# บริษัท สถานที่
1 โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ (ฝากรับ) กาฬสินธุ์
2 เอเชยโมดไฟล์ จำกัด (คูหาที่ 37) กาฬสินธุ์
3 บริษัท้ำตาลกุมภวาปี จำกัด กาฬสินธุ์
4 มบจ.กรุงไทย แอกซ่า (คูหาที่ 9) กาฬสินธุ์