# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) หัวหน้างานคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
2 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานบุคคลโรงงาน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
3 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานส่งเสริมการขาย (ในเขตกรุงเทพฯ, ปริมณฑล) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
4 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานประจำฝ่ายการตลาด ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
5 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานสำนักงาน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
6 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานวิเคราะห์สถิติ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
7 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) . พนักงานเซลส์แอดมินิสเตรชั่น หรือธุรการขายภายในประเทศ, ต่างประเทศ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
8 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานโลจิสติคส์ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
9 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานขายต่างประเทศ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
10 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานเอกสารต่างประเทศ ขาเข้า/ ขาออก ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
11 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานสินเชื่อ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
12 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานธุรการบริหาร ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
13 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานบุคคล ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
14 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานจัดซื้อ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
15 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) ช่างประจำโรงงานและช่างประจำฟาร์ม ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
16 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) หัวหน้างานฝึกหัดเกษตรกลวิธาน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
17 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) วิศวกรประจำฟาร์ม ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
18 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) วิศวกรประจำโรงงาน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
19 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ประจำ โรงงาน จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา, อยุธยา ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
20 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) .หัวหน้างานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำโรงงาน จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
21 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประจำใน กรุงเทพฯ, จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
22 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) ประจำฝ่ายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, ประกัน คุณภาพ, วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, บรรจุและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้าย ประจำโรงงาน จ.สมุทรปราการ, จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
23 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานขายอาหารสัตว์ประจำเขตต่าง ๆ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
24 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานขายชิ้นส่วนไก่และไส้กรอก ประจำสาขาตลาดไท จ.ปทุมธานี ประจำ โรงงาน จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา ปวส. ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
25 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำกรุงเทพฯ), หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงาน จ.สมุทรปราการ, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.นครราชสีมา ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
26 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ประจำกรุงเทพฯ) ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
27 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) นักวิชาการฝ่ายเทคนิคอาหารสัตว์/ผู้ช่วย โภชนากรอาหารสัตว์ (ประจำกรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
28 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) สัตวแพทย์ประจำฟาร์มไก่, สุกร ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
29 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) ธุรการการเงินและพัสดุ, ธุรการการบัญชี และพัสดุ, ธุรการและบุคคล, ธุรการฟาร์ม ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
30 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานขาย, ซุปเปอร์ไวเซอร์ขาย (ในเขต กรุงเทพฯ, ปริมณฑล, ต่างจังหวัด) ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
31 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานต้อนรับ-รับโทรศัพท์ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
32 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานธุรการโครงการชั่วคราว 4 เดือน ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
33 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานบัญชี, พนักงานบัญชีอาวุโส,หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
34 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) พนักงานการเงิน ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
35 - แหลมทองสหการ (คูหาที่ 29) .สัตวบาลการผลิตประจำฟาร์มไก่, สุกร ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 29 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร