c
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
LINK
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
 

ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
 
 
 
 
เริ่มนับ 1 ต.ค.57
ภาพกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
 
ข่าวทั่วไป
ประกาศ
——————————————————————————————————
ข่าวทุนการศึกษา
รับสมัครนิสิตโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 ปีการศึกษา 2559
(กลุ่มที่2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)สมัครตั้งแต่บัดนี้-16 ม.ค.60
ณ งานแนะแนวและทุนการศึกษา ชั้น1 กองกิจการนิสิต โทร.0635365654 ในวันและเวลาราชการ
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อทุนการศึกษา:ทุนพัฒนาอาจารย์
ประกาศรับสมัครนิสิต เพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559 ยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 11 พ.ย.59 
——————————————————————————————————
ประกาศ รับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
——————————————————————————————————
ประกาศ ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
——————————————————————————————————
ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560
ช่วงรับดำเนินการขอผ่อนผันฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค.- 30 พ.ย.59 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอผ่อนผัน ณ งานนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต

——————————————————————————————————
ข่าวกิจกรรมนิสิต
ประกาศนโยบายและมาตรการด้านการดำเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559
——————————————————————————————————
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ในวันที่ 25-31 ม.ค.60 ณ มมสและโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย จ.กาฬสินธุ์ ::สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ม.ค.60 ณ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มมส
——————————————————————————————————
ประกาศผลการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน :มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 
——————————————————————————————————
ประกาศชมรมและกลุ่มนิสิตที่ได้รับการจัดสรรห้องที่ทำการชมรมนิสิตและกลุ่มนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
——————————————————————————————————
ประกาศรับสมัครชมรมและกลุ่มนิสิต เข้าสู่ที่ทำการชมรมและกลุ่มนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
——————————————————————————————————
ประกาศรับสมัครนิสิต เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 59 ณ คณะ/วิทยาลัย ต้นสังกัดน้นๆ
——————————————————————————————————
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด "สื่อสร้างสรรค์ สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย" ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังประกาศ เข้ามารายงานตัวและร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจฯ มมส ทั้งนี้ให้นำสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย 1 ฉบับ
——————————————————————————————————

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดหนังสั้น "ความสุขเล็กๆ ของนิสิต มมส" ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังประกาศ เข้ามารายงานตัวและร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจฯ มมส ทั้งนี้ให้นำสำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย 1 ฉบับ ——————————————————————————————————

ประกาศการยื่นซองเสนอราคาการจัดทำเสื้อเฟรชชี่ รุ่น ภุมริน 11 ประจำปีการศึกษา 2559
——————————————————————————————————
ข่าววินัยนิสิต
ประกาศการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตสวมหมวกนิรภัย 100% ฝ่าฝืนมีบทลงโทษทางวินัยนิสิต เริ่มใช้ วันที่ 12 ก.ย.59 นี้เป็นต้นไป
——————————————————————————————————
 

 

 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
 
 
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน
แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
 
แผนปฏิบัติราชการ 56-58
- แผนปฏิบัติราชการ 2556
- แผนปฏิบัติราชการ 2557
- แผนปฏิบัติราชการ 2558
 
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ 56-58
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2556
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2558
 
เมนูหลัก
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th //e-mail::kongkit@msu.ac.th

webmaster ::chanpen sridao //e-mail::chanpen.s@msu.ac.th//chanpensriado948@hotmail.com


กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University