ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): สายธุรกิจปศุสัตว์และอาหารสัตว์ สายธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่และนมโค สายธุรกิจอาหารแช่แข็ง สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: เลขที่ 1126/1 อาคารวานิช 1 ถนน วิทยุ-เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2252-3777 ต่อ 920-921
หมายเลขโทรสาร: 0-2255-8694
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์: recruit@laemthong.com
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 หัวหน้างานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ (0 ตำแหน่ง)
2 พนักงานบุคคลโรงงาน (0 ตำแหน่ง)
3 พนักงานส่งเสริมการขาย (ในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล) (0 ตำแหน่ง)
4 พนักงานประจำฝ่ายการตลาด (0 ตำแหน่ง)
5 พนักงานสำนักงาน (0 ตำแหน่ง)
6 พนักงานวิเคราะห์สถิติ (0 ตำแหน่ง)
7 . พนักงานเซลส์แอดมินิสเตรชั่น หรือธุรการขายภายในประเทศ, ต่างประเทศ (0 ตำแหน่ง)
8 พนักงานโลจิสติคส์ (0 ตำแหน่ง)
9 พนักงานขายต่างประเทศ (0 ตำแหน่ง)
10 พนักงานเอกสารต่างประเทศ ขาเข้า/ ขาออก (0 ตำแหน่ง)
11 พนักงานสินเชื่อ (0 ตำแหน่ง)
12 พนักงานธุรการบริหาร (0 ตำแหน่ง)
13 พนักงานบุคคล (0 ตำแหน่ง)
14 พนักงานจัดซื้อ (0 ตำแหน่ง)
15 ช่างประจำโรงงานและช่างประจำฟาร์ม (0 ตำแหน่ง)
16 หัวหน้างานฝึกหัดเกษตรกลวิธาน (0 ตำแหน่ง)
17 วิศวกรประจำฟาร์ม (0 ตำแหน่ง)
18 วิศวกรประจำโรงงาน (0 ตำแหน่ง)
19 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำ โรงงาน จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา, อยุธยา (0 ตำแหน่ง)
20 .หัวหน้างานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำโรงงาน จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา (0 ตำแหน่ง)
21 ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประจำใน กรุงเทพฯ, จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา (0 ตำแหน่ง)
22 ประจำฝ่ายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, ประกัน คุณภาพ, วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, บรรจุและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย ประจำโรงงาน จ.สมุทรปราการ, จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา (0 ตำแหน่ง)
23 พนักงานขายอาหารสัตว์ประจำเขตต่าง ๆ (0 ตำแหน่ง)
24 พนักงานขายชิ้นส่วนไก่และไส้กรอก ประจำสาขาตลาดไท จ.ปทุมธานี ประจำ โรงงาน จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา (0 ตำแหน่ง)
25 พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำกรุงเทพฯ), หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงาน จ.สมุทรปราการ, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.นครราชสีมา (0 ตำแหน่ง)
26 เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ประจำกรุงเทพฯ) (0 ตำแหน่ง)
27 นักวิชาการฝ่ายเทคนิคอาหารสัตว์/ผู้ช่วย โภชนากรอาหารสัตว์ (ประจำกรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด (0 ตำแหน่ง)
28 สัตวแพทย์ประจำฟาร์มไก่, สุกร (0 ตำแหน่ง)
29 ธุรการการเงินและพัสดุ, ธุรการการบัญชี และพัสดุ, ธุรการและบุคคล, ธุรการฟาร์ม (0 ตำแหน่ง)
30 พนักงานขาย, ซุปเปอร์ไวเซอร์ขาย (ในเขต กรุงเทพฯ, ปริมณฑล, ต่างจังหวัด) (0 ตำแหน่ง)
31 พนักงานต้อนรับ-รับโทรศัพท์ (0 ตำแหน่ง)
32 พนักงานธุรการโครงการชั่วคราว 4 เดือน (0 ตำแหน่ง)
33 พนักงานบัญชี, พนักงานบัญชีอาวุโส,หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป (0 ตำแหน่ง)
34 พนักงานการเงิน (0 ตำแหน่ง)
35 .สัตวบาลการผลิตประจำฟาร์มไก่, สุกร (0 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา