LINK
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของกองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด


คุณเป็นวัยรุ่นที่สุขภาพจิตดี หรือไม่?
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 26 ก.พ.57
ภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวทั่วไป
ประกาศ
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ-ท่านผู้หญิงแส อัตถากร
ประจำปี 2557 จำนวน 2 ทุนๆละ 16,00 บาท ประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา "
ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ามารายงานตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์ในวันที่ 9 ก.ค.57 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารพัฒนานิสิตหากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ในการสัมภาษณ์ดังกล่าว

——————————————————————————————————————————
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจัดทำเสื้อเฟรชชี่น้องใหม่ เสือดาว 11 ประจำปี 2557
——————————————————————————————————————————
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสวัสดิภาพนิสิต
สอบสัมภาษณ์และข้อเขียนวันที่ 1ก.ค.57 เวลา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารพัฒนานิสิต มมส

——————————————————————————————————————————
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างรายวัน สอบสัมภาษณ์วันที่ 24 มิ.ย.57
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารพัฒนานิสิต มมส

——————————————————————————————————————————
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต มมส
——————————————————————————————————————————
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบั ติงานประจ าสระว่ายน้ าโรจนากร

——————————————————————————————————————————
ประกาศ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างทำเสื้อน้องใหม่ เสือดาว 11 ประจำปีการศึกษา 2557
——————————————————————————————————————————
ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องอนุญาตจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับน้องประชุมเชียร์
และรับน้องร้องเพลงคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
——————————————————————————————————————————
ประกาศ เรื่อง นโยบายการจัดกิจกรรมนอกสถานที่และค่ายอาสาพัฒนาภาคฤดูร้อน(2/2556)
——————————————————————————————————————————

 

 
ข่าวเด่นเมืองไทย
 
 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th kongkit@msu.ac.th/ chanpen.s@msu.ac.th