็จ
9 มิถุนายน 2563 โครงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นภุมริน 12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
50,000 2563 แล้วเสร็จ
1 มิถุนายน 2563 โครงการ "ค่ายครูอาสาสู่ชนบท ครั้งที่18" จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุดรธานี 1. นายปฏิพล สังสีแก้ว
2. นางสาวอันธิญาพร วรรณจำปี
20,000 2563 แล้วเสร็จ
1 มิถุนายน 2563 โครงการจัดทำสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกวินัยจราจร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10,000 2563 แล้วเสร็จ
1 มิถุนายน 2563 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 600,000 2563 แล้วเสร็จ
1 มิถุนายน 2563 โครงการปฐมนิเทศ - เตรียมความพร้อมนิสิตพิการและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15,000 2563 แล้วเสร็จ
1 มิถุนายน 2563 โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15,000 2563 แล้วเสร็จ
1 มิถุนายน 2563 โครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการพิเศษ (3 โควต้า) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30,000 2563 แล้วเสร็จ
27 พฤษภาคม 2563 โครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล
30,000 2563 แล้วเสร็จ
24 พฤษภาคม 2563 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะกีฬาวอลเลย์บอลและ MSU Women Beach Volleyball ครั้งที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และสนามกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด เขตพื้นที่ขามเรียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27,000 2563 แล้วเสร็จ
19 พฤษภาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้และฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอลและบาสเกตบอล 3 คน อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 160,000 2563 แล้วเสร็จ
19 พฤษภาคม 2563 โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและบาสเกตบอล 3 คน อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16,000 2563 แล้วเสร็จ
18 พฤษภาคม 2563 โครงการประเมินความสำเร็จจตามวัตถุประสงค์ของสโมสรนิสิตฯ คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
1,000 2563 แล้วเสร็จ
16 พฤษภาคม 2563 โครงการ Taekwondo Training ใต้สระว่ายน้ำโรจนากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพัทธนันท์ แก่นพันธ์
16,000 2563 แล้วเสร็จ
10 พฤษภาคม 2563 โครงการ มมส ร่วมใจห่วงใยชุมชน อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม และชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
2. นางสาวศุภวนารถ ใจตรง
37,000 2563 แล้วเสร็จ
8 พฤษภาคม 2563 โครงการจัดสรรงบประมาณรอบ 4 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25,000 2563 แล้วเสร็จ
6 พฤษภาคม 2563 โครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปี 2563 (ครั้งที่3) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 80,000 2563 แล้วเสร็จ
1 พฤษภาคม 2563 โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 170,000 2563 แล้วเสร็จ
1 พฤษภาคม 2563 โครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษา(ขั้นกลาง)สำหรับอาจาร์ยที่ปรึกษาบุคลากร มมส ประจำปี 2563 (ครั้งที่1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 80,000 2563 แล้วเสร็จ
1 พฤษภาคม 2563 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตจิตอาสาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 68,100 2563 แล้วเสร็จ
1 พฤษภาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100,000 2563 แล้วเสร็จ
27 เมษายน 2563 โครงการมอบงานสานต่อองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100,000 2563 แล้วเสร็จ
25 เมษายน 2563 โครงการสรุปงานองค์การนิสิต รอบ 8 เดือน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 35,000 2563 แล้วเสร็จ
25 เมษายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เต้นลีลาศเพื่อสุขภาพและสังคม อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอรรถพงษ์ ใยคำ
27,000 2563 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2563 ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน“ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์โฮมใจ วันไหลไท มมส ณ บริเวณถนนรอบอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
25,000 2562 แล้วเสร็จ
11 เมษายน 2563 โครงการประเพณีบุญมหาสงกรานต์ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 90,000 2563 แล้วเสร็จ
1 เมษายน 2563 โครงการเยี่ยมค่ายองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30,000 2563 แล้วเสร็จ
1 เมษายน 2563 โครงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นภุมริน 12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 95,000 2563 แล้วเสร็จ
28 มีนาคม 2563 โครงการกีฬา 5 วิทย์ - สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
20,000 2563 แล้วเสร็จ
21 มีนาคม 2563 โครงการสรุปงานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20,000 2563 แล้วเสร็จ
21 มีนาคม 2563 โครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20,000 2563 แล้วเสร็จ
21 มีนาคม 2563 โครงการเชิดชูเกียรตินิสิตจิตอาสา พัฒนามนุษย์-สังคม ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
40,000 2563 แล้วเสร็จ
20 มีนาคม 2563 โครงการวันกิจกรรมพัฒนานิสิต ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100,000 2563 แล้วเสร็จ
20 มีนาคม 2563 โครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100,000 2563 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2563 โครงการจัดทำสมุดเพลงคณะฯ ปีการศึกษา 2562 บริเวณตึกบริหารธุรกิจ สิรินธร 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
14 2563 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2563 โครงการสัมมนามอบงานสานต่อสภาพี่สู่สภาน้อง 62 - 63 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 100,000 2563 แล้วเสร็จ
15 มีนาคม 2563 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 อาคารพลศึกษา 1. นายชนะชัย ประทุมตา
60,000 2563 แล้วเสร็จ
15 มีนาคม 2563 โครงการวินัยจราจร (ทางม้าลายสามมิติ) ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวขวัญชนก ศิริรัตน์
2. นางสาวอมรรัตน์ ครุธทรง
10,000 2563 แล้วเสร็จ
15 มีนาคม 2563 โครงการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. นางสาวกิตติยา นามวงศ์ษา
5,000 2563 แล้วเสร็จ
15 มีนาคม 2563 โครงการสานพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวมะลิวรรณ ภูสีไม้
2. นางสาวญาสุมินทร์ ศรีโยธะ
10,000 2563 แล้วเสร็จ
14 มีนาคม 2563 โครงการ จิตอาสาพัฒนาสนามเปตอง สนามเปตองข้างกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวเบญจวรรณ ใหญ่ล้ำ
27,000 2563 แล้วเสร็จ
14 มีนาคม 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ชาวสิ่งแวดล้อม ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. นางสาวณิรัชฌา ปะทา
10,000 2563 แล้วเสร็จ
14 มีนาคม 2563 โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ (พี่พาน้องเข้าวัด) ประจำปีการศึกษา 2562 วัดป่ากู่แก้ว ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวอมราภรณ์ จิตสีดา
2. นายนิธิศ สุริย์
26,024 2563 แล้วเสร็จ
13 มีนาคม 2563 โครงการ "การแข่งขันกีฬาฟุตซอล MSU FUTSAL CUP 2020" สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกิตติศักดิ์ เวชกามา
16,000 2563 แล้วเสร็จ
13 มีนาคม 2563 ค่ายสายธารปัญญาชน ครั้งที่ 16 โรงเรียนบ้านบอน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวอารยา เชียงสาย
2. นายวรโชติ หาญคำ
3. นางสาวกาญจนา เชษฐขุนทด
36,000 2563 แล้วเสร็จ
13 มีนาคม 2563 โครงการสานรักสร้างสุขจากใจพี่สู่น้องโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ ปีที่4 (สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม) โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1. นายพรกิตติ์ ทฟฆายุ
2. นางสาวปิยะฉัตร นาชัย
20,000 2563 แล้วเสร็จ
13 มีนาคม 2563 โครงการสานรักสร้างสุข ปีที่ 4 จากใจพี่สู่น้องโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1. นายพรกิตต์ ทฤฆายุ
2. นางสาวสุภาวิดา ศรีโชค
3. นางสาวญาสุมินทร์ ศรีโยทะ
20,000 2563 แล้วเสร็จ
11 มีนาคม 2563 ต้านลมหนาวสานปัญญา : จิตอาสาเรียนรู้คู่บริการ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต และโรงเรียนบ้านหนอง ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1. นายประกาศิต เส็งตากแดด
2. นางสาวศุภาวนารถ ใจตรง
3. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
4. นางสารติรัตน์ นพวัตร์
5. นางสาวสุนิตา ลุนสะแกวงค์
6. นางสาวเกศรินทร์ ภักดีวงค์
36,000 2563 แล้วเสร็จ
9 มีนาคม 2563 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปี 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
3,000 2563 แล้วเสร็จ
9 มีนาคม 2563 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายนวพล พรมเลิศ นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
3 2562 แล้วเสร็จ
9 มีนาคม 2563 โครงการให้ความรู้และส่งเสริมประชาธิปไตย (คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศราวุฒิ นันทกลาง
8,000 2563 แล้วเสร็จ
9 มีนาคม 2563 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศุภฤกษ์ เมชบุตร
3,000 2563 แล้วเสร็จ
9 มีนาคม 2563 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ลานเกียรติยศ ชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส 1. นายวุฒิพงษ์ ปทุมว้ัน
2. นายบัณฑิต สีกวนชา
3,000 2563 แล้วเสร็จ
9 มีนาคม 2563 โครงการ “เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์” ลานข้างห้องสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 2563 แล้วเสร็จ
9 มีนาคม 2563 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต และสโมสรนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2563 ลานกลอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวศุภากร กรุงกระโทก
1,000 2563 แล้วเสร็จ
9 มีนาคม 2563 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
2,940 2563 แล้วเสร็จ
9 มีนาคม 2563 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. นายกุญพงษ์ จุทะนันท์
3,000 2563 แล้วเสร็จ
9 มีนาคม 2563 โครงการเลือกตั้งองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณลานโถง ชั้น 4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่่ในเมือง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
3,000 2563 แล้วเสร็จ
8 มีนาคม 2563 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 1. นายชนะชัย ประทุมตา
3,000 2563 แล้วเสร็จ
8 มีนาคม 2563 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธนกร บุญชะโด
3,000 2563 แล้วเสร็จ
8 มีนาคม 2563 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 ลานโถงชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1. นายอนุชัย อินธิเดช
2. นางสาวมะลิวรรณ ภูสีไม้
3,000 2563 แล้วเสร็จ
8 มีนาคม 2563 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
1,000 2563 แล้วเสร็จ
8 มีนาคม 2563 โครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ (The Debaters) ณ ห้องประชุมเฉลมวราวิทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 1. ชมรมจริยธรรม สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
20,000 2563 แล้วเสร็จ
8 มีนาคม 2563 โครงการมหกรรมเปิดกะโหลกเด็กหมอ ครั้งที่ 6 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 1. ชมรมสุนทรียภาพ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
2. ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
20,000 2563 แล้วเสร็จ
8 มีนาคม 2563 โครงการ โครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ (The Debaters) ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ อาคารคณะแพทยศาสตร์ (หลังที่ 2) 1. นายชนาธิป วิชาชัย
2. นางสาวฐิตนันท์ ปริปุญโญ
20,000 2563 แล้วเสร็จ
8 มีนาคม 2563 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต 2563 ศาลา MBS คณะการบัญชีและการจัดการ 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
3,000 2563 แล้วเสร็จ
7 มีนาคม 2563 โครงการภาษาสากล ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1. นางสาวธัญปวีณ์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
7 มีนาคม 2563 โครงการ English For Final Exam คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. นางสาวปรีดีพัทธ์ รูโปบล และคณะ
10,000 2563 แล้วเสร็จ
6 มีนาคม 2563 โครงการแข่งขันกีฬานิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ลานหินอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. นายรัฐภูมิ บุญมาชาติ
57,200 2563 แล้วเสร็จ
5 มีนาคม 2563 ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ 5 สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 1. นางวัลภา บุญหล้า
270,805 2563 แล้วเสร็จ
4 มีนาคม 2563 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต และสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
3 2563 แล้วเสร็จ
2 มีนาคม 2563 โครงการกีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 12 สนามกีฬากลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
2 มีนาคม 2563 โฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 12 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
4,500 2563 แล้วเสร็จ
2 มีนาคม 2563 โครงการกีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 12 สนามกีฬารอบอาคารพลศึกษา และในอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวญาสุมินทร์ ศรีโยทะ
2. นางสาวสุภาวิดา ศรีโชค
20,000 2563 แล้วเสร็จ
2 มีนาคม 2563 โครงการกีฬาโฮมหมอเกมส์ครั้งที่ 12 อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
13,681 2563 แล้วเสร็จ
2 มีนาคม 2563 โครงการกีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬากลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
11,638 2563 แล้วเสร็จ
1 มีนาคม 2563 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 150,000 2563 แล้วเสร็จ
1 มีนาคม 2563 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องขับขี่ปลอดภัยและทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20,000 2563 แล้วเสร็จ
1 มีนาคม 2563 COPAG English Camp อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 1. สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
10,000 2563 แล้วเสร็จ
29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการสัตวแพทย์สามัคคีตีเส้นจราจร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการขอบคุณนักกิจกรรม"รักน้องคล้องสร้อย" คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวอมภาพร สอนสุข
25,000 2563 แล้วเสร็จ
29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อสร้างเครือข่าย ด้านการสื่อสารและการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ห้องประชุม 1 อารคารพัฒนานิสิต มมส 1. อติรุจ อัคมูล
2. จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์
30,000 2563 แล้วเสร็จ
29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ "น้องเรียนรู้ นำสู่ชุมชน" ตามแนวพระราชดำริ ณ โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. ชมรมเดินตามรอยเท้าพ่อ
2. นางสาวสิริกร แหม่งปัง
28,000 2563 แล้วเสร็จ
29 กุมภาพันธ์ 2563 กีฬา 5 วิทย์สัมพันธ์ครั้งที่ 13 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายริทธิ์รวิชญ์ โพนชัยยา
20,000 2563 แล้วเสร็จ
29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ “กีฬา 5 วิทย์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562” ครั้งที่ 12 สนามกีฬากลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
35 2563 แล้วเสร็จ
29 กุมภาพันธ์ 2563 Sharing mind ตอน อาสาพัฒนาจิตใจ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวสรัสวดี โพธิยานนท์
2. นางสาวหยาดเพ็ชร สร้อยพิมาย
3. นางสาวไอลดา อาจอาษา
20,000 2563 แล้วเสร็จ
29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการคุณธรรม วิดยาพาน้องสู่ฝัน โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวพรทิพย์ ราชโยธี
2. นายวีรวัฒน์ เฉลิมศักดิ์
20,000 2563 แล้วเสร็จ
29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ Sharing Mind ตอนอาสาพัฒนาจิตใจ โรงเรียนบ้านบุ่งเตย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวสรัสวดี โพธิยานนท์
2. นางสาวหยาดเพชร สร้อยพิมาย
3. นางสาวไอลดา อาจอาษา
20,000 2563 แล้วเสร็จ
28 กุมภาพันธ์ 2563 Bye'nior ประจำปี 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
93,000 2563 แล้วเสร็จ
28 กุมภาพันธ์ 2563 Pharmacy Music Festival คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2563 แล้วเสร็จ
28 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการคุณธรรม วิดยาพาน้องสู่ฝัน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวพรทิพย์ ราชโยธี
2. นายณัชพล กองพิลา
20,000 2563 แล้วเสร็จ
28 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกีฬา 5 วิดสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพัชรีย์ จันทมาศ
6,328 2563 แล้วเสร็จ
28 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ "พรางเขียวอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ ๔" ณ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ บ้านสะอาดนาทม ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวหนึ่งฤทัย หาญณรงค์
30,000 2563 แล้วเสร็จ
28 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกีฬา 5 วิดสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวศุภากร กรุงกระโทก
15,000 2563 แล้วเสร็จ
27 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการเติมความรู้ IT เพื่อพี่น้อง นิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
10 2563 แล้วเสร็จ
24 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวศุภวนารถ ใจตรง
2. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
20 2563 แล้วเสร็จ
24 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวศุภวนารถ ใจตรง
2. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
20,000 2563 แล้วเสร็จ
24 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวศุภวนารถ ใจตรง
2. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
20,000 2563 แล้วเสร็จ
24 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ "รู้ตน รู้คน รู้งาน" อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวศุภวนารถ ใจตรง
2. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
20,000 2563 แล้วเสร็จ
23 กุมภาพันธ์ 2563 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ มข-มมส อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางวัลภา บุญหล้า
98,500 2563 แล้วเสร็จ
22 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการเรียนรู้หลักสูตรพื้นฐานอาสายุวกาชาด และจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร หมู่ที่ 10 บ้านโคกใหญ่ ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 1. ชมรมอาสายุวกาชาด
2. นางสาวปวริศา เหนือโท
32,000 2563 แล้วเสร็จ
21 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายนวพล พรมเลิศ นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
13 2562 แล้วเสร็จ
18 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการชาวหมากกระดานสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 1.โรงเรียนวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2.โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม ราชมังคลภิเษก ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 28,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
60,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการเปิดประสบการณ์บนเส้นทางสายหมอสัตว์ป่า ครั้งที่ 6 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. ชมรมเพื่อนสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 เภสัชอีสานสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,200 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
60,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ๑.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒.มหาวิทยาลัยบูลพา วิทยาเขตสระแก้ว ๓.โรงสำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๔.ปราสาทนครวัด นครธม เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 300,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬากลาง และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายนวพล พรมเลิศ นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
60 2562 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกีฬาราชพฤษ์เกมส์ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาววรัญญา ฤทธิ์ฤาชัย
60,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศราวุฒิ นันทกลาง
60,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกีฬาราชพฤกษ์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวชุตาภรณ์ วนมา
2. นางสาวจิรภา สินสม
60,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 สนามกีฬากลาง และภายในอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพรกิตติ์ ทฤฆายุ
2. นางสาวมะลิวรรณ ภูสีไม้
3. นางสาวนัสสุนันท์ มาศเกษม
60,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 21” สนามกีฬากลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
60 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
36,500 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 สนามกีฬากลาง 1 และ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล
700,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ครั้งที่ 25 สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายคณิต แสงอลังการ
2. นายกฤษดาวัฒน์ ทุมลา
60,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ “กีฬาราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2562” สนามกีฬากลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
60 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 ฉลองครบรอบ 4 ทศวรรษ พลังสังคม สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวอารยา เชียงสาย
36,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพละศึกษา 1. นางสาวพรรณิภา
60,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวศุภากร กรุงกระโทก
59,480 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
100,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ ๒๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
60,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเอกพันธ์ พิลา
60,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 25 ณ สนามกีฬมกลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่่ขามเรียง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
58,000 2563 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกีฬาราชพฤกเกมส์ ครั้งที่ 25 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
60,000 2563 แล้วเสร็จ
14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ ฅ.สร้างฝาย ครั้งที่ ๙ ณ บ้านซำผักหนาม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 1. ชมรมสานฝันคนสร้างป่า
2. นางสาวดวงรัตน์ เข่งเฮง
28,000 2563 แล้วเสร็จ
14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1. นางสาวปิยะธิดา ดวงจันทร์
18,713 2563 แล้วเสร็จ
14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการสายใยสำเภาฟ้า อาสาแทนคุณ ปีที่5 ภูป่าเปาะ จังหวัดเลย 1. สโมสรนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ
99 2563 แล้วเสร็จ
13 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการขยะแลกของ (Garbage Campaign) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
5 2563 แล้วเสร็จ
13 กุมภาพันธ์ 2563 กีฬาสิงห์ตักสิลาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวลักขณา โชติชุม
2. นางาสวปิยธิดา หงส์พินิจ
28,032 2563 แล้วเสร็จ
9 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน วัดป่าดอนหนาด และ คณะเทคโนโลยี 1. นายชนาธิป เพชรดำ
5,000 2563 แล้วเสร็จ
3 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปี 2563 (ครั้งที่2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 80,000 2563 แล้วเสร็จ
1 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 150,000 2563 แล้วเสร็จ
29 มกราคม 2563 รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พึงระวังสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส 1. นางสาวอนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์
2. นางสาวปาลิดา แสนวา
25,000 2562 แล้วเสร็จ
26 มกราคม 2563 โครงการกีฬาพระพิฆเนศเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายนวพล พรมเลิศ นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
6 2562 แล้วเสร็จ
26 มกราคม 2563 โครงการพี่วิดยาพาน้องติว ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศุภฤกษ์ เมชบุตร
2. นางสาวรัตติยา ทุงจันทร์
5,000 2563 แล้วเสร็จ
26 มกราคม 2563 โครงการสวัสดิภาพและวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2562 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1. นายปรเมท
31,158 2563 แล้วเสร็จ
25 มกราคม 2563 โครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษาขั้นกลางสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา บุลลากร มมส ปี 2563 โรงแรมมันตราวารีขอนแก่น 1. นางสาวอนงค์ภานุช ปะนะทังถิรวิทย์
75,150 2563 แล้วเสร็จ
25 มกราคม 2563 โครงการ คุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,สถาบันเครือข่ายฯ ,หอประชุมมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ 1. กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต
2. นายพนัส ปรีวาสนา
220,000 2563 กำลังดำเนินการ
