LINK
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของกองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด


คุณเป็นวัยรุ่นที่สุขภาพจิตดี หรือไม่?
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 26 ก.พ.57
ภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวทั่วไป
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพนิสิต ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศเข้ารับการสัมภาษณ์ เวลา 09.00-10.00 น.
และสอบข้อเขียน เวลา 10.00-12.00 น. ในวันที่ 6 พ.ค.58 ณ อาคารพัฒนานิสิต มมส

—————————————————————————————————————————
ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ 2nd MSU-P2A Journey
ให้นิสิตที่มีรายชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม 2
ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต

—————————————————————————————————————————

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพนิสิต สังกัดกองกิจการนิสิต มมส จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 เมษายน 2558 ณ งานบุคคล ชั้น 2 อาคารพัฒนานิสิต มมส

—————————————————————————————————————————

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา "มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)"
ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย.58 ณ งานทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต

——————————————————————————————————————————

ประกาศกลุ่มนิสิตและชมรมนิสิตในสังกัดองค์การนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ห้องทำการกลุ่มนิสิตและชมรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 255
7
——————————————————————————————————————————

 

 
ข่าวเด่นเมืองไทย
 
 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th kongkit@msu.ac.th/ chanpen.s@msu.ac.th