# บริษัท สถานที่
1 ก้าวหน้าไก่สด จำกัด (ฝากรับ) อุบลราชธานี
2 ดูโฮม จำกัด (คูหาที่ 14) อุบลราชธานี