# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - เยนเนอรัล ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด (คูหาที่ 51) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 51 ไม่ระบุ นครราชสีมา
2 - เยนเนอรัล ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด (คูหาที่ 51) เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 51 ไม่ระบุ นครราชสีมา
3 - เยนเนอรัล ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด (คูหาที่ 51) เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 51 ไม่ระบุ นครราชสีมา
4 - เยนเนอรัล ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด (คูหาที่ 51) เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 51 ไม่ระบุ นครราชสีมา
5 - เยนเนอรัล ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด (คูหาที่ 51) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 51 ไม่ระบุ นครราชสีมา