25 มกราคม 2563 กีฬาภายใน COPAG GAMES 2020 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายบัณฑิต สีกวนชา
2. นายศรายุทธ ไชยขันธ์
50,000 2563 แล้วเสร็จ
24 มกราคม 2563 โครงการเข้าร่วมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ 1. นายไพโรจน์ ศรีกะชา
2. นางสาวมะลิวรรณ ภูสีไม้
104,264 2563 แล้วเสร็จ
21 มกราคม 2563 โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านส้มโฮง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายศุภฤกษ์ เมชบุตร
2. นางสาวสุธีธิดา นิลบรรพต
8,283 2563 แล้วเสร็จ
20 มกราคม 2563 โครงการGreen HUSOC รักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
35,000 2563 แล้วเสร็จ
19 มกราคม 2563 โครงการถนนสีขาวขับเคลื่อนการจราจร คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
18 มกราคม 2563 โครงการกีฬาชบาเกม สนามฟุตบอลหลัง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง 1. นายกิตติศักดิ์ คำงาม
2. นางสาวนริศราภรณ์ ศัตรูพ่าย
50,300 2563 แล้วเสร็จ
18 มกราคม 2563 โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
10 2563 แล้วเสร็จ
18 มกราคม 2563 รัฐสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาไทย ห้องประชุมบุญชนะ อัตถากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 1. อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต
2. นายวุฒิพงษ์ ปทุมว้ัน
3. นายศราวุธ แสงสุวรรณ์
150,000 2563 แล้วเสร็จ
17 มกราคม 2563 จุดประกายไฟใส่สีความฝัน ครั้งที่ 18 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ตำบลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1. นางสาวจุลดา ทาแก้ว
2. นางสาวธาตรีกานต์ สมใจ
3. นายณัฐภัทร แสงอรุณจรัส
4. นางสาวชนัญธิดา เขียนชัยนาจ
5. นายสรวิชญ์ สมโศก
61,500 2563 แล้วเสร็จ
17 มกราคม 2563 ค่ายอาสา HUSOC พัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
70,000 2563 แล้วเสร็จ
16 มกราคม 2563 โครงการกีฬาเทคโนยิ่งใหญ่ต้านภัยยาเสพติด ณ บริเวณสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาววรัญญา ฤทธิ์ฤาชัย
40,067 2563 แล้วเสร็จ
16 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาภาษาสำหรับนักดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวณัฐพร สาสุนันท์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
15 มกราคม 2563 โครงการละครเวทีคณะสถาปัตย์ พลุนัดที่ 19 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1. นางสาวธัญปวีณ์
36,000 2563 แล้วเสร็จ
15 มกราคม 2563 Turn on your heart to learn multi-culture & Languages ห้อง Co-working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสรัสวดี โพธิยานนท์
2. นางสาวหยาดเพชร สร้อยพมาย
3. นางสาวไอลดา อาจอาษา
4. นางสาวดารณี สวัสดิ์ศรีภาพ
5,000 2563 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2563 โครงการ English is Fun คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2563 Pharmacy's got talent คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2563 โครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
25 2563 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2563 โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวณัฐพร สาสุนันท์
4,950 2563 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2563 โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวณัฐพร สาสุนันท์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2563 โครงการกีฬาสำเภาฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 25 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
276 2563 แล้วเสร็จ
12 มกราคม 2563 ภาษาสากล ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านโดท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
15,000 2563 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 โครงการวันเด็กแห่งชาติ อาคารพลศึกษา 1. นายชนะชัย ประทุมตา
1,440 2563 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายนวพล พรมเลิศ นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
5 2562 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 90,000 2563 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวรัชนีกร แพ่งลาย
2,000 2563 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 โครงการวันเด็กแห่งชาติ อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
4,200 2563 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 โครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ กีฬาสีชาววิศวกรรมศาสตร์” สนามกีฬากลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 2563 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 โครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 2563 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพละศึกษา 1. นางสาวพรพิมล สะเดา
3,500 2563 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 โครงการสานสัมพันธ์ มข-มมส มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. นางสาวธัญปวีณ์ แป้นสุขา
28,500 2563 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
5,000 2563 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธนวัฒน์ พลเยี่ยม
3,000 2563 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
2,000 2563 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เนื่องใจวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
2,800 2563 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาสากล ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. ชมรมวิเทศสัมพันธ์ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2563 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
3,000 2563 แล้วเสร็จ
10 มกราคม 2563 Pharmacy Healthy Camp ครั้งที่ 15 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
66,500 2563 แล้วเสร็จ
10 มกราคม 2563 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประประเทศไทยครั้งที่ 47 (รอบมหกรรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,700,000 2563 แล้วเสร็จ
10 มกราคม 2563 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล
90,000 2563 แล้วเสร็จ
10 มกราคม 2563 โครงการ ต้นกล้าอาสาทางเลือกใหม่ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1. ชมรมอาสาพัฒนา
2. สิบเอกปรัชญา ภูทองขาว
28,000 2563 แล้วเสร็จ
9 มกราคม 2563 โครงการนิสิตพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30,000 2563 แล้วเสร็จ
9 มกราคม 2563 โครงการนิติศาสตร์ร่วมใจบริจาคโลหิต ลานหินอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวุฒิ การินทร์
3,000 2563 แล้วเสร็จ
8 มกราคม 2563 โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน (C4C) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1. สโมสรนิสิต
2. ชมรม C4C
10,000 2563 แล้วเสร็จ
7 มกราคม 2563 โครงการ ““ติวหนังสือน้องใหม่” (ก่อนสอบกลางภาค 2/2562)” ห้องประชุม EN-217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรมพี่สอนน้อง สังกัดสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 2563 แล้วเสร็จ
6 มกราคม 2563 โครงการสนับสนุนมหาลัยสีเขียว คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
5,000 2563 แล้วเสร็จ
3 มกราคม 2563 กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
4,044 2563 แล้วเสร็จ
1 มกราคม 2563 ทุนการศึกษาส่งเสริมนักกิจกรรม ระดับปริญญาตรี จำนวน 40 ทุน ทุนละ 5000 บาท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 200,000 2563 แล้วเสร็จ
1 มกราคม 2563 ทุนการศึกษาส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ระดับปริญญาตรี จำนวน 40 ทุน ทุนละ 5,000 บาท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 200,000 2563 แล้วเสร็จ
1 มกราคม 2563 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต กยศ./กรอ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20,000 2563 แล้วเสร็จ
1 มกราคม 2563 โครงการอบรมอาสาสมัครจิตอาสาสำหรับนิสิตพิการ (ครั้งที่1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20,000 2563 แล้วเสร็จ
27 ธันวาคม 2562 โครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 29 (VET Game 29th ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
60,000 2563 แล้วเสร็จ
26 ธันวาคม 2562 วินัยจราจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
23 ธันวาคม 2562 โครงการ “เข้าร่วมกิจกรรมของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย : เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย “โฮมเกียร์เกมส์ ครั้งที่ 30” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
55 2563 แล้วเสร็จ
21 ธันวาคม 2562 การแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ มมส-มรม. ครั้งที่ 10 1.สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2.สนามฟุตบอลปรีดา รอดโพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรวุฒิ การินทร์
3. นายภัทรวรรษ สุระขุนทด
160,000 2563 แล้วเสร็จ
21 ธันวาคม 2562 โครงการ “อบรมความรู้ระเบียบวินัยจราจร เพื่อสวัสดิภาพนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์” ห้องประชุม EN-217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 2563 แล้วเสร็จ
21 ธันวาคม 2562 กีฬาสานสัมพันธ์คณะไอที ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
0 2563 แล้วเสร็จ
20 ธันวาคม 2562 โครงการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50,000 2562 แล้วเสร็จ
20 ธันวาคม 2562 โครงการสภาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 40,000 2563 แล้วเสร็จ
20 ธันวาคม 2562 ค่ายสิงห์น้ำตาลอาสา ครั้งที่ 7 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1. นายณัฐภูมิ ธรรมสาร
2. นางสาวจันทร์ดารา จูมวงษ์
3. นางสาวปิยะธิดา โพธิ์ไพร
4. นางสาวศรัญญา จิตตโคตร
20,000 2563 แล้วเสร็จ
20 ธันวาคม 2562 โครงการประกวดดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1. นางสาวธัญปวีณ์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
20 ธันวาคม 2562 หยิบหมอก หยอกธรรมชาติ ครั้งที่ 3 อุทยานแห่งชาติจาดโตน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1. นายธงฉาน บุดดา
2. นางสาวเสาวลักษณ์ สมดี
3. นายณัฐพล แสนเมือง
83,500 2563 แล้วเสร็จ
18 ธันวาคม 2562 ถนนคนเดิน (MSU Walking Street) ประจำปีการศึกษา 2562 สวนศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล
80,000 2563 แล้วเสร็จ
16 ธันวาคม 2562 โครงการคัดเลือกนิสิตรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20,000 2562 แล้วเสร็จ
16 ธันวาคม 2562 เตรียมความพร้อมแสตนเชียร์กีฬาราชพฤกษ์ เกมส์ครั้งที่ 25 ทางเชื่อมอาคาร A-D วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส 1. นายชญานนท์ ปัดถานันท์
20,000 2563 แล้วเสร็จ
14 ธันวาคม 2562 ธรรมสัญจร วัดป้าบ้านตาด วัดโพธิ์ชัยศรีจ.อุดรธานี วัดอรัญญบรรพต วัดศรีชมภู วัดโพธิ์ชัย วัดพระธาตุบังพวน วัดสิริมหากัจจายน์ จ.หนองคาย 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
21,800 2563 แล้วเสร็จ
14 ธันวาคม 2562 โครงการกีฬาอินทนิลเกมส์ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
100,000 2563 แล้วเสร็จ
14 ธันวาคม 2562 โครงการเปิดบ้านคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
20,000 2563 แล้วเสร็จ
14 ธันวาคม 2562 โครงการพัฒนาและเรียนรู้สมุนไพรไทยสานใจน้องพี่ ณ ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ และสวนพฤกษายาไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 1. ชมรมรักษ์สมุนไพร สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
12,000 2563 แล้วเสร็จ
11 ธันวาคม 2562 สานสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาว ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นายพนัส ปรีวาสนา
4. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
5. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
129,000 2562 แล้วเสร็จ
11 ธันวาคม 2562 โครงการ Freshmen Project ครั้งที่ 10 MU 300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวณัฐพร สาสุนันท์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
7 ธันวาคม 2562 โครงการภาษาสากล คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
6 ธันวาคม 2562 โครงการกีฬาประเพณีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ Major Arena สนามหญ้าเทียม 1. นายชนะชัย ประทุมตา
6,000 2563 แล้วเสร็จ
2 ธันวาคม 2562 โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และอาคารเฉลิมพระเกีรยติฯ 1. นางสาวปิยะนุช อินทร์พรหม
43,630 2563 แล้วเสร็จ
1 ธันวาคม 2562 โครงการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (ครั้งที่2) ข้างอาคารพละศึกษา มมส 20,000 2562 แล้วเสร็จ
1 ธันวาคม 2562 โครงการ มมส. คืนเหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 250,000 2562 แล้วเสร็จ
1 ธันวาคม 2562 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 200 ทุน ทุนละ 5,000 บาท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,000,000 2562 แล้วเสร็จ
1 ธันวาคม 2562 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พึงระวังสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 สวนศิลปะและวัฒนธรรม มมส 25,000 2562 แล้วเสร็จ
1 ธันวาคม 2562 โครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 220,000 2563 แล้วเสร็จ
1 ธันวาคม 2562 โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัยจราจร ตู้ยามตำรวจ สภ.เขวาใหญ่ ตำบลขามเรียง 15,000 2563 แล้วเสร็จ
30 พฤศจิกายน 2562 ราตรีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
99,000 2563 แล้วเสร็จ
30 พฤศจิกายน 2562 น้องพี่สิงห์น้ำตาลร่วมกันแสดงความยินดี พี่บัณฑิต ลานอัฐศิลป์ (ลานแปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวุฒิพงษ์ ปทุมว้ัน
4,000 2563 แล้วเสร็จ
30 พฤศจิกายน 2562 โครงการราตรีบัณฑิตรุ่นที่ 19 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
6,000 2563 แล้วเสร็จ
29 พฤศจิกายน 2562 Home ฮัก มอน้ำชี ราตรีบัณฑิต พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธงฉาน บุดดา
2. นางสาวธนภัทร พิมพ์จตุรัส
3. นางสาวเสาวลักษณ์ สมดี
4. นางสาวสุจีนันท์ นนเลาพล
6,000 2563 แล้วเสร็จ
28 พฤศจิกายน 2562 โครงการราตรีบัณฑิต ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายนวพล พรมเลิศ นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
15 2562 แล้วเสร็จ
28 พฤศจิกายน 2562 โครงการตุ้มพี่โฮมน้องเอิ้นขวัญบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2562 ลานหญ้าเทียม ชั้น 3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวณัฐพร สาสุนันท์
10,500 2563 แล้วเสร็จ
28 พฤศจิกายน 2562 โครงการประดูป่าชูช่อ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. นายณัฐพล ณ สง
10,562 2563 แล้วเสร็จ
25 พฤศจิกายน 2562 โครงการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดี ศรี มมส กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 40,000 2563 แล้วเสร็จ
20 พฤศจิกายน 2562 โครงการประเพณีลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเทพพิทักษ์ ขอบไชยแสง
2. นายศักดา ชุมวงค์
10,000 2562 แล้วเสร็จ
18 พฤศจิกายน 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำนักงานสภานิสิต อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 37,000 2563 แล้วเสร็จ
16 พฤศจิกายน 2562 โครงการกีฬาเทคโนยิ่งใหญ่ต้านภัยยาเสพติด ณ บริเวณสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายณธกร โพธินาแค
38,355 2562 แล้วเสร็จ
15 พฤศจิกายน 2562 โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร คณะวิทยาการสารสนเทศ 1. สโมสรนิสิต
2. พัฒนานิสิต
0 2563 แล้วเสร็จ
13 พฤศจิกายน 2562 โครงการฝึกอาชีพอิสระระหว่างเรียน ประจำปี 2563 (ครั้งที่1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 80,000 2562 แล้วเสร็จ
12 พฤศจิกายน 2562 ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก MSU NO PLASTIC ตลาดน้อย 1. จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์
2. อติรุจ อัคมูล
46 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ หน้าตึกคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. นายกิตติศักดิ์ คำงาม
2. นางสาวนริศราภรณ์ ศัตรูพ่าย
25,000 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชนะชัย ประทุมตา
25,000 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 400,000 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวันชัย สุ่มแก่น อุปนายกคนที่ 3 สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
25 2562 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการลอยกระทง บริเวณสระนำ้หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ 1. นายปริญญา บุญอาสา
25,000 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการองค์การนิสิตใส่ใจสิ่งแวดล้อม (MSU ZERO WASTE) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30,000 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ 1. นายปิยะวัฒน์ โพธิขำ
2. นางสาวธัญปวีณ์
25,000 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการลอยกระทง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
25 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการลอยกระทง ประจำปี 2562 สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชาว์เลิศ แหวนหล่อ
25,000 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ สระน้ำหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวปิยะฉัตร นาชัย
2. นางสาวสุดารัตน์ พลเสนา
25,000 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปณิธาน อันละคร
2. นายปิยวัฒน์ บุญมีประเสริฐ
25,000 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2562 ลานหน้าคณะพยาบาล 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
25 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการลอยกระทง สระน้ำหน้าอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
25,000 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการ "ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562" บริเวณรอบสระน้ำหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 จัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้ชื่องาน “มอน้ำชีตุ้มอีสานชาติพันธุ์ โฮมกันสมมาน้ำ บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
25,000 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการลอยกระทง สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
25,000 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการลอยกระทง ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
25,000 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการลอยกระทง ประจำปี 2562 สระน้ำ หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ 1. นายณัฐพล ณ สง
25,000 2563 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2562 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
25,000 2563 แล้วเสร็จ
8 พฤศจิกายน 2562 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 สระน้ำหน้าอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล
374,750 2563 แล้วเสร็จ
8 พฤศจิกายน 2562 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวณัฐพร สาสุนันท์
20,000 2563 แล้วเสร็จ
4 พฤศจิกายน 2562 ดีใจหลายเอื้อยอ้ายรับปริญญา ปีการศึกษา 2562 ลานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวจุลดา ทาแก้ว
2. นางสาวรุ่งธิดา แก้วคนตรง
3. นางสาวสุพัตรา กาสีพูล
4. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
11,310 2563 แล้วเสร็จ
1 พฤศจิกายน 2562 แผนงานจัดสรรงบประมาณให้แก่ชมรมและกลุ่มงานนิสิต รอบ 8 เดือน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 205,000 2563 แล้วเสร็จ
1 พฤศจิกายน 2562 โครงการแผนงานจัดสรรงบประมาณให้แก่ชมรมและกลุ่มนิสิต รอบ 8 เดือน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 810,000 2563 แล้วเสร็จ
1 พฤศจิกายน 2562 กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางวัลภา บุญหล้า
3,000 2563 แล้วเสร็จ
1 พฤศจิกายน 2562 โครงการกองทุนขยะเพื่อสงเคราะห์สัตว์ป่วยยากไร้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
5,000 2563 แล้วเสร็จ
31 ตุลาคม 2562 โครงการกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวัชรินทร์ สอนวงษ์
2. นายปรมินทร์ พุทธิวงศ์
30,000 2563 แล้วเสร็จ
31 ตุลาคม 2562 โครงการ “ติวหนังสือน้องใหม่ (ก่อนสอบปลายภาค 1/2562)” ห้องประชุม EN-217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรมพี่สอนน้อง สังกัดสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 2563 แล้วเสร็จ
29 ตุลาคม 2562 กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2563 แล้วเสร็จ
26 ตุลาคม 2562 โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนิสิตฝ่ายสุขภาพและอนามัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวเยาวเรศ กลัดดลาง
5,000 2563 แล้วเสร็จ
26 ตุลาคม 2562 Second Meeting & Japanese Culture Day ห้อง SBB - 1103 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสรัสวดี โพธิยานนท์
10,800 2563 แล้วเสร็จ
25 ตุลาคม 2562 โครงการกฐินสามัคคีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 1. นายชนะชัย ประทุมตา
10,000 2563 แล้วเสร็จ
25 ตุลาคม 2562 โครงการ ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 1. นางสาวธนพร เพ่งศรี
150,000 2563 แล้วเสร็จ
25 ตุลาคม 2562 ค่ายเยาวชนพิทักษ์ไพร ครั้งที่ 19 อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวอารยา เชียงสาย
2. นางสาวยุวดี หาสีโน
63,000 2563 แล้วเสร็จ
20 ตุลาคม 2562 โครงการสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยสีเขียว วัดดอนหนาด 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
5 2563 แล้วเสร็จ
20 ตุลาคม 2562 โครงการสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 วัดป่าดอนหนาด อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายศุภฤกษ์ เมชบุตร
5,000 2563 แล้วเสร็จ
19 ตุลาคม 2562 โครงการเด็กศิลป์ รักสิ่งแวดล้อม ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายนวพล พรมเลิศ นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
5 2562 แล้วเสร็จ
19 ตุลาคม 2562 โครงการกีฬา “บุนนาคเกม” ครั้งที่ 13 สนามกีฬากลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
48 2563 แล้วเสร็จ
19 ตุลาคม 2562 ฮีตสิบสองฉลองบุญใหญ่ มอน้ำชีร่วมใจ ทอดกฐินสามัคคี วัดศรีเวียงชัย บ้านดอนเวียงจันทร์ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายธงฉาน บุดดา
2. นางสาวเสาวลักษณ์ สมดี
3. นางสาวสุจีนันท์ นนเลาพล
4. นายธนภัทร พิมพ์จัตุรัส
75,000 2562 แล้วเสร็จ
15 ตุลาคม 2562 โครงการ "บริจาคโลหิต ประจำเดือนตุลาคม 2562" อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยะ สอนสุระ
3,500 2563 แล้วเสร็จ
13 ตุลาคม 2562 โครงการ เรียนรู้กระบวนการทำงานสานวัฒนาธรรม ครั้งที่ 11 (รักษ์ทางไทย) ณ มารีนรีสอร์ท สำนักงานกิจการการท่องเที่ยว หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1. นายวชิระ วิระทูล
60,530 2563 แล้วเสร็จ
13 ตุลาคม 2562 โครงการ "13 ตุลา ทำดีเพื่อพ่อ" ณ สระน้ำข้างคณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรมเดินตามรอยเท้าพ่อ
2. นางสาวศิริกร แหม่งปัง
3,500 2563 แล้วเสร็จ
13 ตุลาคม 2562 โครงการ "น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๙ ต่อทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน" อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
25,000 2563 แล้วเสร็จ
12 ตุลาคม 2562 โครงการค่ายสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 1. ชมรมสัตวแพทย์อาสา คณะสัตวแพทยศาสตร์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
12 ตุลาคม 2562 โครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านสมศรี ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. เครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม
4. เครือข่ายนิสิต ๙ ต่อ Before After
5. ๙ ต่อ Before After
50,000 2563 แล้วเสร็จ
11 ตุลาคม 2562 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประประเทศไทยครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือก) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,000,000 2562 แล้วเสร็จ
9 ตุลาคม 2562 โครงการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (ครั้งที่1) ข้างอาคารพละศึกษา มมส 20,000 2562 แล้วเสร็จ
8 ตุลาคม 2562 โครงการนิติศาสตร์ร่วมใจบริจาคโลหิต ลานหินอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวุฒิ การินทร์
3,000 2563 แล้วเสร็จ
4 ตุลาคม 2562 โครงการ VPM into the wood ประจำปี 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรมภาพถ่ายและดนตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
10,000 2563 แล้วเสร็จ
4 ตุลาคม 2562 ประชุมกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 1. นางสาวปิยะธิดา ดวงจันทร์
5,000 2563 แล้วเสร็จ
3 ตุลาคม 2562 ไหว้ครูชมรมรุ่นสัมพันธ์ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชัยรุ่งเรือง เผ่าภูไทย
6,000 2562 แล้วเสร็จ
2 ตุลาคม 2562 Turn on your heart to learn multi-culture & Languages ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสรัสวดี โพธิยานนท์
2,200 2562 แล้วเสร็จ
1 ตุลาคม 2562 โครงการแอโรบิกเพื่อการออกกำลังกายสำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 50,000 2563 แล้วเสร็จ
1 ตุลาคม 2562 แอโรบิกเพื่อการออกกำลังกายสำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้างอาคารพลศึกษา 1. นายทวีชัย พรมชาติ
50,000 2563 แล้วเสร็จ
14 กันยายน 2562 โครงการสัมมนาวางแผนกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1. นายกิตติศักดิ์ คำงาม
2. นางสาวนริศราภรณ์ ศัตรูพ่าย
38,060 2562 แล้วเสร็จ
