# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - สนง.คุณพรทิพย์ กุลหลี (คูหาที่ 23) ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ปวส. ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 23 10000 มหาสารคาม