LINK
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของกองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด


คุณเป็นวัยรุ่นที่สุขภาพจิตดี หรือไม่?
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 26 ก.พ.57
ภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวทั่วไป
ประกาศ
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสวัสดิภาพนิสิต
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557 ณ งานบุคคล ชั้น 2
อาคารพัฒนานิสิต มมส

——————————————————————————————————————————
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา(เบื้องต้น) ประจำปีการศึกษา 2557 ให้นิสิตที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น 2 อาคารพัฒนานิสิต มมส
——————————————————————————————————————————
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทผลการเรียนดีเด่นระดับคณะ จำนวน 19 ทุนๆละ 10,000 บาท และประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ทุนๆละ 10,000 บาท ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-24 ตุลาคม 2557 โดยประเภทผลการเรียนดีฯ ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนานิสิตคณะต้นสังกัด และประเภทสร้างชื่อเสียงฯ ยื่นใบสมัครได้ที่งานทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต มมส 
——————————————————————————————————————————

ประกาศกลุ่มนิสิตและชมรมนิสิตในสังกัดองค์การนิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ห้องทำการกลุ่มนิสิตและชมรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 255
7
——————————————————————————————————————————

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจัดทำเสื้อเฟรชชี่น้องใหม่ เสือดาว 11 ประจำปี 2557
——————————————————————————————————————————
ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องอนุญาตจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับน้องประชุมเชียร์
และรับน้องร้องเพลงคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
——————————————————————————————————————————
ประกาศ เรื่อง นโยบายการจัดกิจกรรมนอกสถานที่และค่ายอาสาพัฒนาภาคฤดูร้อน(2/2556)
——————————————————————————————————————————

 

 
ข่าวเด่นเมืองไทย
 
 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th kongkit@msu.ac.th/ chanpen.s@msu.ac.th