14 กันยายน 2562 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสโมสรนิสิต และส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา2562 โรงแรมวารี วัลเล่ย์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1. นายไพโรจน์ ศรีกะชา
2. นายพรกิตติ์ ทฤฆายุ
20,000 2562 แล้วเสร็จ
14 กันยายน 2562 โครงการผูกแขนเข้าบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562 วัดป่าดอนหนาด, ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงแคน) 1. ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงแคน)
12,500 2562 แล้วเสร็จ
14 กันยายน 2562 โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์ มรม. - มมส. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
10,000 2562 แล้วเสร็จ
13 กันยายน 2562 โครงการสร้างเสริมลักษณะวิชาชีพ "ศึกษาศาสตร์อาสา พัฒนาชุมชน" ชุมชนบ้านหนองโก ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
15,000 2562 แล้วเสร็จ
7 กันยายน 2562 กีฬาตองอ่อนเกมส์ครั้งที่ 13 สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ
19,508 2562 แล้วเสร็จ
7 กันยายน 2562 โครงการกีฬาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพรกิตติ์ ทฤฆายุ
18,253 2562 แล้วเสร็จ
7 กันยายน 2562 First Meeting & Korean Culture Day ห้อง SBB-1103 ตึกสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ 1. นางสาวสรัสวดี โพธิยานนท์
11,000 2562 แล้วเสร็จ
7 กันยายน 2562 อบรมและศึกษาดูงาน ตอน "พัฒนาผู้เลี้ยงแคคตัส" ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง Co-Working อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวชนิสรา วรสิทธิ์
11,000 2562 แล้วเสร็จ
7 กันยายน 2562 เพราะกล้าพันธุ์ดี ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต 1. นายภาณุวัตร บัวสอน
12,500 2562 แล้วเสร็จ
7 กันยายน 2562 แบ่งปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 1. นางสาวเกษฎาภรณ์ นาพรม
11,000 2562 แล้วเสร็จ
6 กันยายน 2562 โครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รอบมหกรรม ณ อาคารพัฒนานิสิต 1. ณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
220,000 2562 กำลังดำเนินการ
6 กันยายน 2562 โครงการแข่งขัน E-SPORT ROV MBS TOURNNAMENT 2019 ลาน MBS 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
22 2562 แล้วเสร็จ
6 กันยายน 2562 สัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารชมรมรุ่นสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต และ ค่ายลูกเสือแก่งโคกก่อแคมป์ ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1. นายชัยรุ่งเรือง เผ่าภูไทย
24,000 2562 แล้วเสร็จ
5 กันยายน 2562 โครงการเปิดโลกความรู้ MSU OPEN HOUSE อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
1,000 2562 แล้วเสร็จ
5 กันยายน 2562 โครงการไหว้ครู ครอบครูช่างและทำบุญคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1. อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ
23,519 2562 แล้วเสร็จ
5 กันยายน 2562 โครงการแสดงความเคารพคณาจารย์ และบุคลากร และพิธีบวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1. นายนนทกร มุ่งพาณิชย์เจริญ
3,000 2562 แล้วเสร็จ
3 กันยายน 2562 เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล
50,000 2562 แล้วเสร็จ
3 กันยายน 2562 เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล
2. นายจิรยุทธิ์ สุดสังข์
3. นางสาวภาวิณี มั่นทอง
4. นางสาวกนกภรณ์ เพชรศรีสม
5. นายอัษฎาวุธ ไชยอุดม
50,000 2562 แล้วเสร็จ
1 กันยายน 2562 โครงการแรกพบห้าหมอมอน้ำชี ครั้งที่ 12 ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
6,764 2562 แล้วเสร็จ
1 กันยายน 2562 โครงการแรกพบ ห้าหมอ มอน้ำชี อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
2 2562 แล้วเสร็จ
1 กันยายน 2562 โครงการแรกพบ 5 หมอ มอน้ำชี ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
2,400 2562 แล้วเสร็จ
1 กันยายน 2562 โครงการแรกพบ 5 หมอ มอน้ำชี ปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
3,529 2562 แล้วเสร็จ
1 กันยายน 2562 เยี่ยมฝันปันยิ้ม ครั้งที่ 6 โรงเรียนบ้านค้อยางปอ ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 1. นายชัยรุ่งเรือง เผ่าภูไทย
13,000 2562 แล้วเสร็จ
1 กันยายน 2562 โครงการบุญซำฮะ ประจำปีการศึกษา2562 (Big cleaning day) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1. นายนนทกร มุ่งพาณิชย์เจริญ
2,460 2562 แล้วเสร็จ
31 สิงหาคม 2562 โครงการพระไภสัชฯรดน้ำต้นจำปีสิรินธรเจิมหน้าผากรับขวัญน้องเขียวมะกอกช่อที่ 20 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
2,000 2562 แล้วเสร็จ
31 สิงหาคม 2562 โครงการอโรคาไนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
94,858 2562 แล้วเสร็จ
31 สิงหาคม 2562 โครงการสานสัมพันธ์กีฬา 3 ศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายนวพล พรมเลิศ นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
10 2562 แล้วเสร็จ
31 สิงหาคม 2562 โครงการสานสัมพันธ์สามศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1. นางสาวธัญปวีณ์ แป้นสุขา
8,000 2562 แล้วเสร็จ
31 สิงหาคม 2562 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์สามศิลป์ ปีการศึกษา 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวณัฐพร สาสุนันท์
10,676 2562 แล้วเสร็จ
30 สิงหาคม 2562 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ลาน MBS 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
50 2562 แล้วเสร็จ
30 สิงหาคม 2562 โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์บุนนาค ครั้งที่ 11 คณะศึกษาศาสตร์ และฟาร์ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
15,000 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ
20,000 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 โครงการสานสายใย ศิษย์น้อมใจบูชาครู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
20,000 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 โครงการพิธีไหว้ครูและรับมอบเครื่องแบบคลินิก ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
20 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 โครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายนวพล พรมเลิศ นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
20 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 โครงการไหว้ครู น้อมนบบทมาลย์ ศิรกรานบูชาครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษาและ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวหัทยา สิงหาภักดิ์
2. นายชยณัฐ นาแพง
20,000 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสิรีธร โพชโน
2. นางสาวกวิสรา ชมพันธ์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
20 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 โครงการ “ประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 โครงการรำลึกคุณครูอาจารย์ในพิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศราวุฒิ นันทกลาง
2. นายกิตติธัช แสนบริสุทธิ์
30,000 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ และ อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1. นายปรมินทร์ ชัยะโสตถิ
20,000 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 โครงการไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารพลศึกษา และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวณัฐพร สาสุนันท์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 อารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชยานนท์ สวัสดิ์ผล
2. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
3. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
4. นายอัควะพล ภูมิโคกรักษ์
970,000 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2562 พิธีไหว้ครูคณะวิทยาการสารสนเทศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะวิทยาการสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
20,000 2562 แล้วเสร็จ
28 สิงหาคม 2562 พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล
97,000 2562 แล้วเสร็จ
25 สิงหาคม 2562 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำนักงานองค์การนิสิต ห้ององค์การนิสิต อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล
2. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
3. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
4. นายอัควพล ภูมิโคกรักษ์
33,000 2562 แล้วเสร็จ
24 สิงหาคม 2562 โครงการ MSU FRESHY'S DAY AND NIGHT 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุลลิต ศรีสว่าง
20,000 2562 แล้วเสร็จ
24 สิงหาคม 2562 โครงการ freshy day and freshy night 2019 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
24 สิงหาคม 2562 โครงการ MSU Freshy day & night ประจำปีการศึกษา 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวันชัย สุ่มแก่น อุปนายกคนที่ 3 สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
20 2562 แล้วเสร็จ
24 สิงหาคม 2562 โครงการเฟรชชี่เดย์ แอนด์เฟรชชี่ไนท์ (Freshy Day & Freshy Night) ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสุดารัตน์ พลเสนา
2. นางสาวอธิติยา หมอกเจริญ
20,013 2562 แล้วเสร็จ
24 สิงหาคม 2562 โครงการ MSU Freshmen’s Day ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
20 2562 แล้วเสร็จ
24 สิงหาคม 2562 โครงการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Freshy day Freshy Night อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศราวุฒิ นันทกลาง
2. นายกิตติธัช แสนบริสุทธิ์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
24 สิงหาคม 2562 โครงการ MSU Freshy days & night ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
0 2562 แล้วเสร็จ
24 สิงหาคม 2562 โครงการ MSU Freshy day & night ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพละศึกษา 1. นายนนทกร มุ่งพาณิชย์เจริญ
20,013 2562 แล้วเสร็จ
24 สิงหาคม 2562 โครงการ MSU Freshy day & night ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
23,000 2562 แล้วเสร็จ
23 สิงหาคม 2562 โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจ ติดป้ายบูชาครู ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
5,000 2562 แล้วเสร็จ
23 สิงหาคม 2562 โครงการประเมินวิพากษ์กิจกรรมฝ่ายพัฒนานิสิตและประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1. อาจารย์สกลชัย บุญปัญจา
30,000 2562 แล้วเสร็จ
21 สิงหาคม 2562 ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2562 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
20,000 2562 แล้วเสร็จ
19 สิงหาคม 2562 Freshy Day & Freshy Night ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล
150,000 2562 แล้วเสร็จ
19 สิงหาคม 2562 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1. นางสาวธัญปวีณ์ แป้นสุขา
20,000 2562 แล้วเสร็จ
19 สิงหาคม 2562 Freshy Day & Freshy Night ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล
2. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
3. นางสาวอัญชัญ อันชัยศรี
150,000 2562 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2562 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศกร มงสิน
2. นางสาวอรดี จอมทอง
3,000 2562 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2562 โครงการ MSU Freshy day & night ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
20 2562 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2562 โครงการ Com-Biz Games 2019 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
30 2562 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2562 โครงการ Inter Games 2019 สวนศิลปะและวัฒธรรม 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
10 2562 แล้วเสร็จ
17 สิงหาคม 2562 โครงการ Business Economics Games 2019 ลาน MBS 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
20 2562 แล้วเสร็จ
17 สิงหาคม 2562 โครงการ All Management Games 2019 กองกิจการนิสิต 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
30 2562 แล้วเสร็จ
17 สิงหาคม 2562 โครงการสาวผู้พราว บ่าวผู้ดี ศรีบุนนาค อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
35,000 2562 แล้วเสร็จ
17 สิงหาคม 2562 โครงการ EDU Cleaning Day คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
12,000 2562 แล้วเสร็จ
16 สิงหาคม 2562 โครงการ freshmen's day คณะพยาบาลศาสตร์ และ อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
20,013 2562 แล้วเสร็จ
15 สิงหาคม 2562 โครงการประกวดดาวเดือนคณะ คืนแห่งดาว พราวแสงเดือน ประจำปีการศึกษา 2562 ห้องประชุมใหญ่ชั่น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชยณัฐ นาแพง
2. นายพรกิตติ์ ทฤฆายุ
15,000 2562 แล้วเสร็จ
15 สิงหาคม 2562 โครงการ Freshy Day & Freshy Night 2019 อาคารพลศึกษา และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวณัฐพร สาสุนันท์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
15 สิงหาคม 2562 โครงการดาวและเดือนคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ IT FRESHY BOY & GIRL 2019 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
0 2562 แล้วเสร็จ
14 สิงหาคม 2562 โครงการศิลปกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายนวพล พรมเลิศ นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
7 2562 แล้วเสร็จ
13 สิงหาคม 2562 โครงการประกวดดาว MBS Freshy Night 2019 อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
99 2562 แล้วเสร็จ
11 สิงหาคม 2562 โครงการ Marketing Games 2019 ลานหน้าอัฒจรรย์ตึกกองทะเบียน 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
20 2562 แล้วเสร็จ
10 สิงหาคม 2562 โครงการอ้ายบ่าว น้องสาวชาววิดยา ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุลลิต ศรีสว่าง
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรประสิทธิ์
14,000 2562 แล้วเสร็จ
10 สิงหาคม 2562 โครงการ VET Night คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
4 2562 แล้วเสร็จ
10 สิงหาคม 2562 โครงการประกวดดาว-เดือน คณะนิติศาสตร์ Law Freshy boy & girl วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ 1. นายศราวุฒิ นันทกลาง
2. นายกิตติธัช แสนบริสุทธิ์
23,000 2562 แล้วเสร็จ
9 สิงหาคม 2562 โครงการประกวดดาว-เดือน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกิตติศักดิ์ คำงาม
2. นางสาวนริศราภรณ์ ศัตรูพ่าย
27,100 2562 แล้วเสร็จ
9 สิงหาคม 2562 โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายนวพล พรมเลิศ นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
7 2562 แล้วเสร็จ
5 สิงหาคม 2562 โครงการลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2562 ลานโถงชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวหัทยา สิงหาภักดิ์
2. นางสาวสุพัตรา สุภาพ
5,000 2562 แล้วเสร็จ
5 สิงหาคม 2562 โครงการ “ลอดซุ้ม ประกวดดาวเดือนคณะฯ และ Freshy day and Freshy night ประจำปีการศึกษา 2562” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
46 2562 แล้วเสร็จ
5 สิงหาคม 2562 โครงการแสดงความเคารพคณาจารย์และบุคลากร และพิธีบวงสรวงกลอง ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1. นางสาวธัญปวีณ์ แป้นสุขา
3,000 2562 แล้วเสร็จ
4 สิงหาคม 2562 โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เขตห้ามล่าพันธ์ุ์สัตว์ป่าดูนลำพัน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 8,000 2562 แล้วเสร็จ
3 สิงหาคม 2562 โครงการกิจกรรมคืนแห่งดาว ณ ห้องประชุม ME2-0204 (ห้องประชุม 300 ที่นั่่ง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
14,090 2562 แล้วเสร็จ
3 สิงหาคม 2562 โครงการนิติศาสตร์รวมใจสานสายใยน้องพี่ (พี่พาน้องไปวัด) วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศราวุฒิ นันทกลาง
2. นายกิตติธัช แสนบริสุทธิ์
54,000 2562 แล้วเสร็จ
3 สิงหาคม 2562 โครงการกีฬาดอกปีปร่วมใจสานสายใยน้องพี่ สนามระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
7,000 2562 แล้วเสร็จ
29 กรกฎาคม 2562 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสภานิสิต ห้องสภานิสิต อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายภูมินันท์ ภูมี
2. นายฉัตรมงคล อันปัญญา
3. นายวรเมธ ดอกดวง
25,000 2562 แล้วเสร็จ
27 กรกฎาคม 2562 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตพยาบาลครั้งที่ 12 วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จัหวัดมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
3,123 2562 แล้วเสร็จ
27 กรกฎาคม 2562 โครงการเสริมเอกลักษณ์อัตลักษณ์พัฒนานิสิตไอที ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
0 2562 แล้วเสร็จ
26 กรกฎาคม 2562 โครงการVET MSU First Date แรกพบสัตวแพทย์มอน้ำชี 2019 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
1 2562 แล้วเสร็จ
26 กรกฎาคม 2562 โครงการกิจกรรมร้องเพลงคณะ “ตุ้มโฮมน้องใหม่” ลาน MBS 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
30 2562 แล้วเสร็จ
25 กรกฎาคม 2562 โครงการกิจกรรมร้องเพลงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปัณณธร เครือบคนโท
2. นางสาวสุธีธิดา นิลบรรพต
19,615 2562 แล้วเสร็จ
25 กรกฎาคม 2562 โครงการนิติศาสตร์รับน้องร้องเพลงเชียร์ ประจำปี 2562 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศราวุฒิ นันทกลาง
2. นายกิตติธัช แสนบริสุทธิ์
32,000 2562 แล้วเสร็จ
24 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมร้องเพลงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ
7,041 2562 แล้วเสร็จ
24 กรกฎาคม 2562 โครงการกิจกรรมร้องเพลงคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 1. นายกิตติศักดิ์ คำงาม
2. นางสาวนริศราภรณ์ ศรัตรูพ่าย
29,500 2562 แล้วเสร็จ
24 กรกฎาคม 2562 โครงการกิจกรรมร้องเพลงคณะ การบัญชีและการจัดการ บริเวณอาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ
87 2562 แล้วเสร็จ
24 กรกฎาคม 2562 โครงการประชุมร้องเพลงเชียร์คณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1. นายนนทกร มุ่งพาณิชย์เจริญ
10,000 2562 แล้วเสร็จ
24 กรกฎาคม 2562 โครงการกิจกรรมร้องเพลงคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
84,000 2562 แล้วเสร็จ
24 กรกฎาคม 2562 โครงการเครือข่ายพี่เลี้ยงอาสาบ่มเพาะต้นกล้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
0 2562 แล้วเสร็จ
23 กรกฎาคม 2562 โครงการ"เภสัชฯรักน้อง ร้องเพลงคณะ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
3,000 2562 แล้วเสร็จ
23 กรกฎาคม 2562 โครงการกิจกรรมชวนน้องร้องเพลงคณะแพทยศาสตร์ ณ ห้อง ME2-0201 (พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์) อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
5,755 2562 แล้วเสร็จ
23 กรกฎาคม 2562 โครงการร้องเพลงคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายนวพล พรมเลิศ นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
8 2562 แล้วเสร็จ
23 กรกฎาคม 2562 โครงการพี่พาน้องร่วมร้องเพลงคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ลานพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวญาสุมินทร์ ศรีโยธะ
2. นายไพโรจน์ ศรีกะชา
9,514 2562 แล้วเสร็จ
23 กรกฎาคม 2562 โครงการ “ร้องเพลงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
58 2562 แล้วเสร็จ
23 กรกฎาคม 2562 โครงการรับขวัญน้อง พาน้องร้องเพลงคณะว่าที่ช่อดอกปีปช่อที่ 23 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
1,000 2562 แล้วเสร็จ
23 กรกฎาคม 2562 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องร่วมใจร้อยเรียงประสานเสียงดุริยางคศิลป์และรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง MU100 และ MU300 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 1. นางสาวณัฐพร สาสุนันท์
8,237 2562 แล้วเสร็จ
22 กรกฎาคม 2562 บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
145,000 2562 แล้วเสร็จ
22 กรกฎาคม 2562 โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1. นายคุณากร
3,000 2562 แล้วเสร็จ
21 กรกฎาคม 2562 บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
2. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
3. นายกันตวัฒน์ สารามา
4. นายพลวัต แก้วพงศา
5. นายนัฐภพ คินขุนทด
6. นายจิรเดช ประกิ่ง
145,000 2562 แล้วเสร็จ
19 กรกฎาคม 2562 บ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษา 19 สถาบัน (แรกพบ สนภท.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 1. สโมสรนิสิต
51,950 2562 แล้วเสร็จ
16 กรกฎาคม 2562 รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
30,000 2562 แล้วเสร็จ
16 กรกฎาคม 2562 รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
2. นางสาวภาวิณี มั่นทอง
3. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
4. นายอัควะพล ภูมิโคกรักษ์
30,000 2562 แล้วเสร็จ
15 กรกฎาคม 2562 ประเพณีประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
420,000 2562 แล้วเสร็จ
15 กรกฎาคม 2562 ประเพณีประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นจามรี 12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
2. นางสาวกนกภรณ์ เพชรศรีสม
3. นายวิวัฒน์ นาคชัย
4. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
5. นายชุติพนต์ ขอดประนาม
420,000 2562 แล้วเสร็จ
14 กรกฎาคม 2562 นิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ถนนสี่แยกคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
2. นายนัฐภพ คินขุนทด
100,000 2562 แล้วเสร็จ
10 กรกฎาคม 2562 โครงการก้าวแรกก้าวใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
3,000 2562 แล้วเสร็จ
10 กรกฎาคม 2562 โครงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการร้องเพลงคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ลานกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ และฟาร์ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
10,582 2562 แล้วเสร็จ
9 กรกฎาคม 2562 โครงการสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้องเปิดโลกกิจกรรมและชมรม ณ ห้องประชุม 150 ที่นั่ง ชั้น 2 อาคารศูนยบริการทางการแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
7,000 2562 แล้วเสร็จ
9 กรกฎาคม 2562 โครงการ English Boost คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
10,000 2562 แล้วเสร็จ
8 กรกฎาคม 2562 แรกพบรักใหม่ ผลิใบช่อมะกอก ครั้งที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
88,700 2562 แล้วเสร็จ
2 กรกฎาคม 2562 โครงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 1. นายกิตติศักดิ์ คำงาม
2. นางสาวนริศราภรณ์ ศัตรูพ่าย
5,000 2562 แล้วเสร็จ
1 กรกฎาคม 2562 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างวินัยจราจร เขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตในเมือง และ เขตขามเรียง 1. นายปรเมศวร์ อรรคฮาตสี
2. นายวัชระพล สิงห์จินดา
10,000 2562 แล้วเสร็จ
1 กรกฎาคม 2562 ปรเมินความสำเร็จตามสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
1,000 2562 แล้วเสร็จ
1 กรกฎาคม 2562 โครงการเตรียมความพร้อมร้องเพลงคณะ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปริญญา บุญอาสา
10,000 2562 แล้วเสร็จ
1 กรกฎาคม 2562 สรรหาประธานและคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบรมรากุมารี สำหนังงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
4. นายรุ่โรจน์ แฉล้มไธสง
5. นาย จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
64,294 2562 แล้วเสร็จ
22 มิถุนายน 2562 โครงการมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1. นายพงศกร วงศ์สายเชื้อ
2. นางสาวรัตติยา ทุงจันทร์
45,000 2562 แล้วเสร็จ
22 มิถุนายน 2562 จัดสรรงบประมาณองค์กรนิสิต รอบ 4 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายภูมินันท์ ภูมี
2. นายฉัตรมงคล อันปัญญา
3. นางสาวเภาวรินทร์ สุวรรณกาโร
15,000 2562 แล้วเสร็จ
14 มิถุนายน 2562 นิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 บริเวณถนนสี่แยกคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
2. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
3. นายอัควพล ภูมิโคกรักษ์
4. นายวริทธินันท์ สังฆฤทธิ์
100,000 2562 แล้วเสร็จ
13 มิถุนายน 2562 สัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มมส และ 1. สุริยะ สอนสุระ
200,000 2562 กำลังดำเนินการ
13 มิถุนายน 2562 สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1. นายศิริพงษ์ โยธิกุล
2. นายไพยนต์ แก้วศรีบุตร
3. นายเอกธวัช ผิวผากา
52,450 2562 แล้วเสร็จ
12 มิถุนายน 2562 โครงการเตรียมความพร้อมกิจกรรมประชุมร้องเพลงเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 1. นายนนทกร
3,000 2562 แล้วเสร็จ
10 มิถุนายน 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิตและการแข่งขันกีฬาสโมสรนิติสัมพันธ์และโครงการขอบคุณนักกิจกรรม เพ-เสม็ด วิลลา ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1. นายศราวุฒิ นันทกลาง
2. นางสาวดวงยี่หวา น้อยพรม
97,000 2562 แล้วเสร็จ
6 มิถุนายน 2562 โครงการ “สหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” : เข้าร่วมออกค่ายบำเพ็ญประโยชน์ “วิศวะสายสัมพันธ์ ปันรอยยิ้มสู่โรงเรียนน้อง” โรงเรียนบ้านบัวเจริญ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21 2562 แล้วเสร็จ
3 มิถุนายน 2562 โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. นางสาวเพ็ญนภา เกตุชาติ
2. นายธนาธิป ภูผารส
59,519 2562 แล้วเสร็จ
1 มิถุนายน 2562 โครงการเตรียมความพร้อมคณะดำเนินงานต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศุภฤกษ์ เมชบุตร
2. นายปัณณธร เครือบคนโท
3. นางสาวสุธีธิดา นิลบรรพต
10,000 2562 แล้วเสร็จ
1 มิถุนายน 2562 คุณธรรมจริยธรรม "COPAG สูงวัย ใส่ใจสิทธิ" บ้านดอนเวียงจันทร์ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายไพยนต์ แก้วศรีบุตร
2. นางสาวสุดารัตน์ สุทธิบุญ
20,000 2562 แล้วเสร็จ
