# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (คูหาที่ 40) เจ้าหน้าที่บัญชีเกษตรกร / อื่น ๆ ปริญญาตรี - ไม่ระบุ สุรินทร์
2 - น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (คูหาที่ 40) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจัดหาวัตถุดิบ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ปริญญาตรี - ไม่ระบุ สุรินทร์
3 - น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (คูหาที่ 40) วิศวกรกระบวนการผลิต ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ปริญญาตรี ไม่ระบุ สุรินทร์
4 - น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (คูหาที่ 40) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเผยแพร่ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ ไม่ระบุ สุรินทร์
5 - น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (คูหาที่ 40) วิศวกรโยธา ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ ไม่ระบุ สุรินทร์
6 - น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (คูหาที่ 40) วิศวกรเครื่องมือวัด ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ ไม่ระบุ สุรินทร์
7 - น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (คูหาที่ 40) เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ ไม่ระบุ สุรินทร์
8 - น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (คูหาที่ 40) เจ้าหน้าที่ IT Support ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ ไม่ระบุ สุรินทร์
9 - น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (คูหาที่ 40) เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ ไม่ระบุ สุรินทร์
10 - น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (คูหาที่ 40) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ ไม่ระบุ สุรินทร์
11 - น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด (คูหาที่ 40) เจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลฯ ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0 ไม่ระบุ สุรินทร์