ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 1 ต.ค.57
สภานิสิต
สภานิสิตประกอบด้วยสมาชิกสภานิสิตจากสโมสรนิสิตคณะๆ ละ 2 คน
คณะกรรมการนิสิตประกอบด้วย
1.กรรมหารบริหารสภานิสิต
 1.1 ประธานสภานิสิต
 1.2 รองประธานสภานิสิต ไม่เกิน 2 คน
 1.3 เลขานุการ
 1.4 ตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม
2 กรรมาธิการฝ่ายต่างๆ
 2.1 กรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงงานและงบประมาณ
 2.2 กรรมาธิการฝ่ายติดตามโครงงานและงบประมาณ
 2.3 กรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
 2.4 กรรมาธิการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ
  2.5 กรรมาธิการฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สภานิสิตมีอำนาจ หน้าที่ดังต่อไปนี้
 1 ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหา สารคาม พุทธศักราช 2549
 2 เป็นตัวแทนรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของนิสิตในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต
 3 เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากนิสิต เพื่อพิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อองค์กรนิสิต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรนิสิต ตลอดจนการเสนอแนะสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง แก้ไข
เพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอันเป็นประโยชน์ต่อนิสิตและกิจกรรมนิสิต
 5 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงงาน งบประมาณขององค์กรนิสิต กำกับดูและการบริหารขององค์กรนิสิตให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงบประมาณขององค์กรนิสิตโดยให้เป็นไปตามความในหมวดที่ 9
 6 ร่วมกับองค์กรนิสิตในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
 7 พิจารณาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในการดำเนินงานกิจกรรมนิสิต
 8 กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในของสภานิสิตตามที่เห็นสมควร โดยดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ขององค์ประชุม
 9 สภานิสิตอาจแต่งตั้งนิสิตที่เป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกของสภานิสิต เพื่อทำการพิจารณาหรือดำเนินการกิจกรรมนิสิต
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  แล้วรายงานต่อสภานิสิตและมหาวิทยาลัยตามลำดับ

สมาชิกสภานิสิต มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1 ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พุทธศักราช 2549 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในที่สภานิสิตกำหนด
2 รับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของนิสิตอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อเสนอต่อสภานิสิต

การดำเนินงานของสภานิสิต
1 กรรมการบริหารสภานิสิตเป็นผู้ดำเนินงานจัดโครงงานและงบประมาณของสภานิสิตเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
2 กรรมาธิการของสภานิสิต
 2.1 ให้สภานิสิตตั้งกรรมาธิการขึ้น ดังต่อไปนี้
  (1) กรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงงานและงบประมาณ
  (2) กรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนิสิต
  (3) กรรมาธิการฝ่ายรับฟังความคิดเห็น
  (4) กรรมาธิการฝ่ายระเบียบ ข้อบังคับ
  (5) กรรมาธิการฝ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสม
 2.2 ให้กรรมาธิการแต่ละฝ่ายเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการ
 2.3 ประธานกรรมาธิการอาจเชิญนิสิตหรือองค์กรนิสิตมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่กรรมาธิการกำลังพิจารณา
 2.4 ให้กรรมาธิการดำเนินงานตามที่สภานิสิตมอบหมายเมื่อได้พิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานต่อสภานิสิต

3. การเปิดอภิปราย
 3.1 สภานิสิตมีอำนาจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรรมการบริหารองค์กรนิสิตเป็นรายบุคคล ในกรณีไม่ดำเนินการ
ตามนโยบายหรือกระทำผิดวินัยนิสิตอย่างรุนแรง โดยบุคคลนั้นมีสิทธิชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมสภานิสิตได้ หากสภานิสิต
ลงมติไม่ไว้วางใจด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกสภานิสิตทั้งหมด ให้แจ้งต่อองค์กรนิสิตเพื่อดำเนินการถอดถอนและ
สรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งที่ว่างลงยกเว้นนายกองค์การนิสิต นายกสโมสรนิสิตคณะ ประธานชมรม หรือประธานกลุ่มนิสิต จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อลงมติไม่ไว้วางใจทั้งคณะด้วยคะแนนเสียง 4 ใน 5 ของสมาชิกสภานิสิตทั้งหมด
 3.2 การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตทั้งคณะ กรณีไม่ดำเนินการตามนโยบาย สภานิสิตจะถอดถอน
คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตได้ต้องมีมติไม่ไว้วางใจด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกสภานิสิตทั้งหมด
 3.3 การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามความข้อ 3.1 จะกระทำได้เมื่อสมาชิกสภานิสิตไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือนิสิตไม่น้อยกว่า 1 ใน 15
ขององค์กรนั้นๆ เข้าชื่อร่วมกันเสนอต่อสภานิสิต ส่วนการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามความข้อ 3.2 ดำเนินการได้เมื่อสมาชิกสภานิสิต
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือ เมื่อนิสิตไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของนิสิตในองค์กรนั้นๆ เข้าชื่อเสนอต่อสภานิสิต
 3.4 บุคคลหรือคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตที่ถูกลงมติถอดถอนตามความข้อ .3.1 และ 3.2 อาจยื่นอุทธรณ์ต่อรองอธิการบดี
ที่ได้รับมอบหมาย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่องจากสภานิสิต ทั้งนี้ ต้องดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และ
ให้ผลการพิจารณาเป็นอันสิ้นสุด
เมนูหลัก
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th //e-mail::kongkit@msu.ac.th

webmaster ::chanpen sridao //e-mail::chanpen.s@msu.ac.th//chanpensriado948@hotmail.com