ปฏิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/โครงการ
สถานที่
8 พ.ค.56 มมส สะท้อนผลการดำเนินโครงการวิจัยฯ หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน ณ สโมสรบุคลากร มมส
8 เม.ย.56 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : (ชุมชนได้อะไร) ...อีกหนึ่งเสียงสะท้อนของชาวบ้าน ณ มมส
8 มี.ค.56 ถอดบทเรียน 1 หลักสูตร1ชุมชน โครงการสังกัดคณะเทคโนฯ มมส ณ คณะเทคโนฯ มมส
8 มี.ค.56 ถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการ 1หลักสูตร1ชุมชน สังกัดคณะการบัญชีและการ ณ คณะบัญชีฯ มมส
7 มี.ค.56 ถอดบทเรียนการดำเนินงาน 1 หลักสูตร 1 ชุมชน สังกัดคณะสถาปัตย์ฯ มมส ณ คณะสถาปัตย์ มมส
26 ก.พ.556 กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สมอทองรีสอร์ท ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
18 ก.พ.56 คณะกรรมการ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ กลั่นกลอง 1 หลักสูตร 1 ชุมชน รอบ 2 ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16 ก.พ.56 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปรากฏการณ์การขับเคลื่อน(กลั่นกลองแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 ก.พ.56 วิทยาการสารสนเทศ ถอดบทเรียน การบริการวิชาการแก่สังคม 1หลักสูตร1ชุมชน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการสารสนเทศ
13 ก.พ.56 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลั่นกรอง 1 หลักสูตร 1 ชุมชน กลุ่ม "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และกลุ่ม "วิทยาศาสตร์สุขภาพ" ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 ก.พ.56 มมส กลั่นกรอง 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 ม.ค.56 กองวิจัยฯ มมส ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16 ม.ค.56 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมนักวิชาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเพื่อ.. ณ ศูนย์นวัตกรรมไหม
15 ม.ค.56 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : กรณีการมาเยือนของกัลยาณมิตร G2K และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ณ วัดมหาชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม
9 ม.ค.56 กลั่นกรองโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (1 หลักสูตร 1 ชุมชน) ณ สโมสรบุคลากร มมส
9 ม.ค.56 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมกลั่นกรองโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละหลักสูตรเนื่อง ณ สโมสรบุคลากร มมส
9 ม.ค.56 การพิจารณากลั่นกรองโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (1 หลักสูตร 1 ชุมชน) ปีงบประมาณ 2556 ณ สโมสรบุคลากร มมส
7 ม.ค.56 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : ยุวมัคคุเทศก์น้อยแห่งหุบเขาไดโนเสาร์  
6 ม.ค.56 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ (ร่วมเรียนรู้จุดเด่นและเติมเต็มส่วนที่ขาดของชุมชน)  
5 ม.ค.56 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : ปรากฏการณ์การขับเคลื่อน (เปิดเรื่อง)  
31 ต.ค.55 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน....เมื่อผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมยามถามข่าวฯ ณ บ้านยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
30 ต.ค.55 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : (บ้านดินอบสมุนไพร) รู้จักฉันรู้จักเธอ ..รู้จักกัน (ความสำเร็จเล็กๆ เรียบง่ายแต่งดงาม) ณ บ้านท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
29 ต.ค.55 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (ถอดบทเรียนต้นน้ำ-กลางน้ำ) การเรียนรู้คู่บริการโดยนิสิตเป็นศูนย์กลาง ณ ห้องประชุมศุนย์นวัตกรรมไหม
12 ต.ค.55 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโจทย์วิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารชุดความรู้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการบริการวิชาการ ณ สโมสรบุคลากร มมส
12 ต.ค.55 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแกนนำชาวบ้านเพื่อต่อยอดงานบริการวิชาการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชนสู่การเป็นงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ณ บ้านยางน้อย ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
11 ต.ค.55 (สกว.ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น : Node มหาสารคาม) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ณ ชุมชนบ้านห้วยชัน ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
10 ต.ค.55 สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ลงพื้นที่ร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน ณ บ้านหินปูน ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม”
30 ก.ย.55 คณะกรรมการบริหารโครงการ 1หลักสูตร 1ชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บ้านดินอบสมุนไพร ณ บ้านท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
29 ก.ย.55 ลงสู่พื้นที่ ขับเคลื่อนกระบวนการ “เรียนรู้คู่บริการ” เนื่องในกิจกรรม 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ณ ชุมชนตำบลหนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
28ก.ย.55 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการต้นแบบผ่านกลไกของการดำเนินงานบริการวิชาการหลักๅ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ณ สโมสรบุคลากร มมส
28 ก.ย.55 นิสิต สรุปงานเสนอโครงการ ข้าวปลอดสารพิษ ณ โคกผักกูด โป่งแดง
27 ก.ย.55 นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ1หลักสูตร 1ชุมชน ณ ชุมชนบ้านยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
14 ก.ย.55 ชมรมชีวภาพสัมพันธ์ จัดกิจกรรมหนึ่งชมรมหนึ่งชุมชน การทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อผลิตผักปลอดสารในโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
9 ก.ย.55 โครงการ “รู้-สู้ฉี่หนู หลังภัยน้ำท่วม” ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแอ่งและ
ชุมชนในพื้นที่ตำบล
ห้วยแอ่ง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
8-12 ก.ย.55 ชมรมดนตรีไทย จัดกิจกรรมหนึ่งชมรมหนึ่งชุมชน ฝึกทักษะดนตรีไทย ณ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
7ก.ย.55 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมืองด้วยอุปกรณ์ประดับถนน ณ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
1 ก.ย.55 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างอาคารดินอบสมุนไพร ณ บ้านท่าขอนยาง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1 ก.ย.55 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : (สาขาพยาบาลศาสตร์) ว่าด้วย "นวดแผนไทย" การค้นพบและต่อยอดในระยะกลางน้ำ ณ โรงเรียนบ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
31 ส.ค.55 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินของชุมชนด้วยบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งชุมชนยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่ ต.คันธาราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
29 ส.ค.55 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนงานโหนดวิชาการ" (วิจัยเพื่อท้องถิ่น)  
26 ส.ค.55 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ณ ชุมชนบ้านดอนยม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
24-26 ส.ค.55 ชมรมสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน จัดกิจกรรมหนึ่งชมชนหนึ่งชุมชน คืนสู่ถิ่นปรับภูมิทัศน์ สร้างความตระหนักสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน หมู่ 10 ตำบลท่าสองคอน อำเมือง จังหวัดมหาสารคาม
15 ส.ค. 2555 “การตรวจสุขภาพเชิงรุกและการจัดตั้งคลินิกสุขภาพดี DPAC ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยเครือข่ายสุขภาพชุมชน” ณ ห้องประชุมนาสีนวล คณะพยาบาลศาสตร์
14 ส.ค.55 กิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
7 ส.ค.55 กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการอาหารและภาษาในชุมชนต่างวัฒนธรรม ณ บ้านจาน ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
31 ก.ค.55 “ถ่ายทอดเทคนิคการบรรเลงวงโยธวาทิต” ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย อ.เมือง จ.มหาสารคาม
28 ก.ค.55 ภาควิชาชีววิทยาฯ มมส ร่วม 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ บ้านท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
23 ก.ค.55 ปฐมนิเทศ โครงการ 1 ชมรม 1 ชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม
22 ก.ค.55 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : (สาขาการจัดการ) ...ธนาคารข้าว ณ บ้านหินปูน” (ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม)
21-22 ก.ค.55 ชมรมพรางเขียว จัดกิจกรรมหนึ่งชมรมหนึ่งชุมชน การพักนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
18 ก.ค.55 โครงการ“การพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
•อบรมการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ณ อบต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
17 ก.ค.55 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : การบูรณาการข้ามสาขา (ข้ามคณะ) และการกระตุ้นให้ชาวบ้าน "คิด ตัดสินใจ ลงมือทำด้วยตนเอง" ณ อบต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
9 ,17 ก.ค.55 โครงการ“การพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
•นำเสนอผลการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการ เบื้องต้น
ณ อบต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
7-8 ก.ค.55 1 หลักสูตร 1 ชุมชน มมส การพัฒนาขีดความสามารถและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
4ก.ค.55 มมส ลงนามความร่วมมือ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน โครงการแหล่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมหมู่บ้านบัวมาศ ณ ห้องประชุมคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ,10 ก.ค.55 โครงการ“การพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
•ลงพื้นที่ให้ความด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ และนิสิตเก็บข้อมูลความต้องการเบื้องต้น