29 พฤษภาคม 2562 โครงการเปิดประสบการณ์บนเส้นทางสายหมอสัตว์ป่า ครั้งที่ 5 1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว – เขาชมภู่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2. สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4. ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ 1. ชมรมเพื่อนสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์
6,500 2562 แล้วเสร็จ
28 พฤษภาคม 2562 โครงการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
5,000 2562 แล้วเสร็จ
28 พฤษภาคม 2562 เตรียมความพร้อมคณะกรรมการประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสาคาม 1. นายชญานนท์ สวัสดิ์ผล
90,000 2562 แล้วเสร็จ
27 พฤษภาคม 2562 โครงการค่ายเด็กหมอขอสร้างสุข (ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 13) ณ โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
24,260 2562 แล้วเสร็จ
24 พฤษภาคม 2562 สัมมนาองค์การนิสิต บ้านสบ๊ายสบายรีสอร์ท จังหวัดระยอง 1. นายกนกพงศ์ ทองใบ
2. นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
3. นายชลธี ฝ่ายอุปละ
4. นางสาวกวินทรา เปรมปรี
90,000 2562 แล้วเสร็จ
24 พฤษภาคม 2562 สืบศาสตร์สานศิลป์ ภูมิปํญญาท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๖ ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครรารชศรีมา 1. นายธนากร เรียงสอน
2. นายเชาว์วัฒน์ ทองโคตร
3. นางสาววิไลรัตน์ สีชื่น
4. นางสาวกรลรัตน์ วอนศิริ
24,000 2562 แล้วเสร็จ
24 พฤษภาคม 2562 โครงการสัมนามอบงานสานต่อสภาพี่สู่สภาน้อง ณ โรงแรมสบ๊าย สบาย จังหวัดระยอง 1. นายกิติพงษ์ ทอมเนียม
2. นางสาวลลิตา ภานุรักษ์
3. นายนพรุจ ทศภา
4. นางสาวกษิดิ์รา มาเวียง
5. นางสาววนิดา จันทร์ผิว
6. นางสาวอมิตา สกุณา
100,000 2562 แล้วเสร็จ
23 พฤษภาคม 2562 โครงการสรุปผลการดำเนินงานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกิติพงษ์ หอมเนียม
2. นางสาวลลิตา ภานุรักษ์
3. นายนพรุจ ทศภา
4. นางสาวกษิดิ์รา มาเวียง
5. นางสาววนิดา จันทร์ผิว
6. นางสาวอมิตา สกุณา
14,000 2562 แล้วเสร็จ
23 พฤษภาคม 2562 ค่ายความรู้นี้พี่ให้น้อง ครั้งที่ 17 โรงเรียนบ้านค้อยางปอ ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1. นายชัยรุ่งเรือง เผ่าภูไทย
2. นายเกียงไกร พรสวัสดิ์
3. นางสาวสุพัตรา กาสีพูล
4. นายณัฐวุฒิ ลีแสน
5. นายศุภชัย สุดดี
77,500 2562 แล้วเสร็จ
23 พฤษภาคม 2562 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลโคกพระประจำปี ๒๕๖๒ ณ เทศบาลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายณัฐภมินทร์ ภูครองผา
2. นายพนัส ปรีวาสนา
3. นายสุริยะ สอนสุระ
4. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
5. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
30,000 2562 แล้วเสร็จ
22 พฤษภาคม 2562 มอบงานสานต่อสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส และ Saiyokview Resort และ Heaven Bay Resort จังหวัดกาญจนบุรี 1. นายไพรยนต์ แก้วศรีบุตร
2. นางสาวสุดารัตน์ สุทธิบุญ
3. นางสาวทิพานัน แสนโคตร
31,000 2562 แล้วเสร็จ
22 พฤษภาคม 2562 มอบงานสานต่อสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปีการศึกษา 2561 ห้อง D-207 ชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส 1. นายไพยนต์ แก้วศรีบุตร
2. นางสาวสุดารัตน์ สุทธิบุญ
3. นางสาวทิพานัน แสนโคตร
31,000 2562 แล้วเสร็จ
21 พฤษภาคม 2562 โครงการ “ออกค่ายชมรมถนนผู้สร้าง” โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 2562 แล้วเสร็จ
21 พฤษภาคม 2562 โครงการเตรียมความพร้อมรับขวัญน้องพาน้องร้องเพลงคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
0 2562 แล้วเสร็จ
21 พฤษภาคม 2562 โครงการ ฅ.สร้างฝาย ครั้งที่๘ ณ บ้านน้ำทิพย์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1. นายเกรียติศักดิ์ มีวงษ์
2. นายภานุมาศ ศรีจันทร์ทอง
3. นางสาวญดาพร ทองประเสริฐ
30,000 2562 แล้วเสร็จ
21 พฤษภาคม 2562 โครงการ ฅ.สร้างฝาย ครั้งที่๘ บ้านน้ำทิพย์ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1. นายเกียรติศักดิ์ มีวงษ์
2. นายภาณุมาศ ศรีจันทร์ทอง
3. นางสาวญดาพร ทองประเสริฐ
30,000 2562 แล้วเสร็จ
20 พฤษภาคม 2562 สัมมนาและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ระบียงแก้วรีสอร์ท จ.มุกดาหาร 1. สโมสรนิสิต
62,570 2562 แล้วเสร็จ
20 พฤษภาคม 2562 ค่ายสายธารปัญญาชน ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1. นายจิรพงษ์ แสนศาสา
2. นางสาวอารยา เชียงสาย
3. นางสาวยุวดี หาสีโน
64,000 2562 แล้วเสร็จ
19 พฤษภาคม 2562 โครงการพี่น้องพบกันสานสัมพันธ์สัตวแพทย์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
10,569 2562 แล้วเสร็จ
19 พฤษภาคม 2562 โครงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประชุมเชียร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ลานพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวญาสุมินทร์ ศรีโยธะ
2. นายไพโรจน์ ศรีกะชา
0 2562 กำลังดำเนินการ
19 พฤษภาคม 2562 มอน้ำชีสานฝัน ปันรอยยิ้ม ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายกันตวัฒน์ สารามา
32,000 2562 แล้วเสร็จ
15 พฤษภาคม 2562 ราตรีสีขาวพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่น 19 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
4,000 2562 แล้วเสร็จ
15 พฤษภาคม 2562 โครงการถอดบทเรียนคณะกรรมการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561 กองกิจการนิสิต 1. นายกิตติธัช แสนบริสุทธิ์
10,000 2562 แล้วเสร็จ
4 พฤษภาคม 2562 COPAG ร่วมใจ ใส่ใจจราจร ลานจอดรถวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส 1. นางสาวสุดารัตน์ สุทธิบุญ
2. นายเอกธวัช ผิวผากา
5,000 2562 แล้วเสร็จ
2 พฤษภาคม 2562 โครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ และ มอบงานสานต่อสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์” โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
77 2562 แล้วเสร็จ
28 เมษายน 2562 โครงการคุณธรรมจริยธรรม "การปลูกฝังหลักธรรมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเก็บออม" โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
20,000 2562 แล้วเสร็จ
28 เมษายน 2562 โครงการจราจร "MSU Save Speed Safe Life" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
5,000 2562 แล้วเสร็จ
28 เมษายน 2562 โครงการวินัยจราจร (MSU Speed Safe Life) ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคามและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพรรณราย บรรเทากุล
5,000 2562 แล้วเสร็จ
28 เมษายน 2562 โครงการด้านจราจร ณ ถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกนกพงศ์ ทองใบ
2. นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
20,000 2562 แล้วเสร็จ
27 เมษายน 2562 วันขอบคุณนักกิจกรรม มมส 1. สุริยะ สอนสุระ
20,000 2562 กำลังดำเนินการ
27 เมษายน 2562 วันกิจกรรมพัฒนานิสิต มมส 1. สุริยะ สอนสุระ
80,000 2562 กำลังดำเนินการ
27 เมษายน 2562 โครงการสาสุขร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 ลานพระบิดา และชั้นเรียน 1 - 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวกาญจนา เรืองเจริญ
2. นางสาวสุจิตรา ทัพสุริย์
5,000 2562 แล้วเสร็จ
27 เมษายน 2562 โครงการสัตวศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายสุริยา ปุริทำเม (ประธานชมรมสัตวศาสตร์สัมพันธ์)
2,000 2562 แล้วเสร็จ
27 เมษายน 2562 โครงการสานพลังคนรุ่นใหม่ ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องPH210 และลานจอดรถมอเตอร์ไซต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเขตตะวัน พันเหนือ
2. นางสาวศศนิา ชาพิมพ์
5,000 2562 แล้วเสร็จ
27 เมษายน 2562 โครงการ “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำนิสิต” (English communication skills for student leaders) สานะคามโอเอซิส รีสอร์ท จ.มหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 2562 แล้วเสร็จ
27 เมษายน 2562 วันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
4. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
5. นาย จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
30,000 2562 แล้วเสร็จ
27 เมษายน 2562 โครการวันกิจกรรมพัฒนานิสิต ครั้งที่ ๓ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกิติพงษ์ หอมเนียม
40,000 2562 แล้วเสร็จ
26 เมษายน 2562 โครงการเลือกตั้งองค์กรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
5,000 2562 แล้วเสร็จ
22 เมษายน 2562 โครงการคัดขยะเพื่อลดโลกร้อน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสุดารัตน์ นิกรสุข
5,000 2562 แล้วเสร็จ
22 เมษายน 2562 โครงการ "MSU Volleyball Champion League 3rd" อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรมวอลเลย์บอลชาย
15,000 2562 แล้วเสร็จ
22 เมษายน 2562 โครงการ "MSU Women Beach Volleyball ครั้งที่ 1" สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายภาคิน ศรีสว่าง
2. ชมรมวอลเลย์บอลหญิง
15,000 2562 แล้วเสร็จ
21 เมษายน 2562 โครงการวิดยาปันน้ำใจ ผู้สูงวัยมีความสุข ประจำปีการศึกษา 2561 สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1. นายธนาธิป ภูผารส
10,000 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 บริเวณถนนรอบอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศุภฤกษ์ เมชบุตร
2. นางสาวณัฏฐา อักษร
23,904 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนบ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายธีรวุฒิ แก้วสิิงห์ (ประธานชมรมพืชศาสตร์)
2,000 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
23,871 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ลานใต้ต้นสะเดา ข้างอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวฝนทอง ไชยยะ
2. นางสาวธวัลรัตน์ ชาประดิษฐ์
23,871 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ โฮมใจ วันไหลไท มมส. อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวปิยะธิดา ดวงจันทร์
24,683 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 34 ปี อาสาพัฒนา ปันฮักให้น้อง โรงเรียนบ้านสองคอน ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจินตนา วงษ์ณะรัตน์
24,000 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 โครงการสงกรานต์องค์กรนิสิต ประจำปี 2562 ณ ลานสะเดา บริเวณอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
23,871 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 โครงการ “ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562” อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 “โครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ : วิศวกรรมศาสตร์ แบ่งปันโอกาสทางสังคม ช่วยเหลือผู้ป่วย (HIV) ครั้งที่ 3” ชุมชน สถานศึกษา ฯลฯ โดยรอบจังหวัดมหาสารคาม / วัดพระบาทน้ำพุ / วัดป่าศรีมงคลโคกร้าง จังหวัดร้อยเอ็ด 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 โครงการประเพณีสงกรานต์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี
23,871 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 โครงการร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ถนนรอบอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศราวุฒิ นันทกลาง
23,500 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 ออนซอนบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ โฮมใจ ไทมมส ถนนจามจุรี อาคารพลศึิกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวทิพานันท์ แสนโคตร
2. นางสาวเยาวเรศ ลือคำหาญ
23,871 2563 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 Muliti-Culture Day & Pre-World Camp 2019 ห้อง SBB-901 ตึกสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ 1. นางสาวไอลดา อาจอาาา
2. นางสาวดารณี สวัสดิ์ศีภาพ
3. นางสาวชนิดา พันธุ์หนอง
4. นางสาวลักษณมน ป่วนกระโทก
4,500 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 โครงการประเพณีบุญมหาสงกรานต์ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกนกพงศ์ ทองใบ
2. นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
3. นายชลธาร ฝ่ายอุปปละ
4. นางสาวสุวนันท์ คำบึงกลาง
5. นายอินทร มีแก้ว
100,000 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2562 โครงการ ๓๔ ปีอาสาพัฒนาปันฮักให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านสองคอน ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจินตนา วงษ์ณะรัตน์
2. นางสาวรินลนี ราณรงค์
3. นางสาวรจริน คำกอง
4. นางสาวกันยาพร ศรียำ
5. นางสาว อมรรัตน์ ตามงาม
24,000 2562 แล้วเสร็จ
19 เมษายน 2562 โครงการ “สหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29 2562 แล้วเสร็จ
19 เมษายน 2562 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมดาบสากลเพื่อความเป็นเลิศ ณ ชมรมดาบสากล ใต้สระว่ายน้ำโรจนากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายรชต วาจาสัตย์
2. ชมรมฟันดาบสากล
15,000 2562 แล้วเสร็จ
11 เมษายน 2562 โครงการสัตวแพทย์ขับขี่ปลอดภัย เข้าใจกฎจราจร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
5,000 2562 แล้วเสร็จ
11 เมษายน 2562 โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัยจราจร-เทศกาลสงกรานต์ ปีงบ62 ตู้ยามตำรวจ สภ.เขวาใหญ่ ตำบลขามเรียง 1. งานสวัสดิภาพนิสิต ใช้งบประมาณกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
15,000 2562 แล้วเสร็จ
10 เมษายน 2562 สงกรานต์ ประจำปี 2562 อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
23,871 2562 แล้วเสร็จ
8 เมษายน 2562 โครงการ รักษ์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาการสารสนเทศ “โครงการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ คณะวิทยาการสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
5,000 2562 แล้วเสร็จ
7 เมษายน 2562 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วัดป่ากู่แก้ว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุรเชษฎ์ ศิวินา
2,000 2562 แล้วเสร็จ
7 เมษายน 2562 โครงการเปิดบ้านคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
0 2562 แล้วเสร็จ
6 เมษายน 2562 โครงการ VET MSU big cleaning day คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
5,000 2562 แล้วเสร็จ
6 เมษายน 2562 เครือข่ายจิตอาสาเพื่อชุมชน ตอน แบ่งปันน้ำใจต้านภัยแล้ง ปี 2 วัดป่าโคกกลาง ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
50,000 2562 แล้วเสร็จ
6 เมษายน 2562 โครงการลีลาศเพื่อชุมชน ประจำปี 2562 ลานลีลาศ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมหาสารคาม 1. นายธีรพัฒน์ ด่านกระโทก
2. ชมรมกีฬาลีลาศ
26,000 2562 แล้วเสร็จ
6 เมษายน 2562 ปันความรู้สู่ชุมชน ณ บ้านเกษมสุข ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1. นายสิทธิผล ใจหาญ
2. นางสาวพิมพลอย ภานุรักษ์
3. นางสาวณัฐณิชา สายตรี
24,000 2562 แล้วเสร็จ
6 เมษายน 2562 โครงการเคือข่ายจิตอาสาเพื่อชุมชน ตอนแบ่งปันน้ำใจต้านภัยแล้ง ปี ๒ ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
4. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
5. นาย จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
50,000 2562 แล้วเสร็จ
4 เมษายน 2562 โครงการกีฬา 5 วิดสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวเพ็ญนภา เกตุชาติ
8,000 2562 แล้วเสร็จ
4 เมษายน 2562 โครงการ “กีฬาวิดสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561” อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20 2562 แล้วเสร็จ
4 เมษายน 2562 กีฬา 5 วิดสัมพันธ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายไพยนต์ แก้วศรีบุตร
2. นางาวเยาวเรศ ลือคำหาญ
34,281 2562 แล้วเสร็จ
2 เมษายน 2562 โครงการภาษาสากล ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวเพ็ญนภา เกตุชาติ
10,000 2562 แล้วเสร็จ
2 เมษายน 2562 COPAG ลดภาวะโลกร้อน บริเวณลานชั้น 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส 1. นางสาวสุดารัตน์ สุทธิบุญ
2. นางาวอาทิตยา สัญญาถนอมรัช
3. นางสาวเยาวเรศ ลือคำหาญ
5,000 2562 แล้วเสร็จ
2 เมษายน 2562 บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทะพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
4. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
5. นาย จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
35,000 2562 แล้วเสร็จ
1 เมษายน 2562 โครงการณรงค์ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
3,000 2562 แล้วเสร็จ
1 เมษายน 2562 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 สโมสรนิสิตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. นางสาวสิตานันท์ ประสังติโย
1,800 2562 แล้วเสร็จ
1 เมษายน 2562 โครงการเลือกตั้งองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานด้านหน้าอาคารรังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
3,000 2562 แล้วเสร็จ
1 เมษายน 2562 โครงการ “เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์” ลานข้างห้องสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 2562 แล้วเสร็จ
1 เมษายน 2562 โครงการให้ความรู้และส่งเสริมประชาธิปไตย (คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปิยะวัฒน์ ชารีรักษ์
3,950 2562 แล้วเสร็จ
1 เมษายน 2562 เลือกตั้งวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2562 ลานเกียรติยศ ชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส 1. นายศิริพงษ์ โยธิกุล
2. นางสาวสุดารัตน์ สุทธิบุญ
3. นางสาวอาทิตยา สัญญาถนอมรัช
3,000 2562 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2562 เลือกตั้งองค์กรนิสิต ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
100,000 2562 กำลังดำเนินการ
31 มีนาคม 2562 โครงการเลือกตั้งสภานิสิต องค์การนิสิต และคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
3,000 2562 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2562 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานองค์กรนิสิต ประจำปี 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธนาธิป ภูผารส
3,000 2562 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2562 โครงการเลือกตั้ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลานโถงชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสุภาพักตร์ แก้วโภคา
2. นางสาวสุรีรัตน์ เพชรรัตน์
3,000 2562 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2562 เลือกตั้งสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา2562 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
3,000 2562 แล้วเสร็จ
30 มีนาคม 2562 กีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 11 อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
14,750 2562 แล้วเสร็จ
30 มีนาคม 2562 โครงการ “ว่าที่วิศวกรรุ่นใหม่ ใส่ใจระเบียบวินัยจราจร” บริเวณโดยรอบอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 2562 แล้วเสร็จ
30 มีนาคม 2562 โครงการ “เปิดบ้านทำความสะอาด กับ วิศวกรรมศาสตร์ มมส” บริเวณโดยรอบอาคารและสระน้ำด้านหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ / บริเวณรอบคอนโดบุคลากร / เส้นทางหน้าโรงงานผลิตน้ำยูนิเพียว 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 2562 แล้วเสร็จ
30 มีนาคม 2562 โครงการคลินิกนักกฎหมาย บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายปิยะวัฒน์ ชารีรักษ์
10,000 2562 แล้วเสร็จ
30 มีนาคม 2562 โครงการคุณธรรมจริยธรรม (นักกฎหมายหัวใจอาสา : ลอร์ช่วยเหลือ) โรงเรียนบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายปิยะวัฒน์ ชารีรักษ์
2. นางสาวอทิตยา นาถมทอง
3. นายธนาศิลป์ ภูกาบทอง
20,000 2562 แล้วเสร็จ
30 มีนาคม 2562 โครงการด้านสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปิยะวัฒน์ ชารีรักษ์
5,000 2562 แล้วเสร็จ
30 มีนาคม 2562 โครงการพัฒนาห้องพยาบาล ปรังปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายชลธี มณีเลิศ
2. นายพลธนรักษ์ ไตรโลกวิเศษ
3. นายงสาวปวริศา เหนือโท
4. นายภานุเดช แสงชาลี
5. นายศุภสิน วงค์โกมลเชษฐ
6. นางสาวปานตา จะมะรี
7. นางสาวรุจิราภรณ์ ฤาชัยราม
8. นางสาวกมลชนก วิสิฏฐ์พรอักษร
9. นายอติกันต์ ภูนุภา
10. นางสาวสุพรรษา สัตวงค์
24,000 2562 แล้วเสร็จ
29 มีนาคม 2562 โครงการขอบคุณนักกิจกรรม"รักน้องคล้องสร้อย" คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
25,000 2562 แล้วเสร็จ
29 มีนาคม 2562 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
10,000 2562 แล้วเสร็จ
25 มีนาคม 2562 โครงการกีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวไพรวรรณ แสงบุดดา
2. นางสาวจิระภา ทนทาน
10,000 2562 แล้วเสร็จ
25 มีนาคม 2562 โครงการกีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 11 ณ สนามกีฬากลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
12,521 2562 แล้วเสร็จ
22 มีนาคม 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์
ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต มมส 1. พนัส ปรีวาสนา
50,000 2562 กำลังดำเนินการ
22 มีนาคม 2562 โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 1. สโมสรนิสิตคณะฯ
20,130 2562 แล้วเสร็จ
22 มีนาคม 2562 โครงการเปิดกะโหลกเด็กหมอครั้งที่ 5 ณ พิพฺิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. ชมรมสุนทรียภาพ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
10,000 2562 แล้วเสร็จ
22 มีนาคม 2562 โครงการกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
2. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
180,000 2562 แล้วเสร็จ
22 มีนาคม 2562 โครงการค่ายพรางเขียวอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่๓ ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงหนองฮูโนนไทย ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร็อดเอ็ด 1. นายเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย
2. นายภานุวัฒน์ จันทร์โท
3. นายธวัชชัย แพงอานนท์
4. นายปณิธาน เกลี้ยงไธสง
5. นายรุ่งสุริยา บุดดีคำภา
63,000 2561 แล้วเสร็จ
20 มีนาคม 2562 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวณัฐฤตา บุญรุ่ง
2. นางสาวกุลณัฐ ไชยดี
10,000 2562 แล้วเสร็จ
18 มีนาคม 2562 คัดเลือกนิสิตนักศึกษารางวัลพระราชทานฯระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
100,000 2562 แล้วเสร็จ
18 มีนาคม 2562 คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นายณัฐภูมินท์ ภูคลองผา
4. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธศง
5. นาย จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
300,000 2562 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2562 คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นายณัฐภูมินทร์ ๓ุครองผา
4. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
5. นาย จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
100,000 2562 แล้วเสร็จ
16 มีนาคม 2562 ถนนสีขาวขับเคลื่อนการจราจร คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
5,000 2562 แล้วเสร็จ
7 มีนาคม 2562 เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ ๑.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒.มหาวิทยาลัยบูลพา วิทยาเขตสระแก้ว ๓.โรงสำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๔.ปราสาทนครวัด นครธม เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
4. นายรุ่งโจรน์ แฉล้มไธสง
5. นาย จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
320,000 2562 แล้วเสร็จ
5 มีนาคม 2562 โครงการ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกิติพงศ์ หอมเนียม
2. นางสาวลลิตา ภานุรักษ์
3. นายนพรุจ ทศภา
4. นางสาวกษิดิ์รา มาเวียง
5. นางสาววนืดา จันทร์ผิว
6. นางสาวอมิตา สกุณา
7. นางสาวสุนันทา นักทำเกรียน
150,000 2562 แล้วเสร็จ
3 มีนาคม 2562 โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ มหาวิทยลัยมหาสารคาม และพื้นที่หมู่บ้านชุมชนใกล้เคียง 1. นายกิติพงษ์ หอมเนียม
2. นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
3. นางสาวกวินทรา เปรมปรี
4. นายอัควะพล ภูมิโคกรักษ์
5. นายภูดินทร์ สวนพันธ์นอก
6. นางสาวช่อผกา บุญประกอบ
30,000 2562 แล้วเสร็จ
2 มีนาคม 2562 โครงการBig cleaning day คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
5,000 2562 แล้วเสร็จ
2 มีนาคม 2562 โครงการ มมส พลังคนรุ่นใหม่ หัวใจประชาติปไตย ณ ห้อง D -415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
4. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
5. นาย จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
30,000 2562 แล้วเสร็จ
2 มีนาคม 2562 กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 อาคารพละศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
58,937 2562 แล้วเสร็จ
2 มีนาคม 2562 โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ (พี่พาน้องเข้าวัด) ประจำปีการศึกษา 2561 วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวศิริลักษณ์ สุพันดี
2. นางสาวกาญจนภัทร คงเซียงซา
30,000 2562 แล้วเสร็จ
28 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบภาษาอังกฤษ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
10,000 2562 แล้วเสร็จ
28 กุมภาพันธ์ 2562 สนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
5,000 2562 แล้วเสร็จ
28 กุมภาพันธ์ 2562 บายศรีสู่ขวัญชมรมรุ่นสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชัยรุ่งเรือง เผ่าภูไทย
2. นางสาวสุพัตรา กาสีพูล
3. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
4. นางสาววรัญญา แสนสิงห์
8,000 2561 แล้วเสร็จ
27 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการการแข่งขันทักษะการสอน ห้องปรชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ 1. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
12,000 2562 แล้วเสร็จ
24 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการเติมความรู้ IT เพื่อพี่น้องนิสิตครู season 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
10,198 2562 แล้วเสร็จ
