ข้อมูลบริษัท

ขอมูลทั่วไป

 
ชื่อบริษัท: กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54)
รายละเอียด (ลักษณะงาน): ประกันภัย
   

ข้อมูลที่อยู่

 
ที่อยู่: 0กรุงเทพมหานคร0
หมายเลขโทรศัพท์: 0
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:
ที่อยู่อีเมล์:
   

เอกสารประกอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร

ตำแหน่งงาน

ลำดับ ชื่อตำแหน่ง
1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการลงทุน (0 ตำแหน่ง)
2 วิศวกรส ารวจภัย (Risk Engineer) (0 ตำแหน่ง)
3 เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) (0 ตำแหน่ง)
4 เลขานุการ (0 ตำแหน่ง)
5 Business Intelligence Engineer (0 ตำแหน่ง)
6 เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (0 ตำแหน่ง)
7 Software Engineer (0 ตำแหน่ง)
8 IT System Engineer (0 ตำแหน่ง)
9 เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ (0 ตำแหน่ง)
10 เจ้าหน้าที่พิธีการจ่าย (0 ตำแหน่ง)
11 เจ้าหน้าที่รักษาเงิน (Cashier) (0 ตำแหน่ง)
12 เจ้าหน้าที่จัดซื้ออะไหล่ (ส านักงานใหญ่) (0 ตำแหน่ง)
13 เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (ส านักงานใหญ่และหมุนเวียนต่างจังหวัด) (0 ตำแหน่ง)
14 เจ้าหน้าที่ส ารวจอุบัติเหตุ (ส านักงานใหญ่และหมุนเวียนต่างจังหวัด) (0 ตำแหน่ง)
15 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ส านักงานใหญ่) (0 ตำแหน่ง)
16 เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ (สำนักงานใหญ่) (0 ตำแหน่ง)
17 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ส านักงานใหญ่, สาขาต่างจังหวัด (0 ตำแหน่ง)

ชื่อจังหวัด ชื่อบริษัท ชื่อตำแหน่ง ชื่อวุฒิการศึกษา