ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

 
"ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"