# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปสก. (ปี) เงินเดือน สถานที่
1 - สหชัย อลูมิเนียม-อัลลอย (คูหาที่67) ช่างเทคนิค ปวส. ป.ตรี / อื่น ๆ ไม่ระบุ 67 9240 ขอนแก่น
2 - สหชัย อลูมิเนียม-อัลลอย (คูหาที่67) ธุรการหญิง ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 67 9240 ขอนแก่น
3 - สหชัย อลูมิเนียม-อัลลอย (คูหาที่67) วิศวกรโยธา ป.ตรี ป.โท / อื่น ๆ ไม่ระบุ 67 12000 ขอนแก่น
4 - สหชัย อลูมิเนียม-อัลลอย (คูหาที่67) คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก / อื่น ๆ ไม่ระบุ 67 ไม่ระบุ ขอนแก่น