# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการลงทุน ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
2 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) วิศวกรส ารวจภัย (Risk Engineer) ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
3 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
4 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) เลขานุการ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
5 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) Business Intelligence Engineer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
6 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
7 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) Software Engineer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
8 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) IT System Engineer ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
9 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
10 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) เจ้าหน้าที่พิธีการจ่าย ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
11 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) เจ้าหน้าที่รักษาเงิน (Cashier) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
12 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) เจ้าหน้าที่จัดซื้ออะไหล่ (ส านักงานใหญ่) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
13 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (ส านักงานใหญ่และหมุนเวียนต่างจังหวัด) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
14 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) เจ้าหน้าที่ส ารวจอุบัติเหตุ (ส านักงานใหญ่และหมุนเวียนต่างจังหวัด) ปวส. ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
15 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (ส านักงานใหญ่) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
16 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ (สำนักงานใหญ่) ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
17 - กรุงเทพประกันภัย (คูหาที่54) เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ส านักงานใหญ่, สาขาต่างจังหวัด ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 54 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร