# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - บ.เมืองไทยประกันชีวิต (คูหาที่ 44) ตัวแทนประกันชีวิต ม.6 / อื่น ๆ ไม่ระบุ 44 ไม่ระบุ มหาสารคาม