# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ผลิตปัญญา จำกัด (คูหาที่ 2) ครูประจำหลักสูตรสองภาษา ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 1 26000 กรุงเทพมหานคร
2 - ผลิตปัญญา จำกัด (คูหาที่ 2) Intensive English Program Teacher ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 1 28000 กรุงเทพมหานคร