# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - อารีมิตร ยนตรการ จำกัด (คูหาที่ 57) พนักงานขาย ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 57 9000 มหาสารคาม
2 - อารีมิตร ยนตรการ จำกัด (คูหาที่ 57) พนักงานช่าง ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 57 9000 มหาสารคาม