# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - แม่กลองเวชกิจ จำกัด (คูหาที่ 61) พยาบาล ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 61 20000 สมุทรสงคราม
2 - แม่กลองเวชกิจ จำกัด (คูหาที่ 61) ช่างไฟฟ้า ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 61 10000 สมุทรสงคราม