ณ อบต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
9 ก.ค.55
เวลา 08.30 – 16.30 น.
โครงการบริการวิชาการการเลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์ ชุมชน ต. โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม สาขาสัตวศาสตร์


ณ กลุ่มพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์ ต.โคกพระ บ้านสมศรี ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
7-8 ก.ค.55เวลา 09.00-16.30 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ณ อบต.เลิงแฝก

โดย สาขาวิชาเกาหลี

6 ก.ค.55 โครงการ “การพัฒนาแผนการตลาดข้าวปลอดสารพิษเครือข่ายเกษตรกร
โคกผักกูด - โป่งแดง ตำบลโนนแดง (สาขาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ)

ครั้งที่ 4

อ.บรบือ จ.มหาสารคาม”
26 มิ.ย.55 เวลา 09.30 เป็นต้นไป
กิจกรรมดำนาโยน
ณ บ้านห้วยซัน โดยคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
24 มิถุนายน 55เวลา 7.00-12.00น.
จัดนิทรรศการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในอาหาร
การเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน
สรุป ประเมินผล และพิธีปิดโครงการ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน
ณ ตลาดนัดชุมชน หน้าวัดบ้านลาด
23 มิถุนายน 55 เวลา 07.00
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแก่สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำอำเภอโกสุมพิสัย จำกัดโดย หลักสูตร วท.บ.ประมง (คณะสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์)
ณสหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โกสุมพิสัย จำกัด บ้านยางน้อย ต.ยางน้อย
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
20 มิถุนายน 55
13.30-16.00 น.
โครงการ อาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจสุขภาพหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ณ รพ.สต.ลาดพัฒนาต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
24 มิถุนายน 55
7.00-12.00น.
จัดนิทรรศการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในอาหาร การเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน ณ ตลาดนัดชุมชน หน้าวัดบ้านลาด
25-26 เมษายน 55 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน”
เรื่อง “กิจกรรมนิสิตกับการเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม”
ณ บ้านกุดร่อง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
15 พฤษภาคม 55 โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (สศมช.) บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
14 พ.ค.55 มมส เปิดเวทีเสวนาร่วมกับพัฒนาชุมชน จ.มหาสารคาม

ณ จ.มหาสารคาม
26 มี.ค.55
แถลงข่าวและการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ในโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน ณ ห้องประชุม D 415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
31 มีนาคม – 1 เมษายน 55 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความคิดเชิงระบบในการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม”

ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 กุมภาพันธ์ 55 นำเสนอแต่ละโครงการ1หลักสูตร1ชุมชน

ณ สโมสรบุคลากร มมส
8 กุมภาพันธุ์ 55 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไทย ชั้น 1 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ 30 ม.ค.55 การประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”
ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไทย กองวิจัยฯ
23 ม.ค.55 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไทย ชั้น 1 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
5 มกราคม 55 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไทย ชั้น 1 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
     
"ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"