ตำแหน่งงานว่าง


วัตถุประสงค์ JOBS & Guidance MSU

 1. เพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีประสบการณ์ในการสมัครงาน
 2. เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำ/ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับ กับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตน และได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการหลายบริษัทในคราวเดียวกัน
 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของนายจ้าง/สถานประกอบการและ ผู้สมัครงาน ได้พบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง
 4. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่ต้องการมีงานทำได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของตำแหน่งงาน และความต้องการ ของตลาดแรงงานที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น
 5. เพื่อให้ผู้สมัครงานได้รับความรู้ในเรื่องคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ ผู้ประกอบการ"
 6. เพื่อให้ผู้สมัครงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานนัดพบตลาดงานได้ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และ นายจ้างสามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่นกัน
ติดต่อสอบถาม
งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร 0850100043 / 0924194961
แฟกส์ 043754388


หลักฐานสมัครงาน (สิ่งที่ต้องเตรียม)

 1. รูปถ่ายจำนวน 1 นิ้ว
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาวุฒิการศึกษา Transcrip และ ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ )*
 5. หลักฐานอื่นๆถ้ามี**
* กรณียังไม่สำเร็จการศึกษาให้ใช้ Transcrip ถึงเทอมล่าสุด และใบรับรองเป็นนิสิตชั้นปีสุดท้าย)

** จำนวนสำเนาเอกสารเท่ากับจำนวนบริษัทที่สมัคร