23 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ กีฬาเปตองจากพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ต.โคกก่อ อ.เมือง และโรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 1. นางสาวดารารัตน์ สีบัว
2. ชมรมเปตอง
24,000 2562 แล้วเสร็จ
23 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการปั่นฮู้ปั่นฮักมักเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านสองคอน ตำบลนาฝาย อำเภอผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น 1. นางสาววรพิชชา กาฬจันทร์
2. นางสาวสิริกร แหม่งปัง
3. นายเลิศชัย จันทร์น้ำใส
6,000 2562 แล้วเสร็จ
22 กุมภาพันธ์ 2562 รักษ์อีสานบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ครั้งที่2 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ตำบลวังหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวจุฑามาศ สุวรรณทอง
2. นางสาวณัฐพร แสงไชย
3. นางสาวอณิชิตา ยอดศิริสุวรรณ
24,000 2562 แล้วเสร็จ
22 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการแข่งขันกีฬานิติศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 13 สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกิตติธัช แสนบริสุทธิ์
30,000 2562 แล้วเสร็จ
20 กุมภาพันธ์ 2562 ภาษาสากล คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
10,000 2562 แล้วเสร็จ
18 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการพี่วิดยาพาน้องติว ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวน้ำผึ้ง จันทะสอน
2. นางสาวเพ็ญนภา เกตุชาติ
10,000 2562 แล้วเสร็จ
16 กุมภาพันธ์ 2562 สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน (คุณธรรม จริยธรรม) บ้านหัวหนอง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
20,000 2562 กำลังดำเนินการ
16 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการคุณธรรม SCIENCE ประกายฝัน โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 1. นายพงศกร วงศ์สายเชื้อ
2. นางสาวรัตติยา ทุงจันทร์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
16 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรและการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 1. ชมรมดาวแห่งชีวิต (Star Of Life)
10,000 2562 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ "ชาวหมากกระดาน สานใจพี่สู่น้อง ครั้งที่ ๕" ณ โรงเรียนบ้านหัวขัวและโรงเรียนบ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายศิริวัฒน์ สุทธะพินทุ
24,000 2561 แล้วเสร็จ
11 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ “ติวหนังสือน้องใหม่ (ก่อนสอบกลางภาค 2/2561)” ห้องประชุม EN-217 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรมพี่สอนน้อง สังกัดสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 2562 แล้วเสร็จ
9 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ายสิบสานศาสตร์ศิลป์ถิ่นวรมัน โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 1. นางสาวพัชรพร โศกหอม
2. นางสาวสุดาพร จอกทอง
3. นายพงศ์ธร ทองเอี่ยม
4. นางสาวศิริพร แซ่โล้ว
24,000 2562 แล้วเสร็จ
9 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการปัญญาชนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม ครั้งที่๑ ณ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1. นางสาววาสนา สมบุตร
2. นางสาวรัชนีกร คำภูกุล
3. นางสาวอรธิภา ลาโคตร
24,000 2562 แล้วเสร็จ
7 กุมภาพันธ์ 2562 เทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ณ ม.บูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อ.อรัญญประเทศ จ.สระแก้ว 
และนครวัด-นครธม ประเทศกัมพูชา 1. พนัส ปรีวาสนา
370,000 2562 กำลังดำเนินการ
7 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English is fun) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
10,000 2562 แล้วเสร็จ
6 กุมภาพันธ์ 2562 MSU Aerobic dance for health หน้าตึกบรมราชกุมารี 1. นายทวีชัย พรมชาติ
20 2562 แล้วเสร็จ
6 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการถนนฅนมอ มหาวิทยาลัยมหารสารคาม ณ ถนนรอบอาคารพละ(ฝั่งบันไดพระเทพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกนกพงษ์ ทองใบ
2. นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
3. นายคณากร์ เดชเจริญ
4. นายอภิสิทธิ์ เหวชัยภูมิ
80,000 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ มหกรรมก๊ฬาราชพฤกษ์เกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะฯ
58,937 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 มมส 1. สุริยะ สอนสุระ
700,000 2562 กำลังดำเนินการ
2 กุมภาพันธ์ 2562 ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 19 ณ มรภ.บุรีรัมย์ 1. สุริยะ สอนสุระ
150,000 2562 กำลังดำเนินการ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการกีฬาราชพฤษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 ณ บริเวณสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
58 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาววิไลวรรณ พุทธมณี
2. นายรักษิต ใจเที่ยง
58,904 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24” อาคาร พลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
58,937 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2561 สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาววริษฐา บุญมา
2. นางสาวนฤมล ศรีระวงษ์
58,937 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
58,937 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 ณ สนามกีฬากลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
58,937 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ “กีฬาราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2561” สนามกีฬากลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
60 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปิยะวัฒน์ ชารีรักษ์
58,000 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 สนามกีฬา และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายไพยนต์ แก้วศรีบุตร
2. นางาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
58,937 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการกีฬาราชพฤกษ์ เกมส์ครั้งที่ ๒๔ ณ สนามกัฬากลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกนกพงศ์ ทองใบ
2. นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
300,000 2562 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการศิลปวัฒธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่๑๙ สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน ณ มหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1. นายสุนทร เดชชัย
189,440 2562 แล้วเสร็จ
30 มกราคม 2562 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ณ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. บุญชู อันบุรี
20,000 2562 กำลังดำเนินการ
26 มกราคม 2562 ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. รุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
20,000 2562 กำลังดำเนินการ
25 มกราคม 2562 โครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
25 มกราคม 2562 โครงการนิสิตดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
24 มกราคม 2562 โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 37 (ราชาวดีเกมส์) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 1. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
2. นางสาวสศินา นิตย์ภักดี
167,620 2562 แล้วเสร็จ
23 มกราคม 2562 ถนนคนมอ บริเวณรอบอาคารพลศึกษา มมส 1. สุริยะ สอนสุระ
80,000 2562 กำลังดำเนินการ
23 มกราคม 2562 กีฬาภายใน COPAG GAMES 2019 อาคารพลศึกษา และสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอาจิน กลับสุข
2. นางสาวขวัญภิรมย์ ประยูรชาญ
3. นางสาวเยาวเรศ ลือคำหาญ
50,000 2562 แล้วเสร็จ
20 มกราคม 2562 โครงการ Capture101 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรมภาพถ่ายและดนตรี
0 2562 แล้วเสร็จ
20 มกราคม 2562 โครงการบริการชุมชนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีการศึกษา 2561 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 1. ชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์
6,500 2562 แล้วเสร็จ
20 มกราคม 2562 โครงการเพื่อนที่ปรึกษา (โครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ) ณ ห้องประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 1. ชมรมจริยธรรม
20,000 2562 แล้วเสร็จ
20 มกราคม 2562 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตอน "สอนน้อง หัดปลูก Cactus" รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา และ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง Co-Working Space อาคารราชครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายคริสต์มาศ ลุนไธสง
2. นางสาวชนิสรา วรสิทธิ์
15,000 2562 แล้วเสร็จ
18 มกราคม 2562 โครงการขยะแลกของ (Garbage Campaign) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
5,000 2562 กำลังดำเนินการ
18 มกราคม 2562 จัดซื้อเครื่องดนตรี อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
30,000 2562 แล้วเสร็จ
18 มกราคม 2562 ค่ายจุดประกายไฟใส่สีความฝัน ครั้งที่ 17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ตำลบโนนกุม ำเภชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวฟ้าใส กินาวงศ์
2. นางสาวสุพัตรา กาสีพูล
3. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
4. นายชัยรุ่งเรือง เผ่าภูไทย
69,860 2562 แล้วเสร็จ
18 มกราคม 2562 โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒธรรม และชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง ณ ห้องกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ชั้น๓ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยลัยมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
4. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
5. นาย จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
30,000 2562 แล้วเสร็จ
16 มกราคม 2562 เตรียมความพร้อมแสตนเชียร์กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่24 ทางเชื่อมอาคาร A-D วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส 1. นางสาวนลิสรา พากเพียร
2. นายชญานนท์ ปัดถานันท์
10,000 2562 แล้วเสร็จ
12 มกราคม 2562 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงศธร โมฬีชาติ (นายกสโมสรนิสิต)
5,324 2562 แล้วเสร็จ
12 มกราคม 2562 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะฯ
2. นายวัชรากร นามแก้ว
3,000 2562 แล้วเสร็จ
12 มกราคม 2562 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
3,000 2562 แล้วเสร็จ
12 มกราคม 2562 วันเด็กแห่งชาติ อาคารพละศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
4,215 2562 แล้วเสร็จ
12 มกราคม 2562 โครงการกิจกรรมดูนกและศึกษาธรรมชาติ (ฺBird walk) ครั้งที่ 1 สะพานแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 1. ชมรมเพื่อนสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงพิเศษ
0 2562 แล้วเสร็จ
12 มกราคม 2562 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
2,727 2562 แล้วเสร็จ
12 มกราคม 2562 โครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 2562 แล้วเสร็จ
11 มกราคม 2562 โครงการวันเด็กแห่งแช่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกนกพงษ์ ทองใบ
2. นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
100,000 2562 แล้วเสร็จ
10 มกราคม 2562 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46 (รอบมหกรรม) ณ มรภ.อุบลราชธานี 1. ลักขณา ศิริเรียง
1,500,000 2562 กำลังดำเนินการ
8 มกราคม 2562 โครงการบริจาคโลหิต ทำความดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ 1. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
0 2562 แล้วเสร็จ
5 มกราคม 2562 ต้นกล้าวิชาการ สืบสารภูมิปัญญา หอประชุม โรงเรียนน่าข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1. นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ
2. นายภาณุวัตร บัวสอน
26,000 2562 แล้วเสร็จ
2 มกราคม 2562 น้องพี่สิงห์น้ำตาลสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีพี่บัณฑิต ลานอัฐศิลป์ (ลานแปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายไพยนต์ แก้วศรีบุตร
2. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
3,374 2561 แล้วเสร็จ
28 ธันวาคม 2561 โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัยจราจร-เทศกาลปีใหม่-62 ตู้ยามตำรวจ สภ.เขวาใหญ่ ตำบลขามเรียง 1. งานสวัสดิภาพนิสิต ใช้งบประมาณกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
15,000 2562 แล้วเสร็จ
20 ธันวาคม 2561 โครงการเรียนรู้สมุนไพรสานใจน้องพี่ ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 1. ชมรมรักษ์สมุนไพร
12,000 2562 แล้วเสร็จ
19 ธันวาคม 2561 โครงการค่ายสัตวแพทย์จิตอาสากับการพัฒนาสัคง ประจำปีการศึกษา 2561 ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 1. ชมรมสัตวแพทย์อาสา คณะสัตวแพทยศาสตร์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
19 ธันวาคม 2561 ต้านลมหนาว สานปัญญา ปี 3 โรงเรียนบ้านโพน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1. นางสาว รัตติมาภรณ์ พันธัง
32,000 2562 แล้วเสร็จ
17 ธันวาคม 2561 โครงการค่ายสานรัก สร้างสุขจากใจพี่สู่น้อง ปีที่ 3 (สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม) ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายสหรัฐ ชาภักดี
2. นางสาววริษฐา บุญมา
20,000 2562 แล้วเสร็จ
2 ธันวาคม 2561 ราตรีบัณฑิต รุ่น 18 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
4,000 2562 แล้วเสร็จ
1 ธันวาคม 2561 โครงการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีมีที่เรียน มมส 1. พรวิจิตร
50,000 2562 กำลังดำเนินการ
30 พฤศจิกายน 2561 โครงการราตรีสีแสด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
30 พฤศจิกายน 2561 โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
80,000 2562 แล้วเสร็จ
30 พฤศจิกายน 2561 ราตรีสีฟ้าขาว ลานกิจกรรมชั้น 1 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชัยรุ่งเรือง เผ่าภูไทย
4,240 2561 แล้วเสร็จ
30 พฤศจิกายน 2561 Home ฮักมอน้ำชี ราตรีพี่บัณฑิต ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกันตวัฒน์ สารามา
2. นางสาวอรอุมา จันทร์คามคำ
3. นางสาวกฐินภักดีศรี
4. นายนัฐภพ คินขุนทด
5. นายธงฉาน บุดดา
6,000 2562 แล้วเสร็จ
30 พฤศจิกายน 2561 ราตรีฟ้าขาว ปีการศึกษา 2561 ณ ชั้น1 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวฟ้าใส กินาวงศ์
2. นางสาว สุพัตรา กาสีพูล
3. นายชัยรุ่งเรือง เผ่าภูไทย
4. นางสาวนัฎฐนันท์ สมสนาม
5. นายสุภชัย สุดดี
4,240 2561 แล้วเสร็จ
29 พฤศจิกายน 2561 โครงการประดู่ป่าชูช่อสิ่งแวดล้อมคืนถิ่น คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะฯ
10,000 2562 แล้วเสร็จ
29 พฤศจิกายน 2561 พิราบขาวคืนรัง ณ ร้านบางกอกน้อย ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นาย จิรพงษ์ แสนศาลา
18,200 2562 แล้วเสร็จ
26 พฤศจิกายน 2561 โครงการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2561 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
30,000 2562 แล้วเสร็จ
22 พฤศจิกายน 2561 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี2561 สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
25,000 2562 แล้วเสร็จ
22 พฤศจิกายน 2561 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะฯ
25,000 2562 แล้วเสร็จ
22 พฤศจิกายน 2561 โครงการลอยกระทง ประจำปี 2561 สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
25,000 2562 แล้วเสร็จ
20 พฤศจิกายน 2561 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสไมพร วรรณรัตน์
2. นางสาววาสนา กันนะโร
25,000 2562 แล้วเสร็จ
20 พฤศจิกายน 2561 โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
25,000 2562 แล้วเสร็จ
20 พฤศจิกายน 2561 ลอยกระทง สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
25,000 2562 แล้วเสร็จ
20 พฤศจิกายน 2561 โครงการลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
25,000 2562 แล้วเสร็จ
20 พฤศจิกายน 2561 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 บริเวณสระน้ำหน้าอาคาร 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ 1. นางสาวสุภาพร บุญศรี
2. นางสาวกนกวรรณ กรมแสง
25,000 2562 แล้วเสร็จ
20 พฤศจิกายน 2561 โครงการลอยกระทง สระน้ำหน้าคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวจุฑามาศ จันทชัย
37,000 2562 แล้วเสร็จ
20 พฤศจิกายน 2561 โครงการ “ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561” บริเวณรอบสระน้ำหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25 2562 แล้วเสร็จ
19 พฤศจิกายน 2561 โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สระน้ำหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายกนกพงศ์ ทองใบ
3. นายอภิวัฒน์ บัวรบัติทอง
4. นางสาวกุลณัฐฐา ระดาฤทธิ์
5. นายฤชากร คงมั่น
492,900 2562 แล้วเสร็จ
19 พฤศจิกายน 2561 โครงการลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สระน้ำหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
492,900 2562 แล้วเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2561 โครงการปรเชุมกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 1. สโมสรนิสิตคณะฯ
8,810 2562 แล้วเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2561 โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
5,426 2562 แล้วเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2561 โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาสากลในชีวิตประจำวัน (Easy English) ณ ห้องประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 1. ชมรมวิเทศสัมพันธ์
10,000 2562 แล้วเสร็จ
15 พฤศจิกายน 2561 โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 ๑ ห้องประชุม ๑อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสามคาร ๒ มหาวิทยาลัยพะเยา ๓ เทศบาลเมืองพะเยา และแหล่งวัฒนาธรรมในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1. นายเชิดศักดิ์ จันท้าว
2. นายชลธาร ฝ่ายอุปปละ
3. นายศักสิทธิ์ แก้วน้ำ
4. นางสาวศิริรัตน์ มาสขาว
30,000 2561 แล้วเสร็จ
15 พฤศจิกายน 2561 สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๕ ห้องประชุม ๑ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยลัยพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และ แหล่งวัฒนธรรมใน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
4. นายรุ่งโจรน์ แฉล้มไธสง
5. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
180,000 2561 แล้วเสร็จ
14 พฤศจิกายน 2561 รุ่นสัมพันธ์ชวนกันเบิ่งหนัง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานจดรถหน้าคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวฟ้าใส กินาวงศ์
2. นางสาวสุพัตรา กาสีพูล
3. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
4. นายชัยรุ่งเรือง เผ่าภูไทย
12,300 2561 แล้วเสร็จ
12 พฤศจิกายน 2561 โครงการคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างวินัยนิสิตมมส “RIDE TO LIVE @MSU” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชุมชนใกล้เคียง 1. สโมสรนิสิต
2. ชมรมสื่อสร้างสรรค์
20,000 2562 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2561 เยาวชนพิทักษ์ไพร ครั้งที่ 18 ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุลบราชธานี 1. นาย จิรพงษ์ แสนศาลา
2. นาย อภิสิทธิ์ เหวชัยภูมิ
103,500 2562 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2561 ค่ายเยาวชนพิทักษ์ไพร ครั้งที่ 18 อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 1. นายจิรพงษ์ แสนศาลา
103,500 2562 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2561 หยิบหมอก หยอกธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำบลห้วยต้วย อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1. นาย กันตวัฒน์ สารามา
2. นางสาวอรอุมา จันทร์คามคำ
3. นางสาวกฐิน ภักดีศรี
4. นายนัฐภพ คินขุนทด
5. นายวริทธินนันธ์ สังฆฤทธิ์
6. นางสาวกมลชนก โคตะมะ
76,900 2562 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานองค์การนิสิต ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
3. นายชินฤกต เกษสุภะ
4. นางสาวกวินทรา เปรมปรี
20,000 2562 แล้วเสร็จ
7 พฤศจิกายน 2561 สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่15 ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงชุมชนใกล้เคียงที่จังหวัดพะเยา 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
4. นายรุ่งโจรน์ แฉล้มไธสง
5. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
150,000 2561 แล้วเสร็จ
1 พฤศจิกายน 2561 โครงการกีฬาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวลลิตา เทพสุรีย์
50,000 2562 แล้วเสร็จ
1 พฤศจิกายน 2561 ประชุมสมัยสาคัญ ที่หอประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่๑๘ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังพิษณุโลก 1. นายนฤคม เอ้งฮ้วน
8,188 2561 แล้วเสร็จ
27 ตุลาคม 2561 โครงการกีฬา “บุนนาคเกม ครั้งที่ 12” อาคาร พลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
46,819 2562 แล้วเสร็จ
26 ตุลาคม 2561 ฮีตสิบสองฉลองบุญใหญ่ มอน้ำชีร่วมใจ ทอดกฐินสามมัคคี ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคามและวัดป่าสันติราษฎร์บำรุง บ้านหัวนา ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1. นาย กันตวัฒน์ สารามา
2. นางสาวอรอุมา จันทร์คามคำ
3. นางสาวกฐิน ภักดีศรี
4. นายนัฐภพ คิรขุนทด
5. นายริทธินันท์ สังฑฤทธิ์
6. นายสาวกมลชนก โคตะมะ
140,000 2562 แล้วเสร็จ
20 ตุลาคม 2561 โครงการค่ายสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 1. ชมรมสัตวแพทย์อาสา คณะสัตวแพทยศาสตร์
7,000 2562 แล้วเสร็จ
20 ตุลาคม 2561 ไหว้ครูชมรมรุ่นสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นางสาวฟ้าใส กินาวงศ์
3. นางสาวสุตรา กาสีพูล
4. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
5. นางสาววรัญญา แสนสิงห์
8,000 2561 แล้วเสร็จ
16 ตุลาคม 2561 คัดเลือกนิสิตรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เจ้าภาพ) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
500,000 2562 แล้วเสร็จ
2 ตุลาคม 2561 โครงการบริจาคโลหิต ทำความดี ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
0 2562 กำลังดำเนินการ
1 ตุลาคม 2561 เปิดโลกการออกกำลังกายเพื่ิอส่งเสริมสุขภาพนิสิตและบุคลากร ถนนข้างอาคารพลศึกษา 1. นายกฤษฎา อุทาหงษ์
50 2562 แล้วเสร็จ
29 กันยายน 2561 สัมมนาสรุปแผน 4 เดือน สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2561 ห้อง D-207 ชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส 1. นายศิริพงษ์ โยธิกุล
2. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
25,500 2561 แล้วเสร็จ
29 กันยายน 2561 โครงการพลัง IT เพื่อสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายฤชากร คงมั่น
3. นายอภิชัย สมมุ่ง
35,000 2561 แล้วเสร็จ
23 กันยายน 2561 เยี่ยมฝันปันยิ้ม ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านผือ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นางสาวฟ้าใส กินาวงศ์
3. นางสุพัตรา กาสีพูล
4. นายชัยรุ่งเรือง เผ่าภูไทย
13,000 2561 แล้วเสร็จ
22 กันยายน 2561 โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสโมสรนิสิต และส่งมอบงาน สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, บ้านพักคนชรา มหาสารคาม และจังหวัดบุรีรัมย์ 1. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
2. นางสาวสศินา นิตย์ภักดี
10,153 2561 แล้วเสร็จ
22 กันยายน 2561 นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำยัง หลังสถานการณ์ภัยพิบัติ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวจุฑามาศ สุวรรณทอง
2. นางสาวณัฐพร แสงไชยา
13,000 2561 แล้วเสร็จ
22 กันยายน 2561 ค่ายต้นกล้าสานฝัน ครั้งที่๒ หอประชุม โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1. นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ
11,000 2561 แล้วเสร็จ
22 กันยายน 2561 เปิดค่ายวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่๓ ณ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสกุลทิพย์ เพียงเกตุ
2. นางสาวรัตน์ติญา ทองจ้อย
3. นางสาวศิรขวัญ ผาใต้
4. นางสาวจิรัชญา มะโนมัย
11,000 2561 แล้วเสร็จ
21 กันยายน 2561 โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจ ติดป้ายบูชาครู ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
21 กันยายน 2561 โครงการสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๔ เดือน ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายกนกพงศ์ ทองใบ
3. นายอภิวัฒน์ บัวรบัติทอง
4. นางสาวกุลณัฐฐา ระดาฤทธิ์
5. นายฤชากร คงมั่น
45,000 2561 แล้วเสร็จ
20 กันยายน 2561 ค่ายอนุสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2561 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายศิริพงษ์ โยธิกุล
2. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
3. นางสาวทิพานัน แสนโคตร
45,074 2561 แล้วเสร็จ
17 กันยายน 2561 เอิ้นขวัญน้องพี่ บุญบ้าน 40 ปี ศรีไหว้ยอครู อาคารพัฒนานิสิต ชั้น ๑ มหาลัยวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นาย จิรพงษ์ แสนศาลา
2. นาย ปิยะพงษ์ ภักดัจุ
3. นาย พีระพล สำเนาว์
4. นางสาว สุพัตรา นะรา
13,000 2561 แล้วเสร็จ
17 กันยายน 2561 โครงการเอิ้นขวัญน้องพี่ บุญบ้าน๔๐ปี ศิษย์ไหว้ยอครู ณ อาคารพัฒนานิสิต ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพงษ์ แสนศาลา
2. นายปิยะพงษ์ ภักดีจุ
3. นายพีระพล ลำเนาว์
4. นางสาวสุพัตรา นะรา
13,000 2561 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2561 ผูกแขนเข้าบ้าน ประจำปี ๒๕๖๑ ณชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง สวนป่าวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวัดป่าดอนหนาด 1. นายสุรพันธ์ ชินบาล
