# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - แทร็กอินเตอร์เทรด จำกัด (คูหาที่ 13) Pattern ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 13 ไม่ระบุ ร้อยเอ็ด
2 - แทร็กอินเตอร์เทรด จำกัด (คูหาที่ 13) Marker ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 13 ไม่ระบุ ร้อยเอ็ด
3 - แทร็กอินเตอร์เทรด จำกัด (คูหาที่ 13) Engineer Automation ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 13 17000 ร้อยเอ็ด
4 - แทร็กอินเตอร์เทรด จำกัด (คูหาที่ 13) Engineer การผลิต ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 13 15000 ร้อยเอ็ด
5 - แทร็กอินเตอร์เทรด จำกัด (คูหาที่ 13) Merchandiser (การตลาด) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 13 15000 ร้อยเอ็ด