ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 1 ต.ค.57
วารสารข่าว

วารสารกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 5 ปี 2552 เดือนมกราคม - มีนาคม,2553
วารสารกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 4 ปี 2552 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2552
วารสารกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 3 ปี 2552 (ฉบับพิเศษ) เดือนมกราคม - กันยายน 2552
วารสารกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 2 ปี 2551 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2551
วารสารกองกิจการนิสิต ฉบับที่ 1 ปี 2551 เดือนกรกฏาคม -กันยายน 2551
เมนูหลัก
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th //e-mail::kongkit@msu.ac.th

webmaster ::chanpen sridao //e-mail::chanpen.s@msu.ac.th//chanpensriado948@hotmail.com