# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - เอเชยโมดไฟล์ จำกัด (คูหาที่ 37) พนักงานแผนกซ่อมบำรุง ม.6 ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 37 13500 กาฬสินธุ์
2 - เอเชยโมดไฟล์ จำกัด (คูหาที่ 37) พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 37 13500 กาฬสินธุ์