c
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
LINK
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
 

ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
 
 
 
 
เริ่มนับ 1 ต.ค.57
ภาพกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
 
ข่าวทั่วไป
ประกาศ
ข่าวทุนการศึกษา
ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560
ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนคุณสราวุธ เบญจกุล" ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนส่งเสริมนักกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ——————————————————————————————————
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนส่งเสริมนักกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ——————————————————————————————————
ระกาศขยายเวลาในการรับสมัครรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนคุณสราวุธ เบญจกุล"
ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 20 ทุนๆละ 5,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มี.ค.60
ณ งานแนะแนวและทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต มมส

——————————————————————————————————
ระกาศขยายเวลาในการรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนส่งเสริมนักกิจกรรม"
ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 40 ทุนๆละ 4000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มีนาคม 2560
ณ งานแนะแนวและทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต มมส
 
——————————————————————————————————
ประกาศขยายเวลาในการรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนส่งเสริมกีฬาและ
ศิลปวัฒนธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 40 ทุนๆละ 4000 บาท สมัครได้ตั้งแต่
บัดนี้ - 27 มีนาคม 2560 ณ งานแนะแนวและทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต มมส

—————————————————————————————————
ประกาศขยายเวลาในการรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนเงินรายได้" ประจำปีงบประมาณ 2560
จำนวน 100 ทุนๆละ 4000 บาท

—————————————————————————————————
ประกาศรับสมัครนิสิตพิการเพื่อรับทุนการศึกษา "ร้านเครื่องดื่ม คณะวิทยาศาสตร์"
จำนวน 2 ทุนลๆ 6000 บาท ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2560 ณ งานสนับสนุน
นิสิตพิการ ชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต มมส
 
—————————————————————————————————
รับสมัครนิสิตโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3
ปีการศึกษา 2559(กลุ่มที่2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
สมัครตั้งแต่บัดนี้-16 ม.ค.60 ณ งานแนะแนวและทุนการศึกษา ชั้น1 กองกิจการนิสิต
โทร.0635365654 ในวันและเวลาราชการ
 
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อทุนการศึกษา:ทุนพัฒนาอาจารย์
————————————————————————————————
ประกาศ รับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
————————————————————————————————
ประกาศ ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
————————————————————————————————
ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560
ช่วงรับดำเนินการขอผ่อนผันฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค.- 30 พ.ย.59 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอผ่อนผัน ณ งานนักศึกษาวิชาทหา
ร ชั้น 1 อาคารพัฒนานิสิต

—————————————————————————————————
ข่าวกิจกรรมนิสิต
ประกาศนโยบายและมาตรการด้านการดำเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559

—————————————————————————————————
ประกาศชมรมและกลุ่มนิสิตที่ได้รับการจัดสรรห้องที่ทำการชมรมนิสิตและกลุ่มนิสิต
ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

————————————————————————————————
ข่าววินัยนิสิต
ประกาศการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตสวมหมวกนิรภัย 100% ฝ่าฝืน
มีบทลงโทษทางวินัยนิสิต เริ่มใช้ วันที่ 12 ก.ย.59 นี้เป็นต้นไป

————————————————————————————————
 
 
 

 

 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
 
 
เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงาน
แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
 
แผนปฏิบัติราชการ 56-58
- แผนปฏิบัติราชการ 2556
- แผนปฏิบัติราชการ 2557
- แผนปฏิบัติราชการ 2558
 
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ 56-58
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2556
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2558
 
เมนูหลัก
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th //e-mail::kongkit@msu.ac.th

webmaster ::chanpen sridao //e-mail::chanpen.s@msu.ac.th//chanpensriado948@hotmail.com


กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University