กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Student Affairs Mahasarakham University
LINK
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ระบบการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ (Online VOTE) ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานเว็บไซต์กองกิจการนิสิต
มมส มากน้อยเพียงใด :

 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง
น้อย


ดูผลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ 1 ต.ค.57
ภารกิจและหน้าที่รับผิอชอบ

1. กลุ่มงานบริการและสวัสดิการนิสิต
- งานแนะแนวและจัดหางาน
-งานทุนการศึกษา
-งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
-งานสนับสนุนนิสิตพิการ
-งานนักศึกษาวิชาทหาร
-งานวินัยนิสิต


2.กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต
-งานกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
-งานกิจกรรมด้านวิชาการและนิสิตสัมพันธ์
-งานกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม
-งานกิจกรรมองค์กรนิสิต


3.กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ
-งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
-งานกีฬาเพื่อสุขภาพและบริการสนามกีฬา
-งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
-งานบริการสระว่ายน้ำโรจนากร


4.สำนักงานเลขานุการ
-งานประกันคุณภาพ
-งานบุคคล
-งานเลขาและการประชุม
-งานธุรการและสารบรรณ
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัสดุ
-งานยายยนต์
-งานแผนงบประมาณ


5.งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
-งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
-งานออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรม
-งานบริการแทคโนโลยีสารสนเทศ
-งานระเบียนกิจกรรมนิสิต


6.งานแผนยุทธศาสตร์
-งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
-งานจัดทำแผนพัฒนานิสิต
-งานการจัดการความรู้
-โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน
-โครงการ 1 ชมรม 1 ชุมชน

 
เมนูหลัก
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทร 043754388/www.sa.msu.ac.th //e-mail::kongkit@msu.ac.th

webmaster ::chanpen sridao //e-mail::chanpen.s@msu.ac.th//chanpensriado948@hotmail.com