# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ทรูคอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 21) เข้าหน้าที่ลูกค้าสัมพัธ์ (Call Center) ประจำจังหวัดขอนแก่น ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 21 15000 มหาสารคาม
2 - ทรูคอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 21) พนักงานขายประจำศูนย์บริการ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 21 9000 มหาสารคาม
3 - ทรูคอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 21) เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ขายประจำอำเภอ (มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด) ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 21 15000 มหาสารคาม
4 - ทรูคอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 21) เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย ประจำจังหวัดมหาสารคาม ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 21 13300 มหาสารคาม
5 - ทรูคอปเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (คูหาที่ 21) เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 21 17000 มหาสารคาม