# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ วิศวกร ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
2 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ วิศวกรขาย(เครื่องจักร, ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การเกษตร) ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
3 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ พนักงานขาย ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
4 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่การตลาด ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
5 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ พนักงานค้าวัตถุดิบต่างประเทศ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
6 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ พนักงานประสานงานการค้าระหว่างประเทศ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
7 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ พนักงานจัดซื้อ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
8 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ พนักงานบัญชี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
9 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ พนักงาน IT Support ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
10 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ โปรแกรมเมอร์ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
11 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ ประชาสัมพันธ์ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
12 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ พนักงานทรัพยากรบุคคล ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
13 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ พนักงานฝึกอบรม ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
14 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ พนักงานประสานงานราชการ/กฎหมาย ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
15 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ เลขานุการ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
16 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ พนักงานสถิติและข้อมูล ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
17 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ พนักงานห้องปฏิบัติการ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
18 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
19 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ QA/QC/R&D/Production ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
20 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ พนักงานคลังสินค้า ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
21 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ สัตวแพทย์ ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
22 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ สัตวบาล ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
23 20 มีนาคม 2558 บจม.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร สำนักงานใหญ่ นักวิชาการประมง ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 27 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร