ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: เลขที่ 1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน กม. 51 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยา13180
หมายเลขโทรศัพท์: 035-361439
หมายเลขโทรสาร: 035-361477, 361
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 วิศวกรสนับสนุนการขาย (Sales Engineer) (2 ตำแหน่ง)
2 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (Environment Staff) (2 ตำแหน่ง)
3 เจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย (Sales Coordinator) (2 ตำแหน่ง)
4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Staff) (2 ตำแหน่ง)
5 เจ้าหน้าที่ Japanese Admin (2 ตำแหน่ง)
6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Corporate Legal Officer) (1 ตำแหน่ง)
7 เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (Logistics Staff) (3 ตำแหน่ง)
8 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HRA Staff) (5 ตำแหน่ง)
9 เจ้าหน้าที่ประสานงาน BOI (Corporate Planning Staff) (1 ตำแหน่ง)
10 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (Purchase Staff) (3 ตำแหน่ง)
11 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (Account Staff) (5 ตำแหน่ง)
12 เจ้าหน้าทิ่วิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ Material Science Laboratory Staff (5 ตำแหน่ง)
13 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Production Staff) (30 ตำแหน่ง)
14 เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer Staff) (5 ตำแหน่ง)
15 วิศวกร (Engineering Staff) (30 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา