LINK
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของกองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด


คุณเป็นวัยรุ่นที่สุขภาพจิตดี หรือไม่?
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 26 ก.พ.57
ภาพกิจกรรม
Untitled Document
Untitled Document
 
ข่าวทั่วไป
ประกาศ
ตารางการออกค่ายนิสิต มมส และตารางการเยี่ยมค่าย...ช่วงเดือน มีนาคม 2557
——————————————————————————————————————————
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2556
——————————————————————————————————————————
ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์บุญชนะ-ท่านผู้หญิงกระแส อัตถากร ประจำปีการศึกษา 2556
——————————————————————————————————————————
ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิชินโสภณพนิช (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2556

 

 
ข่าวเด่นเมืองไทย
 
 
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th kongkit@msu.ac.th/ chanpen.s@msu.ac.th