# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) พนักงานธุรการยานยนต์ ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
2 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) เจ้าหน้าที่ธุรการ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
3 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) หัวหน้างานคลังสินค้า ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
4 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
5 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) เจ้าหน้าที่ Facility ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
6 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
7 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) หัวหน้างานจัดสินค้า ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
8 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
9 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) เจ้าหน้าที่ข้อมูลระบบ (Put to light ) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
10 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) เจ้าหน้าที่ R&D ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
11 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) เจ้าหน้าที่สนับสนุน R&D ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
12 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโรงงาน ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
13 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) ผู้จัดการฝ่ายผลิตขนมปัง ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
14 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) เจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักร ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
15 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) เจ้าหน้าที่ซ่อมสร้าง ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
16 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
17 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) เจ้าหน้าที่ระบบบำบัด ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
18 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) หัวหน้างานผลิต ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น
19 - ซีพีแรม จำกัด (สาขาขอนแก่น) (คูหาที่ 28) ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 28 ไม่ระบุ ขอนแก่น