# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด (คูหาที่ 58) พนักงานบัญชี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 58 9000 มหาสารคาม
2 - อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด (คูหาที่ 58) พนักงานขาย ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 58 15000 มหาสารคาม
3 - อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด (คูหาที่ 58) ธุรการการขาย ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 58 9000 มหาสารคาม