2. นายภาณุพงศ์ ธงศรี
3. นางสาวภัทรวดี วรรณพฤกษ์
4. นางสาวมนัสนันท์ นาคราช
13,000 2561 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2561 โครงการอบรมหลักศูตรการพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อง ณ ชั้น1 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเกรียรติศักดิ์ มีวงษ์
2. นายภานุมาศ ศรีจันทร์ทอง
3. นางสาวญดาพร ทองประเสริฐ
13,000 2561 แล้วเสร็จ
15 กันยายน 2561 โครงการเสริมสร้างลักษณะวิชาชีพครู “นิสิตครู สู่ชุมชน” บ้านหนองอุ่ม ตำบล นาสีนวน อำเภอ กันทรวิชัย และ บ้านดอนมัน ตำบล ขามเรียง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
12,000 2561 แล้วเสร็จ
15 กันยายน 2561 โครงการกีฬาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสหรัฐ ชาภักดี
2. นายเนติพงษ์ ธรรมนิยม
15,000 2561 แล้วเสร็จ
15 กันยายน 2561 ค่ายปันรอยยิ้ม (คืนใสใส สายใยชาวดิน ปี 2) โรงเรียนส้มโฮง ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 1. นางสาวรัตติมาภรณ์ พันธัง
13,000 2561 แล้วเสร็จ
15 กันยายน 2561 ปันรอยยิ้ม (คืนใสใส สายใยชาวดิน ปี 2) โรงเรียนส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายสาวรัตติมาภรณ์ พันธัง
13,000 2561 แล้วเสร็จ
15 กันยายน 2561 พัฒนาศักยภาพฝ่ายสุขภาพวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ้ห้อง 207 ชั้น2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส 1. นายไพยนต์ แก้วศรีบุตร
2. นางสาวสุดารัตน์ สุทธิบุญ
5,000 2561 แล้วเสร็จ
15 กันยายน 2561 ปันรักรวมใจพี่ช่วยน้อง ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวโพธิ์ ตำบลเหล่าหนองบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1. นายจิรายุ วะโรหะ
2. นางสาวพิมพลอย ภานุรักษ์
3. นายสิทธิ ใจหาญ
11,000 2561 แล้วเสร็จ
15 กันยายน 2561 โครงการเปิดบ้านดนตรีกับคนอีสานใต้ ณ พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพัชรพร โศกหอม
2. นายวรเชษฐ์ เกษร
3. นางสาวสุดาพร จอกทอง
4. นางพงศ์ธร ทองเอี่ยม
11,000 2561 แล้วเสร็จ
15 กันยายน 2561 โครการการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายภาณุมาศ ศรีจันทร์ทอง
2. นางสาวญดาพร ทองประเสริฐ
3. นายเกียรติศักดิ์ มีวงษ์
13,000 2561 แล้วเสร็จ
14 กันยายน 2561 โครงการ EDU TALENT 2018 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
30,200 2561 แล้วเสร็จ
14 กันยายน 2561 ปฐมนิเทศน้องใหม่สานสายใยมอน้ำชี ตุ้มพี่โฮมน้อง เอาบุญบ้านเฮา ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกันตวัฒน์ สารามา
2. นางสาวอรอุมา จันทร์คามคำ
3. นางสาวกฐิน ภักดีศรี
4. นายนัฐภพ คินขุนทด
5. นายวริทธินันท์ สังฆฤทธิ์
6. นางสาวกมลชนก โคตะมะ
13,000 2561 แล้วเสร็จ
13 กันยายน 2561 โครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชิดศักดฺิ์ จันทร์ท้าว
2. นายกนกพงศ์ ทองใบ
3. นายอินทร มีแก้ว
4. นายกิตตินาถ ชาเหลา
60,000 2561 แล้วเสร็จ
13 กันยายน 2561 โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวจุลภัทร พันธุระ
1,000 2561 แล้วเสร็จ
13 กันยายน 2561 MSU open house อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
0 2561 แล้วเสร็จ
13 กันยายน 2561 โครงการพี่วิดยาพาน้องติว คณะวิทยาศาสตร์ 1. นางสาวน้ำผึ้ง จันทะสอน
2. นางสาวเพ็ญนภา เกตุชาติ
12,000 2561 แล้วเสร็จ
10 กันยายน 2561 มอบอัตลักษณ์ตุ้งติ้งสิงห์น้ำตาล ลานอัฐศิลป์ (ลานแปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเอกธวัช ผิวผากา
2. นางสาวสุดารัตน์ สุทธิบุญ
10,000 2561 แล้วเสร็จ
8 กันยายน 2561 แรกพบ 5 หมอ มอน้ำชี หอประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
1,000 2561 แล้วเสร็จ
8 กันยายน 2561 สัมมนา มอบงาน สานต่อ น้องพี่ วิถีรุ่นสัมพันธ์ ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยรม พุทธสถานภูฝอยลม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นายภัทรพล แน่นอุดร
3. นางสาวพรธิยา สีไสไพ
4. นางสาวอ้อมฤดี วิเศษวุฒิ
5. นายศักสิทธิ์ งามสวย
35,000 2560 แล้วเสร็จ
7 กันยายน 2561 โครงการ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์บุนนาค ครั้งที่ 10 คณะศึกษาศาสตร์ และฟาร์ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
16,570 2561 แล้วเสร็จ
6 กันยายน 2561 โครงการวันไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 1. นางสาวจุรีมาศ นวลไธสง
2. นางสาววรรณภา นันทพล
20,000 2561 แล้วเสร็จ
6 กันยายน 2561 โครงการไหว้ครู “น้อมนบบทมาลย์ ศิรกรานบูชาครู” อาคาร พลศึกษา และห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
20,000 2561 แล้วเสร็จ
6 กันยายน 2561 พิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
20,000 2561 แล้วเสร็จ
6 กันยายน 2561 โครงการไหว้ครู น้อมนบบทมาลย์ ศิรกรานบูชาครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารพลศึกษาและ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
2. นายสหรัฐ ชาภักดี
20,000 2561 แล้วเสร็จ
6 กันยายน 2561 โครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นางสาวกลุณัฐฐา ระดาฤทธิ์
3. นายเกรียรตืศักดิ์ สิงห์ศรีโว
4. นางสาวนิตยา ลุ่มภู
5. นายธรรมนูญ ปะวันนัง
6. นายฤชากร คงมั่น
100,000 2561 แล้วเสร็จ
6 กันยายน 2561 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ลานเกียรติยศ ชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส 1. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
2. นางสาวเยาวเรศ ลือคำหาญ
20,000 2561 แล้วเสร็จ
1 กันยายน 2561 กีฬาดอกปีบร่วมใจก้าวไกล คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
6,715 2561 แล้วเสร็จ
31 สิงหาคม 2561 ตุ้มโฮมพี่น้อง ลานหินอ่อน คณะมนุษยศาสตร์ 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
13,200 2562 แล้วเสร็จ
29 สิงหาคม 2561 ไหว้ครู อาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
20,000 2562 แล้วเสร็จ
25 สิงหาคม 2561 Ereshy Day & Fresh Night อาคารพลศึกษา 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
25,000 2561 แล้วเสร็จ
25 สิงหาคม 2561 โครงการ MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2018 ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศุภวิชญ์ จันปุ่ม
25,000 2561 แล้วเสร็จ
25 สิงหาคม 2561 โครงการ Freshy day & Freshy night มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร พลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
25,000 2561 แล้วเสร็จ
25 สิงหาคม 2561 โครงการเฟรชชี่เดย์ แอนด์เฟรชชี่ไนท์ (Freshy Day & Freshy Night) ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสศินา นิตย์ภักดี
2. นางสาวฝนทอง ไชยยะ
25,000 2561 แล้วเสร็จ
25 สิงหาคม 2561 MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGHT 2018 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศิริพงษ์ โยธิกุล
2. นายไพรยนต์ แก้วศรีบุตร
3. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
25,000 2561 แล้วเสร็จ
24 สิงหาคม 2561 MSU Freshy day & Freshy night อาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
20,000 2562 แล้วเสร็จ
20 สิงหาคม 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานองค์การนิสิต ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นาย เชิดศักดิ์ จันทรืท้าว
33,000 2561 แล้วเสร็จ
19 สิงหาคม 2561 โครงการอ้ายบ่าวน้องสาว ชาววิด-ยา ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศุภวิชญ์ จันปุ่ม
12,000 2561 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2561 โครงการ สาวผู้พราว บ่าวผู้ดี ศรีบุนนาค คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
32,000 2561 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2561 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตพยาบาลครั้งที่ 11 วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
6,694 2561 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2561 โครงการ EDU Cleaning Day คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
5,927 2561 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2561 โครงการประเพณีประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นเสือดาว ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วัดป่ากู่แก้ว วัดชัยจุมพล วัดสว่างวารี วัดป่าศุภมิตร 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายฤชากร คงมั่น
3. นายเกรียรติ สิงห์ศรีไว
4. นายวรวิทย์ เนียมหอม
5. นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์
460,000 2561 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2561 โครงการ FRESHY DAY FRESHY NIGHT 2018 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายอภิวัฒน์ บัวรบัติทอง
3. นายฤชากร คงมั่น
4. นางสาวณัฐณิชา จำลอง
5. นายณัฐพงษ์ วงศ์อาจ
140,000 2561 แล้วเสร็จ
16 สิงหาคม 2561 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 1. นางสาวปาริฉัตร พิมพ์สวัสดิ์
3,000 2561 แล้วเสร็จ
15 สิงหาคม 2561 โครงการประกวดดาวเดือนคณะ คืนแห่งดาว พราวแสงเดือน ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสศินา นิตย์ภักดี
2. นางสาวฝนทอง ไชยยะ
17,620 2561 แล้วเสร็จ
14 สิงหาคม 2561 ประกวดดาวเดือนวิทยาลัยการเมืองการปกครอง อาคารโรงอาหารกลางหลังเก่า (กองทะเบียนและประมวลผล) มมส 1. นายไพยนต์ แก้วศรีบุตร
2. นายชลทิศ ดีแท้
21,000 2561 แล้วเสร็จ
10 สิงหาคม 2561 โครงการลูกพระบิดา ประจำปีการศึกษา 2561 ลานโถงชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาววริษฐา บุญมา
2. นางสาวไพรวรรณ แสงบุดดา
7,000 2561 แล้วเสร็จ
9 สิงหาคม 2561 HU-SOC Fresher's Boy & Girl 2019 ลานอินแปลง คณะมนุษยศาสตร์ 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
17,000 2562 แล้วเสร็จ
8 สิงหาคม 2561 โครงการกิจกรรมร้องเพลงคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
28,000 2561 แล้วเสร็จ
7 สิงหาคม 2561 รับขวัญน้อง พาน้องร้องเพลงคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
0 2561 แล้วเสร็จ
7 สิงหาคม 2561 โครงการกิจกรรมชวนน้องร้องเพลงคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ชั้น 1 และบริเวณรอบๆ อาคารใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
5,648 2561 แล้วเสร็จ
7 สิงหาคม 2561 โครงการพี่พาน้องร่วมร้องเพลงคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ลานพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
2. นายสหรัฐ ชาภักดี
7,000 2561 แล้วเสร็จ
7 สิงหาคม 2561 โครงการกิจกรรมร้องเพลงคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ 1. นายพิทยา จุฬาเต่า
2. นางสาวพรรณราย บรรเทากุล
19,615 2561 แล้วเสร็จ
7 สิงหาคม 2561 รับน้องร้องเพลงวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ลานอัฐศิลป์ (ลานแปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศิริพงษ์ โยธิกุล
2. นายอาจิน กลับสุข
3. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
15,029 2561 แล้วเสร็จ
6 สิงหาคม 2561 โครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายฤชากร คงมั่น
3. นายธรรมนูญ โพธิบุญมา
4. นายธรรมนูญ ปะวันนัง
150,000 2561 แล้วเสร็จ
1 สิงหาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบุญชู อันบุรี
2. นายฤทธินนท์ นามศักดิ์
28,000 2561 กำลังดำเนินการ
1 สิงหาคม 2561 โครงการวินัยนิสิตพบน้อง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจรัญ วิชาคุณ
2. นางสาวนิภาพร พรหมบุตร
10,000 2561 กำลังดำเนินการ
1 สิงหาคม 2561 โครงการรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชลธี มณีเลิศ
0 2561 แล้วเสร็จ
1 สิงหาคม 2561 โครงการรับบริจาคโลหิต ดวงตาอละอวัยวะ ตลอดปีการศึกษา 2561 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชลธี มณีเลิศ
2. นายพลธนารักษ์ ไตรโลกวิเศษ
3. นายวัชระ รังคราช
4. นางสาวปวริสา เหนือโท
5. นายภานุเดช แสงชาลี
0 2561 แล้วเสร็จ
31 กรกฎาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณาสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
50,000 2561 กำลังดำเนินการ
29 กรกฎาคม 2561 ก้าวแรกก้าวใหม่ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
3,000 2561 แล้วเสร็จ
29 กรกฎาคม 2561 โครงการสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้องเปิดโลกกิจกรรมและชมรม ณ ห้องประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ ในเมือง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
10,000 2561 แล้วเสร็จ
29 กรกฎาคม 2561 โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสร้างแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปกร จ.นครปฐม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
15,000 2561 แล้วเสร็จ
25 กรกฎาคม 2561 โครงการแรกพบรักใหม่ผลิใบช่อมะกอก ครั้งที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
9,194 2561 แล้วเสร็จ
23 กรกฎาคม 2561 รับน้องร้องเพลงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
106,700 2562 แล้วเสร็จ
13 กรกฎาคม 2561 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และถ่ายทอดความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์
121,800 2562 แล้วเสร็จ
3 กรกฎาคม 2561 วันขอบคุณนักกิจกรรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ลานอัฐศิลป์ (ลานแปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายไพยนต์ แก้วศรีบุตร
2. นายเอกธวัช ผิวผากา
3. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
20,000 2561 แล้วเสร็จ
1 กรกฎาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
600,000 2561 กำลังดำเนินการ
30 มิถุนายน 2561 โครงการมอบงานสานต่อกิจกรรมสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
50,000 2561 แล้วเสร็จ
20 มิถุนายน 2561 โครงการเตรียมความพร้อมคณะกรรมการประชุมเชียร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ประจำปีการศึกษา 2561 ลานพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1. นายสหรัฐ ชาภักดี
2. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
3. นางสาววริษฐา บุญมา
0 2561 แล้วเสร็จ
18 มิถุนายน 2561 โครงการเตรียมความพร้อมร้องเพลงคณะศึกษาศาสตร์ ลานกิจกรรม คณะศึกษาศาสตร์ และฟาร์ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
12,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มิถุนายน 2561 โครงการการออกแบบเสื้อยืด กางเกงขายาว และกระเป๋าผ้า ช่อบุนนาคที่ 51 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
1,500 2561 แล้วเสร็จ
11 มิถุนายน 2561 เตรียมความพร้อมคณะกรรมการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา2561 บริเวณลานอัฐศิลป์ (ลานแปดเหลี่ยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศิริพงษ์ โยธิกุล
2. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
3. นางสาวเยาวเรศ ลือคำหาญ
30,000 2561 แล้วเสร็จ
8 มิถุนายน 2561 สัมมนามอบงานสานต่อจากสภาพี่สู่สภาน้อง วิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นางสาวจีรประภา สมศรี
4. นางสาวอัญชลี ลามนอก
90,000 2561 แล้วเสร็จ
7 มิถุนายน 2561 เตรียมความพร้อมรับขวัญน้องพาน้องร้องเพลงคณะ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
0 2561 แล้วเสร็จ
7 มิถุนายน 2561 เตรียมความพร้อมรับขวัญน้องพาน้องร้องเพลงคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
0 2561 แล้วเสร็จ
7 มิถุนายน 2561 เตรียมความพร้อมรับน้องร้องเพลงคณะ ลานอินแปลง คณะมนุษยศาสตร์ 1. นายสุริยา พิมพ์ภา
5,000 2562 แล้วเสร็จ
7 มิถุนายน 2561 ติดตามโครงการและงบประมาณองค์กรนิสิต รอบ 8 เดือน อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นางสาวจีรประภา สมศรี
4. นางสาวอัญชลี ลามนอก
45,000 2561 แล้วเสร็จ
1 มิถุนายน 2561 โครงการเตรียมความพร้อมคณะดำเนินงานต้อนรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
10,000 2561 แล้วเสร็จ
30 พฤษภาคม 2561 โครงการสื่อสารสื่อใจสัมมนามอบหมายงานสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ บ้านไม้ริมโขงรีสอร์ท อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
50,000 2561 แล้วเสร็จ
27 พฤษภาคม 2561 โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
54,451 2561 แล้วเสร็จ
26 พฤษภาคม 2561 โครงการมอบงานสานต่อสโมสรนิสิตและส่งเสริมคุณลักษณะคณะวิทยาการ สารสนเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ คณะวิทยาการสารสนเทศ 1. สโมสรนิสิต
19,763 2561 แล้วเสร็จ
25 พฤษภาคม 2561 โครงการ MSU Dacne Sport Summer Camp ลานลีลาศ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรมกีฬาลีลาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
29,000 2561 แล้วเสร็จ
24 พฤษภาคม 2561 โครงการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
22 พฤษภาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานแบดมินตันให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนามแบตมินตันในร่ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรม MSU BC
15,000 2561 แล้วเสร็จ
21 พฤษภาคม 2561 โครงการสาสุขร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายฤชากร คงมั่น
2. นางสาววรดา อัมรักษ์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
21 พฤษภาคม 2561 โครงการค่ายเด็กหมอขออาสา (ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 12) ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
25,000 2561 แล้วเสร็จ
21 พฤษภาคม 2561 สัมมนาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาะและความเป็นผู้นำของสโมสรนิสิตและขอบคุณนักกิจกรรม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์
2. สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
162,300 2562 แล้วเสร็จ
20 พฤษภาคม 2561 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวมิรันตี แพงงา
2. นายจักรภัทร คำฤาชัย
10,000 2561 แล้วเสร็จ
19 พฤษภาคม 2561 โครงการนิสิตยุใหม่ใส่ใจจราจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
7,500 2561 แล้วเสร็จ
19 พฤษภาคม 2561 โครงการมอลำน้ำชีโอเพ่น สนามเปตองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรมเปตอง
24,000 2561 แล้วเสร็จ
19 พฤษภาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้ความรู้และฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอลและบาสเกตบอล 3 คน อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรม MSU BASKETBALL CLUB
15,000 2561 แล้วเสร็จ
18 พฤษภาคม 2561 โครงการค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 15 บ้านตลาดไชย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
90,000 2560 แล้วเสร็จ
17 พฤษภาคม 2561 สัมมนามอบงานสานต่อสโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ปี 2560 เมโทร แซนด์แอนด์ซี รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี 1. นายมาวิน จันทสิงห์
2. นายป่านตะวัน คำยนต์
3. นางสาวเกษรินทร์ คำภีระ
45,998 2561 แล้วเสร็จ
17 พฤษภาคม 2561 มอน้ำชีสานฝัน ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 4 ตอน นิสิตจิตอาสาตะลุยแดนไดโนเสาร์ ณ โรงเรียนบ้านดงไร่ ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีบุญเรือง
2. นายนัฐภพ คินขุนทด
3. นาบฉัตรตระกูล โนนเค้า
4. นายวริทธินันท์ สังฑฤทธิ์
5. นายสิรธีร์ สีผึ้งทอง
6. นางสาวอรอุมา จันทร์คามคำ
7. นางสาวกฐิน ภักดีศรี
34 2561 แล้วเสร็จ
16 พฤษภาคม 2561 กู้ภัยร่วมใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ชุมชนบ้านวังเวิน ตำบลวังยาว อำเภอด่านว้าย จังหวัดเลย 1. นายณัฐพล อาจอำพันธ์
2. นางสาวปิยกาญจน์ ทัพสุริย์
3. นางสาวชมภู พานศรี
4. นายกฤษดาวัฒน์ ทุมลา
5. นางสาววณิชกานต์ วิเชฏฐพงศ์
6. นายณัฐพงศ์ พันธ์กิ่ง
7. นางสาวนราทิพย์ ภัคดีสมัย
33,500 2561 แล้วเสร็จ
14 พฤษภาคม 2561 โครงการสัมนาและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ปี 2560 โรงแรมธนิตา ลากูน รีสอร์ท จ.อุดรธานี 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
1,501 2561 แล้วเสร็จ
6 พฤษภาคม 2561 มอบความรู้ดนตรีไทยให้แก่เยาวชน ครั้งที่ 8 หอประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวจริยา ทนงค์สำโรง
2. นายอภิสิทธิ์ น้อยไทย
3. นายเกรียงไกร กล้าพังเทียม
24,000 2561 แล้วเสร็จ
3 พฤษภาคม 2561 ขอบคุณนักกิจกรรม ลานหินอ่อน คณะมนุษยศาสตร์ 1. นางสาวจุฑามาศ จันทชัย
16,000 2562 แล้วเสร็จ
1 พฤษภาคม 2561 โครงการอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. งานสวัสดิภาพนิสิต*ใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต*
20,000 2561 กำลังดำเนินการ
21 เมษายน 2561 โครงการวันวิชาการกิจการนิสิต (กิจกรรมนอกหลักสูตร) ปีการศึกษา 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
100,000 2561 กำลังดำเนินการ
21 เมษายน 2561 โครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยะ สอนสุระ
2. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
250,000 2561 กำลังดำเนินการ
20 เมษายน 2561 ประเพณีสงกรานต์ ถนนดอกคูน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวจุฑามาศ จันทชัย
5,000 2562 แล้วเสร็จ
20 เมษายน 2561 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ มข-มมส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์
68,900 2562 แล้วเสร็จ
11 เมษายน 2561 โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัยจราจร“เทศกาลสงกรานต์” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. งานสวัสดิภาพนิสิต*ใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต*
20,000 2561 กำลังดำเนินการ
10 เมษายน 2561 สืบสารอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ คณะมนุษยศาสตร์ 1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์
10,000 2562 แล้วเสร็จ
7 เมษายน 2561 โครงการประเพณีบุญมหาสงกรานต์ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
20,000 2561 แล้วเสร็จ
7 เมษายน 2561 ฮีตเดือนห้า มหาสงกรานต์ อีสานบ้านเฮา ถนนจามจุรี อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายณวัฒน์ แพรสีเขียว
2. นายป่านตะวัน คำยนต์
3. นายมาวิน จันทสิงห์
20,000 2561 แล้วเสร็จ
7 เมษายน 2561 โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 ลานใต้ต้นสะเดา ข้างอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายรณภพ เขจรดวง
2. นางสาวศิดรรัตน์ นาคกูล
20,000 2561 แล้วเสร็จ
7 เมษายน 2561 โครงการสงกรานต์องค์กรนิสิต ประจำปี 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
20,000 2561 แล้วเสร็จ
7 เมษายน 2561 โครงการฮีตเดือน 5 มหาสงกรานต์ฯ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
20,000 2561 แล้วเสร็จ
7 เมษายน 2561 โครงการออกค่ายคุณธรรมจริยธรรม"การปลูกฝังหลักธรรม เด็กรุ่นใหม่ใช้ชีวิตพอเพียง" โรงเรียนบ้านยาง (ยางทวงวิทยา) ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1. นายเนติพงษ์ วรรณตรง
20,000 2561 แล้วเสร็จ
7 เมษายน 2561 โครงการสงกรานต์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเนติพงษ์ วรรณตรง
20,000 2561 แล้วเสร็จ
7 เมษายน 2561 ประเพณีสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ ฮีตเดือน 5 มหาสงกรานต์ อีสานบ้านเฮา อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามและถนนหน้าอาคารบรมราชกุมารี 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
120 2561 แล้วเสร็จ
6 เมษายน 2561 โครงการสัตวศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนบ้านยาง (ยางทวงวิทยา) ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1. นายกิติชัย พลเยี่ยม
4,000 2561 แล้วเสร็จ
6 เมษายน 2561 33 ปีอาสาพัฒนา ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง โรงเรียนบ้านหัวหนอง ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวมิลตรา ผักไหม
2. นางสาวน้ำฝน ชุ่มชื่นสระน้อย
3. นางสาวดวงกมล อู่เจริญ
4. นายอดิศักดิ์ บุญเหลือง
5. นางสาวจริน คำกอง
59,000 2561 แล้วเสร็จ
2 เมษายน 2561 โครงการ Green Pharmacy (Big cleaning day) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
1 เมษายน 2561 โครงการเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 1. -
320,000 2561 กำลังดำเนินการ
1 เมษายน 2561 โครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนัดพบตลาดงาน ครั้งที่ 18 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
100,000 2561 กำลังดำเนินการ
1 เมษายน 2561 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนานิสิตระดับคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
50,000 2561 กำลังดำเนินการ
31 มีนาคม 2561 โครงการสานพลังคนรุ่นใหม่ ใส่ใจวินัยจราจร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวนีรนุช น้อยนิล
2. นางสาวปิยะวรรณ สนศรี
7,500 2561 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2561 โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ณ ห้องประชุม ME10310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรมดาวแห่งชีวิต (Star Of Life)
7,900 2561 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2561 โครงการเดินป่ารักษ์สมุนไพร ประจำปี 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1. ชมรมรักษ์สมุนไพร
7,900 2561 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2561 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมนิสิต ลานหินอ่อน คณะมนุษยศาสตร์ 1. นางสาวจุฑามาศ จันทชัย
2,000 2562 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2561 โครงการสมัครสมานสามัคคีน้องพี่เทคโนโลยีชีวภาพ วัดป่ากู่แก้วและคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอาคม เทพที
4,000 2561 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2561 สานสายใยร่วมใจพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 1. นางสาววพิมพลอย ภานุรักษ์
2. นางสาวเฟื่องฟ้า ทะนงค์
3. นางสาวศศิประภา ศุภกิจ
31,500 2561 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2561 รักษ์อีสานบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและชุมชน โรงเรียนคุรุราษฏ์บูรณะ บ้านหนองแห้ว ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายวิศนุกร อุทัยศรี
2. นายธรรมรินทร์ ชูกลิ่น
3. นายสานิตย์ เดชหามาตร์
