# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - แป้งตะวันออกเฉยงเหนือ (1987) จำกัด (คูหาที่ 63) หัวหน้ากะผลิต ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 63 ไม่ระบุ นครราชสีมา