# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด (คูหาที่ 16) หัวหน้าแผนกขายฝึกหัด NewGenTrainee ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 16 15000 สมุทรปราการ