LINK
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 1 ต.ค.57
ความเป็นมา
กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2538 โดยประกาศ ในราชกิจจา นุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 21 ก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน
2538 มีการแบ่งส่วนราชการ ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ใน มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4และ 7 วรรค 2
ให้แบ่งส่วนราชการ ในสำนักงานอธิการบดี เป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองบริการการศึกษา
กองกิจการนิสิต และกองแผนงาน ที่ตั้งสำนักงาน กองกิจการนิสิต ตั้งอยู่ ณ โรงอาหารกลาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่ตั้งพื้นที่ขามเรียง) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4387-8 / 0-4375-4408
โทรสาร0-4375-4388/0-4375-4408 เว็บไซด์ www.sa.msu.ac.th

::ปรัชญา ::
ยึดมั่นในปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ “พูนํ ปณฑิโต ชีเว” ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

::วิสัยทัศน์ ::
กองกิจการนิสิต เป็นศูนย์กลางการบริการและ การพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

:: พันธกิจ ::
1.ให้บริการ และสวัสดิการแก่นิสิตเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีของนิสิต
2. พัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ดี

:: ยุทธศาสตร์::
เพื่อให้เป็นหน่วยงาน ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.การส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ สวัสดิการแก่นิสิตเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนิสิต
2.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. การพัฒนาระบบบริหาร กองกิจการนิสิตตามหลักการบริหาร จัดการที่ดี เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

:: วัตถุประสงค์::
วัตถุประสงค์ กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่สนับสนุน
ให้มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
ในการดำเนินงาน ดังนี้
1. ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการผลิตกำลังคน กองกิจการนิสิตได้จัดบริการต่าง ๆ
ได้แก่ ด้าน สุขภาพอนามัย ด้านทุนการศึกษา ด้านแนะแนว และด้านการจัดหางาน
สำหรับนิสิตระหว่างเรียน และ นิสิตที่ กำลังจะจบการศึกษา ตลอดจนด้านสวัสดิภาพนิสิต
เป็นต้น เพื่อช่วยขจัดปัญหาของนิสิตและ ส่งเสริมให้นิสิต มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคคล เนื่องจากการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
มิใช่เป็นเพียง การเตรียมบุคคลให้ออกไปประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงคุณภาพ
ของนิสิตด้วย ดังนั้น กองกิจการนิสิต จึงจัดให้มีงานที่ช่วยในการพัฒนานิสิต เช่น
งานแนะแนว งานกิจกรรมนิสิต และ งานวิชาการที่ให้ ความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นิสิต
มีความเป็นผู้ใหญ่ ความเป็นผู้นำและสามารถทำงาน ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่าง มีความสุข
รวมทั้งส่งเสริมทางด้านจริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้นิสิตสำเร็จ การศึกษาและเป็นบัณฑิต
ที่สมบูรณ์ ในด้านความรู้ สติปัญญา อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
3. ช่วยสนับสนุนในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยงานกิจกรรมนิสิต
ได้จัดให้มี นิสิตร่วมกันทำกิจกรรมในด้านทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
โดยจัดให้มีอาจารย์ ข้าราชการ และ บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ช่วยให้คำแนะนำ
แก่นิสิตในด้านนี้ด้วย
4. นอกจากหน้าที่ทั้งสามประการที่กล่าวมาในข้างต้น องกิจการนิสิตยังได้ร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยสนับสนุนหน้าที่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
ในด้านการค้นคว้าวิจัยเพื่อความเจริญ ก้าวหน้าในทางวิชาการ และในด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมอีกด้วย

::ภารกิจหลักของกองกิจการนิสิต ::
กองกิจการนิสิตมีภารกิจหลัก คือ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดกิจกรรม/โครงการขององค์กรนิสิตการควบคุมดูแลความประพฤติและ
การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ ของนิสิต ในมหาวิทยาลัย การบริการในด้านทุนการศึกษา
การบริการจัดหางาน การบริการ ด้านสุขภาพอนามัย และ การแนะแนวและให้คำปรึกษา

:: ที่ตั้งสำนักงาน ::
ที่ตั้ง โรงอาหารกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์และ
โทรสาร (043 ) 754387-8 /0-4375-4408
เมนูหลัก
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th //e-mail::kongkit@msu.ac.th

webmaster ::chanpen sridao //e-mail::chanpen.s@msu.ac.th//chanpensriado948@hotmail.com