# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) วิศวกรสนับสนุนการขาย (Sales Engineer) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
2 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (Environment Staff) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
3 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) เจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย (Sales Coordinator) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
4 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Staff) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
5 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) เจ้าหน้าที่ Japanese Admin ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
6 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Corporate Legal Officer) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
7 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (Logistics Staff) ปวช. ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
8 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HRA Staff) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
9 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) เจ้าหน้าที่ประสานงาน BOI (Corporate Planning Staff) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
10 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (Purchase Staff) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
11 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (Account Staff) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
12 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) เจ้าหน้าทิ่วิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ Material Science Laboratory Staff ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
13 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Production Staff) ปวช. ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
14 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer Staff) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
15 - เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (คูหาที่ 24) วิศวกร (Engineering Staff) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 24 ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา