# บริษัท สถานที่
1 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) พระนครศรีอยุธยา