LINK
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 1 ต.ค.57
งานพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต
งานพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต สังกัดกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิตกิจกรรมพัฒนานิสิต หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้น
โดยมีเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างและพัฒนาให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ตนเองและเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม
และนำไปสู่การเป็นผู้นำผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเพื่อนิสิต) ได้แก่ กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบแนวคิด
“กิจกรรมนิสิต” เช่น กองกิจการนิสิต ฝ้ายพัฒนานิสิตคณะ ฯลฯ เป็นต้นว่า กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย กิจกรรมวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมอบรมและสัมมนาเพื่อการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพนิสิต
รวมถึงกิจกรรมที่ต้องคัดเลือกนิสิตเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ

2. กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยนิสิต (นิสิตเพื่อนิสิต) ได้แก่ กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรนิสิต ได้แก่ สภานิสิต องค์การนิสิต สโมสรนิสิตคณะ
ชมรมและกลุ่มนิสิตภายใต้กรอบนโยบายกิจกรรม 4 ด้าน ดังนี้
  • ด้านบำเพ็ญประโยชน์
  • ด้านศิลปวัฒนธรรม
  • ด้านกีฬา
  • ด้านนิสิตสัมพันธ์และวิชาการ
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
ชื่อ - สกุล ตำแหน่งหน้าที่ เบอร์โทร E-mail
นายพนัส ปรีวานา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1216/043-754388 ัpanat_dindan@hotmail.com
นางเยาวภา ปรีวาสนา นักวิชาการศึกษา 1216 / 043-75438 yaowapa.p@hotmail.com
นายสุริยะ สอนสุระ นักวิชาการศึกษา    
นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา นักวิชาการศึกษา 1216 / 043-754388 dancing_art69@hotmail.com
นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง นักกิจการนักศึกษา 1216 / 043-754388 pu_napho@hotmail.com
นายจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร นักวิชาการศึกษา    
เมนูหลัก
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th //e-mail::kongkit@msu.ac.th

webmaster ::chanpen sridao //e-mail::chanpen.s@msu.ac.th//chanpensriado948@hotmail.com