# บริษัท สถานที่
1 บจก.ฟาร์มโชคชัย นครราชสีมา
2 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอวิซ นครราชสีมา
3 ฮันซ่าอินเตอร์เทค จำกัด (ฝากรับ) นครราชสีมา
4 บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ฝากรับ) นครราชสีมา
5 บริษัท เยนเนอริล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด นครราชสีมา
6 บริษัท แอ๊ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จำกัด นครราชสีมา
7 บริษัทสตาร์เวลล์บิซิเนส (1998) จำกัด นครราชสีมา
8 น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน) นครราชสีมา
9 ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด นครราชสีมา
10 สตาร์เวลล์บิซเนส(1998)จํกัด นครราชสีมา
11 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 35) นครราชสีมา
12 แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส (คูหาที่ 36) นครราชสีมา
13 สตาเวลส์ มซิเนส (1998) จำกัด (คูหาที่ 39) นครราชสีมา
14 แป้งตะวันออกเฉยงเหนือ (1987) จำกัด (คูหาที่ 63) นครราชสีมา
15 เจเอ็มที ลาบอเรตอรีส จำกัด (คูหาที่68) นครราชสีมา
16 เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 31) นครราชสีมา
17 เยนเนอรัล ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด (คูหาที่ 51) นครราชสีมา
18 บริษัท สตาร์เวลล์ บิซิเนส(1998)จำกัด นครราชสีมา
19 ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด (ูหาที่ 1) นครราชสีมา