# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ไดเซลล์เซฟตี้ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 7) PLC Engineer / System Design Engineer / Technology Development Engineer ป.โท / อื่น ๆ 0-3 ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
2 - ไดเซลล์เซฟตี้ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 7) QA&QC Engineer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0-3 ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
3 - ไดเซลล์เซฟตี้ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 7) Procurement Engineer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0-3 ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
4 - ไดเซลล์เซฟตี้ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 7) Maintenance Engineering ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0-3 ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
5 - ไดเซลล์เซฟตี้ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 7) Software Engineeri / Network & Developement Engineer / IT Infrastructure Support ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0 ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
6 - ไดเซลล์เซฟตี้ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 7) Health & Enviroment Engineer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 7 ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
7 - ไดเซลล์เซฟตี้ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 7) Injection Molding Engineer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0-3 ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
8 - ไดเซลล์เซฟตี้ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 7) Customer Quality Engineer / Supplier Quality Engineer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0-3 ไม่ระบุ ปราจีนบุรี
9 - ไดเซลล์เซฟตี้ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (คูหาที่ 7) Production Engineer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 0-3 ไม่ระบุ ปราจีนบุรี