4. นางสาวบุณยาพร จันทาสี
29,000 2561 แล้วเสร็จ
30 มีนาคม 2561 โครงการเปิดกะโหลกเด็กหมอ ครั้งที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรมสุนทรียภาพ
7,900 2561 แล้วเสร็จ
30 มีนาคม 2561 สัมมนาพัฒนาศักยภาพ ฝึกผู้นำนิสิตจิตอาสา มูลนิธิปฐมธรรม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 15,000 2561 แล้วเสร็จ
29 มีนาคม 2561 ค่ายอาสา HUSOC พัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์
87,400 2562 แล้วเสร็จ
29 มีนาคม 2561 แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยแล้ง ณ วัดป่าโคกกลาง และอุทยานแห่งชาติภูผายล ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 1. นายณัฐพล ศรีโสภณ
2. นายณัฐพล อาจจำพันธ์
3. นายรัฐศาสตร์ ชาแท่น
4. นางสาวกุลธิดา ปิดตาโส
5. นายนันทวัฒน์ ชุมคำ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ นาโสก
7. นายปัญญา ลำดวนหอม
23 2561 แล้วเสร็จ
28 มีนาคม 2561 COPAG ENERGY SAVING and less waste บริเวณลานชั้น 1 อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวอาทิตยา ร้อยพิลา
2. นายชัชพิสิฐ แก้วสีหาวงศ์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
25 มีนาคม 2561 โครงการภาษาสากล อาคารบริการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
10,000 2561 แล้วเสร็จ
25 มีนาคม 2561 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม วัดป่ากู่แก้วและคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศราวุฒิ ผุยโสภา
3,000 2561 แล้วเสร็จ
24 มีนาคม 2561 พัฒนาห้องพยาบาลและสุขอนามัยศึกษาภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1. นายรัฐศาสตร์ ชาเเท่น
2. นายศุภฤกษ์ อนันท์
3. นายนันทวัฒน์ ชุมคำ
4. นางสาวสาวิตรี เครือจันต๊ะ
5. นายชลธี มณีเลิศ
6. นางสาวธิดารัตน์ มหานิยม
7. นายถิรวุฒิ วงษ์ลา
8. นายพลธนรักษ์ ไตรดลกวิเศษ
9. นายภานุเดช แสงชาลี
10. นางสาวปวริศา เหนือโท
31,500 2561 แล้วเสร็จ
24 มีนาคม 2561 SANFUN Bottle Shoot อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 1. นางสาวกุลธิดา ปิดตาโส
2. นางสาวสุพัตตรา จงเจริญ
3. นางสาวสมฤทัย วานะติ
20,000 0 แล้วเสร็จ
24 มีนาคม 2561 ปันใจอาสาจากพี่สู่น้อง โรงเรียนบ้านลาด ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
2. นางสาวชัชญา วราธีรโชค
3. นางสาวกัญญรัตน์ ธรรมนิยม
4. นางสาวณัฐกานต์ ศรีขัดเค้า
5. นางสาวน้ำผึ่ง มาเมือง
24,000 2561 แล้วเสร็จ
22 มีนาคม 2561 เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่องาน"สองเล สามน้ำ เทางามเป็นหนึ่งเดียว" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และโรงเรียนวัดท้ายยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
2. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
3. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
4. นายสุริยะ สอนสุระ
320 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 23 สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาววรดา อัมรักษ์
2. นางสาวสุพีชา กุศลราศรีพร
60,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 โครงการกีฬาราชพฤกษ์ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
60,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 โครงการคุณธรรมและจริยธรรม"ปลูกจิตสำนึกรักษ์ถิ่นฐาน ร่วมสืบสานและบริการชุมชน" หมู่บ้านดอนเวียงจันทร์ 1. นางสาวนลินี ประทุมมี นายกสโมสรนิสิต
20 2561 กำลังดำเนินการ
17 มีนาคม 2561 โครงการราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 23 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
60,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 มอน้ำชี 23 ปี ราชพฤกษ์เกมส์ "สมานสามัคคี ประกาศเกียรติศักดิ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายป่านตะวัน คำยนต์
2. นายมาวิน จันทสิงห์
60,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 23 ณ สนามกีฬากลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
60,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 โครงการเภสัชอีสานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 โครงการกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเนติพงษ์ วรรณตรง
60,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 โครงการอบรมอาสาสมัครจิตอาสาสำหรับนิสิตพิการ ห้อง B-410 สำนักคอมพิวเตอร์ 1. นางสาวพัชราภา อินทร์ชลิต
54,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 เดินตามรอยเท้าพ่อ ตอน "ค่ายอาสาพาน้องเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" โรงเรียนบ้านหมากพริกลิ้นฟ้า ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวมรรคณาวี รุ่งแสง
2. นางสาวอมรรัตน์ คำมุงคุณ
3. นางสาววลัยพรรณ ช่างยันต์
4. นางสาวเดือนดารา คำโฮง
5. นางสาวรัตติยา เบ้าทุมมา
6. นางสาวจตุพร พิมเสน
7. นางสาวณัฐยาน์ ฝางมาลา
38,450 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 โครงการชาวหมากกระดานสานใจพี่สู่ใจน้อง ครั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านส้มโฮง และโรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 1. ชมรมหมากกระดาน
29,000 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 พรางเขียวอาสา พัฒนาโรงเรียน ครั้งที่๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหนองจาน ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1. นายทิวากรณ์ เดชสอน
2. นายวุฒิพงษ์ เขตรสมัคร
3. นายภาณุพงศ์ สีอ่อน
4. นางสาวนันญา คำแว่ว
5. นางสาวกฤษณา นอกเมือง
26,500 2561 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 ค่ายต้นกล้าสานฝัน ครั้งที่๑ โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ
2. นายภานุวัตร คงสวัสดิ์
22,000 2560 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2561 BMC TEACH FOR CHILD โรงเรียนหนองมะงง ตำบนคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
2. นางสาวน้ำผึ่ง มาเมือง
3. นางสาวชัชญา วราธีรโชค
4. นางสาวณัฐกานต์ ศรีขัดเค้า
5. นางสาวกัญญรัตน์ ธรรมนิยม
20,000 2561 แล้วเสร็จ
16 มีนาคม 2561 การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560(มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปี ราชพฤกษ์เกมส์ สมานสามัคคี ประกาศเกียรติศักดิ์ศรี50ปีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายเอกชัย วิชระโภชน์
3. นายวสันต์ พันทะศรี
4. นายธนัชชา สีมสมพร
5. นายพรประสิทธิ์ วนาชัย
6. นายจตุรงค์ วระมูล
7. นายวชิรกูล เนินสุด
700 2560 แล้วเสร็จ
15 มีนาคม 2561 อุดมการณ์ของพี่สู่วิถึรุ่นสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ชั้น ๑ อาคารพัฒนานิสิต (กองกิจการนิสิต) 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นายพิชิต วงค์จันทร์
3. นายจตุรวิทย์ บุญทา
4. นางสาวปิยะดา พยุงวงศ์
5. นางสาวประภัสสร ศรีแก้ว
5,000 2561 แล้วเสร็จ
12 มีนาคม 2561 โครงการ Bye'nior ปี 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
12 มีนาคม 2561 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นางสาวนวลศิริ อินลี
4. นางสาวจีรประภา สมศรี
5. นางสาวสุทธิดา ปัญญาดี
150 2561 แล้วเสร็จ
10 มีนาคม 2561 โครงการน้อมธรรมนำจิต ณ วัดป่าดอนหนาด ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. ชมรมจริยธรรม
7,900 2561 แล้วเสร็จ
28 กุมภาพันธ์ 2561 Green HU-SOC รักษ์สิ่งแวดล้อม คณะมนุษยศาสตร์ 1. นางสาวจุฑามาศ จันทชัย
26,000 2562 แล้วเสร็จ
24 กุมภาพันธ์ 2561 กีฬาสิงห์ตักสิลาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 อาคารพลศึกษา และสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายธรรมนูญ โพธิบุญมา
28,324 2561 แล้วเสร็จ
24 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการค่ายสานรัก สร้างสุขจากใจพี่สู่น้อง ปีที่ 2 (สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม) โรงเรียนบ้านตาลอก ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายฤชากร คงมั่น
2. นายจิรยุทธ์ สุดสังข์
20,000 2561 แล้วเสร็จ
20 กุมภาพันธ์ 2561 ศิลปวัฒนธรรมสัญจร " จากอีสาน สู่ล้านนา" องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1. นายวัชระพงษ์ คำวีระ
2. นางสาวศศิธร อาจนะรา
31,500 2561 แล้วเสร็จ
19 กุมภาพันธ์ 2561 Pharmacy's got Talent อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
10,000 2561 แล้วเสร็จ
17 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการสุขภาพและสวัสดิภาพ (สามแยกปากหวาน ลดปัญหาจราจร) คณะวิทยาศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
7,500 2561 แล้วเสร็จ
17 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาสากลในชีวิตประจำวัน (นิทานพื้นบ้านสู่สากล Story Telling) ณ ห้องประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ ในเมือง) 1. ชมรมวิเทศสัมพันธ์
10,000 2561 แล้วเสร็จ
17 กุมภาพันธ์ 2561 หนึ่งใจให้ธรรมะ (พี่พาน้องเข้าวัด) ประจำปีการศึกษา 2560 วัดศรีสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวนัทธ์ชนันท์ ดอกบัว
36,736 2561 แล้วเสร็จ
17 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายฐาปกรณ์ แสงฉายา
4,000 2561 แล้วเสร็จ
17 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ายแบ่งปันความรู้ภาษาเกาหลี โรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. ชมรม Korean Center
26,500 2561 กำลังดำเนินการ
16 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ายก้อนดินอาสา ปีที่2 อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ โรงเรียนหนองแวงสหคามวิทย์ ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 1. นายคุณากรณ์ แก้วหานาม
2. นายวชิระ หงษ์ศรีเมือง
3. นางสาวรัตติมาภรณ์ พันธัง
34 2561 แล้วเสร็จ
15 กุมภาพันธ์ 2561 สิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายมาวิน จันทสิงห์
3. นายธรรมนูญ โพธิบุญมา
50,000 2561 แล้วเสร็จ
14 กุมภาพันธ์ 2561 COPAG ร่วมใจ รู้วินัยกฎจราจร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธรรมนูญ โพธิบุญมา
2. นายทินกร แสนอภัย
7,500 2561 แล้วเสร็จ
13 กุมภาพันธ์ 2561 เตรียมความพร้อมแสตนเชียร์กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 23 บริเวณทางเชื่อม A-D อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นางสาวอาทิตติยา ร้อยพิลา
3. นางสาวมณีรัตน์ ยินขุนทด
10,000 2561 แล้วเสร็จ
13 กุมภาพันธ์ 2561 ภาษาสากลเพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิต ห้อง D-219 ชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายณวัฒน์ แพรสีเขียว
2. นายป่านตะวัน คำยนต์
10,000 2561 แล้วเสร็จ
12 กุมภาพันธ์ 2561 คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยะ สอนสุระ
2. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
3. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
4. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
350,000 2561 แล้วเสร็จ
10 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการด้านสิ่งแวดล้อม (คัดขยะเพื่อลดโลกร้อน) คณะวิทยาศาสตร์ 1. สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
9 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ 5 สถาบัน โรงเรียนบ้านโสกวิทยาคาร 1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์
200,000 2562 แล้วเสร็จ
9 กุมภาพันธ์ 2561 1 ทศวรรษ สภาปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นาบเทพพิทักษ์ ขอบไชยแสง
4. นางสาวจีรประภา สมศรี
5. นางสาวณัฐกาญจน์ วิชัยวงษ์
40 2561 แล้วเสร็จ
9 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ายสมาธิธรรมชาติ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
2. นางสาวกัญญรัตน์ ธรรมนิยม
3. นางสาวน้ำผึ่ง มาเมือง
4. นางสาวชัชญา วราธีรโชค
35,400 0 แล้วเสร็จ
7 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 10 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
3,000 2561 แล้วเสร็จ
5 กุมภาพันธ์ 2561 กีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 10 สนามกีฬากลาง และอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวศิโรรัตน์ นาคกูล
2. นางสาววิภาวี แพงดี
10,000 2561 แล้วเสร็จ
5 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเข้าร่วมโครงการกีฬาโฮมหมอเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ สนามกีฬากลางและอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
4,000 2561 แล้วเสร็จ
3 กุมภาพันธ์ 2561 กีฬาภายใน COPAG GAMES 2018 อาคารพลศึกษาและสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่) 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายธรรมนูญ โพธิบุญมา
3. นายจักรพงศ์ ใหม่ชุม
40,000 2561 แล้วเสร็จ
2 กุมภาพันธ์ 2561 กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 24 สนามกีฬา อาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวจุฑามาศ จันทชัย
100,000 2562 แล้วเสร็จ
1 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวนิภาพร พรหมบุตร
2. นายจรัญ วิชาคุณ
50,000 2561 กำลังดำเนินการ
1 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางจันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์
2. นายอติรุจ อัคมูล
30,000 2561 กำลังดำเนินการ
1 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรักบี้ฟุตบอลเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน สนามรักบี้ฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ชมรมรักบี้ฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15,000 2561 แล้วเสร็จ
1 กุมภาพันธ์ 2561 ปล่อยปลาประจำสัปดาห์ ให้ชีวิตเป็นทาน สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
5,000 0 แล้วเสร็จ
1 กุมภาพันธ์ 2561 สร้างความดีทั้งมหาวิทยาลัย ร่วมใจตักบาตร ลานกิจกรรมหลังหอยางสีสุราช บริเวณด้านข้างหอพระพุทธกันทรวิชัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
2. นางสาวน้ำผึ่ง มาเมือง
3. นางสาวกัญญรัตน์ ธรรมนิยม
4. นางสาวณัฐกานต์ ศรีขัดเค้า
5. นายธนพล เลิศคุณลักษณ์
9,000 0 แล้วเสร็จ
29 มกราคม 2561 โครงการกีฬาเทคโนโลยียิ่งใหญ่ต้านภัยยาเสพติด บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอาชา ศรีวิชา
30,000 2561 แล้วเสร็จ
29 มกราคม 2561 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษสนามจันทร์ ศิลปากร" มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 1. นายสุริยะ สอนสุระ
201,360 2561 แล้วเสร็จ
27 มกราคม 2561 กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 (บัวบานเกมส์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. นางสาวศิโรรัตน์ นาคกูล
2. นางสาววิภาวี แพงดี
52,541 2561 แล้วเสร็จ
27 มกราคม 2561 โครงการ ประชุมสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) ห้องประชุมเทอดทูล (EN-204) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10,000 2561 แล้วเสร็จ
27 มกราคม 2561 โครงการสานฝัน พี่ปันรักให้น้อง โรงเรียนประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวน้ำผึ้ง จันทะสอน
30,000 2561 แล้วเสร็จ
23 มกราคม 2561 โครงการพัฒนาเครือข่ายการให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
20,000 2561 กำลังดำเนินการ
20 มกราคม 2561 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบมหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
1 2561 กำลังดำเนินการ
20 มกราคม 2561 โครงการกิจกรรมกีฬา 5 วิดสัมพันธ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวรัชดาภรณ์ ขาทิพย์
30,000 2561 แล้วเสร็จ
20 มกราคม 2561 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44 - 1. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
150,000 2561 กำลังดำเนินการ
20 มกราคม 2561 โครงการกีฬา 5 วิดสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25,000 2561 แล้วเสร็จ
20 มกราคม 2561 ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่43 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 1. นายสุรดิษ ภาคสุชล
2. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
3. นายสุริยะ สอนสุระ
4. นางสาวณัฐนันท์ มุทุกันต์
5. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
6. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
78 2561 แล้วเสร็จ
19 มกราคม 2561 โครงการ Pharmacy Healthy Camp ครั้งที่ 13 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2560 แล้วเสร็จ
19 มกราคม 2561 ค่ายเชือกสามเกลียว ๒๐๑๘ VOHAPA ชุดาปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววศินี ลีลาด
2. นางสาวสาวิตรี โพชณงค์ขันธ์
3. นางสาวณิชาภัทร สุคะตะ
4. นายสิทธิกร จันทร์ชื่น
187,300 2561 แล้วเสร็จ
19 มกราคม 2561 โครงการค่ายเชือกสามเกลียว๒๐๑๘ VOHAPA ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่อน 1. นางสาววศินี ลีลาด
2. นางสาวสาวิตรี โพชฌงค์ขันธ์
3. นางสาวณิชาภัทร สุคะตะ
4. นานสิทธิกร จันทร์ชื่น
187,300 2561 แล้วเสร็จ
17 มกราคม 2561 กยศ.สัญจร คณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. ณัฐฏ์กฤตา สุนทรโรจน์
5,000 2561 กำลังดำเนินการ
17 มกราคม 2561 MSU walking Street ณ บริเวณถนนหน้าอาคารบริหารกลาง(พลาซ่า) 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นางสาวลลิตา ภานุรักษ์
3. นางสาวฤทัยทิพย์ พงษ์บุปผา
4. นางสาวธัญวรัตม์ มีชาติ
80 2561 แล้วเสร็จ
16 มกราคม 2561 เตรียมความพร้อมผู้นำเชียร์คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์
15,000 2562 แล้วเสร็จ
15 มกราคม 2561 โครงการบริจาคโลหิต คระวิทยาการสารสนเทศ ลานชั้น 1 1. เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต
0 2561 กำลังดำเนินการ
14 มกราคม 2561 ค่ายสืบศิลป์ ครั้งที่ 6 โรงเรียนบ้านเสาเล้า ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
50,000 2561 แล้วเสร็จ
14 มกราคม 2561 ค่ายสืบศิลป์ ครั้งที่ 6 โรงเรียนบ้านเสาเล้า ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
4. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
5. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
6. นางสาวณัฐนันท์ มุทุกันต์
50 2561 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายครองภพ จันทร์เทศ
2,000 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 สุขสันต์วันเด็ก อาคารพละศึกษา 1. นายกสโมสรนิสิต
5,000 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
5,000 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวอภิณญา ทันจิต
3,000 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวนลินี ประทุมมี นายกสโมสรนิสิต
4,393 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 61 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
1,616 2561 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2561 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อสังคมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
3,000 2561 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
3,000 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ อาคารพละ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. อาจารย์ประเทศ ปัจจังคตา
2. นางสาาวภาวิกา โจนสิทธิ์
3. นางสาวปาลิตา ฐาวนาศาสตร์
1,000 2561 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. องค์การนิสิต
100,000 2561 กำลังดำเนินการ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5,000 2561 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2561 โครงการเติมฝันวันเด็ก อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสิบปกร มัคคะรมย์
1,500 2561 แล้วเสร็จ
13 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิต
5,000 2562 แล้วเสร็จ
12 มกราคม 2561 ค่ายสิงห์น้ำตาลอาสา ครั้งที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาววริศรา แนวสุภาพ
2. นายพีระพล ลำเนาว์
3. นางสาววลิตา ซุมปัญญา
15,000 2561 แล้วเสร็จ
10 มกราคม 2561 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบุญชู อันบุรี
28,000 2561 กำลังดำเนินการ
10 มกราคม 2561 สัมมนาสภาห้าเทาสัมพันธ์ ครั้งที 12 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายเทพพิทักษ์ ขอบไชยแสง
3. นายกิตติพงษ์ หอมเนียน
4. นางสาวจีรประภา สมศรี
35 2561 แล้วเสร็จ
1 มกราคม 2561 โครงการจัดทำสื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกวินัยจราจร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. งานสวัสดิภาพนิสิต*ใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต*
20,000 2561 กำลังดำเนินการ
28 ธันวาคม 2560 จัดการความรู้กองกิจการนิสิตและองค์กรนิสิต กองกิจการนิสิต 1. นางสาวพัชรากร ภูมิพฤกษ์
19,600 2561 แล้วเสร็จ
28 ธันวาคม 2560 โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัยจราจร“เทศกาลปีใหม่” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. งานสวัสดิภาพนิสิต*ใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต*
20,000 2561 กำลังดำเนินการ
22 ธันวาคม 2560 โครงการกิจกรมม THM อาสา โรงเรียนธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายอภิวัฒน์ บัวรบัติทอง
34,800 2561 แล้วเสร็จ
21 ธันวาคม 2560 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
50,000 2561 กำลังดำเนินการ
18 ธันวาคม 2560 โครงการค่ายหมอยาอาสาพัฒนาบนดอยสูง ครั้งที่ 2 บ้านเลโพเด อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
178,000 2560 แล้วเสร็จ
18 ธันวาคม 2560 โครงการมอน้ำชีสานฝัน ปันรอยยิ้ม สร้างอารคาร ณ โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวพรสุนา จำปี
400,000 2559 แล้วเสร็จ
12 ธันวาคม 2560 น้องพี่สิงห์น้ำตาลสัมพันธ์ ร่วมกันแสดงความยินดีพี่บัณฑิต ลานอัฐศิลป์ (ลานแปดเหลี่ยม) หน้าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
2. นายป่านตะวัน คำยนต์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
10 ธันวาคม 2560 โครงการราตรีบัณฑิต ปี 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2560 แล้วเสร็จ
9 ธันวาคม 2560 น้องวงแคนยินดีหลายย เอื้อยอ้ายรับปริญญา 2560 บ้านชมรมวงแคน สวนป่าวัฒนธรรมนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวัชระพงษ์ คำวีระ
2. นายวทยา พุททรวง
3. นายภาณุพงศ์ ธงศรี
4. นางสาวศศิธร อาจนะรา
5. นางสาวภัทราวดี วรรณพฤกษ์
5,000 0 แล้วเสร็จ
1 ธันวาคม 2560 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
20,000 2561 กำลังดำเนินการ
1 ธันวาคม 2560 โครงการนโยบายเชิงรุกด้านภาษาสากล"ติวน้องเตรียมความพร้อมสอบภาษาอังกฤษ" คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเนติพงษ์ วรรณตรง
10,000 2561 แล้วเสร็จ
27 พฤศจิกายน 2560 โครงการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
30,000 2561 แล้วเสร็จ
17 พฤศจิกายน 2560 โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาว ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายสุริยะ สอนสุระ
150,000 2561 กำลังดำเนินการ
12 พฤศจิกายน 2560 คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยะ สอนสุระ
2. นางสาวณัฐนันท์ มุทุกันต์
3. นายณัฐภูมิทร์ ภูครองผา
4. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
5. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
200,000 2561 แล้วเสร็จ
11 พฤศจิกายน 2560 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตอาหารปลาต้นทุนตำ่และพัฒนาพื้นที่นาสีนวน ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้นาสีนวน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงปลา บ้านยางน้อย 1. นางสาวเพราพิลาส คัธโส
3,000 2561 แล้วเสร็จ
10 พฤศจิกายน 2560 ดีใจหลายเอื้อยอ้ายรับปริญญา อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นางสาวกนกภรณ์ เพชรศรีสม
3. นางสาวอธิตยา ไชยวงค์
10,150 2561 แล้วเสร็จ
10 พฤศจิกายน 2560 รุ่นสัมพันธ์ ชวนกันเบิ่งหนัง ลานจอดรถหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1. นายปัญญา ลำดวนหมอ
2. นายจักรินทร์ เจ๊กรัก
3. นางสาวประภัสสร ศรีแก้ว
4. นางสาวณัฎฐณิชา พันชะวะนัด
20,500 2561 แล้วเสร็จ
10 พฤศจิกายน 2560 รุ่นสัมพันธ์ ชวนกันเบิ่งหนัง ลานจอดรถหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นายจักรินทร์ เจ๊กรัก
3. นางสาวณัฏฐณิชา พันชะวะนัด
4. นางสาวประภัสสร ศรีเเก้ว
5. นางสาวกนกภรณ์ เพชรศรีสม
20,500 2561 แล้วเสร็จ
9 พฤศจิกายน 2560 โครงการกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปิยพงษ์ เพวงศ์
2. นายธนากร แสงสว่าง
30,000 2561 แล้วเสร็จ
8 พฤศจิกายน 2560 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 (รอบคัดเลือก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
600,000 2561 กำลังดำเนินการ
6 พฤศจิกายน 2560 โครงการกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2561 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการลอยกระทง ประจำปี 2560 สระน้ำหน้าอาคาร 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสิทธิศักดิ์ พาขุนทด
2. นายจารุวัฒน์ วิเศษวงษา
30,000 2561 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการมหกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอภิวัฒน์ บัวรบติทอง
30,000 2561 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการมอน้ำชีขมาแม่คงคาฯปี60 สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
30,000 2560 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการเข้าร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ หน้าสระน้ำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 1. สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
30,000 2561 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ 1. นางสาวสุพีชา กุศลราศรีพร
2. นายณัฐพงศ์ กองขุนจันทร์
30,000 2561 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการลอยกระทง อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. อาจารย์ ดร.พนัส โพธิบัติ
2. นายสุริยะ อำนวยโยธิน
3. นายอภินันท์ วรรณภักดี
30,000 2561 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการลอยกระทง บริเวณสระนำ้หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเนติพงษ์ วรรณตรง
30,000 2561 แล้วเสร็จ
3 พฤศจิกายน 2560 โครงการประเพณีลอยกระทง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปริญญา ไชยศรีรัมย์
