# บริษัท สถานที่
1 แม่กลองเวชกิจ จำกัด (คูหาที่ 61) สมุทรสงคราม