# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด (ูหาที่ 1) เจ้าหน้าที่ขายภาคอีสาน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 1 ไม่ระบุ นครราชสีมา
2 - ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด (ูหาที่ 1) วิศวกรวางแผน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 1 ไม่ระบุ นครราชสีมา
3 - ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด (ูหาที่ 1) วิศวกรแมคคาทรอนิค ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 1 ไม่ระบุ นครราชสีมา
4 - ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด (ูหาที่ 1) วิศวกรการพิมพ์ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 1 ไม่ระบุ นครราชสีมา
5 - ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด (ูหาที่ 1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 1 ไม่ระบุ นครราชสีมา
6 - ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด (ูหาที่ 1) เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 1 ไม่ระบุ นครราชสีมา
7 - ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด (ูหาที่ 1) หัวหน้าผลัด / คุมเครื่อง Lover Pinch ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 1 ไม่ระบุ นครราชสีมา