30,000 2561 แล้วเสร็จ
2 พฤศจิกายน 2560 ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่องาน มอน้ำชีขมาแม่คงคา บูชาฮอยพระพุทธบาท สืบเซื้อซาติไทยอีสาน ณ สระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายธรรมวิทย์ สุขโข
3. นางสาวลลิตา ภานุรักษ์
4. นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง
5. นายศักดิ์สิทธฺ์ ศรีบุญเรือง
6. นายกสโมสรนิสิตทุกคณะ/วิทยาลัย
400 2561 แล้วเสร็จ
1 พฤศจิกายน 2560 คัดเลือกนิสิตรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เจ้าภาพ) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
200,000 2561 แล้วเสร็จ
28 ตุลาคม 2560 โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนิสิตฝ่ายสุขภาพและอนามัย ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวรัชปภา รันนันวรกุล
2,700 2561 แล้วเสร็จ
27 ตุลาคม 2560 จัดซื้อพัสดุ-ครุภัณฑ์สภานิสิต ห้องสภานิสิต อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นายเทพพิทักษ์ ขอบไชยแสง
4. นายกิตติพงษ์ หอมเนียม
5. นางสาวจีรประภา สมศรี
17,000 2561 แล้วเสร็จ
22 ตุลาคม 2560 ค่ายจุดประกายไฟใส่สีความฝัน ครั้งที่ 16 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม บ้านโนนกระสัง ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นางสาวณัฐวดี ซ้ำศิริทรัพย์
3. นางสาวกัลยารัตน์ นันเสียง
4. นางสาวณัฐสุดา โวชัย
5. นางสาวตะวัน สงเสพ
45,000 2561 แล้วเสร็จ
14 ตุลาคม 2560 โครงการเพิ่มทักษะและแลกเปลี่ยน ทบทวนความรู้ทางวิชาการ โดยพี่ติวน้อง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายณัชพล นามรส
0 2561 แล้วเสร็จ
14 ตุลาคม 2560 โครงการกฐินสามัคคี คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ
2. นายธนดล คำปลิว
3. นางสาวอัจฉรา ยามงคล
4,000 2561 แล้วเสร็จ
14 ตุลาคม 2560 จัดสรรงบประมาณองค์กรนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นายเทพพิทักษื ขอบไชยแสง
4. นายปิยะวัฒน์ โพธิขำ
5. นายกิตติพงษ์ หอมเนียน
6. นางสาวนันทนา กัณหา
7. นางสาวณหทัย ชมสินธุ์
8. นางสาวจิราภรณ์ โชติแสง
9. นางสาวจีรประภา สมศรี
9 2561 แล้วเสร็จ
10 ตุลาคม 2560 ราตรีสีฟ้าขาว ลานกิจกรรมชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นายพิชิต วงค์จันทร์
3. นางสาวฟ้าใส กินาวงศ์
4. นางสาวสุพัตรา กาสีพูล
5. นายธวัชชัย แพงอานนท์
5,600 2560 แล้วเสร็จ
10 ตุลาคม 2560 ดีใจหลายเอื้อยอ้ายรับปริญญา ลานจอดรถหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์และอาคารพละศึกษา 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นางสาวกนกภรณ์ เพชรศรีสม
3. นางสาวอธิตยา ไชยวงศ์
4. นางสาวสิรินยา ชาวยศ
5. นายพิชิต วงค์จันทร์
10,150 0 แล้วเสร็จ
1 ตุลาคม 2560 โครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพนิสิตและบุคลากร อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
50,000 2561 กำลังดำเนินการ
29 กันยายน 2560 ติดตามโครงการและงบประมาณองค์กรนิสิต รอบ 4 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
45 2560 กำลังดำเนินการ
23 กันยายน 2560 สัมมนาสรุปแผน 4 เดือน สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 2560 ลานเกียรติยศ ชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายป่านตะวัน คำยนต์
2. นางสาวอุษาระวี เสริมนรา
22,428 2560 แล้วเสร็จ
17 กันยายน 2560 สานสายใยพี่ช่วยน้อง โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวสินีนาฏ สียางนอก
2. นางสาวพิมพลอย ภานุรักษ์
3. นางสาวเฟื่องฟ้า ทะนงค์
10,000 2560 แล้วเสร็จ
17 กันยายน 2560 โครงการ สานสายใยพี่ช่วยน้อง โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น ต บัวค้อ อ เมือง จ มหาสารคาม 1. นางสาว สินีนาฎ สียางนอก
2. นางสาวพิมพลอย ภานุรักษ์
3. นางสาวเฟื่งฟ้า ทะนงค์
10,000 2560 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2560 เดินตามรอยเท้าพ่อ ตอน "บำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา" สระน้ำข้างคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวมรรคณาวี รุ่งแสง
2. นางสาวอมรัตน์ คำมุงคุณ
3. นางสาววลัยพรรณ ช่างยันต์
4. นางสาวเดือนดารา คำโฮง
5. นางสาวรัตติยา เบ้าทุมมา
6. นางสาวจตุพร พิมเสน
7. นางสาวณัฐยาน์ ผ่างมาลา
11,000 2560 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2560 อาสายุวกาชาดพัฒนาห้องพยาบาลและกิจกรรมส่งเสริมอนามัยในโรงเรียน โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายปรัญญา ทิ้งโคตร
2. นายนันทวัฒน์ ชุมคำ
3. นายนฤทธิ์ ซ้อมจันทรา
4. นางสาวสาวิตรี เครือจันต๊ะ
5. นายรัฐศาสตร์ ชาแท่น
11,000 2560 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2560 การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมพลคนกู้ภัย อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 1. นายณัฐพล อาจอำพันธ์
2. นางสาวจินห์จุฑา ทีสังกา
3. นางสาวชมภู พานศรี
1,300 0 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2560 ถอดบทเรียนสรุปงานองค์การนิสิต รอบ 4 เดือน ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายธรรมวิทย์ สุขโข
50 2560 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2560 พิธีไหว้ครูชมรมมรดกอีสานใต้ พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศรัณย์ลักษณ์ ทวีสุข
2. นางสาวสุชานันท์ เจือจันทร์
3. นายธีรศักดิ์ โกสรนาม
4. นางสาวรัตนวรรณ พรหมบุตร
10,000 2561 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2560 ผูกแขนน้อง คล้องขวัญเฮือน 2560 บ้านชมรมวงแคน สวนป่าวัฒนธรรมนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวัชระพงษ์ คำวีระ
2. นายวิทยา พุททรวง
3. นายภาณุพงษ์ ธงศรี
4. นางสาวศศิธร อาจนะรา
5. นางสาวภัทราวดีวรรณพฤกษ์
10,000 2560 แล้วเสร็จ
16 กันยายน 2560 น้องใหม่รักษ์วัด วัดบ้านนาดี ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
2. นางสาวชัชญา วราธีรโชค
3. นายอภิชัย สุขโนนจารย์
4. นายอิทธิเทพ เกิดศรีทอง
5. นางสาวกัญญรัตน์ ธรรมนิยม
11,000 2560 แล้วเสร็จ
15 กันยายน 2560 ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ จากพี่สู่น้อง มัสยิดอัลฮายาต อำเถอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1. นายฮาชัน อภิบาลแบ
2. นางสาวนุรฮาฟีซัน ดาโอ๊ะ
3. นายชาฮีดิน ชูสมบัติ
4. นางสาวซัลซาบีลา สุปลางิ
5. นางสาวอิลฮัม บราเฮง
10,000 2560 แล้วเสร็จ
14 กันยายน 2560 ไหว้ครูชมรมรุ่นสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นางสาวพรธิยา สีไสไพ
3. นายภัทรพล แน่นอุดร
11,000 2560 แล้วเสร็จ
14 กันยายน 2560 ไหว้ครูชมรมรุ่นสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปัญญา ลำดวนหอม
2. นางสาวพรธิยา สีไสไพ
3. นายภัทรพล แน่นอุดร
4. นางสาวรัตนา สาแก้ว
5. นางสาวสะมิตา แก้วธานี
11,000 2560 แล้วเสร็จ
13 กันยายน 2560 มอบความรู้ดนตรีไทยให้แก่เยาวชน ครั้งที่ 7 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวจริยา ทนงค์สำโรง
2. นายอภิสิทธิ์ น้อยไทย
3. นายเกรียงไกร กล้าพังเทียม
4. นางสาวอารยา ไปบน
5. นางสาวพิจิตรา ก้อนดินจี่
10,000 2560 แล้วเสร็จ
12 กันยายน 2560 เปิดประตูสู่สภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายศิริชัย พรมหากุล
3. นางสาวจีนาพร สมนึก
4. นางสาวเกษชรินทร์ ประวาระณา
5. นางสาวณัชชา เรืองอร่าม
6 2560 แล้วเสร็จ
10 กันยายน 2560 โครงการแรกพบห้าหมอมอน้ำชี อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
2,796 2560 แล้วเสร็จ
8 กันยายน 2560 พัฒนาศักยภาพฝ่ายสุขภาพวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ห้อง D-207 ชั้น 2 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวกนกพร ทองมี
2. นางสาวภิรมพร การีรัตน์
5,000 2560 แล้วเสร็จ
8 กันยายน 2560 เรียนรู้กระบวนการการทำงานสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 10 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1. นายจิตตกร ศรีทร
2. นางสาวศิริลักษณ์ ชมจันทร์
3. นางสาวศิริประภา ลาอำ
4. นางสาวชมลวรรณ บุญสุระ
10,000 2560 แล้วเสร็จ
3 กันยายน 2560 เปิดค่ายวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพัชรี หลายโคตร
2. นางสาวเบญจา ทิพมณี
3. นางสาวพุทธมาศ สังข์ขาว
10,000 2560 แล้วเสร็จ
2 กันยายน 2560 โครงการอโรคาไนท์ ปี 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
11,000 2560 แล้วเสร็จ
2 กันยายน 2560 พี่อาสาพาน้องทำบุญ ครั้งที่ 3 วัดโพธิ์ศรีสว่างหนอช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ 1. นายณัฐพล อาจอำพันธ์
2. นายณัฐพงศ์ พันธ์กิ่ง
3. นายนันทวัฒน์ เหล่าอรรคะ
4. นางสาวสุภนิดา พิมพิสุทธิ์
5. นางสาวจินห์จุฑา ทีสังกา
11,000 2560 แล้วเสร็จ
2 กันยายน 2560 รักษ์ฝายรักป่า คืนมาสู่วังกุ่ม บ้านวังกุ่ม ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1. นางสาวกุลธิดา ปิดตาโส
21,000 2560 แล้วเสร็จ
2 กันยายน 2560 ทำด้วยใจ มอบรั้วใหม่ให้น้อง โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 1. นายวิศนุกร อุทัยศรี
2. นายธรรมรินทร์ ชูกลิ่น
3. นายสานิตย์ เดชหามาตย์
10,000 2560 แล้วเสร็จ
1 กันยายน 2560 โครงการปฐมนิเทศนิสิตโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
20,000 2560 แล้วเสร็จ
31 สิงหาคม 2560 พิธีไหว้ครูวิทยาลัยการเมืองการปกครองประจำปีการศึกษา 2560 ลานเชั้น 1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายมาวิน จันทสิงห์
2. นางสาววิไลวรรณ นันรุ่ง
20,000 2560 แล้วเสร็จ
31 สิงหาคม 2560 โครงการไหว้ครูผูกไทค์ติดเข็ม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเนติพงษ์ วรรณตรง
30,000 2560 แล้วเสร็จ
31 สิงหาคม 2560 โครงการสานสายใยศิษย์ น้อมใจบูชาครู คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20,000 2560 แล้วเสร็จ
31 สิงหาคม 2560 ไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560 อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
4 2560 แล้วเสร็จ
30 สิงหาคม 2560 วิตามินธรรมะ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
2. นางสาวชัชญา วราธีรโชค
3. นายอภิชัย สุขโนนจารย์
4. นายอิทธิเทพ เกิดศรีทอง
5. นางสาวกัญญรัตน์ ธรรมนิยม
1,500 0 แล้วเสร็จ
26 สิงหาคม 2560 MSU FRESHY DAY AND FRESHY NIGNT 2017 อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวอุษณา พิลาชัย
2. นางสาวอุษณีย์ พิลาชัย
30,000 2560 แล้วเสร็จ
26 สิงหาคม 2560 โครงการ MSU Freshy Day and Freshy Night อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเนติพงษ์ วรรณตรง
22,300 2560 แล้วเสร็จ
26 สิงหาคม 2560 Green Youth Shoot ขยะ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 1. นางสาวกุลธิดา ปิดตาโส
2. นางสาวจิตตรีขวัญ แขวงภูเขียว
3. นางสาวสมฤทัย วานะติ
30,000 0 แล้วเสร็จ
25 สิงหาคม 2560 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพัชราภา อินทร์ชลิต
6,600 2560 แล้วเสร็จ
23 สิงหาคม 2560 ประกวดสุนทรพจน์ (น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
10,000 2560 แล้วเสร็จ
23 สิงหาคม 2560 โครงการประกวดสุนทรพจน์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
10,000 2560 แล้วเสร็จ
23 สิงหาคม 2560 ประกวดสุนทรพจน์(สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ณ ห้องประชุม 2 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นางเยาวภา ปรีวาสนา
3. นายสุริยะ สอนสุระ
4. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
5. นาบรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
6. นายจิรัฏฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
10 2560 แล้วเสร็จ
20 สิงหาคม 2560 Freshy Day Freshy Night ประจำปีการศึกษา 2560 อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายธีรวัฒน์ เลิศวานิชย์กุล
3. นายชัยพร อวยพร
4. นายธรรมวิทย์ สุขโข
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีบุญเรือง
6. นายเอกชัย วิชระโภชน์
140 2560 แล้วเสร็จ
18 สิงหาคม 2560 โครงการTechnology Freshy Night อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเนติพงษ์ วรรณตรง
30,000 2560 แล้วเสร็จ
17 สิงหาคม 2560 COPAG Freshy Boy And Girl 2017 ลานอัฐศิลป์หรือลานแปดเหลี่ยมหน้าอาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เนื่องด้วยฝนตกจึงได้ย้ายไปจัดสถานที่โรงอาหารกลางเก่า มมส) 1. นายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว
25,000 2560 แล้วเสร็จ
16 สิงหาคม 2560 โครงการ Freshy day and Freshy night 2017 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
30,000 2560 แล้วเสร็จ
15 สิงหาคม 2560 จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์สภานิสิต ณ ห้องสภานิสิต อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นายเทพพิทักษ์ ขอบไชยแสง
4. นายกิตติพงษ์ หอมเนียน
5. นางสาวจีรประภา สมศรี
25 2560 แล้วเสร็จ
11 สิงหาคม 2560 จัดทำคู่มือระเบียบการดำเนินกิจกรรมนิสิต อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นายเทพพิทักษ์ ขอบไชยแสง
4. นางสาวนชชา ไชยพิมพา
5. นายภูวนาถ นาคำรอด
6. นายชลดิษศร เจริญตรา
7. นางสาวศดานันท์ จารุนันท์
5 2560 แล้วเสร็จ
10 สิงหาคม 2560 บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่องาน "โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย" ณ ลานอัฐศิลป์(ลานแปดเหลี่ยม) 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายธนวัฒน์ ยุบลเขตร์
3. นายจักวุฒน์ ทองคลี่
4. นายชิตณรงค์ ไชยภักดี
5. นายธรรมวิทย์ สุขโข
6. นายอภิชัย สวัสดิ์ทอง
150 2560 แล้วเสร็จ
10 สิงหาคม 2560 สภานิสิตสัญจร ประปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นางสาวณัฐการญจน์ วิชัยวงษ์
4. นางสาวสุพรรษา คำทอง
5. นางสาวเกวลิน พิภักดี
6. นางสาวสุนันทาืนักคำเกวียน
5 2560 แล้วเสร็จ
7 สิงหาคม 2560 โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มมส 1. นางสาวนิภาพร พรหมบุตร
50,000 2560 แล้วเสร็จ
5 สิงหาคม 2560 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางจันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์/นายอติรุจ อัคมูล
30,000 2560 แล้วเสร็จ
5 สิงหาคม 2560 โครงการประกวดหนังสั้น ความสุขเล็กๆของนิสิต มมส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางจันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์/นายอติรุจ อัคมูล
50,000 2560 กำลังดำเนินการ
3 สิงหาคม 2560 โครงการเตรียมร้องเพลง "สร้างพลังปั้นฝันสานสัมพันธ์พี่น้องเทคโนโลยี" คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเนติพงษ์ วรรณตรง
22,000 2560 แล้วเสร็จ
3 สิงหาคม 2560 มมส จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชุมชนผู้ประสบภัยพิบัติ 1. นายพนัส ปรีวาสนา
2. นายสุริยะ สอนสุระ
3. นางเยาวภา ปรีวาสนา
4. นายณัฐภูมิทร์ ภูครองผา
5. นาบรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
6. นายจิรัฏฐ์ อภิวัชญืทีปกร
7. เครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม
100 2560 แล้วเสร็จ
1 สิงหาคม 2560 โครงการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มมส 1. นางจันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์/นายอติรุจ อัคมูล
40,000 2560 กำลังดำเนินการ
31 กรกฎาคม 2560 ประเพณีประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายเอกชัย วิชระโภชน์
3. นายธนพล หลานวงค์
4. นายวรวิทย์ เนียนหอม
5. นายวิวัฒน์ นาคชัย
6. นางสาวอ้อมฤดี วิเศษวุฒิ
7. นายกสโมสรนิสิต/วิทยาลัย
450 2560 แล้วเสร็จ
27 กรกฎาคม 2560 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวปาลิดา แสนวา
350,000 2560 แล้วเสร็จ
26 กรกฎาคม 2560 นิสิตใหม่ร่วมใจทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าตึกบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายเอกชัย วิชระโภชน์
3. นายธรรมวิทย์ สุขโข
4. นายธนากร เกษวงษา
5. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีบุญเรือง
6. นางสาวศศิประภา ถิตย์รัศมี
7. นางสวากัญญารัตน์ ธรรมนิยม
8. นายกสโมสรนิสิต/วิทยาลัย
100 2560 แล้วเสร็จ
24 กรกฎาคม 2560 โครงการก้าวแรกก้าวใหม่"ก้าวแรกก่อฐาน ชาญปัญญานิสิตใหม่สดใสเริงร่า ประดับถิ่นเหลืองเทา" ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาคารพละศึกษา 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายธรรมวิทย์ สุขโข
3. นายวริทธินันท์ สังฆฤทธิ์
4. นางสาวพรรณราย บรรเทากุล
5. นางสาวอ้อมฤดี วิเศษวุฒิ
6. นายธนพล หลานวงค์
7. นายวรวิทย์ เนียนหอม
8. นายกสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย
20 2560 แล้วเสร็จ
21 กรกฎาคม 2560 ต้อนรับน้องใหม่จากเอื้อยอ้ายสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายไวทยา ศรีกุตา
3. นางสาวณหทัย ชมสินธุ์
7 2560 แล้วเสร็จ
20 กรกฎาคม 2560 โครงการเตรียมความพร้อมร้องเพลงคณะเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเนติพงษ์ วรรณตรง
15,000 2560 แล้วเสร็จ
19 กรกฎาคม 2560 โครงการแรกพบรักใหม่ผลิใบช่อมะกอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
10,403 2560 แล้วเสร็จ
14 กรกฎาคม 2560 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.ขอนแก่น 1. นายพนัส ปรีวาสนา
250,000 2560 กำลังดำเนินการ
11 กรกฎาคม 2560 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเนติพงษ์ วรรณตรง
8,200 2560 แล้วเสร็จ
10 กรกฎาคม 2560 สภานิสิตตรวจเยี่ยมกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายอัศวิน นามเสริฐ
2. นายปิยะวัฒน์ โพธิขำ
3. นางสาวอัญชลี ลามนอก
4. นางสาวจุฑามณี สืบมา
5. นางสาวมันทนา กัณหา
6. นายจิริวัฒน์ ประทุมชาน
30 2560 แล้วเสร็จ
1 กรกฎาคม 2560 โครงการธรรมะในสถานศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
50,000 2560 กำลังดำเนินการ
26 พฤษภาคม 2560 โครงการสัมนาและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
5,000 2560 แล้วเสร็จ
25 พฤษภาคม 2560 เตรียมความพร้อมคณะกรรมการประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2560(มฤคมาศ11) ณ อัฐศิลป์ และอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรพนธ์ ทองบ่อ
2. นายธนวัฒน์ ยุบลเขต
3. นายธนพล หลานวงค์
4. นายวรวิทย์ เนียนหอม
5. นายวิวัฒน์ นาคชัย
80 2560 แล้วเสร็จ
17 พฤษภาคม 2560 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนอกหลักสูตร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพนัส ปรีวาสนา
0 2560 กำลังดำเนินการ
1 พฤษภาคม 2560 โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายสุริยะ สอนสุระ
150,000 2560 กำลังดำเนินการ
28 เมษายน 2560 โครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
40,000 2560 แล้วเสร็จ
11 เมษายน 2560 โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัยจราจร (เทศกาลสงกรานต์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปรเมศวร์ อรรคฮาตสี
20,000 2560 แล้วเสร็จ
3 เมษายน 2560 โครงการอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
20,000 2560 กำลังดำเนินการ
1 เมษายน 2560 โครงการ กยศ. สัญจรพบปะตัวแทนนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
10,000 2560 กำลังดำเนินการ
1 เมษายน 2560 โครงการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนัดพบตลาดงาน ครั้งที่ 17 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพรวัฒนา ศรีคำภา
140,000 2560 กำลังดำเนินการ
1 เมษายน 2560 โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจรัญ วิชาคุณ
2. นางสาวนิภาพร พรหมบุตร
50,000 2560 แล้วเสร็จ
31 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนาเครือข่ายการให้คำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวอนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์
20,000 2560 แล้วเสร็จ
25 มีนาคม 2560 โครงการเยี่ยมค่าย-มอบค่ายองค์กรนิสิต - 1. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
50,000 2560 แล้วเสร็จ
17 มีนาคม 2560 เอาบุญบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ 24 ปีวงแคน ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง(วงแคน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวัชระพงษ์ คำวีระ
2. นายวิทยา พุทธทรวง
3. นายภาณุพงษ์ ธงศรี
4. นางสาวศศิธร อาจนะรา
5. นางสาวภัทรวดี วรรณพฤกษ์
30,000 0 แล้วเสร็จ
1 มีนาคม 2560 โครงการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการสนามกีฬาและพื้นที่การออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
100,000 2560 กำลังดำเนินการ
1 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวรชัย จันทพิมพ์
20,000 2560 กำลังดำเนินการ
21 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบมหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
1,500,000 2560 แล้วเสร็จ
10 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ายสืบสานศาสตร์ศิลป์คืนถิ่นอีสานใต้ โรงเรียนบ้านตาวร ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1. นายศรัณย์ลักษณ์ ทวีสุข
2. นางสาวสุชานันท์ เจือจันทร์
3. นางสาวรัตนวรรณ พรหมบุตร
4. นางสาวกรวรรณ ศรีราม
26,500 2561 แล้วเสร็จ
10 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการ ต้นกล้าอาสา พาน้องพอเพียง ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ตำบลเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายมนตรี ประริตะวา
2. นายธีระวุฒิ ศรีมังคละ
3. นางสาวสุชาดี สูงนอก
12,000 2560 แล้วเสร็จ
8 กุมภาพันธ์ 2560 วิตามินธรรมะ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบุศรินทร์ นวลอึ่ง
2. นางสาวชัชญา วราธีรโชค
3. นางสาวน้ำผึ่ง มาเมือง
4. นางสาวณัฐกานต์ ศรีขัดเค้า
5. นางสาวกัญญรัตน์ ธรรมนิยม
2,000 0 แล้วเสร็จ
3 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบุญชู อันบุรี
30,000 2560 แล้วเสร็จ
31 มกราคม 2560 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) จังหวัดพิษณุโลก 1. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
140,000 2560 แล้วเสร็จ
24 มกราคม 2560 โครงการเทา - งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางณัฐนันท์ มุทุกันต์
500,000 2560 แล้วเสร็จ
21 มกราคม 2560 โครงการอบรมอาสาสมัครจิตอาสาสำหรับนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพัชราภา อินทร์ชลิต
10,000 2560 แล้วเสร็จ
15 มกราคม 2560 โครงการ มมสจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อหลวง สนามหลวง กรุงเทพมหานคร 1. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
50,000 2560 แล้วเสร็จ
5 มกราคม 2560 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองกิจการนิสิตและองค์กกรนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวณัฐกฤตา ดำรงชาติ
40,000 2560 แล้วเสร็จ
1 มกราคม 2560 โครงการแอโรบิกเพื่อการออกกำลังกายสำหรับนิสิตและบุคลากร มมส ข้างอาคารพลศึกษา มมส 1. นายทวีทรัพย์ โรยมณี
36,000 2560 กำลังดำเนินการ
1 มกราคม 2560 โครงการแอโรบิกเพื่อการออกกำลังกายสำหรับนิสิตและบุคลากร มมส อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 36,000 2560 แล้วเสร็จ
28 ธันวาคม 2559 โครงการอาสาสมัครร่วมใจป้องกันภัยจราจร (เทศกาลปีใหม่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
20,000 2560 แล้วเสร็จ
18 ธันวาคม 2559 มอน้ำชี สานฝัน ปันยิ้ม สร้างอาคารภูมิปัญญานาดีศรีสุข โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวพรสุนา จำปี
2. นางสาววราภรณ์ ชัยสิทธิ์
3. นายยุรนันท์ คุ้มเมือง
400,000 2560 แล้วเสร็จ
17 ธันวาคม 2559 เรียนรู้วิถีข้าวอินทรีย์เพื่อชุมชน กฤษณกรณ์ฟาร์ม บ้านชาด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายณัฐพล ศรีโสภณ
27,000 2560 แล้วเสร็จ
2 ธันวาคม 2559 คัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
30,000 2560 แล้วเสร็จ
1 ธันวาคม 2559 โครงการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส ประจำปีการศึกษา 2559 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร
30,000 2560 แล้วเสร็จ
19 พฤศจิกายน 2559 เยาวชนพิทักษ์ไพร ครั้งที่ 16 อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 50,000 2560 แล้วเสร็จ
11 พฤศจิกายน 2559 ต้านลมหนาวสานปัญญา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1. นายณัฐพล ศรีโสภณ
2. นายสุรชัย ทาระคุณ
3. นางสาวสุมาลี พัธุ
35,250 2560 แล้วเสร็จ
24 ตุลาคม 2559 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย (รอบคัดเลือก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
600,000 2559 แล้วเสร็จ
19 ตุลาคม 2559 โครงการแปลอักษรภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. -
6 2560 แล้วเสร็จ
16 ตุลาคม 2559 จัดหารายได้เพื่อสมทบทุนในการออกค่ายอาสาสู่ชนบท ปีที่ 32 ครั้งที่ 1 ลานจอดรถหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1. นางสาววราภรณ์ ดรแปว
16,500 2560 แล้วเสร็จ
12 ตุลาคม 2559 โครงการเตรียมความพร้อมทีมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (รอบคัดเลือก) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
42,600 2560 แล้วเสร็จ
15 กันยายน 2559 มอน้ำชีอาสา ช่วยเหลือผู้ยากไร้ บ้านวังบัว ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวพรสุนา จำปี
2. นายยุรนันท์ คุ้มเมือง
3. นางสาววราภรณ์ ชัยสิทธิ์
12,000 2559 แล้วเสร็จ
12 กันยายน 2559 ฮับขวัญน้องคล้องขวัญพี่ อัญชลีบูรพาจารย์ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวศิริรัตน์ ณ เชียงของ
2. นางสาอรรวรรณ รัตนสมบูรณ์
3. นายทศพล คำทุ่น
12,000 2559 แล้วเสร็จ
25 พฤศจิกายน 2558 โครงการลอยกระทงร่วมกับเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
40,000 2559 แล้วเสร็จ
13 พฤศจิกายน 2558 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 1. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
200,000 2559 แล้วเสร็จ
13 พฤศจิกายน 2558 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 1. นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง
150,000 2559 แล้วเสร็จ
27 ตุลาคม 2558 โครงการเพณีไหลเรือไฟท่าขอนยาง บ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา
40,000 2559 แล้วเสร็จ
27 ตุลาคม 2558 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย รอบคัดเลือกฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 1. นางสาวลักขณา ศิริเรียง
600,000 2559 แล้วเสร็จ
โครงการ"เภสัชฯรักน้อง ร้องเพลงคณะ" คณะเภสัชศาสตร์ 1. สโมสรนิสิต
3 2562 แล้วเสร็จ